S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Er mwyn ein galluogi i ddeall amrywiaeth ein gweithlu a'r sector ehangach sy'n creu cynnwys inni yn well, rydyn ni'n awyddus i gasglu a phrosesu data amrywiaeth blynyddol ac yn gofyn i chi gwblhau'r holiadur gwirfoddol yma. Bydd S4C yn rhannu'r penawdau di-enw gyda TAC. Bydd y canlyniadau yn llywio'r hyfforddiant sydd yn cael ei gynnig drwy'r bartneriaeth hyfforddiant sydd gan TAC ac S4C.

Nid oes rhaid i chi roi eich caniatâd o gwbl - mae'n hollol wirfoddol.

Cyn penderfynu p'un ai i lenwi'r holiadur a rhoi eich caniatâd i ni brosesu'r data, yn ogystal â Pholisi Diogelu Data S4C yma http://www.s4c.cymru/cy/cynhyrchu/page/1154/canllawiau/, Mae manylion pellach i'w cael ym mholisi diogelu data S4C yma.

1. Gyda'ch caniatâd fe fydd S4C yn rhannu'r data ar sail ddi-enw gyda TAC ac o bosib sefydliadau eraill y bydd yn cydweithio gyda nhw i ddatblygu sector gynhwysol.

2. Yn y rhan fwyaf o achosion ni fydd modd eich adnabod drwy'r wybodaeth a roddir ond mewn rhai achosion efallai y bydd modd eich adnabod (h.y. pan fydd niferoedd bach iawn mewn grŵp penodol);

3. Os byddai modd eich adnabod, byddwn yn rhoi gwybod i chi ac yn gofyn am eich caniatâd i ddarparu'r data penodol dan sylw;

4. Gyda'ch caniatâd, bydd S4C a TAC yn defnyddio'r data wrth iddynt hyrwyddo cyfle cyfartal mewn perthynas â chyflogaeth a hyfforddiant yn y sector darlledu;

5. Gall y data gael ei gyhoeddi gan S4C a TAC yn ddienw (hy wedi'i gyfuno â data arall fel nad oes modd dweud pwy yw'r unigolion);

6. Mae modd tynnu'r caniatâd hwnnw'n ôl unrhyw bryd drwy hysbysu Catrin Hughes Roberts, S4C yn ysgrifenedig;

7. Bydd S4C yn dileu'r data personol yn 2022.

8. Os fydd gennych unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â catrin.hughes.roberts@s4c.cymru

9. Mae gennych hawliau i gael gafael ar eich data personol ac, mewn rhai amgylchiadau, i wrthwynebu prosesu'r data. Gallwch hefyd ofyn i'r data hwnnw gael ei gywiro neu ei ddileu, fod y prosesu o'r data'n cael ei gyfyngu; neu i gludadwyedd data y data hwnnw. Mae gennych yr hawl hefyd i gwyno wrth Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn https://ico.org.uk/ . Mae manylion pellach i'w cael ym mholisi diogelu data S4C yma.

Mae'r holiadur ar gael i'w gwblhau yma tan 14.8.20.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?