S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ffrindiau

Mae cyfathrebu'n bwysig yn yr amgylchiadau presennol felly cadwch olwg ar wefan S4C wrth i'r sefyllfa newid. Mae staff S4C yn gweithio o adre lle bo hynny'n bosib ac mae'r Tîm Comisiynu i gyd yn gweithio o adre.

Yn gyntaf hoffwn ddiolch i chi gyd am eich ymroddiad ac arloesedd wrth i ni ymateb i'r her o'n blaenau. Rwy'n deall yr anawsterau ac wedi rhoi'r hawl i Amanda a'i thîm i actio'n gyflym efo chi i benderfynu ar dactegau newydd i gyflenwi'r gwasanaeth.

Blaenoriaethau S4C am y misoedd i ddod bydd:

1.Cadw pawb yn saff

2.Sicrhau Gwasanaeth i'n cynulleidfa fydd yn sicrhau fod y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa ar gael, cynnig syniadau a chymorth i'r gynulleidfa ar sut mae ymdopi ac yn olaf cynnig adloniant a diddanwch fel bod modd anghofio am Covid-19 am ychydig (yn llinol ac yn ddigidol ar draws S4C Clic a'r llwyfannau cymdeithasol).

3.Sicrhau fod rhaglenni sydd yn bosib eu cynhyrchu yn digwydd ac eich bod yn cael eich talu yn sydyn, a sicrhau cyflenwad newydd o raglenni sydd yn bosib cynhyrchu o dan yr amodau presennol.

4. Cyd-weithio efo chi i sicrhau'r uchod ac i sicrhau fod y sector yn defnyddio pob cronfa bosib i alluogi'r sector i barhau.

Mae canllawiau diweddaraf Llywodraeth y DU wedi ar y linc yma. Mae yn falans i ni gyd wrth geisio mesur a thrin y risg i'n cyd-weithwyr efo'r angen i gyflawni rhaglenni. Fy nghyngor inne buasai i ddefnyddio canllawiau'r Llywodraeth ond wrth gwrs iechyd ein cyd-weithwyr fydd y blaenoriaeth pob tro. Mi fydd penderfyniadau anodd ym mhob cornel o'r wlad wrth i ni fesur y risg o saethu a chynhyrchu yn erbyn iechyd a diogelwch ein cyd-weithwyr. Defnyddiwch y canllawiau yma.

Rwy'n siŵr bo chi wedi gweld cyhoeddiad y Prif Weinidog neithiwr. Fy nehongliad i yw bod y Llywodraeth am fynd am gyfres o 'lock downs' yn y misoedd i ddod. Nod y 'lock down' yma yw gwahardd y cyhoedd rhag ymgasglu ac i geisio rhyddhau'r system trafnidiaeth cyhoeddus i gynorthwyo gweithwyr hanfodol ond hefyd i geisio ynysu pobl rhag dal y feirws wrth ofyn iddynt aros adre. Rwy'n siŵr mae Stage 1 fydd hwn.

Mae'r Llywodraeth wedi cynnig 'Key Worker Status' i ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus ac mae DMCS yn deall bod angen cynnwys ein partneriaid allweddol yn y sector. Mae hwn yn arwydd o bwysigrwydd ein gwasanaeth i'r cyhoedd. Ar gais y DCMS, rydym wedi llunio rhestr o weithwyr hanfodol at ddibenion anfon plant i'r ysgol neu feithrinfa a hefyd i gael yr hawl i deithio i'r gwaith. Mi fydd Elin Morris a'i thîm yn cysylltu efo'r cwmnïau mwyaf i drafod rhestr o'r gweithwyr yr ydych chi'n ystyried yn hanfodol i'ch gweithrediadau. Os bydd angen llythyron swyddogol i gadarnhau eich angen i symud o gwmpas a chymryd mantais o'r addysg lleol sydd ar gael, gallwn drafod hyn gyda DCMS. Os dyw Elin heb gysylltu a chi, cysylltwch â ni ar corona@s4c.cymru

Mae Amanda a'i thîm eisoes yn cynnig am syniadau i lenwi'r bylchau ond hefyd i gefnogi ein blaenoriaethau uchod. Mi fydd cryn dipyn o waith ar gael a does dim bwriad gan S4C geisio arbed arian yn hyn i gyd. Blaenoriaeth S4C fydd gwario ein harian ar gynnwys newydd amserol.

Rwyf hefyd yn deall yr heriau mi fyddwch fel cwmnïau ac unigolion yn wynebu. Ers i fi sgwennu at Ken Skates i ofyn am ei gefnogaeth i'r sector rwyf wedi bod yn gweithio efo TAC, Llywodraeth Cymru a'r DCMS i weld be sy'n bosib yn yr argyfwng presennol. Mi fuaswn yn eich annog i ddefnyddio'r mesurau a gyhoeddwyd gan Rishi Sunak yn ddiweddar i geisio peidio cael gwared â gweithwyr ble'n bosib wrth i ni drafod efo'r Llywodraeth be sy'n bosib i weithwyr Llawrydd. Dyma grynodeb o be sydd wedi ei gynnig gan y Llywodraethau.

Diolch am eich cydweithrediad a cofiwch cadw golwg ar ein gwefan.

Hwyl

Owen

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?