Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Abadas - Angor

Heddiw, mae'r Abadas yn chwarae morladron yn chwilota am drysor a chaiff un lwcus gyfle i chwilio am rywbeth arall - gair. Tybed beth yw 'Angor' a beth mae'n ei wneud?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Bla Bla Blewog - Y diwrnod y daeth Gwallter Soch Soch i aros

Mae gweld Bitw gyda Gwallter Soch Soch yn rhoi syniad i Boris, syniad a fyddai'n ei wneud yn gyfoethog. Mae Boris am greu shampw gwallter soch soch. Tybed a fydd ei gynllun yn llwyddiannus?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Cymylaubychain - Parti ar Gwmwl

Mae'n noson gynnes iawn ac mae pawb yn cael trafferth cysgu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Meripwsan - Papur

Mae Meripwsan yn dysgu ei ffrindiau sut i wneud teganau newydd trwy blygu papur.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Rhubanau Rhwysgfawr

Mae'r Frenhines wedi dweud bod rhaid gwneud ffafrau i ennill rhuban rhwysgfawr, felly mae Meic ac Efa'n cystadlu yn erbyn ei gilydd i wneud ffafrau â'r Gof ac yn creu llanast llwyr yn ei weithdy. Mae'r ddau'n dysgu mai trwy weithio efo'i gilydd fel tîm mae ennill un o ffafrau'r Frenhines Martha.

07:55 Ti Fi a Cyw - MorusChwarae yn y Parc

Mae Morus yn chwarae gêm gyda Robin yn y parc gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y cardiau fflach.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Cwpwrdd Cadi - Trefnu'r Trysor

Mae Cadi a'i ffrindiau yn dysgu mwy am fywyd morladron a'u trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Tili a'i ffrindiau - Doctor Tili

Pan fo Tili'n llwyddo i wella pen-glin Arthur, mae hi'n penderfynu bod yn Ddoctor Tili. Yn anffodus mae hi ychydig bach yn rhy awyddus i drin ei ffrindiau ac maen nhw'n gorfod ei dysgu hi bod gwrando yn elfen bwysig iawn o fod yn ddoctor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Byd Carlo Bach - Parti Penblwydd Carlo

Mae ffrindiau Carlo am gadw ei barti pen-blwydd yn syrpreis iddo. Beth yw'r ffordd orau o wneud hynny?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Peppa - Yr Enfys

Cyfres gartwn am fochyn o'r enw Peppa a'i theulu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:50 Pingu - Pingu a'r Ffliwt Pysgodyn

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Morgrug yn Cydweithio

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn clywed pam mae morgrug yn cydweithio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Crads Bach y Traeth - Ble Mae'r Morloi?

Mae Mel y Morlo wedi colli ei ffrindiau ac mae Wil yr Wylan a'r crads bach eraill yn mynd ati i chwilio amdanynt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:15 Wibli Sochyn y Mochyn - Robot

Mae Wibli yn twyllo Soch Mocha drwy esgus ei fod yn robot. Yna, mae'n ei berswadio i ymuno yn yr hwyl a thwyllo Soch Mawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Popi'r Gath - Chwilio'r Perl

Mae Lleucs yn colli un o berlau Alma ac mae'r ddwy'n drist. Felly, mae Popi'n mynd â nhw i waelod y môr i chwilio am berl arall.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Bobi Jac - Rhedeg ar ol Pethau

Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen yn mwynhau rhedeg ar ôl pethau mewn antur yn y wlad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:55 Yn yr Ardd - Cartref Newydd Blod

Ar ôl cyfnod hir o stormydd a thywydd garw yn yr ardd mae Blodeuwedd wedi cael llond bol ac yn penderfynu gadael yr ardd am byth. Does neb eisiau i Blod adael felly mae'r criw o ffrindiau yn mynd ati i greu cartref newydd iddi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:05 Oli dan y Don - Bachyn Beth

Mae Oli a Beth yn gorfod symud casgenni ond oherwydd esgeulustod Beth mae un yn hedfan at Oli ac yn torri ei asgell.

