S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Nid ydym yn rhagweld bod y risg i S4C fel darlledwr yn uwch nag i weddill y boblogaeth, ond rydym yn annog ein staff,cydweithwyr a'n cyflenwyr i ddarllen y cyngor sydd ar gael ar y gwefannau priodol ac yn cydnabod bydd y sefyllfa yn creu her. Oherwydd hyn rydym yn paratoi cynlluniau ac yn adolygu cynlluniau adfer busnes S4C er mwyn gwarchod y gwasanaeth.

Cyfleu a chynhyrchu

Rydym yn monitro y gadwyn gyfleu yn ddyddiol ac yn annog cyflenwyr i adnabod ac asesu eu risgiau.

Mae'r sefyllfa yn un deinameg ac yn ddibynnol ar adeg a lleoliad y recordio gan gadw mewn côf y risgiau o amgylch COVID 19 ym mhob asesiad gan gynnwys o fewn y gweithle.

Gan fod yn bosib y bydd rhai cynyrchiadau yn cael ei effeithio (yn enwedig ble ceir cynulleidfa) mae'n beryg bydd angen newid ar yr amserlen darlledu– yn sgil hyn rydym yn gofyn yn garedig i gwmnïau gyfleu deunydd ar amser a pan yn bosib yn fuan er mwyn helpu gyda'r amserlennu a sicrhau rhaglenni ar gyfer y gwasanaeth.

Teithio

Os gellir osgoi teithio i gyfarfodydd drwy ddefnyddio Skype / Galwadau Cynhadledd rydym yn eich annog i ystyried yr opsiynau hyn – cofiwch fod modd cysylltu â S4C drwy Skype For Business neu rifau uniongyrchol yn S4C.

Os oes gennych unrhyw gynlluniau i deithio dramor gyda'ch cynhyrchiad – plis cysylltwch â Rhys Bevan yn S4C (gan gofio fod gwybodaeth a chyngor ar gael gan yr awdurdodau ar eu gwefannau) er mwyn i S4C fod yn ymwybodol.

Mae'n bwysig cadw at y canllawiau rhagofal er mwyn gwneud yn siŵr bod pawb mor ddiogel â phosib.

https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/

Rydym yn awgrymu ac yn cynghori pawb i ail-asesu eu risgiau ac adolygu cynlluniau adfer busnes er mwyn hwyluso unrhyw drefniadau dros y cyfnod heriol nesaf â chysylltu â ni yn S4C drwy mb@s4c.cymrugydag unrhyw bryderon o amgylch y comisiynau sydd ar waith.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?