S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Cynllun Peilot Fformat Celtaidd 2017/2018

Eto eleni mae MG ALBA, S4C a TG4 yn falch o uno a hynny am y drydedd flwyddyn ar gyfer cynllun peilot Fformat Celtaidd.

Daeth blwyddyn gyntaf y cynllun peilot â Device Squad, rhaglen ysgafn sy'n edrych ar ba mor ddibynnol ydyn ni ar dechnoleg, gan gwmni Bees Nees o'r Alban. Llynedd Galw Nain Nain Nain ddaeth i'r brig - fformat garu chwareus gan gwmni Antena yng Ngogledd Cymru. Mae bellach yn cael ei gynhyrchu a chaiff ei darlledu ar S4C yn ystod chwarter cyntaf y flwyddyn nesaf.

Y tro hwn rydym yn gwahodd syniadau adloniant ffeithiol gwreiddiol heb ei sgriptio fydd yn ein rhyfeddu a'n denu i wylio gan apelio at gynulleidfaoedd o bob cenhedlaeth ar draws y gwledydd Celtaidd a thu hwnt.

Yr uchelgais yw darganfod fformat unigryw a dilys y gall y Gwledydd Celtaidd ymfalchïo ynddo ac a fydd yn creu'r sgwrs ar draws y tair gwlad. Dylai'r syniadau ddangos uchelgais greadigol a chalon wrth ein tywys ar daith emosiynol mewn rhyw ffordd - boed yn chwerthin, yn ryfeddod neu'n ddagrau, ond eto'n fformat sy'n teimlo'n driw i'w hunan, heb ei orfodi.

Bydd MG ALBA (ar gyfer BBC Alba), TG4 ac S4C yn ariannu peilot yn gyfartal, hyd at gyfanswm o £15,000 gyda'r nod o ddatblygu fformat gwerth am arian sydd â'r potensial i greu cyfres lwyddiannus, hyblyg a fydd yn gallu dychwelyd ac y gellir ei chynhyrchu'n annibynnol ym mhob un o'r rhanbarthau Celtaidd a thu hwnt.

Dylai'r cynigion gynnwys:

Crynodeb, triniaeth fformat, awgrym o dalent arfaethedig ac o sut y byddai'r arian datblygu'n cael ei ddefnyddio i gynhyrchu peilot gwerth chweil y gellir ei ddefnyddio fel sail ar gyfer cyfres sy'n dychwelyd.

Caiff y syniadau gorau eu rhoi ar restr fer a'u gwahodd i wneud cyflwyniad o flaen y tri darlledwr ym mis Ionawr / yn gynnar ym mis Chwefror 2018. Bydd un syniad yn cael ei ddewis i dderbyn yr arian datblygu o £15,000 er mwyn creu peilot i'w gyfleu erbyn canol Ebrill 2018.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 19eg o Ragfyr 2017.

Anfonwch eich ceisiadau at: Celticformats@s4c.cymru

Trwy gyflwyno eich syniadau i'r cyfeiriad e-bost uchod, rydych yn cytuno i'r Telerau Ymgeisio a osodir yn y ddogfen – Cynllun Peilot Fformat Celtaidd 2017/18.

Telerau Ymgeisio

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?