 • Isdeitlau Saesneg
10:15 a b c - 'I'

Ymunwch yn yr hwyl wrth i Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangyl, Plwmp a Deryn ddysgu am y llythyren 'i' ym mhennod heddiw o abc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Syrcas Deithiol Dewi - Y Diabolo Diflanedig

Mae Bobo eisiau chwarae gyda diabolo Li a Ling.

 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Pentre Bach - Ole!

Mae Parri yn dychwelyd o'i wyliau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Abadas - Hwyl Fwrdd

Mae'n ddiwrnod llawn hwyl ar ynys yr Abadas heddiw ac mae digon o hwyl i'w gael wrth chwilio am air newydd heddiw, 'hwylfwrdd'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Bla Bla Blewog - Diwrnod y Tacluso Twt

Mae ffatri Boris yn llanast llwyr ac mae angen ei glanhau. Mae'n gofyn i Bw-bach am help, ond 'dyw e ddim gwerth. Pwy allai helpu? Mae'n edrych drwy'r pellynagos ac yn gweld Mam - perffaith! A fydd Mam yn fodlon helpu i lanhau?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Cymylaubychain - Lladron Pen-Gellyg

Amser stori yw un o hoff amserau Bobo Gwyn o'r dydd a heddiw mae'n clywed stori sy'n tanio'i ddychymyg!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Meripwsan - Gwrtaith

Mae Meripwsan yn helpu Wban i chwilio am wrtaith ac yn darganfod ffordd o'i wneud o'r newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:40 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog ac Anrheg Pen-Blwydd Efa

Yn ôl Meic, cacen farchogaidd ydy'r anrheg berffaith i Efa ar ei phen-blwydd, er bod Efa yn mynnu nad dyna beth mae hi eisiau. Wedi i'r syrpreis gael ei ddifetha, mae Meic yn sylweddoli mai gadael i Efa ddewis beth mae hi eisiau ei wneud ydy'r anrheg orau bosib iddi.

11:55 Ti Fi a Cyw - IeuanCoginio

Mae'n wythnos goginio ac mae Ieuan a'i fam yn dewis y cynhwysion i'w gosod ar eu pitsas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Cwpwrdd Cadi - Y Deinosor a'r Wy

Ymunwch â Cadi a'i ffrindiau ar antur hud yn y gyfres gartwn i blant meithrin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Tili a'i ffrindiau - Amser Chwarae Dwynwen

Mae pawb yn brysur yn mwynhau gwneud pethau ar eu pennau eu hunain - heblaw Dwynwen. Mae hi'n awyddus i chwarae ac mae hi eisiau i'w ffrindiau chwarae hefyd. Mae Dwynwen yn meddwl y caiff hi ddiwrnod diflas nes i Tili ddangos iddi sut i gael hwyl yn chwarae ar ei phen ei hun

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:25 Byd Carlo Bach - Sgidiau Glaw Anhygoel Carlo

Mae Carlo wedi cael llond bol ar ei hen sgidiau glaw, ond a wnaiff eu haddurno nhw'n eu gwneud nhw'n fwy o hwyl?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Peppa - Ser

Mae Peppa a George yn edrych ar y sêr efo Mami a Dadi Mochyn ac yna'n mynd i edrych drwy telesgôp Taid Mochyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:50 Pingu - Pingu a'r Siop Trin Gwallt

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Mae hi'n wythnos genedlaethol y barbeciw a byddwn yn cynnal swper go arbennig yn Aberhonddu, gyda Lisa Fearn yn coginio. Bydd cyfle i chi ennill set farbeciw hefyd. A byddwn yn cyfarfod criw o arddwyr proffesiynol sydd wedi bod yn paratoi tuag at Sioe Flodau Chelsea. Hefyd, y seiclwr proffeisynnol Gruff Lewis fydd yn gwmni i'r criw wedi iddo gymryd rhan yn y Velathon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Lowri Steffan fydd yn y gornel steil a Sioned Thomas o Wasg Gomer fydd yn trafod y creiriau hynny sy'n bwysig iddi hi yn Darnau Ohonof.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Sion a Sian

