Blog

Uchafbwyntiau Dydd Mawrth

Rhodri ap Dyfrig
2011-11-29

Mae'n ail ddiwrnod y Ffair Aaef 2011, ac mae na lu o gystadleaethau ar eich cyfer chi heddiw.

Bydd Eleri Sion yn siarad gyda'r enillwyr yn yr adrannau dofdenod a moch, ac yn ceisio mynd ag ambell goes oen adref gan ymweld a'r arwerthiant carcas oen. Hi hefyd fydd yn ymweld â gweithgareddau'r Ffermwyr Ifanc, sydd yn cynnwys eu cystadleuaeth magu lloi.

Bydd Ifan Evans yng nghanol y pencampwriaethau defaid, yn ogystal a'r ocsiwn fawr am hanner dydd. Sgwn i beth fydd lefel y prisiau eleni?

Bydd David Oliver yn y marquee ceffylau lle bydd y Cobiau'n cael eu harddangos y pnawn ma. Yno cawn ni gip ar sêr y dyfodol a'r uchafbwynt ar y dydd fydd y Bencampwriaeth Gymreig a'r Brif Bemcampwriaeth. Gwledd o geffylau.

Bydd Dai ac Edward Tudor Jones yn y cylch gwartheg lle bydd y prif bencampwriaeth, a'r pencampwriaeth Limousin a Gwartheg Duon Cymreig pedigri. Bydd yr ocsiwn gwartheg hefyd heddiw ddiwedd y prynhawn wrth gwrs, lle bydd llygaid y diwydiant ar y prisiau.

O amgylch y maes yn ceisio cael blas ar y cyfan bydd Nia Roberts.

Mwynhewch y diwrnod!2 ddiwrnod i fynd!

Joy Cornock
2011-11-25

Mae ‘di bod yn chwe wythnos brysur a nawr mae’r amser cyffrous wedi cyrraedd i bacio’r swyddfa a gadael am Lanelwedd ar gyfer Ffair Aeaf 2011! Mae’r swyddfa’n byrlumu gyda’r straeon a disgwyliadau enfawr yn y Cylch Gwartheg, heb sôn am ein gobeithion am safon eithriadol o uchel ymysg y defaid. Bydd nifer o wynebau cyfarwydd yn camu mewn i’r cylchoedd gyda’r fraint o feirniadu mewn un o ddigwyddiadau mwyaf y wlad, a nifer o rhain yn enwau disglair ym myd y cystadlu a bridio. Felly mae’n mynd i fod yn gynhyrfus! Llynedd daeth dros 20,000 o bobl i’r Ffair er gwaetha’r eira, y rhew a’r tymheredd o finws 15 gradd. Felly gyda’r tywydd yn argoeli i fod yn weddol ffafriol, hyderaf bydd maes y sioe yn garped o siopwyr, ffermwyr a chystadleuwyr yn lapio’r naws Nadoligaidd hudolus sydd o hyd yn perthyn i’r Ffair Aeaf.

Mae’r gwaith ffilmio wedi dechrau’n barod, ac rydym eisoes wedi bod allan yn ffilmio gyda rhai o wynebau’r Ffair eleni. Yn ystod ein rhaglenni nos cawn hanes Neville Owen o Gorwen bydd yn prysur drimio’r gwartheg; Gareth Davies o Fronnant sydd wedi bod wrthi’n paratoi cacen Nadoligaidd ac rwy’n edrych ‘mlaen yn fawr iawn at weld sut hwyl gafodd Ysgol Gynradd Tregaron yng Nghystadlaethau Adran y Plant.

Mae’r amser wedi dod i ni bacio’r swyddfa, heb sôn am y thyrmals; bŵts a chot Gaeaf! Rwy’n edrych ymlaen yn arw at yr Ŵyl unwaith eto eleni gan obeithio cwrdd â nifer o ffrindiau a wynebau cyfarwydd ar hyd y lle (yn enwedig yn ddawns CFFI ar Nos Lun yn dre!).

Pob lwc i bawb sy’n cystadlu a mwynhewch mas draw!

Nadolig Llawen!

JoyDarlledu dwyieithog o'r Ffair Aeaf

Tim Cynhyrchu
2011-11-24

Am y tro cyntaf eleni, mi fyddwn yn darparu sylwebaeth iaith Saesneg i gyd-fynd gyda’r ddarpariaeth iaith Gymraeg o’r Ffair Aeaf. Wyn Gruffydd a Rachael Garside fydd yn cyflwyno ac yn ymuno gyda nhw fydd yna amrywiaeth o arbenigwyr i dywys y gwyliwr drwy’r digwyddiadau dros y deuddydd.

Yn flynyddol, mae gwylwyr di-Gymraeg yn ddilynwyr brwd o raglenni S4C o’r Sioe a’r Ffair – er nad ydym yn deall yr iaith. Mi fydd y sylwebaeth Saesneg yn ehangu eu mwynhad o’r ddarpariaeth ac hefyd yn ehangu y gynulleidfa ar gyfer y rhaglenni. Mae poblogrwydd eang i’r Ffair Aeaf ar draws Cymru a thu hwnt, gan gynnwys yn rynglwadol, felly mae’r cyfle yma i ehangu’r ddarpariaeth yn gyffrous iawn.

Y bwriad fydd i rhoi sylwebaeth ar y cystadlu, gan roi sylw yn arbennig i’r gwartheg, defaid a cheffylau, siarad ag ennillwyr a chyfleu cyffro ac awyrgylch y digwyddiad arbennig ac unigryw yma, un o uchafbwyntiau y calendr amaethyddol a chymdeithasol Cymreig.

