S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Chwaraeon

Bwrsariaeth S4C Chwaraeon
(gyda Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd, Rondo a Media Atom)

Cyflwyniad

Mae S4C yn awyddus i gefnogi unigolion sydd â diddordeb mewn gyrfa ym myd darlledu Chwaraeon Cymraeg, ac sy'n dod o gefndir Du, Asiaidd neu ethnig lleiafrifol, drwy gynnig bwrsariaeth i astudio ar gwrs MSc Darlledu Chwaraeon ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae'r fwrsariaeth yn gynllun ar y cyd â Rondo a Media Atom.

Mae'r fwrsariaeth yn agored i unrhyw fyfyriwr o Gymru o gefndir Du, Asiaidd neu leiafrif ethnig a fydd yn astudio ar MSc Darlledu Chwaraeon ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd yn y flwyddyn academaidd 2022-2023. Mae'r gallu a'r ymrwymiad i weithio drwy'r Gymraeg yn angenrheidiol. Os fydd angen, mae croeso i chi drafod unrhyw gefnogaeth ychwanegol y gallech fod ei angen (e.e. cyrsiau gloywi iaith).

Mae'r fwrsariaeth yn cynnwys £9000 i dalu ffioedd y cwrs gan S4C, Rondo a Media Atom. Gallwch weld manylion bellach am y cwrs MSc Darlledu Chwaraeon isod.

I wneud cais ar gyfer y fwrsariaeth, bydd disgwyl i chi gyflwyno datganiad personol sy'n cynnwys crynodeb gyrfa a phrofiad unai ar ffurf ysgrifenedig (dim mwy na 500 air) NEU ar ffurf fideo (dim mwy na 5 munud o hyd). Bydd canllaw ar gael i chi o ran y math o beth gallwch chi gynnwys yn y datganiad.

I ddangos eich diddordeb neu am sgwrs anffurfiol am y cyfle hwn, cysylltwch â nia.edwards-behi@s4c.cymru. Dyddiad cau ceisiadau yw 01.08.2022.

Gofynion

Mae ceisiadau ar gyfer y fwrsariaeth ar agor i unrhyw unigolyn sy'n bodloni'r gofynion canlynol:

  • yn berson o gefndir Du, Asiaidd neu ethnig lleiafrifol
  • yn medru gweithio drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg

Yn ychwanegol, bydd rhaid i unrhyw ymgeisydd fodloni gofynion mynediad y cwrs, sef:

  • Gradd anrhydedd dda (2.1 neu uwch fel arfer) mewn unrhyw bwnc Chwaraeon, Darlledu, y Cyfryngau neu Newyddiaduraeth
  • Angerdd am y cyfryngau chwaraeon a/neu dechnoleg darlledu digidol ac awydd i ddarganfod ac adrodd straeon chwaraeon hynod ddiddorol
  • Mewn rhai achosion arbennig gall profiad perthnasol yn y diwydiant, fel arfer mwy na 3 blynedd o brofiad mewn newyddiaduraeth print, radio neu deledu, neu mewn cysylltiadau cyhoeddus/cyfathrebu chwaraeon.
Bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal er mwyn dewis derbynnydd y fwrsariaeth. Bydd y cyfweliadau'n cael eu cynnal gan banel o S4C, Rondo, Media Atom a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Gwybodaeth bellach

MSc Darlledu Chwaraeon

Wedi'i hachredu'n broffesiynol gan y BJTC (Cyngor Hyfforddi Newyddiaduraeth Darlledu) mae gan y radd meistr hon ffocws ymarferol, wedi'i dylunio a'i darparu gan weithwyr proffesiynol y diwydiant darlledu chwaraeon i greu ymarferwyr Darlledu Chwaraeon a'u paratoi i fod yn barod ar gyfer cyflogaeth mewn newyddiaduraeth darlledu chwaraeon ac ar draws y diwydiant cyfryngau.

Ysgrifennwyd y cwrs gradd meistr mewn cydweithrediad â newyddiadurwyr darlledu chwaraeon o'r BBC, ITV, Sky Sports a'r Cyngor Hyfforddi Newyddiaduraeth Ddarlledu. Rydyn ni'n dysgu newyddiaduraeth ddarlledu draddodiadol ar gyfer oes y cyfryngau digidol, newydd. Rhoddir pwyslais ar gynhyrchu digwyddiadau byw, newyddiaduraeth ddarlledu ac adrodd straeon digidol aml-blatfform.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Prifysgol Fetropolitan Caerdydd.

S4C

Mae S4C yn darparu cynnwys a gwasanaethau cyfryngol yn yr iaith Gymraeg sydd o safon uchel, sy'n cynnig adloniant, gwybodaeth ac sy'n ysbrydoli, ac sy'n anelu i gyrraedd cymaint o bobl â phosibl ar y llwyfannau cyfoes mwyaf priodol.

Rondo

Mae Rondo yn gwmni cynhyrchu aml-genre annibynnol sy'n cynhyrchu cynnwys i ystod eang o ddarlledwyr yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt.

Mae Rondo yn darparu cannoedd o oriau o gynnwys chwaraeon y flwyddyn. Mae gan y cwmni dros 30 mlynedd o brofiad cynhyrchu rhaglenni pêl-droed ynghyd â chynnwys digidol arloesol i S4C. Mae brand Sgorio yn gartref i bêl-droed rhyngwladol a domestig gan gynnwys darllediadau o bêl-droed byw mor bell ac agos â Reykjavik, Wembley, Helsinki a Hwlffordd!

Media Atom

Mae Media Atom yn gwmni cynhyrchu annibynnol gyda'i chartref yng Nghymru ac sy'n canolbwyntio ar greu cynnwys chwaraeon cyffroes ac o'r safon uchaf.

Mae gennym dros 35 mlynedd o brofiad o greu cynnwys chwaraeon i S4C, BBC, Sky Sports, BT Sport, ITV, Channel 4, a Channel Five. Rydym yn creu cynnwys ar gyfer amryw o blatfformau gan gynnwys gweddarllediadau a chyfryngau cymdeithasol.

O ddarllediadau byw aml-gamera, i uchafbwyntiau a rhaglenni ffeithiol, ar draws ein hallbwn bydd ein cynnwys yn adlonni, addysgu a chyffroi.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?