S4C

Cynnwys

Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
07:00 Sbarc - Ailgylchu

Cyfres wyddoniaeth yng nghwmniTudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw ailgylchu.

Content options
07:15 Ynys Broc Môr Lili - Seiriol y môr-leidr

Mae Lili'n dod o hyd i scarf môr-leidr ar y traeth ac yn penderfynu chwilio am drysor ar Ynys Broc Môr. Mae hi'n cyfnewid Seiriol a Gwil am y dydd gan fod Seiriol i'w weld yn ffrind mwy addas ar gyfer môr-leidr. Ond mae Seiriol yn ddireidus iawn ac yn waith caled ac mae Lili'n falch o gael ei ffrind gorau, Gwil, yn ôl wrth ei hochr.

Content options
07:20 Guto Gwningen - Hanes y Dylluan Flin

Mae Hen Ben wedi dwyn llyfr Guto, y trysor mwya' sydd ganddo, ond wrth drio'i gael yn ôl mae'n rhaid i Guto ddewis rhwng achub ei lyfr neu achub ei ffrind.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Bach a Mawr

Mae Bach yn credu bod Cati am droi'n pili pala - ond a wnaiff Mawr ddarganfod Cati mewn pryd cyn iddi geisio hedfan oddi ar ei changen?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Sam Tân - Awyren Bapur Boeth

Mae'n Ddiwrnod Arbed Tân ym Mhontypandy ac mae Sam Tân a'r Prif Swyddog Steele yn ymweld â Dilys yn yr archfarchnad i gynnal profion diogelwch, ond mae Norman yn creu trafferthion gyda'i awyrennau papur.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Cled - Problemau

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Nico Nôg - Gweu

Mae Mam yn brysur yn gweu ond yn anffodus tydy hi ddim yn dilyn patrwm ac felly mae Dad a Nico yn cael siwmper a chardigan anghyffredin iawn!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:15 Popi'r Gath - Y Gitâr Aur

Dydy Sioni ddim yn gallu chware'r gitâr yn dda felly mae Owi'n awgrymu y dylen nhw fynd i chwilio am y 'Gitâr Aur' yn Anialwch yr Haul Gwallgo'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Sbridiri - Pengwiniaid

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu pengwin o hen bêl denis . Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Efailwen lle mae'r plant yn creu pengwin mawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:50 Darllen 'Da Fi - Syniad Da Gwenlli Gwydd

Cawn hanes Gwenlli Gwydd wrth i Mrs Migl Magl baratoi cawl meipen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Tili a'i ffrindiau - Gwyl Hwyl yn Rowlio

Mae'r ffrindiau i gyd yn cael hwyl yn rowlio efo teganau olwynion - heblaw am Tili. Mae ganddi feic coch newydd ond mae hi angen help ei ffrindiau i'w reidio am y tro cyntaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Straeon Ty Pen - Maneg Tomi

Siôn Ifan sydd yn adrodd hanes Tomi sydd yn 10 oed ac sydd wastad yn dilyn cyngor ei fam. Un diwrnod mae Tomi yn mynd allan i chwarae, ac yn ôl gorchymyn ei fam, mae'n gwisgo ei fenig, ei sgarff, a'i het. Ond wrth i un faneg ddechrau datod, mae yna helbul mawr yn dilyn Tomi wrth iddo redeg adref i gael te.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Boj - Mor Fflat â Chrempog

Mae'n ddiwrnod braf yn Hwylfan Hwyl heddiw ac mae Daniel yn brysur yn llenwi ei bwll padlo. Ond wrth iddo lenwi'r pwll mae'n sylwi ar dwll - o na! Wrth i Boj wylio Dr Wwff yn gosod plastr ar ben-glin Daniel mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych o sut i drwsio'r pwll.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Tŷ Cyw - Dydd neu Nos

Mae'r dydd a'r nos yn digwydd yr un pryd yn Nhy Cyw heddiw ac mae'n drysu pawb! Ymunwch â Gareth a gweddill y criw wrth iddynt geisio datrys y broblem.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Hwyl a Sbri

Mae Ben a Mali'n chwarae'n braf gyda'i gilydd - ond dydy'r un ohonyn nhw'n hoffi colli!