I glywed y sylwebaeth Saesneg, os i chi’n gwylio S4C drwy Sky neu drwy Freeview, gwasgwch y botwm coch. Os ‘ych chi’n gwylio Clirlun defnyddiwch y opsiynau dewis sain. Os ‘ych chi’n cael trafferth,cysylltwch â Gwifren Gwylwyr. Neu gwyliwch y cyfan yn Gymraeg neu’n Saesneg ar y wefan honAwyrgylch Nadoligaidd yn cynhesu'r Ffair Aeaf

Tim Cynhyrchu
2011-11-17

Bydd tyrfaoedd yn heidio i Lanelwedd eto eleni ar gyfer Y Ffair Aeaf ar 28 a 29 Tachwedd a bydd S4C yn eu plith gyda darllediadau byw o’r maes a rhaglenni o uchafbwyntiau’r gweithgareddau.

Dai Jones, Nia Roberts, Ifan Jones Evans ac Eleri Siôn sy’n cyflwyno’r rhaglenni, ar 28 a 29 Tachwedd, gyda’r arlwy yn dechrau yn fyw am 10:00 y bore.

Gyda’r nos bydd cyfle i fwynhau uchafbwyntiau’r dydd gyda sylw i oreuon y cystadlu yn y cylchoedd a'r gweithgareddau ar y maes. Cawn flas hefyd ar y gwerthu a’r stondinau bwyd.

"Cawsom ni dywydd ofnadwy'r llynedd. Roedd hi’n rhewi’n galed a dim dŵr ar gyfer golchi’r anifeiliaid," cofia Dai Jones, Llanilar. "Dydy hi ddim yn sioe hawdd i ddod iddi, ond mae torf yn heidio yma bob blwyddyn, ac mae pobl yn cydnabod mai hon yw’r sioe Nadolig orau ym Mhrydain."

Mae’r Ffair Aeaf yn cloi blwyddyn o weithgareddau amaethyddol ac mae Dai yn credu bod yna deimlad hyfryd amdani am ei bod hi’n sioe lai, ac yn agos at y Nadolig.

"Mae llawer yn dod yma i wneud eu siopa Nadolig gyda stondinau o grefftau cartref yn cynnig anrhegion sydd ychydig yn wahanol, ac am bris teg hefyd," ychwanega Dai.

"Ond yr arddangos a’r cystadlu sydd bwysicaf i lawer. Ac nid yr ennill sy’n bwysig chwaith. Rhaid cofio mai un dyn yng nghanol y cylch sy’n dewis pwy sy’n cael y rhuban, ond mae yna hefyd llond sied o feirniaid o’ch amgylch, ymhlith y cyhoedd, ac mae eu barn nhw yn cyfri llawn cystal."

Mewn rhaglen arbennig ar nos Sul, 27 Tachwedd, bydd Dai a’r tîm yn cwrdd â rhai o’r cystadleuwyr a’r trefnwyr wrth baratoi ar gyfer y Ffair.

"Dwi wrth fy modd ar y dydd Sul ynghanol y paratoadau yn gwylio’r anifeiliaid yn dod i mewn a chael siarad gyda’r teuluoedd," meddai Dai.

"Ry’ ni’n cael clywed eu hanesion a chwerthin wrth glywed rhai o’r troeon trwstan fu wrth ddod â’r anifail i’r maes. Y teimlad yma o gymdeithas glos yw fy hoff beth am Y Ffair Aeaf."

Y Ffair Aeaf '11
Llun a Mawrth 28 a 29 Tachwedd
Yn fyw o'r maes 10:00 tan 16:00, S4C
Uchafbwyntiau’r dydd 20:25, S4C  

Nos Sul 27 Tachwedd 19:30, rhaglen rhagflas yn dilyn paratoadau cyn y ffair. 

Isdeitlau Saesneg
Gwefan: s4c.co.uk/ffairaeaf
Ar alw: s4c.co.uk/clic
Cynhyrchiad Boomerang ar gyfer S4CCeffylau a siopa

Caryl Brown
2011-11-14

Wel mae gwaith y Ffair Aeaf wedi cychwyn i ni’r tîm cynhyrchu yn Aberystwyth. Mae’n anhygoel pa mor gyflym mae’r ffair yn dod rownd. Dwi dal yn gallu teimlo oerfel llynedd; -14 ar un pwynt!!

Eleni unwaith eto dwi yng ngofal y cylch ceffylau, felly beth sydd i’w ddisgwyl? Eleni mae’r niferoedd i lawr yn adrannau’r A,B,C a D ond mae niferoedd y bridiau eraill wedi codi, yn enwedig yn y Rhan-frid Cymreig a ceffylau chwaraeon. Ond pwy fydd yn fuddugol eleni? Beth am atgoffa ein hunain o rai enillwyr y sioe eleni a’r ffair llynedd.

Yn yr haf bu Stonedge Samuel yn lwyddiannus iawn wrth iddo gael ei enwi’n bencampwr yr Adran A cyn ymlaen i ennill y Brif Bencampwriaeth mewn llaw a’r Cuddy. Aeth Cwpan fythol Tom & Sprightly i Bencampwr Adran D sef Abergavenny Morning Queen oedd berchen i deulu Batt.

