Amserlenni

06:00 Cyw

Chwedlau Tinga Tinga, Dwylo'r Enfys, Hafod Haul, Sbridiri, Halibalw, Twt, Marcaroni, Tomos a'i Ffrindiau, Igam Ogam, Guto Gwningen, Heini, Holi Hana, Ben Dant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:00 Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Gwenyn yn Pigo

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw byddwn yn clywed pam mae gwenyn yn pigo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:10 Dwylo'r Enfys - Gwern

Heddiw mae Heulwen yn glanio yng Nghaerdydd ac yn chwilio am Gwern. Mae Gwern wrth ei fodd gyda cherddoriaeth, ac yn dipyn o ddrymiwr. Mae Ffion yn trefnu ymweliad arbennig â stiwdio gerddoriaeth er mwyn gwneud CD!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Hafod Haul - Celwydd Golau

Mae'r ieir yn penderfynu chwarae tric ar Heti a Jaff, gan esgus bod yna lwynog yn y cwt ieir. Ar ôl cael eu galw yno sawl gwaith mae'r ddau yn cael llond bol ar eu drygioni. Ond y noson honno pan ddaw llwynog go iawn i'r cwt a fydd Iola'r iâr yn llwyddo dianc yn ddiogel?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Sbridiri - Tylwyth Teg

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu crocodeil. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol O.M.Edwards lle mae'r plant yn creu crocodeil cardfwrdd mawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Twt - Medal Mari

Mae'n ddydd y ras heddiw a phawb ar dân eisiau ennill un o'r cystadlaethau. Chwarae teg mae pawb yn hapus i gefnogi ei gilydd a neb yn fwy na Mari sy'n gweld y gorau ym mhawb.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Marcaroni - Y Tic Heb y Toc

O diar - mae'r cloc yn y twr wedi colli ei doc. Mae o'n mynd tic ond dydi o ddim yn mynd toc! Mae hynny mor od ag Oli heb ei hodl. Ond na phoener, mae 'na gân ar y ffordd! Pan fydd trwyn Marcaroni'n cosi, bydd y criw yn canu ac yn dawnsio, a'r cloc yn tocian yn ogystal â thician unwaith eto!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Tomos a'i Ffrindiau - Tobi a Sisial y Coed

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Igam Ogam - Tic, dy dro di

Mae Igam Ogam yn meddwl mai hi yw'r gorau am chwarae tag!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Guto Gwningen - Hanes Ras y Tywyllwch

Mae Nel Gynffon-wen ofn y tywyllwch, felly mae Guto a'i ffrindiau'n mynd i'r goedwig yn y nos i chwilio am bryfed tân i oleuo'i stafell hi. Ond buan maen nhw'n darganfod nad Nel ydy'r unig un sydd ofn y tywyllwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Heini - Adeiladu

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini.Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymarfer corff ar safle adeiladu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
08:25 Holi Hana - Syril y Wiwer

Mae Syril wastad mewn helynt am ei fod yn anghofio popeth, sut y bydd Hana yn helpu i wella ei gof?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Ben Dant - Ysgol Pontsian

Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Pontsian wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:50 Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Merch - Posau!

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Pwy sy'n dathlu eu pen-blwydd heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Clwb Rygbi Rhyngwladol - Cymru v Yr Alban

Cymru yn erbyn Yr Alban ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad RBS 2016 o Stadiwm Principality, Caerdydd. Cic gyntaf, 4.50.

Content options

10:50 Dal Ati: Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da a chyfle i ymweld â phobl a llefydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:50 Dal Ati

Heddiw, bydd Eleri Siôn yn cyflwyno'r cwis newydd sbon 'Llyncu Geiriau', ac i ddilyn, bydd cyfle i fwynhau rhaglen o'r gyfres #Fi am bobl ifanc a'u bywydau. Yna, byddwn yn cyfarfod amrywiol westeion ar y soffa sgwrsio yng nghwmni Nia Parry a Matt Johnson.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12:48 Y Tywydd

Y Tywydd.