 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Oli dan y Don - Wena Dan Draed

Mae Wena wedi torri un o'i 'choesau' ac mae'n gorfod aros gyda Siencyn yn yr harbwr nes bod ei choes newydd yn cyrraedd. Mae Beth ac Oli yn helpu Siencyn drwy gadw Wena'n hapus.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Ty Mêl - Gwenyn Gwichlyd

Mae Sbonc wedi cael asgwrn sydd yn gwneud swn, ond mae hyn yn achosi problem.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Wibli Sochyn y Mochyn - Modryb Blod Bloneg

Mae Wibli yn disgwyl am Modryb Blod Bloneg ac er ei fod yn meddwl y byd o'i fodryb dydi o ddim yn edrych ymlaen at ei gweld. Pam tybed? Ers ei fod yn fabi, bu Modryb Blod Bloneg yn dod ag anrheg iddo - sef gwisg wedi ei wau sydd yn amlach na pheidio yn rhy fawr, neu rhy fach ac yn cosi yn annifyr! Mae Modryb Blod yn cyrraedd yn llawn hwyl a miri gyda pharsel anferth i Wibli - tybed beth fydd yn y parsel tro hwn?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Holi Hana - Gorila Drwm ei Chlyw

Mae Greta'r Gorila yn meddwl bod pawb yn ei hanwybyddu tra bod pawb arall yn meddwl nad oes ganddi fawr o ddiddordeb yn neb na dim. Ynghanol y swn a'r helbul yn y swyddfa, mae Hana yn sylweddoli nad yw Greta yn clywed popeth yn iawn. Mae'r doctor yn darganfod ei bod yn drwm ei chlyw a'i bod angen gromed yn ei chlust.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Tecwyn Y Tractor - Meic y Motorbeic

Mwy o anturiaethau gyda'r tractor bach coch.

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
11:00 Sbarc - Nos

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw'r 'nos'.

Content options
11:15 Ynys Broc Môr Lili - Seren fôr yr awyr

Mae Lili'n benderfynol o weld clwstwr arbennig o sêr yn yr awyr. Mae'n dod o hyd i bibell fach ar y traeth ac yn trio ei defnyddio fel telesgop. Mae hi'n ceisio mynd mor agos â phosib at yr awyr ond buan y daw i ddeall bod angen dod o hyd i ffordd arall o edrych ar y sêr.

Content options
11:20 Guto Gwningen - Hanes Dirgelwch y Lleidr Plwms

Mae Guto'n cael ei siomi o ddeall bod rhyw leidr wedi llwyddo i ddwyn y blwmsan ola' oddi ar goeden Mr Puw, ac yntau wedi meddwl cael gafael arni'i hun!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Bach a Mawr

Mae Mawr a Lleucu yn ceisio ysgrifennu cerdd am aderyn bach annwyl, ond mae Bach wastad yn ymyrryd. Mae e'n cael ei hel i'r gegin lle mae e'n darganfod par o glocsiau - esgidiau swnllyd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Sam Tân - Cadno Cyfrwys

Mae Mandy a Norman yn trio dod o hyd i'r cadno cyfrwys gyda chymorth Tom a Moose ac mae Elvis yn sefyll ei brawf gyrru uwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Dysgu gyda Cyw

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

Content options
12:00 123

Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Heddiw awn i siopa gyda'r rhif 5.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Ti Fi a Cyw - FfionChwarae Siop

Plant sy'n dysgu oedolion gyda gemau llawn hwyl. Heddiw mae Ffion yn gwerthu nwyddau i'w mam mewn arwerthiant garej.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Dwylo'r Enfys - Joel

O'u cartref lliwgar a hudol ym Mhendraw'r Enfys, daw'r ddau arwr Cawod a Heulwen i gael hwyl a sbri gyda phlant Cymru. Ar hyd y daith byddan nhw'n defnyddio iaith arwyddo Makaton Cymraeg! Gwisgo i fyny a chwarae siop ydi hoff bethau Joel. Wrth Chwarae Chwilio gyda'r ddau arwr Cawod a Heulwen, mae Joel a'i frawd a'i chwaer yn ymweld â siop i gael syniadau. 'Nôl adref, maen nhw'n gwneud siop pobydd arbennig iawn. Joel ydi'r pobydd, a phan ddaw Nanny a Grandad, mae Joel yn gwerthu bara a chacennau iddyn nhw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Y Diwrnod Mawr - Lucy