Prif enillwyr y Ffair Aeaf llynedd oedd Gwenllan Brenhines Mai o deulu Davies, Bridfa Gwenllan ym Mhencampwriaeth Cymru. Llanidan Truffle a’i berchennog Henrie Leeuwenhaag gipiodd y Brif Bencampwriaeth, gyda Huw Reed o Fridfa Tyngwndwn yn ei arddangos yn y cylch.

Yn ogystal a gweld yr holl anifeiliaid mae’r ffair yn gyfle gwych i wneud ychydig o siopa Nadolig. Mae ‘na rhywbeth i bawb yn y neuadd anrhegion ac mae hyd yn oed Santa yn galw heibio - felly ewch i’w weld yn ei grotto.

Bydd mwy o wybodaeth a chlipiau fideo ar y wefan yn agos at y Ffair a chofiwch ymweld a’n tudalennau facebook a twitter!

Hwyl am y tro
CarylEdrych ymlaen at y Gwartheg a'r Neuadd Fwyd

Alaw Owen
2011-11-14

Mae prynnu rhifynnau wythnosol o gylchgronau a phapurau ffermio, gwylio pob rhaglen deledu amaethyddol dan haul, a holi Dad dros bryd o swper pwy oedd yn Sêl Ruthin ddoe, yn golygu un peth, ac un peth yn unig – bod y Ffair Aeaf yn nesau!!

Ar ôl clywed am ddŵr yn rhewi o fewn munudau mewn potel, a phobol yn cysgu gyda mwy nag un “sleeping bag” yn eu ceir (a dod adre efo’r ffliw!) llynedd, mi fysa’n deg i ddweud mod i wedi bod yn lwcus i fethu oerfel y Ffair llynedd. Eleni, dwi’n edrych ‘mlaen hyd yn oed yn fwy na’r arfer i gael bod ynghanol bwrlwm ac awyrgylch hudolus y Ffair.

‘Dani gyd bellach wrth ein desgiau yn ein swyddfa unigryw yn prysur baratoi ar gyfer ein rhaglenni o Lanelwedd ar y 28ain a 29ain o Dachwedd, ac ymysg yr holl adrannau sydd i’r Ffair dwi’n gyfrifol am adran y Gwartheg a’r Neuadd Fwyd. Felly yn yr wythnosau diwethaf dwi wedi bod yn gwneud ambell i alwad ffon i holi a sgwrsio ac wedi bod yn hel syniadau i fod yn ran o raglen deuddydd arbennig! Ac wrth baratoi, mae dipyn o bethau dwi’n barod yn edrych ymlaen i’w gweld.

Yn adran y gwartheg, pwy all anghofio llwyddiant y bustach Jager Bomb a’i berchennog Tecwyn Jones, Nebo, a’r heffer Minni M a’i pherchennog M L Howatson, Dinbych yn y Sioe Frenhinol. Ac yn dilyn llwyddiant ysgubol Miss C Alford gyda Poker Face ym Mhrif Bencampwriaeth y Ffair llynedd, dwi’n meddwl ei bod hi’n mynd i fod yn anodd cadw draw o gynwrf y Cylch Gwartheg eleni wrth i Eidion gorau’r wlad gystadlu am eu lle ar lwyfan y digwyddiad. Cyffrous iawn!!

O Wartheg da wrth gwrs, cewch gig da, a gyda’r linc esmwyth yna, symudai’n mlaen i ddweud ‘chydig am y Neuadd Fwyd (adran sy’n annodd iawn ei ymchwilio ar fol gwag, coeliwch fi!). Boed yn gig o’r safon uchaf, yn felysion i fodloni’ch ‘taste buds’, neu’n anrhegion i’r teulu, dachi’n siwr o gael llond ‘bag for life’ o bethau neis yn fama. Dyma lle cewch ddarganfod cynnyrch cymreig ar ei orau – i ddweud y gwir mae’n gwneud y brechdan ham sgennai’n y ‘fridge’ i ginio edrych yn ddiflas iawn! Felly gwnewch yn siwr eich bod yn ymwled â stondinau’r neuadd fwyd, a chael ambell i fins pei tra fyddwch yno!

Hwyl am y tro
AlawCroeso i wefan Y Ffair Aeaf

Tim Cynhyrchu
2011-11-14

Pythefnos i heddiw byddwn yng nghanol ein darllediadau byw o'r Ffair Aeaf yn Llanelwedd. Mae’n anodd credu bod yr Ŵyl, sydd erbyn hyn yn un o uchafbwyntiau’r calendr amaethyddol yn 22ain oed eleni. Eleni eto bydd y maes yn llawn o siopau a stondinau yn gwerthu nwyddau nadoligaidd a’r neuadd fwyd yn orlawn. Er bod sioeau’r haf yn hen hanes erbyn hyn mae trinwyr anifeiliad Cymru benbaladr yn paratoi i orffen y flwyddyn ar nodyn uchel.

Mae holl griw S4C yn edrych ymlaen at gwrdd â’r cystadleuwyr ag holl ymwelwyr yr Ŵyl. Wedi’r oerfel y llynedd, (-14!) byddwn yn dod â’r bwrlwm yn fyw o’r maes yn Llanelwedd i’ch cartrefu cysurus a chlud drwy'r wefan hon a darllediadau S4C. Bydd y wefan yn rhoi blas ar yr hyn fydd i'w weld yn ystod y Ffair Aeaf wrth i ni ymweld â phobl led-led Cymru yn paratoi at y digwyddiad.

Ymunwch â grwp facebook Y Ffair Aeaf, dilynwch ni ar Twitter a chofiwch adael neges i ddymuno pob hwyl i bawb sydd yn cystadlu yn y Ffair neu holi gwestiwn i'r criw cynhyrchu. Pwy a wyr efallai bydd eich neges yn cyrraedd y sgrin deledu!