Yn rhaglen olaf y gyfres, bydd cwpl ifanc o Fotwnnog, Pen Llyn yn herio cwpl o'r Bala sydd eisoes wedi cystadlu ar Sion a Siân ym 1996. Mae Will ac Emma Evans wedi bod gyda'i gilydd ers roedden nhw eu harddegau ac mae ganddynt ddwy ferch fach. Cigydd yw Will ac mae hefyd yn gefnogwr brwd o dîm pêl-droed Everton. Canu a chyfansoddi caneuon yw diddordebau Emma ac mae hi'n gweithio fel gofalwr nyrsio. Enillodd Gwenan a Michael Charters y jacpot y tro diwethaf iddynt gystadlu yn y gyfres. Cyfarfod mewn disgo San Ffolant yn y Llew Coch yn Ninas Mawddwy wnaeth y ddau, ac eleni maen nhw'n dathlu 25 mlynedd o briodas! Gweithio i elusen Agoriad mae Gwenan ac mae Michael yn beiriannydd sifil. Pa un o'r ddau gwpl fydd yn nabod ei gilydd orau ac yn cael cyfle i fynd am y jacpot?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Bro... - Aberdaron

Bydd Iolo Williams a Shân Cothi'n teithio i bentref bach Aberdaron ym Mhen Llyn, ac yn mwynhau taith ar gwch i Ynys Enlli.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Peppa, Cymylaubychain, Meic y Marchog, Bla Bla Blewog, Cacamwnci.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Peppa - Penblwydd Dadi Mochyn

Heddiw yw pen-blwydd Dadi Mochyn, ond mae'n rhaid iddo fynd i weithio. Tra ei fod o yn ei waith, mae Mami Mochyn, Peppa a George yn paratoi syrpreis pen-blwydd arbennig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:05 Cymylaubychain - Pop

Mae'n swnllyd iawn yn y nen heddiw. Pwy neu beth sy'n gyfrifol?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:15 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Trysor Hapus

Mae Meic yn meddwl ei fod yn gallu gwarchod bananas arbennig ar ei ben ei hun, heb unrhyw help gan ei ddreigiau. Ond wrth i'r bananas ddiflannu fesul un, mae'n sylweddoli bod popeth yn haws o dderbyn ychydig o help gan eich ffrindiau.

16:30 Bla Bla Blewog - Pen-blwydd blewog Hapus

Mae'n ddiwrnod pen-blwydd Dad ac mae Mam a Bitw wedi prynu menyg, sgarff a het flewog iddo yn anrhegion. Mae Boris fodd bynnag am geisio cael gafael ar ddillad Dad er mwyn eu gwisgo gyda'i sgidie blewog newydd! A fydd cynllun Boris yn llwyddiannus?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Pengwiniaid Madagascar - Dial Doctor Chwythdwll

Mae Doctor Chwythdwll, prif elyn y pengwiniaid, yn ei ôl ac mae o wedi herwgipio'r Brenin Gwydion.

17:25 TAG

Y diweddara' o fyd chwaraeon, cerddoriaeth, ffasiwn, ffilmiau a selebs.

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Mae Siôn yn ceisio cysuro ei hun bod Duw wedi maddau iddo am ei holl bechodau. A fydd Stacey yn gwrando ar gyngor carwriaethol Dol?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Ralio+ - Portiwgal

Mae Pencampwriaeth Rali'r Byd yn dychwelyd i Ewrop ar gyfer Rali Portiwgal. Mae'r bumed rownd yn ffefryn go iawn ymhlith y gyrwyr a'r cefnogwyr ac yn cynnwys cymalau trawiadol a'r Sprint Fafe eiconig. Un fydd yn gobeithio creu argraff bydd Elfyn Evans wrth iddo frwydro am deitl y WRC2. Nid ar chwarae bach mae Rali Portiwgal wedi'i henwi'n 'Rali orau'r byd' bum gwaith a bydd pawb yn awyddus i ddilyn cyffro'r cystadlu eleni.

