Amserlenni

06:00 Cyw

Stiw, Dwylo'r Enfys, Dona Direidi, Sbridiri, Halibalw, Abadas, Marcaroni, Sam Tân, Cymylaubychain, Guto Gwningen, Rapsgaliwn, Nodi, Ben Dant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:00 Stiw - Stiw y Postmon

Mae Stiw yn rhoi cynnig ar ddosbarthu llythyrau a pharseli i'w deulu a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:10 Dwylo'r Enfys - Heti

Mae Heulwen yn dod o hyd i Heti'n mynd â'r ci am dro ar y traeth. Mae 'na lond gwlad o bethau i'w gweld yno - o gregyn i froc môr. Wrth edrych i fyny, mae'r ddwy yn gweld castell enfawr. Am le gwych i gael hwyl a sbri!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Dona Direidi - Einir

Yr wythnos hon mae Einir yn ymweld â Dona Direidi gyda gitâr. Mae'r ddwy yn canu gyda'i gilydd ac mae Dona yn drist nad yw'n gallu chwarae'r gitâr. Ond mae Einir yn dangos i Dona sut mae creu offeryn a'i chwarae.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Sbridiri - Trychfilod

Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Abadas - Cneuen Goco

Mae'n ddiwrnod ffair yng ngardd yr Abadas ac mae gan air heddiw, gysylltiad â'r ffair hefyd. Tybed beth yw e?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Marcaroni - Adlais

Daw Yncl Roli â stori am Seimon Swnllyd oedd yn rhy swnllyd un diwrnod. Roedd o mor swnllyd, fe gollodd ei adlais! Beth yw adlais - mae Marcaroni'n gofyn? Pan gaiff wybod mae ei drwyn o'n cosi a'i bengliniau'n crynu - achos mae 'na gân ar y ffordd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Sam Tan - Cadno Cyfrwys

Mae Mandy a Norman yn trio dod o hyd i'r cadno cyfrwys gyda chymorth Tom a Moose ac mae Elvis yn sefyll ei brawf gyrru uwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Cymylaubychain - Seren Swyn

Mae Bobo yn cynhyrfu'n lân pan mae'n clywed am allu'r seren swyn i wireddu dymuniadau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Guto Gwningen - Hanes y Mudo Mawr

Mae tad Lili wedi penderfynu symud ei deulu o'r dyffryn, ond diolch i gynllun cyfrwys Guto mae'n ail feddwl ac mae Lili'n cael aros efo'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Rapsgaliwn - Swigod

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Nodi - Prawf Gingron

Mae Sinach yn herio Gingron i ddifetha'r hwyl yng Ngwlad y Teganau heb ei gymorth ef.

Content options
08:35 Ben Dant

Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Pencae, Caerdydd wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:50 Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Bachgen - Lolipops Rhew

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cadw Cwmni gyda John Hardy

Yr wythnos hon caiff John Hardy gwmni rhai a oedd yn dyst i'r protestio ar Bont Trefechan hanner can mlynedd yn ôl. Roedd Meic Stephens, Geraint Jones a Rhiannon Parry yn cymryd rhan yn y brotest, roedd Wyn Morris yn heddwas ar y pryd ac roedd Phill Davies yno gyda'i dad oedd yn ffotograffydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

09:30 Becws

Heddiw bydd Beca'n camu 'nôl mewn amser ac yn ail-greu rhai o hoff fwydydd ei phlentyndod ar gyfer parti retro yn steil yr Wythdegau. O vol-au-vents corgimwch i dreiffl 'Black Forest' a ffondant ffansi, mae'r bwydydd yma'n dod â gwên i'r wyneb! Bydd Beca hefyd yn troi ei llaw at wneud fferins, sef Malws Melys (Marshmallows) gyda phop!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

10:00 Corff Cymru - Blasu

Heddiw, bydd y criw yn trafod y synnwyr blasu. Beth yw wmami? Bydd Dr Anwen Rees yn profi ei thafod gan ddarganfod mwy am yr hanfod o flasu tra bod Dr Katie Hemer, yn teithio i Lundain i gymryd rhan yn arbrawf amlsynhwyraidd mwyaf y byd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

10:30 Dal Ati: Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da a chyfle i ymweld â phobl a llefydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:30 Dal Ati

Ar y fwydlen yr wythnos hon mae 'Galwch Acw' - cyfres goginio i ddysgwyr Cymraeg gyda'r tiwtor Ioan Talfryn a'r cyflwynydd Gareth Roberts. Ac i ddilyn, 'Pigion Cegin Bryn' - ryseitiau blasus gan y cogydd Bryn Williams.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

12:30 Rownd a Rownd

Mae Dale yn dal i feddwl mai annwyd sydd yn trwblu ei frawd ond mae pethau'n edrych yn llawer gwaeth i Barry wrth iddo gael profiad annifyr yn y bore. Ac ar ben pob dim, mae amheuon Carys bellach yn cynyddu. Siom sydd yn disgwyl Dani wrth iddi ddarllen nodyn gan Sophie i'w thad - does wybod beth wnaiff hi yn ei thymer. Mae cynllun Arthur i werthu llun Anti Jean yn disgyn i ddarnau o flaen ei lygaid. Ond pwy feddylia beth fyddai ymateb Iris?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