Ymunwch yn y bwrlwm yn fyw o faes y Ffair yn ddyddiol ar S4C a'r wefan hon o 10:00 tan 16:00 ac yna 60 munud o uchafbwyntiau nosweithiol am 20:25. Byddwn yn darlledu'r uchafbwyntiau o Brif Pencampwriaeth y gwartheg i gystadleuthau Mudiad y Ffermwyr Ifanc. Dai Jones, Nia Roberts, Eleri Sion ,Ifan Jones Evans, Edward Tudor Jones, Wyn Gruffydd a David Oliver fydd wrth y llyw. Eleni am y tro cyntaf byddwn yn darlledu yn fyw o faes y Ffair ar y nos Sul am 19:30, lle bydd cyfle i brofi'r cyffro ar y maes wrth i bawb osod eu stondinau a pharatoi eu anifeiliaid.Uchafbwyntiau’r diwrnod olaf

Rhodri ap Dyfrig
2011-07-21

Bore sych a chydig o niwl dros fryniau Sir Frycheiniog ar gyfer diwrnod ola’r Sioe. Rydyn ni wedi mwynhau’r wythnos yn fawr a gobeithio y gallwch chi barhau i fwynhau drwy ddal fyny ar yr hyn na lwyddoch chi i’w weld yn ystod eich amser yma. Mae uchafbwyntiau nifer fawr o’r cystadlaethau ar gael ar ein gwefan i’w gwylio eto.

Felly ymlaen at bigion ein tîm ar gyfer dydd Iau’r Sioe:

Prif Gylch

Y bore ma fe welwn y beirniadu ar gyfer yr adrannau B a C, sef y Merlod Cymreig (adrannau 42-49) a’r Merlod Cymreig o fath Cob (adrannau 65-73). Ymunwch â Wyn Gruffydd a David Oliver am sylwebaeth fyw o’r Prif Gylch drwy’r dydd.

Defaid

Y bore ma am 09:30 bydd y bencampwriaeth grŵp defaid rhyngrfrid. O fewn y grŵp rhaid cael un gwryw, un ddafad ac un oen banw.

Pencampwriaeth Tom & Sprightly a Cuddy

Bydd Dai yn ymuno â David Oliver yn y Prif Gylch ar gyfer y ddwy gystadleuaeth hyn. Yn y Tom & Sprightly fe wobrwyir y Ferlen neu Gob Cymreig orau yn y Sioe. Bydd ennillydd y bencampwriaeth Cuddy mewn llaw yn mynd ymlaen i gystadlu yn y Horse of the Year Show.

Treialon Cŵn Defaid

Am 13:15 yn y Prif Gylch bydd pinacl cystadlu’r treialon cŵn defaid, gyda Phencampwr y Pencampwyr. Bydd Dai yno gyda Meirion Jones.

Bridiau Bîff Brodorol

Am 10:00 gwelir y bencampwriaeth bridiau bîff brodorol ac yn sylwebu bydd Edward Tudor Jones a Tudor Williams. Yn y gystadleuaeth hon bydd grŵp o 3: un tarw a dwy heffer.

Cofiwch adael eich sylwadau neu gwestiynau i ni ar y negesfwrdd, Facebook a Twitter.

Mwynhewch y dydd!Uchafbwyntiau Dydd Mercher

Rhodri ap Dyfrig
2011-07-20

Bore da, ac mae hi’n fore sych eto yma ar faes y Sioe a’n ddigon mwyn i’r balwnau awyr poeth godi o’r Prif Gylch wrth i ni gerdded lawr i’r maes o’r maes parcio.

Rydyn ni wedi cael pobol yn gwylio’r ffrwd fyw a’r fideos ar y we ledled y byd: o’r UDA, Awstralia, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, Ffrainc, a’r gwledydd Llychlynnaidd. Mae’n wych gweld bod cymaint o ddiddordeb yn y Sioe.

Felly, dyma’r pigion gan y tîm heddiw:

Gwartheg godro – tîm o 5

Bydd y beirniad, Miss Cynthia Hall, yn mynd at ei gwaith am 10:20 bore ma yn y gystadleuaeth hon lle bydd y cymdeithasau bridiau godro’n dewis y pum gorau o’r brid.

Cneifio

Heddiw bydd pencampwriaeth agored cneifio Pfizer a bydd y sied gneifio’n llawn trwy’r dydd. Bydd y rowndiau rhagbrofol yn dechrau am 10:00 , y rowndiau gogynderfynol am hanner dydd, y rowndiau cynderfynol am 14:15 a’r rownd derfynol am 15:15. Bydd y pencampwr yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Byd y Gwellau Aur.

Cobiau

Yn y Prif Gylch bydd y Cobiau Cymreig (dosbarthiadau hŷn ac eithrio meirch dros 8 mlwydd oed a throsodd dosbarthiadau 91-101 a dosbarth arbennig 102). Ymunwch â Wyn Gruffydd a David Oliver am sylwebaeth ar y cystadlaethau hyn ar y ffrwd fyw:

Moch

Y bore ma fe welwn y pencampwriaethau moch. Bydd Ifan Evans yno’n adrodd nôl ar y moch rhyngfrid, parau a’r brif bencampwriaeth.