Content options

19:00 Heno

Ymunwch â ni mewn rhaglen ddramatig! Bydd Rhodri Davies yn gwylio cynhyrchiad diweddara' Theatr Sherman, Bird. Byddwn hefyd yn Galeri Caernarfon yn siarad â Myfyrwyr Celfyddydau Perfformio Coleg Menai.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Mae Carys yn gweithio'n ddyfal ar ôl cytuno i wneud cyrtans ar gyfer lle gwaith Iolo. Mae o'n gobeithio mai hon fydd y gyntaf o nifer o jobs y bydd Carys yn eu derbyn ar ôl sefydlu ei busnes ei hun. Er teimlo'n hapus ei fod wedi gwneud tro da â hi, mae Iolo'n ofnadwy o siomedig pan mae rhywun yn dwyn ei feic o'r cwt wrth y ty. Er bod ganddo yswiriant i wneud yn iawn am y golled, roedd ganddo feddwl mawr o'i hen feic ac fe fydd yn anodd cael un cystal yn ei le. Does dim amdani ond cynnig gwobr i bwy bynnag a ddaw o hyd iddo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Beth wnaiff Siôn ar ôl iddo glywed bod Iolo a Tyler yn canlyn? Pwy sydd wedi dwyn pwrs Dani?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 OMG: Ysgol Ni!

Mae'r ysgol yn un glos gyda'r disgyblion yn barod iawn i helpu eraill boed mewn gwersi chwaraeon, yn codi arian neu'n rhoi'u hamser yn wirfoddol. Yn y rhaglen hon, cawn glywed am Acer ac Emily sy'n helpu hyfforddi disgyblion iau'r ysgol, ac am Llinos Cleary, yr athrawes Anghenion Ychwanegol yn yr ysgol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:55 Cymru'n Gryfach yn Ewrop

Darllediad Ymgyrch Refferendwm gan ymgyrch Cymru'n Gryfach Yn Ewrop.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Ditectif

Yn rhifyn yr wythnos hon, mae Mali Harries yn dysgu sut brofiad oedd dod wyneb yn wyneb ag un o'r llofruddwyr gwaethaf yn hanes Cymru - John Cooper - y dyn a laddodd bedwar o bobl yn Sir Benfro. Ond sut lwyddodd Heddlu Dyfed Powys i'w ddal ddegawdau ar ôl y llofruddiaethau?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Hacio

Yr wythnos hon, ymchwiliad arbennig i gyhuddiadau o orwario gan un o brifysgolion Cymru. Mae Hacio wedi darganfod bod Prifysgol Bangor wedi gwario degau ar filoedd o bunnoedd ar ddodrefn a nwyddau i gartre'r Is-ganghellor. Ac â ffioedd dysgu myfyrwyr yn gymaint o bwnc llosg, mae'r rhaglen yn holi myfyrwyr a gwleidyddion os ydy hyn yn ddefnydd teg o arian cyhoeddus.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:30 Stori Pel-droed Cymru

Yr awdur, a'r cefnogwr pybyr Dewi Prysor, sy'n olrhain hanes y gêm bêl-droed yng Nghymru. Yn y rhaglen hon, mae Dewi yn edrych ar yr amrywiol ffyrdd y mae ein clybiau a'u cefnogwyr pêl-droed yn mynegi eu hunaniaeth; o ffansîns i ganeuon, ac yn fwy diweddar, drwy'r cyfryngau cymdeithasol. Bydd hefyd yn edrych ar sut mae cefnogi clwb yn medru mynd dros ben llestri. Er bod hwliganiaeth yn ffenomen sydd yn cael ei chysylltu yn draddodiadol â'r 1970au a'r 1980au, bydd Dewi yn dangos bod cambihafio difrifol ymysg cefnogwyr yn rhywbeth sydd wedi bod yn digwydd ers y cychwyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Straeon y Ffin

Yr actor a'r cerddor Gareth Potter sy'n teithio ar hyd y ffin rhwng Cymru a Lloegr yn darganfod hanesion a phobl ddiddorol, ac yn holi a oes gan ardaloedd ar y Gororau eu hunaniaeth eu hunain. Yn ail raglen y gyfres, cawn deithio dros draphont y Waun yng nghwmni Gareth a'r awdur lleol Aled Lewis Evans, a chael ychydig o hanes Castell y Waun. Byddwn hefyd yn mynd draw i 'dref Gymreiciaf Lloegr', ac yn cynnal arolwg byrfyfyr ar y stryd yno yng Nghroesoswallt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video