S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Annwyl Gyfeillion,

Yn sgil y sefyllfa ddigynsail yma, dyma ychydig o nodiadau a diweddariad am y ffordd mae S4C yn ymateb i Covid-19.

Yn gyntaf diolch o galon i bob cwmni a gweithiwr llawrydd sydd yn gwneud eu gorau glas i sicrhau fod rhaglenni a chynnwys arall yn ein cyrraedd yn S4C. Rydym yn gwerthfawrogi'r ymdrech, y proffesiynoldeb a'r cydweithrediad parod iawn yn ystod y cyfnod heriol hwn. Rydym wedi cynnal nifer o sgyrsiau adeiladol a chynhyrchiol dros ben gyda chynhyrchwyr a chwmnïau yn ystod yr wythnos diwethaf. Maent oll wedi dangos hyblygrwydd a pharodrwydd i gydweithio nid yn unig gydag S4C ond hefyd gyda'i gilydd.

Ein bwriad yw cynnal amserlen mor normal â phosib, ond mae "normal" yn newid yn ddyddiol. Mae'n bosib y byddwch wedi clywed bod Pobol y Cwm a Rownd a Rownd wedi rhoi'r gorau i saethu. Byddwn felly'n torri'r darllediadau Pobol y Cwm lawr i 2 wythnos o 31 Mawrth ymlaen. Mae amserlen wrth gefn yn cael ei chynllunio yn ddibynnolar ba gynyrchiadau sy'n gallu cyfleu. Eto mae hwn yn newid yn ddyddiol wrth i ni glywed am newidiadau yn nhrefniadau gwahanol gwmnïau.

Yn amlwg mae cynnal y gwasanaeth technegol ym Mharc Tŷ Glas yn flaenoriaeth gennym, ac rydym yn trafod yn ddyddiol gyda'r BBC - sydd yn gyfrifol am ddarparu'r gwasanaeth darlledu a dosbarthu.

Er gwaetha'r heriau amlwg, mae'n bwysicach nag erioed ein bod yn parhau igyflawni ein cyfrifoldeb fel darlledwr cyhoeddus. Dros y misoedd nesa, mae'n holl bwysig fod S4C nid yn unig yn ffynhonnell gwybodaeth ac adloniant ond hefyd yn gyfaill ac yn gwmni i'r genedl gyfan – yn enwedig efallai i'r rhai hŷn neu fregus sydd wedi eu hynysu. Er mwyn gwneud hyn rydym yn barod i gomisiynu cynnwys sy'n ateb yr amcanion hyn , ac yn gallu cyfleu. Cysylltwch â'r comisiynydd perthnasol.

Os oes cwestiynau am gynyrchiadau sydd wedi'u comisiynu eisoes, siaradwch â'r comisiynwyr genre perthnasol fel cyswllt cyntaf ac yna'r adran fusnes. Yn gyffredinol, ac i ategu at ein datganiad blaenorol rydym yn cynghori fel a ganlyn:

* Dilynwch gyngor swyddogol Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth Cymru a'r asiantaethau perthnasol e.e. Iechyd Cyhoeddus Cymru.

* Ystyriwch, ar sail achos wrth achos, a oes angen addasu, gohirio neu ganslo unrhyw gynhyrchiad a thrafodwch eich bwriad gyda'ch comisiynydd.

* Hysbyswch eich comisiynydd cyn gynted â phosib os ydych yn debygol o fethu â chyfleu erbyn y dyddiad a gytunwyd a chopio cyfleu@s4c.cymru.

* Ein bwriad cyffredinol ydy parhau â chomisiynau sydd wedi eu canslo neu eu gohirio pan fydd y cyngor swyddogol yn caniatáu hynny. Fodd bynnag, nid ydym mewn sefyllfa i warantu mai hynny fydd yn digwydd gan bod goblygiadau'r argyfwng hefyd yn aneglur i S4C. Yn ogystal, bydd angen ystyried comisiynau yn unigol a phenderfynu bryd p'un ai ydy hi'n dal yn parhau'n briodol i'w darlledu ai peidio.

* Fe fyddwch yn ymwybodol fod Owen Evans wedi ysgrifennu at Ken Skates, Gweinidog yr Economi yn gofyn iddo greu rhaglen o gefnogaeth i gwmnïau ac unigolion yn sector y diwydiannau creadigol. https://twitter.com/ywasgS4Cpress/status/1239923742681247745Mae Owen hefyd yn pwyso am gyfarfod er mwyn bwrw ymlaen gyda hyn.

* 'Rydym yn cynghori y dylai cyfarfodydd gyda'r Comisiynwyr ac eraill yn S4C gael eu cynnal dros Skype am y tro.

* Rydym yn fodlon trafod llythyr o gefnogaeth i gwmnïau sydd angen cysylltu â'r banc. Bydd hwn yn ddibynnol ar natur eich cynhyrchiad wrth reswm. Yn y lle cyntaf cysylltwch â'r Comisiynydd perthnasol.

Er mwyn trosglwyddo mwy o wybodaeth ac ateb cwestiynau penodol, rydym yn bwriadu cynnal cyfarfod Skype torfol tua chanol mis Ebrill pan fyddwn yn trafod cyfleoedd i lenwi slotiau gwag fydd yn ymddangos yn yr amserlen o ganlyniad i gyfresi sy'n methu saethu/cyfleu. Byddwn yn gwahodd syniadau am raglenni newydd all gael eu ffilmio'n ddiogel yn ystod cyfnod yr Haf a'r Hydref.

Diolch eto am eich gwaith a'ch cydweithrediad, gan obeithio fod pawb yn cadw'n saff ac y bydd y cyfnod yma'n pasio cyn gynted â phosib.

18 Mawrth 2020

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?