Cwningod

Tro’r cwningod fydd hi heddiw yn y pafiliwn ffwr a phlu gyda’r pencampwriaethau cwningod tri a phedwar seren. Eto, bydd Ifan yno’n sgwrsio gyda rhai o’r cystadleuwyr ac yn gweld y canlyniadau ddiwedd y prynhawn.

Cofiwch roi eich sylwadau ar y wefan, neu ar Facebook a Twitter.Uchafbwyntiau dydd Mawrth

Rhodri ap Dyfrig
2011-07-19

Yn ôl y rhagolygon heddiw mae hi’n argoeli’n sych am y dydd felly cawn weld os bydd y torfeydd yn dod heddiw. Dyma’r prif ddigwyddiadau dydd Mawrth wedi eu dewis gan ein tîm.

Cobiau Cymreig

Bydd y prif gylch yn denu llawer o sylw’r bore ma gyda’r cystadlaethau Cobiau Adran A, C a D yn dechrau. Mae pobol o Wlad Belg, Yr Almaen, Yr Iseldiroedd ac Awstralia eisoes wedi bod yn gwylio’r ffrwd fyw o’r Prif Gylch gan ddangos poblogrwydd y cystadlaethau hyn.

Cneifio

Bydd y bencampwriaeth iau Pfizer yn digwydd yng Nghanolfan Gneifio Meirion, gyda’r rownd gynderfynol yn dechrau am 12:00 a’r ffeinal am 13:30.

Pen y Polyn!

Bydd y rowndiau rhagbrofol am 10:30, 12:30 a 15:00 yn yr ardal goedwigaeth wedi’i ddilyn gan y rownd derfynol ar gyfer y gystadleuaeth am 17:00. Rhowch dro arni eich hun drwy chwarae ein gêm: Pen y Polyn.

Gwartheg Bîff - Tîm o 5

Am 15:00 bydd y gystadleuaeth NatWest ar gyfer tîmau o 5 buwch wedi eu dewis gan gymdeithasau’r bridiau. Mr Trebor Edwards fydd yn beirniadu.

Rydyn ni eisiau clywed ganddoch chi felly cysylltwch ar ein tudalen Facebook, Twitter neu ein negesfwrdd.Pigion Dai a Wyn o ddydd Llun

Rhodri ap Dyfrig
2011-07-18

Ar ddiwedd y diwrnod cyntaf o gystadlu mi holais Dai Jones a Wyn Gruffydd am yr hyn oedd wedi eu plesio fwyaf ar y diwrnod cyntaf.

Dai

“Yr uchafbwynt i fi heddiw oedd cael y fraint o agor adeilad newydd Cymdeithas Gwartheg Duon Cymreig, a chael y pleser o gwmni dau fridiwr, Bennet Jenkins a Syr Meurig Rees, ill dau yn 87 oed.”

Wyn

“Yn sicr un o ddelweddau mwyaf trawiadol y diwrnod o’r Prif Gylch oedd gweld Robert Oliver yn bencampwr y ceffylau hela trwm, ac yna’i wraig Claire yn mynd a’r gil wobr, a chael y cyfle i fynd rownd da’i gilydd.”

Bydd Wyn nôl yn y blwch sylwebu yn y Prif Gylch am 08:00 ac yn barod i ymateb i’ch cwestiynau neu sylwadau trwy Facebook neu Twitter. Gadewch neges ar ein wal neu gysylltu ar @s4csioe.Uchafbwyntiau Dydd Llun

Rhodri ap Dyfrig
2011-07-18

Bore da! Mae’n dywydd ychydig yn wlyb yma yn Llanelwedd heddiw ond mae’r cynnwrf yn golygu nad oes unrhyw un wir yn poeni.

Bob bore byddwn ni’n postio cofnod blog gan nodi rhai o’r uchafbwyntiau am y dydd wedi eu dewis gan ein tîm ni.

Felly, dyma rai dydd Llun:

Cystadlu yn y Prif Gylch newydd

Mae’r Prif Gylch wedi cael system ddraenio newydd sbon, a’r gobaith yw na fydd y glaw yn effeithio ar ei gyflwr. Ymunwch â Wyn Gruffydd a David Oliver fydd yn sylwebu ar yr holl weithgaredd yno ar S4C ac ar y ffrwd fyw ddi-dor o’r Cylch.

Yn y bore fe gawn y Cobiau Cymreig a Merlod Cymreig (o fath Cob) Dan Gyfrwy, gyda’r treialon cŵn defaid (pencampwr y pencampwyr) am 1.30pm.

Gwartheg Duon Cymreig

Y bore ‘ma mae’r dyfarnu ar gyfer y Gwartheg Duon Cymreig yn y Cylch Gwartheg. Yn sicr bydd cryn ddiddordeb i weld pwy fydd yn fuddugol.

Agoriad Swyddogol Canolfan yr Aelodau

Wrth gerdded rownd y Prif Gylch byddwch yn sylwi’n syth ar yr adeilad newydd Mae yna adeilad newydd ar y maes . Canolfan newydd ar ochr de-ddwyreiniol y Prif Gylch ar gyfer aelodau Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. Adeiladwyd y Ganolfan ar gost o ychydig dros £1m gan roi wedi’i noddi gan Sir Drefaldwyn. Mae yno ardal fwyta fawr a golygfeydd gwych dros y Prif Gylch.

Trin Gwlân

Bydd yna gystadlu brwd yng Nghanolfan Gneifio Meirion wrth pan ddaw trinwyr at ei gilydd am hanner dydd ar gyfer y gystadleuaeth trin gwlân.

