S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

S4C yn chwilio am gyfresi drama dirgelwch a throsedd newydd

4-Tach-2015

Mae S4C yn chwilio am gyfresi drama dirgelwch a throsedd newydd

Dewch â'ch syniadau ar gyfer cyfresi ditectif, heddlu, trosedd neu ddirgelwch atom.

Dylai'r syniad fod yn uchelgeisiol a gwreiddiol o ran stori, yn gyfoes ei arddull ac yn eang ei apêl. Dylai'r syniad fod yn addas ar gyfer cyfres sydd o leiaf 8 pennod o hyd ac a all ddychwelyd.

Hoffwn dderbyn syniadau sy'n cynnig digonedd o ddirgelwch sy'n datblygu yn annisgwyl trwy gydol y gyfres ac yn olrhain hanes e.e. hanes un achos arbennig.

Mae'n hanfodol bod y syniadau yn dra gwahanol i'r hyn sydd eisoes ar y sianel o ran cynfas, tôn a stori.

Dylai fod yn gyfres sydd â'r gallu i ddenu gwylwyr yn ôl, pennod ar ôl pennod, a fydd yn destun trafod a dyfalu ac sydd â'r gallu i ddiddanu a gafael. Mae angen digonedd o stori a datblygiadau annisgwyl a fydd yn cadw'r gynulleidfa ar flaenau eu seddau ac ar dân eisiau datrysiad.

Dylid cyflwyno syniadau drwy ebostio drama@s4c.cymru erbyn canol dydd, 8fed o Ionawr 2016. Dylid cyflwyno cwestiynau am y broses i drama@s4c.cymru erbyn canol dydd, 18fed o Dachwedd 2015.

Wrth gyflwyno eich syniadau dylid cynnwys yr wybodaeth isod:

  • Pitch dim mwy na un tudalen yn amlinellu'r cysyniad yn glir.
  • Dogfen atodol, dim mwy na dwy/tair tudalen yn nodi
  1. Prif drywydd y stori
  2. Nodyn cryno ar daith y prif gymeriad/gymeriadau. Lle rydych yn cynnig cyfres dditectif mae angen disgrifiad o'r prif gymeriadau boed yn dditectif unigol neu'n bâr. Mae angen cyfleu yn glir beth yw hyn sy'n eu gwneud yn unigryw yn eu gwaith a'u bywydau – yr hyn sy'n eu gwneud yn afaelgar a bydd yn ennyn chwilfrydedd.
  • Enw'r awdur/awduron
  • Enw'r cwmni cynhyrchu a'r cynhyrchydd

Wedi'r dyddiad cau bydd S4C yn ystyried yr holl syniadau a dderbyniwyd ac yn dewis prosiect(au) i'w datblygu ar delerau i'w cytuno gyda'r cynhyrchydd priodol. Bydd S4C yn hysbysu rheini sydd wedi cynnig syniad o'r penderfyniad i ddatblygu'r syniad ymhellach a'i peidio erbyn yr 19fed o Chwefror 2016.

Wrth gyflwyno syniadau rydych yn cytuno i delerau'r nodiadau cyfreithiol a osodir isod.

Nodiadau Cyfreithiol

1. Syniadau Gwreiddiol

Rhaid i'r syniad rydych yn ei gyflwyno fod yn hollol wreiddiol ac ni ddylech fod wedi cyflwyno'r syniad i unrhyw ddarlledwr yn flaenorol, ni ddylai'r syniad fod o dan opsiwn, ac ni ddylai fod yn cael ei ddatblygu nac yn cael ei gynhyrchu ar gyfer unrhyw ddarlledwr arall.

Os yw'r syniad wedi ei seilio ar unrhyw raglen, llyfr, drama neu deunydd arall, rhaid datgan hynny yn glir yn y pitch. Cyn cyflwyno'r syniad i S4C rhaid ichi sicrhau cytundeb ysgrifenedig perchennog yr hawliau priodol yn y deunydd gwaelodol i gynnig y syniad ar gyfer y rhaglen i S4C.Rhaid i'r rhaglen allu cael ei gynhyrchu yn unol â Chod Darlledu Ofcom ac ni ddylai dorri ar na thresmasu ar hawliau unrhyw berson arall, gan gynnwys unrhyw hawliau preifatrwydd, hawliau eiddo deallusol neu hawliau dynol.

2. Hawliau yn y deunydd a gyflwynir

Rhaid ichi sicrhau eich bod yn rheoli pob hawl, teitl a budd yn ac i'r syniad a'r deunydd a gyflwynir, er mwyn medru cynnig pecyn sylfaenol hawliau i S4C yn unol â thelerau cyffredinol trwydded S4C sydd ar gael yma http://www.s4c.cymru/media/media_assets/c_general_... .

Drwy gynnig syniad, rydych yn cydnabod bod S4C yn datblygu ac yn derbyn syniadau gan amrywiaeth o wahanol ffynonellau yn gyson. O ganlyniad, ni fydd S4C yn atebol ichi am unrhyw ddefnydd ar ddeunydd nad yw'n wreiddiol ichi, nad yw'n newydd neu y cafodd ei gyflwyno yn annibynnol i S4C neu y cafodd ei ddatblygu yn flaenorol gan unrhyw un o weithwyr S4C, neu y caiff ei gyflwyno gan drydydd parti i S4C yn y dyfodol ac ni fydd unrhyw rwymedigaeth o unrhyw fath ar S4C i'ch ddigolledu am ddefnyddio unrhyw ddeunydd o'r fath.

Os bydd S4C yn comisiynu rhaglen neu raglenni teledu yn seiliedig ar yr un syniad, thema neu sefyllfa gyffredinol a/neu sydd â'r un lleoliad neu hanes cefndir ag unrhyw ddeunydd a gyflwynir gennych, ni fydd gan S4C unrhyw rwymedigaeth nac atebolrwydd o unrhyw fath ichi o safbwynt cynhyrchu neu ddosbarthu'r cyfryw raglen/raglenni, heblaw lle y mae S4C wedi copïo mynegiant a datblygiad y cyfryw syniad, thema neu sefyllfa, gan gynnwys cymeriadau, yn sylweddol. Gall unrhyw ran o'r deunydd y gellid ei defnyddio'n rhydd gan unrhyw aelod o'r cyhoedd gael ei defnyddio gan S4C heb atebolrwydd ichi.

3. Y Broses

Mae S4C yn cadw'r hawl i dynnu'n ôl o'r broses hon a/neu roi'r gorau iddi a/neu ei gohirio ar unrhyw adeg, i beidio â dyfarnu unrhyw gytundeb o ganlyniad i'r broses, ac i ategu, diwygio a/neu egluro telerau ac amodau'r broses.

4. Telerau Datblygu

Bydd telerau datblygu unrhyw syniad i'w cytuno rhwng S4C a'r cynhyrchydd yn unol â'r egwyddorion a osodir yng Nghod Ymarfer S4C.

5. Cyfraith Reoli

Rheolir y broses hon gan gyfreithiau Cymru a Lloegr ac rydych yn cytuno, trwy gyflwyno syniad, i ildio i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?