S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

S4C yn ymuno â chonsortiwm albert

4 Ionawr 2022

Mae S4C heddiw wedi lansio partneriaeth newydd gydag albert, consortiwm o gwmnïau cynhyrchu a darlledwyr mwyaf y DU.

Bwriad y bartneriaeth newydd yw ymgorffori cynaliadwyedd yn rhan o'r broses gynhyrchu rhaglenni yng Nghymru.

Mae'r cytundeb a gychwynnwyd ar y 1af o Ionawr yn ei gwneud yn orfodol i gwmnïau cynhyrchu ddilyn canllawiau cynaliadwyedd ac amgylcheddol wrth gynhyrchu rhaglenni newydd.

Fel rhan o'r broses bydd gofyn i gwmnïau cynhyrchu sy'n creu cynnwys i S4C i amcangyfrif eu hôl troed carbon a chwblhau proses ardystio albert ar gyfer eu cynyrchiadau.

Bydd cynyrchiadau sy'n gymwys yn cael defnyddio logo albert.

Mae Consortiwm albert hefyd yn cynnig hyfforddiant am ddim sy'n cwmpasu darlun mawr newid yn yr hinsawdd, ei oblygiadau i'r diwydiant teledu a'r hyn y gall unigolion ei wneud er mwyn gwneud gwahaniaeth.

"Gyda newid hinsawdd mor dyngedfennol, mae'n holl bwysig fod cynaliadwyedd amgylcheddol yn rhan annatod o'r ffordd y mae rhaglenni S4C yn cael eu cynhyrchu," meddai Geraint Evans, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C.

"Mae gennym ddyletswydd i sicrhau ein bod yn cadw ein heffaith amgylcheddol mor isel â phosibl.

"Ein nod yw gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu ac annog y cynhyrchwyr rydym yn gweithio â nhw i roi blaenoriaeth i gynaliadwyedd tra'n cynhyrchu rhaglenni i S4C. "

Dywedodd Dyfrig Davies, Cadeirydd TAC:

"Mae materion amgylcheddol yn gynyddol bwysig i aelodau TAC ac mae'n rhaid i liniaru newid yn yr hinsawdd fod yn ganolog yn ein gwaith.

"Rwy'n croesawu y cydweithio rhwng S4C a'r sector cynhyrchu teledu annibynnol i gyflwyno'r cynllun cynhyrchu cynaliadwy albert yn ei threfn gomisiynu."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?