Cystadlaethau CFfI

Ymysg y cystadlaethau heddiw mae cneifio yn y Ganolfan Gneifio a’r gystadleuaeth “Brwydro’r Elfennau - It’s a Knockout” yn y Cylch Gwartheg. Gallwch weld y rhaglen lawn yma

Bydd y canlyniadau ar wefan CFfI

Cofiwch gysylltu gyda ni drwy adael negeseuon trwy Twitter, Facebook neu’r negesfwrdd.Edward Tudor Jones yn edrych ymlaen at y Sioe

Edward Tudor Jones
2011-07-16

Wel, pwy sy’n barod i fynd ar ein pererindod blynyddol i Lanelwedd? Ledled Cymru mae pawb ‘di bod yn brysur yn paratoi, boed yn scrwbio’r garafan neu’n paratoi eu hanifail i dderbyn y cerdyn coch . . .

I mi, y Sioe yw un o achlysuron pwysicaf y flwyddyn, cyfle i weld hen ffrindiau a theulu. Ac mae eleni yn bwysicach fyth - sioe gyntaf ein merch, Aneira! Yn y Sioe hefyd y cwrddais â'm gwraig Caryl, felly mae hi yn 'anniversary' arall unwaith eto (bydd rhaid fi gofio pacio'r siampen!!).

Bwrlwm cystadlu y CFFI yw un o'r prif atyniadau i mi yn y sioe, yn ogystal â'r wledd o stoc gorau'r wlad. Mae'n braf gweld fod y sioe yn parhau a'i gwreiddiau'n ddwfn yn y byd amaethyddol, sy'n sicrhau ei llwyddiant a'i ffyniant. Bydd stocmyn y wlad a'u bryd ar ennill gwobr yn sioe orau Ewrop.

Pleser yw cael cyflwyno unwaith eto yng nghylch y gwartheg, ac edrychaf ymlaen i rannu yr uchafbwyntiau gyda'r gynulleidfa adref. Bydd cyffro y Brif Bencampwriaeth bnawn Llun a'r Tîm o Bump bnawn Mawrth gyda llond y cylch o wartheg gorau'r sioe yn sicr ymhlith y pinaclau.

Mwynhewch y Sioe - welai chi yno!Ar drothwy'r Sioe

Tim Cynhyrchu
2011-07-15

A hithau’n ddydd Gwener cyn y Sioe mae’r criw cynhyrchu yma yn Aberystwyth yn cyfri’r oriau yn hytrach na’r dyddiau cyn ein darllediad cyntaf nos Sul. Wedi wythnosau o waith paratoi a gydag un o wythnosau pwysicaf calendr Cymru ddim ond tridiau i ffwrdd mae’r holl drefniadau yn eu lle.

Dyma mae rhai o’r tîm cynhyrchu yn edrych mlaen atynt fwyaf yn ystod yr wythnos i ddod:

Amanda Harries, Uwch-gynhyrchydd rhaglen Y Sioe/11

“Dwi wir yn edrych mlaen at fod yno ar gyfer Moliant y Maes, gan ein bod yn darlledu ar nos Sul am y tro cyntaf. Dwi’n edrych mlaen hefyd at fod yng nghanol y bwrlwm eto a sai’n becso gormod am y tywydd gan y bydd pawb yn siŵr o fwynhau.”

Joy Cornock, Is-Gynhyrchydd rhaglen Y Sioe/11

“Y peth mwyaf dwi’n edrych ‘mlaen ato yw gweld cynifer o’r Cymry’n dod at ei gilydd mewn un lle, a’r cyfle i gwrdd â chymaint o ffrindiau. O ran y digwyddiadau bydd y Pentref Ieuenctid yn 21 mlwydd oed eleni, felly bydd yr awyrgylch yno bownd o fod yn wych. Bydda i hefyd yn ffilmio draw yn y cinio mawreddog nos Sadwrn i ddathlu penblwydd y Mudiad Ffermwyr Ifanc yn 75 fydd yn lot o hwyl. Dathliadau lu a digon o joio.”

Yn sicr rydyn ni wedi cael hwyl yn gweld pwy sydd yn trafod arlein a pheidiwch ac oedi rhag gadael neges ar y wefan neu ar ein tudalen Facebook os ydych chi eisiau gadael neges i’ch ffrindiau, y cystadeuwyr neu’r cyflwynwyr. A chofiwch drydar o faes y sioe: gallwch adael eich neges i ni ar y tag #s4csioe neu ei anfon at @s4csioe. Byddwn yn dangos eich negeseuon ar y sgrin yn ystod y darlledu.

Erbyn hyn mae’r unigolion ar y clipiau fideo (ac mae fy niolch yn mynd iddynt hwy am eu croeso cynnes a’u parodrwydd i siarad â ni) ynghyd â’r miloedd o arddangoswyr arall sydd wrthi’n golchi’u carafannau a llenwi’u loriau a cheir yn barod am siwrnai i Ganolbarth Cymru.

Boed hi’n dywydd ‘sgidiau glaw neu sbectol haul, dwi’n siwr bydd Sioe Frenhinol Cymru 2011 yn un i’w gofio – welai chi ‘na!Edrych ymlaen i'r cneifio

Tim Cynhyrchu
2011-07-14

Yn dilyn blwyddyn fythgofiadwy yn adran y cneifio llynedd mae’r cystadleuwyr yn ôl eto eleni am wythnos arall o gystadlu brwd. Yn 2010 gwelwyd Pencampwriaethau Cneifio’r Byd ar faes y Sioe a chroesawyd pobol o ledled y byd i Gymru i fwynhau wythnos o gystadlu caled rhwng y gwledydd. Roedd nifer yn dweud nad oedd y ganolfan cneifio wedi denu cymaint o bobol o dan ei do erioed o’r blaen. Llwyddiant aruthrol i’r gystadleuaeth felly, a hefyd i’r Cymry fu’n cystadlu.