Ar fferm yn Sir Drefaldwyn mae Lucy a'i theulu'n byw ac mae defaid go arbennig yn cael eu cadw ar y fferm, defaid Jacob. Mae Lucy'n hapus iawn i helpu ei Nain i drin y crwyn ond rhaid dod o hyd i siop i'w gwerthu wedyn. Mae gan Daloni Metcalf siop nwyddau a Diwrnod Mawr Lucy yw mynd i gyfarfod Daloni Metcalfe i drafod busnes.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Heini - Archfarchnad

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld â'r archfarchnad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Fe fyddwn ni'n cael golwg ar y darn punt newydd sbon, bydd Llinos Lee yn crwydro rhai o siopau coffi'r de-ddwyrain a bydd Rhodri Gomer yn cymryd rhan yng ngornest 'Battle of the Beach'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Treffynnon

Nia Roberts sy'n cymryd golwg ar y straeon sy'n gysylltiedig â rhai o'n hemynau mwyaf poblogaidd. Cawn glywed am emynau welodd olau dydd yn sgil profiadau personol trist, am emyn gafodd ei greu pan oedd yr awdur yn dioddef o'r ddannodd, ac emynau eraill yn cael eu defnyddio i dawelu torf wrthwynebus. Hefyd, bydd perfformiad gan y mezzo soprano Ceri Haf Roberts.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Prynhawn Da

Bydd Alison Huw yma i brofi bod modd bwyta'n iach wrth archebu têc-awê, bydd gwyliwr lwcus yn cael gweddnewidiad gan Huw Fash a'r tîm a bydd Rhian Bowen Davies yma i godi ymwybyddiaeth o 'Drais yn y Cartref'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cartrefi Cefn Gwlad Cymru - Tai'r Ffin

Mae ein taith drwy Gatrefi Cefn Gwlad Cymru gydag Aled Samuel yn mynd â ni ar drywydd rhai o dai mwyaf ymffrostgar Cymru'r ail ganrif ar bymtheg, sef tai y Gororau. Yn y rhaglen hon byddwn yn cymryd golwg ar draddodiad y tai ffram derw, pwysigrwydd y derw ym Mhowys a'r parch tuag at grefft y saer.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Ynys Broc Môr Lili, Nic Nôg, Ben Dant, Tomos a'i Ffrindiau, Henri Helynt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Ynys Broc Môr Lili - Yr hen Bertha

Mae Lili yn dod o hyd i frwsh paent ar y traeth ar y ffordd i Ynys Broc Môr. Mae hi'n clywed bod Morgi Moc yn bwriadu adnewyddu a phaentio ei hen gwch a phan mae e'n cael ei alw i ffwrdd mae Lili'n galw ar ei ffrindiau i drwsio'r cwch fel syrpreis. Ond cyn bo hir, maen nhw'n sylweddoli mai gwaith caled yw atgyweirio cwch!

Content options
16:10 Nico Nôg - Pobi

Mae Nico'n gwylio Mam a Megan yn pobi, ac yn sylweddoli wrth weld Megan yn rhoi menyn cnau a moron yn y bowlen eu bod yn gwneud ei hoff fisgedi cwn!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:15 Ben Dant - Ysgol Bronllwyn

Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Bronllwyn wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Tomos a'i Ffrindiau - Am Ddiwrnod Rhyfedd

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Henri Helynt - A'r Peiriant Gwyrdd

Mae'r teulu'n penderfynu byw bywyd gwyrdd - ond nid os caiff Henri ei ffordd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Mwy o Mwfs - M O M

Cyfle i weld rhai o uchafbwyntiau'r gyfres.

Content options
17:25 Pengwiniaid Madagascar - Hebog Hudolus

Mae Penben yn disgyn mewn cariad efo hebog hudolus.

