S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

Prif Swyddog Cynnwys

Dyma gyfle gwych i unigolyn rhagorol i ymuno â S4C ar adeg hynod gyffrous yn ei hanes. Mae rôl y Prif Swyddog Cynnwys yn allweddol ac yn atebol i'r Prif Weithredwr ac yn Aelod o Dîm Rheoli S4C a Bwrdd Unedol S4C. Y brif ddyletswydd bydd cyfrifoldeb dros ddatblygu strategaeth cynnwys feiddgar ac arloesol yn yr iaith Gymraeg. Elfen hanfodol o'r gwaith bydd sicrhau bod y strategaeth cynnwys yn cael ei gymeradwyo a'i weithredu'n effeithlon, yn esblygu dros amser, ac yn datblygu talent newydd a chyffrous yn barod i'r dyfodol. Bydd rhaid i ddeiliad y swydd ddangos sut y gallant ddangos trwy fesuriadau y gallu i dyfu rhifau cynulleidfa, creu gwerth masnachol, a chael effaith positif ar gynulleidfa Cymru.

Rydym yn chwilio am arweinydd sydd yn greadigol, uchelgeisiol a sydd yn gallu gweithio yn gydweithredol ar y lefel uchaf. Bydd gan ddeiliad y swydd weledigaeth glir a dealltwriaeth eang o anghenion newidiol cynulleidfa yn yr ecosystem digidol sydd yn bodoli heddiw. Yr uchelgais bydd i osod cyfeiriad strategol clir tymor byr a hir sydd yn hyblyg yn nghyswllt y byd heddiw - digidol a llinol. Bydd hyn yn cyfoethogi'r arlwy yng Nghymru a thu hwnt. Bydd yr ymgeisydd hefyd yn creu yr amgylchedd i feithrin a datblygu talent newydd Cymru.

Bydd gan yr unigolyn llwyddiannus brofiad sylweddol o greu a chomisiynu cynnwys ac wedi ennyn credadwyedd o fewn y sector gynhyrchu, y diwydiant darlledu neu'r diwydiannau creadigol. Bydd deiliad y swydd yn gyfathrebwr heb ei ail a bydd yn siarad ar ran S4C i feithrin perthnasau cryf a buddiol gyda phartneriaid y gwasanaeth. Bydd creu a datblygu syniadau ac ysbrydoli tîm yn dod yn naturiol iddynt a chyfrannu fel rhan o'r Bwrdd i strategaeth y gwasanaeth.

Manylion Eraill

Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ ond disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn.

Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes.

Oherwydd y sefyllfa Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu. Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith.

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Cytundeb: 5 mlynedd

Oriau Gwaith: 35¾ yr wythnos. Oherwydd natur y swydd, disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc

Cyfnod Prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn aelod o'r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Am sgwrs anffurfiol a manylion pellach, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar info@goodsonthomas.com neu 02921 674422.

Os am wneud cais, dylid anfon CV a llythyr eglurhaol erbyn 17.00 y prynhawn ar ddydd Mercher 19 Ionawr 2022 i https://www.goodsonthomas.com/opportunities?id=1660, trwy'r botwm 'Gwneud Cais nawr'.

Manylion Swydd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?