Er ni fydd Pencampwriaethau Cneifio’r Byd yno eleni bydd canolfan gneifio’r sioe dan ei sang a diddordeb mawr ym mrwdfrydedd ac angerdd y cystadleuwyr. Gyda gwobrau ariannol a gwyliau tramor yn y fantol mae cynnwrf yr adeilad yn cynyddu wrth i’r wythnos fynd yn ei blaen a llais y gohebwyr yn atseinio o amgylch y maes. Uchafbwynt yr wythnos heb os na nac oni bai yw’r frwydr fawr rhwng Cymru a Seland Newydd sy’n digwydd ar brynhawn Mercher y Sioe. Pwy fydd ar y brig eleni, y Cymry neu’r Kiwis? Ifan Evans fydd yn sylwebu ar ran rhaglen Y Sioe felly gwyliwch ein darllediadau i fod yn rhan o’r cyffro.Cyflwyniad i'r cyflwynwyr

Tim Cynhyrchu
2011-07-14

Dai Jones - Yn dilyn blwyddyn o lywyddu llynedd mae Brenin y Sioe yn ôl eleni eto. Bydd Dai Llanilar ar hyd a lled y maes trwy gydol yr wythnos yn ymweld ag atyniadau ac uchafbwyntiau arbennig y Sioe. Mae Dai wedi treulio'i fywyd ym myd amaeth ac wrth ei fodd yn cwrdd â phobol wrth grwydro'r maes. Bydd pencampwriaeth y gwartheg eidion yn siŵr o ddenu Dai yn ogystal â threialon y cŵn defaid.

Nia Roberts - Bydd Nia yn teithio o Eisteddfod Llangollen i Lanelwedd i gyflwyno rhaglenni byw'r dydd i chi ar S4C. Trwy gydol yr wythnos bydd Nia yn ymweld ag amrywiaeth o adrannau: o beiriannau i'r stondinau, y neuadd fwyd a'r adran coedwigaeth.

Shân Cothi - Shân fydd yn tywys y rhaglen uchafbwyntiau bob nos yn ystod wythnos y Sioe. Ym myd y ceffylau mae ei phrif ddiddordeb felly bydd hi'n edrych ar y brif gylch a'r cylch ceffylau. Bydd Shân hefyd yn crwydro'r maes i ymweld ag adrannau megis y babell arddwriaeth, coedwigaeth, y cynnyrch a gwaith llaw a hefyd yn ymweld â'r neuadd fwyd newydd a agorwyd llynedd.

Ifan Jones Evans - Ifan fydd yn cyflwyno ar gyfer adrannau'r dofednod, geifr, moch, ffwr a phlu, yr C.Ff.I a chneifio yn y Sioe eleni. Yn gyn aelod o Glwb Ffermwyr Ieuainc Trisant mae Ifan yn sicr o gael wythnos i'r brenin yng nghwmni aelodau'r mudiad.

Daloni Metcalfe - Yn frodor o Ddyffryn Conwy, mae amaeth yn amlwg yn greiddiol ym mywyd Daloni Metcalfe sydd yn treulio'r flwyddyn gyfan yn cwrdd â ffermwyr a chynhyrchwyr yma yng Nghymru gyda'i swydd ar Ffermio. Ymhlith y defaid fydd Daloni wythnos y Sioe yn cwrdd ag enillwyr y bridiau a chystadlaethau gwahanol.

Edward Tudor Jones - Bydd Edward yn treulio'i wythnos yng nghylch y gwartheg yn gwylio'r holl ddigwyddiadau o ben bore tan yr hwyr.

Wyn Gruffydd a David Oliver - Bydd Wyn a David, arbenigwyr byd y ceffylau, yn y blwch sylwebu yn y prif gylch trwy gydol yr wythnos. Bydd ffrwd fyw ddi-dor ar y wefan yn eu cwmni hwy drwy gydol y Sioe o 8yb hyd 5yh yn dod a holl gyffro'r brif gylch i chi adre.Bwyta!

Ffion Davies
2011-07-13

Mae diwrnod yn y Sioe yn gallu bod yn un go hir wrth grwydro'r 90 erw o bebyll, cylchoedd a'r meysydd gwahanol sydd i'w weld ar y maes. Un peth sydd yn sicr, gyda chymaint o fwydydd blasus o amgylch y maes, fyddwch chi ddim yn cerdded ar fola gwag ar faes y Sioe!

Os bydd hi'n braf dros wythnos y Sioe bydd llawer o fynd ar yr hufen ia. Mae'r amrywiaeth o gwmniau sydd yn cynhyrchu Hufen Ia yng Nghymru yn anhygoel a digon o flasau gwahanol, gyda rhywbeth at ddant pawb. Agorwyd neuadd fwyd newydd llynedd ac unwaith eto eleni bydd y neuadd yn llawn o gynnyrch Cymreig o gig i winoedd, llefrith i siocled. Bydd cyfle i ymwelwyr flasu'r cynnyrch amrywiol ac ei fwynhau adref wedi'r digwyddiad. I'r rhai ohonoch chi na fydd yn y Sioe bydd Nia Roberts yn eich tywys o amgylch y dantieithion yn ystod ein darllediadau byw ac yn rhaglen uchafbwyntiau'r nos.