Content options
17:35 Ci Da

Yn y bennod yma, bydd Dafydd yn Eryri i weld cwn achub ar y mynydd wrth eu gwaith a byddwn yn cwrdd â phedwar ci mynydd Bernese.

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Mae Mathew yn gweld dyfodol iddo fo a Dani, ond beth am Garry? A wnaiff Jason achub Vicky o'i thrybini?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Celwydd Noeth

Y gyflwynwraig Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu at gipio'r jacpot o £10,000. Yn mynd am yr arian yr wythnos yma mae'r gwr a gwraig, Huw a Lois o Y Ffôr, ger Pwllheli.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Bydd y criw yn darlledu'n fyw o Womanby Street, Caerdydd ac yn edrych 'nôl ar gyfraniad y stryd i gerddoriaeth Cymru. Byddwn ni hefyd yn Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug wrth i'r disgyblion baratoi ffilm ar gyfer premiere arbennig iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 3 Lle - Alex Jones

Bydd seren y soffa, y cyflwynydd Alex Jones, yn ein tywys i dri lleoliad arbennig ar ddechrau'r gyfres newydd o 3 Lle. Bydd Alex yn dychwelyd i fro ei mebyd wrth ymweld â Chastell Carreg Cennen, ger Dyffryn Aman, lle sy'n llawn atgofion hapus o'i phlentyndod. Mae'n symud ymlaen i Gaerdydd ar gyfer ei hail ddewis, lle bu'n byw a gweithio fel cyflwynydd teledu am dros 10 mlynedd. Mae'r ddinas yn dal yn bwysig i Alex ac fe wnaeth hi briodi yn y castell yn ddiweddar. Draw i Lundain awn ni ar gyfer y lleoliad olaf. Bellach, mae Alex wedi ymgartrefu yno ac yn cyflwyno rhaglen boblogaidd BBC1, 'The One Show'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Ydy hi'n bryd i Mark gyfadde'r cyfan wrth Kath? Caiff Sara ei rhuthro i'r ysbyty. A fydd y babi'n iawn?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:25 Codi Hwyl: Llydaw - I Lydaw

Yn rhaglen gynta'r gyfres newydd gwelwn yr actor John Pierce Jones a'r cynghorydd a'r comedïwr Dilwyn Morgan yn paratoi'r Mystique ar gyfer eu taith dri diwrnod i Lydaw. Mae'r cwch 36 troedfedd yn brwydro drwy'r gwynt a'r tonnau gan adael Dilwyn yn amheus iawn a fydd John byth yn dysgu sut i hwylio!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Ffeit: Bocsio

Rhys ap William sydd yn cyflwyno cyfres newydd, gyffrous fydd yn dangos y gorau o'r byd MMA a bocsio proffesiynol yng Nghymru. Bocsio gaiff y sylw yn y bennod gyntaf pan fydd Y Ffeit yn darlledu o noson fawr ym Merthyr Tudful - tref sydd ymhlith yr amlycaf yn y wlad o ran ei thraddodiad yn y gamp. Ym mhrif ornest y noson, cawn weld ffeit fydd yn hollti'r De a'r Gogledd, wrth i Tony Dixon o Aberpennar a Mike Jones o Wrecsam ymladd am wregys Pwysau Uwch Welter Cymru. Cawn hefyd weld prif focsiwr pwysau trwm Cymru, Dorian Darch, yn y sgwâr wrth iddo herio Chris Healey o Loegr.

 • Isdeitlau Saesneg
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Taith Tatŵ Dewi Pws

Yn ei chwedegau hwyr, mae Dewi Pws yn ystyried cael ei datw cyntaf, ond does ganddo ddim syniad pa fath i'w gael - na ble ar ei gorff i'w roi! Cawn fynd ar daith o amgylch Cymru gyda Dewi yn cwrdd â chymeriadau sydd eisoes wedi cael tatws. Bydd e'n holi pwy sy'n cael tatws a pham? Mae pawb â'u stori bersonol a'u rhesymau eu hunain dros gael tatw - cofio rhywun neu rywbeth, datgan gwladgarwch, dangos undod. Bydd yr hanesion hyn yn procio meddwl ac yn cynnig syniadau i Dewi wrth iddo fynd ar ei 'daith datw' ei hun.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?