S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

Cynorthwyydd Busnes a Chyllid

Bydd y Cynorthwyydd Busnes a Chyllid yn gweithio yn yr adran gyllid a'r adran materion busnes i sicrhau bod cynnwys sy'n cael ei gomisiynu / drwyddedu neu ei brynu yn cael ei negydu, ei gontractio a'i weinyddu (gan gynnwys prosesu taliadau) yn effeithiol ac yn effeithlon, bod unrhyw gynnwys darlledu ar gael ar blatfformau megis Clic a iPlayer drwy ddefnyddio prosesau priodol a bod hawliau a chytundebau clirio S4C yn cael eu gweinyddu'n briodol. Bydd y swydd yn atebol i'r Cyfrifydd Costau a'r Uwch Swyddog Materion Busnes.

Manylion Eraill

Lleoliad: S4C, Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ

Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes.

Oherwydd yr achosion o Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu. Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith.

Cyflog: £17,693 p.a

Cytundeb: Parhaol

Oriau Gwaith: 35¾ yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Cyfnod Prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn ymuno â'r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 17:00 ar ddydd Mawrth 28 Medi 2021 at adnoddau.dynol@s4c.co.uk neu'r adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion Swydd

Ffurflen Gais

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?