S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi atebion i gwestiynau cyffredin am ddatganiad heddiw ar https://llyw.cymru/cyfnod-atal-y-coronafeirws-cwestiynau-cyffredin?

Y brif neges yw y gall ffilmio barhau yng Nghymru ar yr amod nad oes modd darparu'r gweithgarwch cysylltiedig o'r cartref, a bod chydymffurfedd llawn â chyfraith Cymru. Fel gyda'r cloeon lleol diweddar, awgrymir bod cwmnïau'n ystyried darparu llythyrau i weithwyr fel tystiolaeth o hyn. Dylid parhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar y coronafeirws. Mae hyn yn cynnwys rhwymedigaeth gyfreithiol a chanllawiau ar gymryd pob cam rhesymol i gadw pellter corfforol yn y gweithle, a chydymffurfio â chanllawiau perthnasol y diwydiant ar gyfer cynyrchiadau â phresenoldeb corfforol. Dyma ddolen Llywodraeth Cymru i'r canllawiau https://llyw.cymru/y-diwydiannau-creadigol-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol Mae pwysigrwydd parhau i greu amgylchedd gwaith Covid-19 diogel drwy ddilyn asesiadau risg penodol yn flaenoriaeth o hyd, yn ogystal â chyfathrebu clir gan y bydd angen rheoli canfyddiad y cyhoedd yn ofalus ac yn barchus yn ystod y cyfnod atal byr hwn.

Byddwn yn gwerthfawrogi cael gwybod os bydd criw ffilmio'n cynnwys mwy na 6. Dylech e-bostio: obcovid@s4c.cymru – bydd angen y wybodaeth isod:

Enw'r cynhyrchiad; Lleoliad Dyddiad & amser; Person cyfrifol a rhif cyswllt ar y lleoliad;

Cyswllt y cwmni cynhyrchu a chyfeiriad e-bost;

Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei rhannu'n fewnol o fewn S4C er mwyn i ni ymateb i unrhyw gwestiynau /pryderon.

Lle y gall fod angen llety dros nos ar gyfer unrhyw ffilmio, cofiwch ei bod yn ofynnol yn gyffredinol i westai gau yn ystod y cyfnod hwn. Ar hyn o bryd, yr ydym yn aros am eglurhad ar hyn yng nghyd-destun anghenion y diwydiant cynhyrchu.

Diolch yn fawr am eich holl ymdrechion. Byddwn yn parhau i ddiweddaru'r wefan Covid-19 S4C (gweler y DDOLEN) i sicrhau bod gwybodaeth bwysig a diweddar am sefyllfa Covid-19 ar gael. Rydym yn croesawu'r gallu i rannu arfer da a dylid ei anfon hyn at: corona@s4c.cymru – sy'n cynnwys fersiwn ddiweddaraf y Canllawiau Cynhyrchu Teledu.

Diweddariad 23-10-2020

Rydym wedi cael yr eglurhad isod am letya gan swyddogion Cymru Greadigol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y gall ffilmio barhau yng Nghymru yn ystod y cyfnod atal byr o bythefnos, ar yr amod na ellir ymgymryd â gweithgarwch cysylltiedig o'u cartrefi, a bod cydymffurfiaeth llawn â'r rheoliadau. Gall gwesty sydd ar gau barhau i ddarparu gwasanaethau penodol ar gais Llywodraeth Cymru neu Awdurdod Lleol.

Mae Llywodraeth Cymru yn awdurdodi y gall gwesty neu lety rhent hunan-wasanaeth arall letya unrhyw weithiwr sy'n gysylltiedig â chynhyrchu ffilm a theledu yn ystod y cyfnod hwn o atal byr, na all aros yn rhesymol yn ei gyfeiriad cartref tra'n cyflawni ei ddyletswyddau. Bydd yn ofynnol i lety sydd wedi'i awdurdodi i agor at y diben hwn gymryd pob cam rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â chlefyd coronafeirws; gan gynnwys darparu unrhyw fwyd a lluniaeth fel gwasanaeth ystafell yn unig.

Dylid nodi mai mater i ddisgresiwn y gwestywr, neu berchennog busnes llety perthnasol, yw aros ar agor yn ystod y cyfnod hwn.

Cynllun Ailgychwyn Cynhyrchu Ffilm a Theledu

Efallai eich bod hefyd wedi gweld y cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth y DU fod y cynllun bellach wedi dechrau'n ffurfiol ar ôl cael cymeradwyaeth Cymorth Gwladwriaethol gan y Comisiwn Ewropeaidd. Mae Rheolau'r Cynllun a'r Nodiadau Esboniadol atodol, fel y'u cyhoeddwyd gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a Thrysorlys EM, i'w gweld yma: https://www.gov.uk/government/publications/film-tv-production-restart-scheme

Rhaid gwneud ceisiadau drwy'r gweinyddwr Marsh Commercial, a gellir gweld a chyflwyno'r ffurflen gais drwy'r ddolen hon. Yn unol â'r cyhoeddiad cychwynnol, gellir ôl-ddyddio hawliadau a wneir o dan y Cynllun yn y dyfodol i 28 Gorffennaf 2020.

Yn dilyn lobïo gan y sector, mae'r dyddiad cau ar gyfer cofrestru ar gyfer y cynllun hwn wedi'i ymestyn tan 23:59 GMT ar 28 Chwefror 2021, a bydd modd cyflwyno hawliadau hyd at 23:59 GMT 30 Tachwedd 2021 am golledion a geir hyd at 23:59 GMT ar 30 Mehefin 2021.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?