12:50 Rownd a Rownd

Nid yw Ron na David yn hapus bod Jac yn dal i rannu ty hefo nhw, ond o dan yr amgylchiadau dydyn nhw ddim mewn lle i gwyno rhag i Dani ddechrau amau bod rhywbeth yn bod. Mae Siân yn gweld bod galar Alwyn yn effeithio ar y busnes ond mae'n mynd i fod yn anodd dweud hynny wrtho fe. Mae pethau'n eitha dyrys i Mathew hefyd wrth iddo drio cael gafael ar arian i fynd â Sophie i westy moethus. Ond a fydd benthyg cerdyn banc Phillip a chyfarfod gwraig ddieithr yn datrys ei broblemau?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:10 Rownd a Rownd

Mae heddiw'n ddiwrnod anodd i Ron druan. Er gwaetha' protestiadau Arthur, bydd Ron yn gorfod mynd ag Iris am ei gwers yrru gyntaf. Ond bydd yn mynd i lawer iawn mwy o drafferth wrth ddod ar draws amlen sydd wedi cyrraedd i Jac. Mae Siân bron ar ben ei thennyn ar ôl i Alwyn adael heb ddweud wrth neb lle mae o'n mynd. Mae Ken yn poeni am ei ben-blwydd yn hanner cant a'r ffaith nad yw ei deulu wedi dangos unrhyw ddiddordeb mewn dathlu. Mae Kylie yn benderfynol o drefnu rhywbeth ond does wybod a fydd hi'n plesio pawb.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:35 Rygbi Pawb

Y brif gêm heno ydy'r Scarlets o dan 18 yn erbyn y Gleision dan 18 o Barc y Scarlets.

Content options

14:30 O'r Galon: Cymar Oes

Sut mae pobl yn gallu aros gyda'i gilydd er gwaethaf treialon diddiwedd? Yn yr oes bresennol, sut mae cyplau yn dal i gredu mewn sefydlu priodas a chydfyw er gwell neu er gwaeth, 'tra byddwn ni'n dau byw'? Heddiw, cawn gymharu straeon tri chwpl gwahanol o wahanol ardaloedd yng Nghymru er mwyn dilyn eu hanes. Cawn glywed am eu cariad, eu profiadau a'u gobeithion o gydfyw gydag un person ar hyd eu hoes. Darlledir y rhaglen eto ar Ddydd San Ffolant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

15:00 Cyngerdd Dathlu Gareth Glyn

Gwledd o gerddoriaeth o Neuadd Pritchard Jones ym Mangor i ddathlu pen-blwydd y cyfansoddwr Gareth Glyn yn 60 oed. Ymysg y perfformwyr mae Catrin Finch, Fflur Wyn, Jeremy Huw Williams, John Eifion, Cefin Roberts, Côr Ieuenctid Môn, Côr Aelwyd yr Ynys, Ysgol Glanaethwy a Band Biwmares. Darlledwyd y rhaglen yn gyntaf ym mis Mehefin 2011.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
16:43 Y Tywydd

Y Tywydd.

16:45 Clwb Rygbi - Munster v Gweilch

Darllediad byw o gêm ddiweddaraf y Gweilch yn y Guinness PRO12 wrth iddynt deithio i Munster. Gallwch ddilyn y cyffro o Irish Independent Park, Cork gyda'r gic gyntaf am 5.00.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Penybont, Y Gymanfa

Ymunwch â ni o Gapel y Tabernacl ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Cymanfa Ganu. Yr arweinydd yw Iwan Guy gyda Huw Tregelles Williams ar yr organ. Yn ogystal â chlywed rhai o'n hoff emynau, cawn ddeuawd hyfryd o waith Mendelssohn yng nghwmni'r soprano Gail Pearson a'r tenor ifanc, Robert Lewis.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Cymoedd Roy Noble

Yr wythnos hon bydd Roy Noble yn ymweld ag un o gymoedd Blaenau Gwent sef cartref Glyn Ebwy, Aberbeeg, Abertyleri, Cwm, Nantyglo a Brynmawr. Bydd e'n cychwyn ei daith trwy edrych ar safle'r hen waith dur yng Nglyn Ebwy yng nghwmni Frank Olding cyn cael hanes yr actor enwog Victor Spinetti ym mhentre' Cwm gyda chwaer Victor, Gianina, a Jeff Davies sy'n byw yng nghartref gwreiddiol Victor. Pentrefi Six Bells ger Abertyleri a Nantyglo sy'n cael sylw Roy nesaf cyn iddo symud ymlaen at sinema hynaf Cymru, Sinema Neuadd y Farchnad, Brynmawr i fwynhau darllediad ar sgwâr y dref.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pryd o Sêr

