S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

Ysgrifennydd Bwrdd S4C

Mae S4C yn cael ei lywodraethu gan Fwrdd sy'n cynnwys aelodau anweithredol a gweithredol. Y Bwrdd sy'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau S4C, yn atebol am wariant arian cyhoeddus, am benodi'r Prif Weithredwr a'r Ysgrifennydd, ac am sicrhau trefniadau effeithiol ar gyfer darganfod barn gwylwyr.

Mae'r Ysgrifennydd yn gyfrifol am gynghori'r Bwrdd er mwyn sicrhau bod llywodraethiad priodol ac effeithiol ar holl waith y corff. Bydd gennych ran allweddol i'w chwarae wrth sicrhau perthynas gydweithredol ac effeithiol rhwng y Bwrdd a'r Tîm Rheoli o ddydd i ddydd. Bydd gennych allu dadansoddol cryf, llygad am fanylder a'r gallu i weithio'n gyflym ac effeithiol wrth flaenoriaethu. Mi fydd profiad o weithio gyda Bwrdd a rhanddeiliaid yn ddymunol.

Dyma gyfle unigryw i chwarae rhan allweddol yng ngwaith S4C yn ystod cyfnod llawn her yn hanes darlledu a'r iaith Gymraeg.

Manylion eraill

Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ ond disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn.

Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes.

Oherwydd yr achosion o Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu. Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith.

Cyflog: I'w drafod

Cytundeb: Parhaol

Oriau Gwaith: 35¾ yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Cyfnod Prawf: 6 mis.

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn, y cyfryw gyfnod i redeg o 1 Ionawr.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn ymuno â'r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 17.00 y prynhawn ar ddydd Llun 17 Mai 2021 at adnoddau.dynol@s4c.co.uk neu'r adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion Swydd

Ffurflen Gais

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?