S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

HANSH: Galwad am Gynnwys Ffurf Fer

Mae adran gomisiynu cynnwys S4C yn croesawu syniadau am gynnwys FFURF FER i apelio at gynulleidfa 16-34 oed ar sianel HANSH.

Bydd y cynnwys wedi ei gynhyrchu ar gyfer cyhoeddi ar rwydweithiau cymdeithasol yn gyntaf dan frand HANSH ar Facebook, YouTube, Twitter ac Instagram.

Disgwylir i'r syniadau ffurf fer ddangos beiddgarwch a o ran arddull, testun a thriniaeth er mwyn creu argraff a thynnu sylw ato'i hun ar rwydweithiau cymdeithasol.

Rydym yn agored i bob math o syniadau, ond yn enwedig y canlynol:

 • Straeon a fideos ffeithiol cryf, gweledol gyda chalon fawr am bynciau sydd o bwys i'r oedran targed. Bydd y syniadau yn herio disgwyliadau'r gwyliwr ac yn trafod pynciau cyfoes mewn ffordd uniongyrchol a digyfaddawd;
 • Cynnwys sy'n gweithio gyda phersonoliaethau unigryw a brwdfrydig dros eu maes sy'n dod â dilyniant ac ymwneud cyfryngau cymdeithasol gyda nhw;
 • Fformatau sy'n frodorol ddigidol ee defnydd cyfoes o graffeg ac animeiddio, fideos byw, fideo 360, straeon Instagram ayb;
 • Cynnwys sydd yn rhoi llwyfan i amrywiaeth Cymru yn ei ehangder o ran anabledd, cefndir ethnig, ac LGBT;
 • Cynnwys sydd yn cyflwyno pynciau fel yr amgylchedd, gwyddoniaeth, hanes, iaith, neu lenyddiaeth mewn arddull gyffrous, ffres a brodorol i'r cyfryngau cymdeithasol;
 • Comedi cyfoes, bachog a rhanadwy.

Rydym yn agored i ragor o gomedi ond yn ceisio cydbwyso'r hiwmor gyda rhagor o gynnwys ffeithiol all wneud i chi grio, rhyfeddu, chwerthin neu daro nerf gan ddweud rhywbeth am Gymru gyfoes yr oedran darged.

Dylech allu dangos yn glir:

 • pwy fydd y gynulleidfa sy'n debygol o ymateb i'r cynnwys a'i rannu?;
 • pam taw Hansh yw'r llwyfan orau ar ei gyfer, a pham nawr?;
 • amlinelliad o'r math o gynnwys a thriniaeth weledol;
 • amserlen saethu a chyhoeddi drafft;
 • ac os yw'r cynnwys yn dibynnu ar dalent unigolyn - dolen i wylio fideo blasu.

Rydym eisiau i'r holl syniadau fod fel bloc o 5 x 1'-4'.

Mae'r gyllideb yn ddibynol ar y cynnwys, ond rydym yn edrych ar gomisiynu cyfres o fyrion am rhwng £5,000 a £10,000 gyda thariff bras o £500 y funud. Gallwn ystyried tariff uwch am gynnwys mwy uchelgeisiol

Bydd angen gallu cyhoeddi'r cynnwys ar Hansh rhwng Ionawr a Mawrth 2018.

Caiff cynnwys Hansh ei becynnu'n wythnosol ar gyfer darlledu ar y teledu ar nosweithiau Iau am 10:30pm, ond dylai'r cynnwys fod â ffocws pendant ar ddenu cynulleidfa a bod yn rhanadwy arlein. Bydd dewis y cynnwys i fod ar y rhaglen rhestr chwarae Hansh yn ddewis S4C yn unig.

Os ydych yn unigolyn sydd ddim yn gysylltiedig â chwmni cynhyrchu ar hyn o bryd ac sydd eisiau cyflwyno syniad, yna bydd angen i chi wneud cais trwy gwmni cynhyrchu sefydledig yn y rownd gomisiynu hon. Os nad ydych yn dymuno gwneud hyn, neu nad yw'n ymarferol gallwch gysylltu gyda chwmniau Antena neu Boom Cymru sydd yn ddarparwyr sefydlog cynnwys ar gyfer Hansh drwy gydol y flwyddyn ac sydd yn agored i dderbyn syniadau yn ogystal.

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch eich syniadau trwy system Cwmwl S4C erbyn dydd Gwener 10 Tachwedd 2017. Gallwch gyflwyno mwy nag un syniad.

Os am drafod syniadau cyn hyn cysylltwch gyda Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys Arlein, ar rhodri.apdyfrig@s4c.cymru.

Byddwn yn hysbysu cwmnïau fod gennym ddiddordeb mewn trafod y syniadau ymhellach erbyn dydd Gwener 24 Tachwedd ac edrychwn ymlaen yn fawr at dderbyn eich cynigion.

Cedwir yr hawl i beidio â chomisiynu unrhyw un o'r cynigion a ddaw i law.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?