Mae'r gwres yn cynyddu yng nghegin Pryd o Sêr ac mae safon y coginio yn codi i lefel arall erbyn hyn. Mae'r timoedd yn wynebu dosbarthiadau meistri heddiw gan ddau o brif gogyddion ifanc Cymru. Y dasg fydd i greu bwydlenni tri chwrs i safon ty bwyta seren Michelin. Mae'r chwerthin yn stopio a phawb dan bwysau. A fydd 'na weiddi, a fydd 'na ddagrau ac a fydd y timoedd yn ymdopi â sylwadau'r panel o arbenigwyr sy'n dod i flasu'r bwyd cyn y diwrnod mawr? Ond yn bwysicaf oll, a fydd y priodfab a'r briodferch yn fodlon?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:30 Corff Cymru: Cariad

Yn y bennod arbennig hon o Corff Cymru, byddwn yn bwrw llygad gwyddonol ar y teimlad unigryw hwnnw - Cariad. Bydd Dr Katie Hemer yn teithio i Brifysgol Bangor i edrych ar waith ymchwil sy'n ceisio darganfod pa effaith mae cariad yn ei chael ar yr ymennydd. Bydd Dr Anwen Jones yn trafod bwydydd affrodisiaidd er mwyn gweld a oes ffordd i'r galon drwy'r bol. Byddwn yn holi'r cwestiwn, ydy 'atyniad ar yr olwg gyntaf' wir yn bodoli? Byddwn hefyd yn cynnal arbrawf arbennig i geisio darganfod beth sy'n gwneud rhywun yn atyniadol.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Byw Celwydd

Wrth i'r pryder ynglyn â iechyd Elinor gynyddu, mae ymateb ei theulu i'w chyflwr yn codi cwestiynau anodd ac yn creu gwrthdaro, yn bersonol, yn broffesiynol ac yn foesol i fwy nag un. Ag yntau, am unwaith, yn poeni am ei wraig, mae Meirion yn cael ei yrru i weithredu mewn modd annisgwyl tu hwnt. Tra bod Owain yn gwbl gadarn ar y mater ac yn mynnu na ddylai ei wraig ddefnyddio gwybodaeth deuluol i ddibenion ei gwaith, mae Harri, ar y llaw arall yn fwy na pharod i'w hatgoffa o'i dyletswydd newyddiadurol. A hithau mewn cyfyng-gyngor, bydd yn rhaid i Angharad siomi rhywun - ond tybed pwy?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Bois Parc Nest

Portread twymgalon, a ddarlledwyd gyntaf yn 2007, o dri brawd sy'n Brifeirdd - John Gwilym Jones, T. James Jones ac Aled Gwyn - a'u magwraeth cefn gwlad Cymreig ar fferm Parc Nest, Castell Newydd Emlyn. Gwelwn y brodyr yn dychwelyd i'r fferm ac yn hel atgofion am eu rhieni a'u plentyndod. Yma y tarddodd eu crefft at eiriau sydd wedi cyfoethogi llenyddiaeth Cymraeg dros y blynyddoedd.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Dylan ar Daith - O San Steffan i Tennessee

Y tro hwn bydd Dylan Iorwerth yn dilyn taith Y Gohebydd - sef John Griffith - Cymro o'r Bermo yn wreiddiol, radical a chyfathrebwr pwysig yn ei oes a fu'n ohebydd San Steffan i'r Faner am flynyddoedd. Aeth i'r Unol Daleithiau ym 1865 ac roedd John Griffith yn Washington pan basiwyd y Mesur Hawliau Dynol a arweiniodd at ryddhau'r caethion. Fe welodd olion y Rhyfel Cartref cwta dri mis ar ôl i'r Rhyfel gwaedlyd hwnnw ddod i ben ac fe glywodd am y Cymry hynny a fu'n yn rhan o'r ymladd. Daeth y profiadau hynny yn bwysig iddo dair blynedd yn ddiweddarach, yn ôl yng Nghymru, adeg y 'troi mas' yng ngwaelod Sir Aberteifi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video