S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Tendrau

Tendr Cyfleusterau Darlledu MU

Mae S4C yn rhedeg tendr ar gyfer dylunio a gweithrediad datrysiad technegol a chaffaeliad cyfarpar yn gysylltiedig â Chyfleusterau Datblygu Manylder Uwch newydd. Mae'r tendr wedi ei hysbysebu yn Siwrnal Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd gyda rhif OJEU 2009/S118-171028 a gellir cael gwybodaeth bellach am y tendr yma ar: http://ted.europa.eu/.

Y dyddiad olaf er mwyn i S4C dderbyn y Ffurflen Gais/Holiadur Cyd-gymhwyso wedi ei gwblhau yw canol dydd 28ain Gorffennaf 2009.

Cwestiynau ac Atebion

Cwestiwn 1:

Ydych chi'n gallu darparu fersiwn Word o'r Ffurflen Gais sydd ar hyn o bryd mewn fformat PDF neu a oes hawl gennym i ail-greu'r ddogfen ein hunain gan sicrhau ein bod ni'n ateb y cwestiynau yn eglur ac yn yr un drefn?

Ateb 1:

Gall Ymgeiswyr ail-greu'r Ffurflen Gais ond cyfrifoldeb yr Ymgeiswyr ydy sicrhau nad oes unrhyw ran o'r Ffurflen Gais yn cael ei golli a bod yr holl wybodaeth a ofynnwyd amdani wedi'i amgáu o dan y penawdau perthnasol ac yn y drefn gywir. Mae'r Ffurflen Gais ar gael mewn ffurf 'Word' ar gais, fodd bynnag fel y nodwyd uchod, cyfrifoldeb yr Ymgeisydd ydy sicrhau nad oes unrhyw ran o'r Ffurflen Gais yn cael ei golli neu ei ddileu a bod yr holl wybodaeth a ofynnwyd amdani yn cael ei chyfleu yn y drefn gywir. Os ydy fersiwn 'Word' o'r ddogfen yn cael ei chreu neu ei chwblhau, dylai'r Ymgeiswyr sicrhau bod y datganiad ar ddiwedd y Ffurflen Gais wedi'i harwyddo a bod y Ffurflen Gais gyflawn yn cael ei sganio a'i danfon at S4C yn electronig. Gall unrhyw Ffurflen Gais anghyflawn gael ei heithrio o'r broses.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?