I'r nifer ohonoch sydd yn aros yn y sioe yn flynyddol does dim angen poeni am bacio bwyd gan fod bwytai y Sioe yn cynnig brecwast, cinio a swper. Yn flynyddol, mae lleoliadau bwyd i'w cael ym mhob twll a chornel o'r Sioe ac amrywiaeth eang ohonynt hefyd, o sglods i frechdannau, bwyd Indiaidd i fwyd Tseiniaidd.Wyn Gruffydd ar y Sioe

Wyn Gruffydd
2011-07-01

Mae bobl yn meddwl mod i'n 'snob' wrth weld bathodyn Llywodraethwr Oes ar fy nghot. Dim o gwbl! Fe ges i aelodaeth blwyddyn o'r Sioe am helpu gyda'r cneifio yn Nhroedybryn Ffarmers tua diwedd y 1970au, ac fe ddaeth y ffermwr, Gomer Davies ar fy ôl i flwyddyn yn ddiweddarach i arwyddo archeb banc o £150 dros gyfnod o saith mlynedd. A dyna'r fargen orau gawson ni fel teulu erioed.

Y cof cyntaf sy gen i o'r Sioe fodd bynnag yw helpu Gwyneth y wraig i geisio cael blodau i ddangos eu pennau ar gyfer cystadleuaeth trefnu blodau CFfI wedi iddyn nhw fod mewn stafell oer dros nos. Fe allaf i ei gweld nhw'n awr - 'enchantment lillies' - a gwresogydd y car ar ei uchaf ar siwrnai chwyslyd i Lanelwedd! Dyw 'stress' darlledu byw o'r prif gylch a chnyhyrchydd blin yn bytheirio yn eich clust yn ddim o'i gymharu!

Dechrau darlledu o'r Sioe ym 1988 a gweld Nebo Daniel yn ennill Prif Bencampwriaeth y Cobiau. Roeddwn i yno hefyd pan enillodd Horeb Euros rai blynyddoedd wedi hynny a phwy all anghofio Ebbw Victor yn ennill ym 1998 ac ynte'n 19oed. A nawr dyma fi eto nôl yn ei chanol hi yn cael y sedd orau wrth sylwebu ar ddosbarthiadau'r ceffylau Cymreig a holl weithgareddau'r cylch mawr.

Ond cadwch e' i chi eich hunan. Mae'r blew bach yna ar gefn fy ngwar i yn codi pan wela' i'r gwartheg bîff yn gorymdeithio o flaen y brif eisteddle. Y Sioe? Cymru ar ei gorau!Croeso i'r wefan

Tîm Cynhyrchu
2011-07-01

Mae Sioe Frenhinol Cymru ar y gorwel ac mae'r wefan yma'n llawn gwybodaeth ynglyn â'r digwyddiadau ar faes y Sioe yn Llanelwedd. Gellir teimlo'r cyffro dros Gymru wrth i bobl o bob oed baratoi ar gyfer uchafbwynt calendr amaeth Cymru. Am wythnosau bellach mae trinwyr yr anifeiliaid wedi bod yn brysur yn golchi ac yn arwain eu hanifeiliaid, aelodau Mudiad y Ffermwyr Ifanc yn brysur ymarfer eu canu a gosod blodau, ac mae holl griw S4C yn edrych ymlaen at gwrdd â chi gynulleidfa'r Sioe Frenhinol.

Bydd y wefan yn rhoi blas ar yr hyn fydd i'w weld yn ystod wythnos y Sioe wrth i ni ymweld â phobl led-led Cymru yn paratoi ar gyfer uchafbwynt y calendr amaeth. Gwyliwch glipiau fideo o baratoadau aelodau mudiad y ffermwyr ifanc gan gynnwys sgwrs gyda Enfys Evans, Cadeirydd y mudiad ag enillwyr cystadleuaeth Tractor Factor Farmers Guardian.

Ymunwch â grwp facebook Y Sioe er mwyn clywed mwy o hynt a helynt y paratoadau. Dilynwch ni ar dudalen twitter @s4csioe a chofiwch adael neges i ddymuno pob hwyl i bawb sydd yn cystadlu yn y Sioe neu holi gwestiwn i'r criw cynhyrchu. Pwy a wyr efallai bydd eich neges yn cyrraedd y sgrin deledu!

Ymunwch yn y bwrlwm yn fyw o faes y sioe yn ddyddiol o 10yb tan 5yh ac yna 75 munud o uchafbwyntiau nosweithiol. Byddwn yn darlledu'r uchafbwyntiau o Brif Pencampwriaeth y gwartheg i gystadleuthau mudiad y ffermwyr ifanc. Dai Jones, Nia Roberts, Daloni Metcalfe, Shan Cothi, Ifan Jones Evans, Edward Tudor Jones, Wyn Gruffydd a David Oliver fydd wrth y llyw. Eleni, am y tro cyntaf byddwn yn darlledu yn fyw o faes y Sioe ar y nos Sul, lle bydd cyfle i brofi'r cyffro ar y maes wrth i bawb osod eu stondinau a pharatoi eu anifeiliaid. Yn ogystal â'r arlwy deledu bydd cyfle i wylio ffrwd fideo di-dor o'r prif gylch, a ffrwd fideo o ddarllediadau dyddiol S4C ar y wefan hon

Mae'r sioe yn barod amdanoch chi, ond ydych chi'n barod ar gyfer y Sioe?