S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Cronfa o £2m wrth wraidd cefnogaeth S4C a Chymru Greadigol i’r sector sgrîn yng Nghymru

21 Rhagfyr 2021

Mae S4C a Chymru Greadigol wedi llofnodi Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth (MoU) sy'n cefnogi datblygiad sector sgrin ddeinamig ac o safon fyd-eang yma yng Nghymru.

Wrth wraidd y cydweithio mae gweledigaeth o sector gynaliadwy ac arloesol.

Mae'r S4C a Chymru Creadigol yn gweithio i gefnogi datblygiad sector sgrin ddeinamig o safon fyd-eang yng Nghymru, sy'n ddwyieithog, yn gynrychioliadol, yn deg ac yn gynhwysol.

Mae S4C a Chymru Creadigol eisoes wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd ers mis Ionawr 2020, gan gefnogi cymuned gynhyrchu annibynnol Cymru ar y cyd.

Mae'r bartneriaeth eisoes wedi arwain at brosiectau arloesol, gan gynnwys drama newydd S4C Y Golau (The Light in the Hall) sy'n ffilmio yng Nghymru ar hyn o bryd ac sydd i'w darlledu yn fyd-eang o 2022.

Gan adeiladu ar lwyddiant drama o Gymru a'r awydd rhyngwladol am rai gwreiddiol a gomisiynwyd gan S4C gan gynnwys Un Bore Mercher (Keeping Faith,) Craith (Hidden,) a Bang, mae S4C a Chymru Greadigol yn ymrwymo i fuddsoddi hyd at £1m yr un y flwyddyn ar gyfer ffilmiau yn yr iaith Gymraeg.

Mae'r MoU yn nodi sut y bydd y ddwy ochr yn cydweithio'n strategol i sicrhau gwerth ychwanegol i'r sector sgrin Gymraeg.

Dywedodd Owen Evans, Prif Weithredwr S4C: "Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda Chymru Greadigol ers iddo lansio, ac mae'r MoU heddiw yn amlinellu sut y byddwn yn gweithio gyda'n gilydd yn y tymor hir i gefnogi'r sector deledu yng Nghymru wedi Covid ac i sicrhau ein bod yn targedu ein hadnoddau yn effeithiol, yn ychwanegu gwerth at fuddsoddiad ehangach a chanolbwyntio ar y meysydd sydd â'r angen a'r enillion mwyaf.

"Rwy'n arbennig o falch o'n hymrwymiad ar y cyd i ddatblygu dramâu a ffilmiau yn yr iaith Gymraeg.

"Rwyf am i S4C adeiladu ar y llwyddiant hwnnw a chreu casgliad o'r radd flaenaf o ffilmiau Cymraeg i'n cynulleidfaoedd yng Nghymru a thu hwnt.

"Rydym yr un mor ymrwymedig i weithio gyda Chymru Greadigol i dyfu cynnwys dogfennol ffeithiol a chynnwys Cymraeg gan ddatblygu brand S4C Originals."

"Er mwyn llwyddo yn y nodau hyn, rhaid i gynnwys S4C fod yn gynhwysol ac yn gynrychioliadol, a'i greu gan weithlu a sector sy'n adlewyrchu Cymru heddiw.

"Dyna pam rydyn ni hefyd yn ymrwymo i roi cefnogaeth glir i dalent newydd, yn enwedig o gefndiroedd heb gynrychiolaeth ddigonol, i ymsefydlu yn y sector, gan ennill y sgiliau a'r hyfforddiant i lwyddo. "

Dywedodd Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden: "Mae'r bartneriaeth hon gyda S4C yn ein helpu i wireddu ein gweledigaeth ar gyfer y diwydiannau creadigol sy'n anelu at sbarduno twf ar draws y sector gyfan.

"Gan ddatblygu sylfaen sgiliau o'r radd flaenaf, a gweithio tuag at arferion gwaith cynhwysol ein bwriad yw ehangu cefnogaeth a rhoi Cymru ar y blaen fel y lle i leoli cwmnïau a busnesau creadigol.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth i sicrhau y gall y sector sgrin Gymraeg gystadlu'n rhyngwladol.

Ein gweledigaeth yw Cymru sy'n parhau i ddatblygu i fod yn genedl greadigol sy'n arwain y byd -yn ogystal â sicrhau fod ein chynnwys yn adlewyrchu ein gwlad ar y sgrin, ac yn mynd â straeon lleol Cymru i weddill y byd."

Mae'r MoU hwn yn cynrychioli'r camau cyntaf wrth ffurfioli partneriaeth bresennol rhwng Cymru Greadigol a S4C.

Ei fwriad yw adeiladu ar y berthynas gadarnhaol rhwng Llywodraeth Cymru a S4C a'r cysylltiadau cryfach a ffurfiwyd rhwng y ddau sefydliad yn dilyn lansio Cymru Greadigol ym mis Ionawr 2020.

Gallwch weld y ddogfen gyfan yma: https://www.s4c.cymru/media/media_assets/PDF_Memorandum_of_Understanding_between_S4C_and_Creative_Wales_MOU_-_Cymraeg.pdf

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?