12:50 Rownd a Rownd

Mae Meical yn ceisio cael Dani a Wyn i gymodi ond dydy pethau ddim yn edrych yn addawol iawn. Nid yw trimins Nadolig Phillip yn plesio Alwena ac mae hi'n benderfynol y dylen nhw wneud mwy o ymdrech dros yr Wyl. Mae cynllun Sophie i gael ei dwylo ar Wyn yn cymryd tro mwy pendant. Mae Carys yn dysgu'r gwir am salwch Barry ac yn gwybod yn union be' ddylai hi ei wneud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:15 Nigel Owens: Y Gorau'n y Byd

Cipolwg ar fywyd dyfarnwyr rygbi rhyngwladol wrth i ni ddilyn taith Nigel Owens o gychwyn ei yrfa fel llanc 16 oed yn dyfarnu gemau lleol i gymryd gofal o'r gêm fwyaf yng nghalendr y byd rygbi, rownd derfynol Cwpan y Byd - a hynny deng mlynedd ers iddo ddyfarnu gêm ryngwladol am y tro cynta'. Oddi ar y cae, mae wedi bod yn siwrnai anodd i Nigel. Fe wnaeth frwydro yn erbyn bwlimia a dibyniaeth ar steroidau wrth iddo ddod i delerau â'i rywioldeb. Yn y diwedd, arweiniodd ei anhapusrwydd at ymdrech i gymryd ei fywyd ei hun. Clywn farn Nigel am homoffobia yn y gêm ac am sut y gwnaeth oresgyn ei broblemau i gyrraedd brig ei broffesiwn.

 • Isdeitlau Saesneg

14:15 Clwb Rygbi - Scarlets v Zebre

Cyfle i weld y Scarlets yn erbyn Zebre o Barc y Scarlets yn y Guinness PRO12 gyda'r gic gyntaf am 2.30.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:30 Top 14: Rygbi Ffrainc

Uchafbwyntiau rygbi o Ffrainc o gynghrair Top 14.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Clwb

Ymunwch â Dylan Ebenezer a Geraint Hardy am raglen llawn cyffro o'r byd chwaraeon. Bydd cyfle i weld uchafbwyntiau holl gemau Uwch Gynghrair Dafabet, yn cynnwys taith anodd Airbus i gartre'r pencampwyr, Y Seintiau Newydd. Yn ogystal â hynny, cewch holl benawdau rygbi'r penwythnos wrth i ranbarthau Cymru ddychwelyd i gystadlu yn y Guinness PRO12. Bydd uchafbwyntiau llawn hefyd o Uwch Gynghrair Principality Rygbi Cymru. Bydd 'na gyfle i fwynhau gêm gynghrair ddiweddaraf Wrecsam wrth iddyn nhw groesawi Mansfield i'r Cae Ras. Hefyd, y diweddaraf o'r byd ralïo yng Nghymru gan griw Ralïo. A bydd eitem arbennig hefyd am bêl foli yng nghwmni Clwb Pêl Foli Celtiaid Caerdydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:25 Blwyddyn y Bugail: Ioan Doyle

Cawn ddilyn y dringwr a'r bugail Ioan Doyle wrth iddo fentro i fyd ffermio defaid ar y Carneddau ger Bethesda. Cawn olrhain ei hanes wrth iddo geisio sefydlu busnes gwerthu cig oen gyda'i gariad Helen. Yn y rhaglen gyntaf, bydd Ioan yn sganio'i ddefaid am y tro cyntaf gan obeithio dyblu ei ddiadell a dechrau'r busnes gwerthu cig oen. Ond, yn y cyfamser, mae'n rhaid iddo ennill bywoliaeth yn 'contractio'. A gyda'r gwaith beunyddiol yn cymryd cymaint o'i amser, pryd mae Ioan yn cael cyfle i ddringo? A fydd e'n llwyddo i ffermio a gweithio yn ogystal â chodi i'r uchelfannau ar y creigiau?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:50 Newyddion S4C

News and weather.

 • Isdeitlau Saesneg
18:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

19:00 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Llandudno'n Cydganu

Yr arweinydd Trystan Lewis fydd yn llywio'r Gymanfa Ganu o Gapel Seilo yn Llandudno lle mae Eglwys Unedig Llandudno yn addoli. Cawn berfformiad hefyd gan Gôr Ysgol Dyffryn Conwy.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Arfordir Cymru: Llyn - TreforPorth Ty Mawr

Cyfres yn archwilio'r enwau a'r hanesion sydd i'w cael o amgylch glannau Penrhyn Llyn. Yn y bennod yma, bydd y daith yn mynd o Nant Gwrtheyrn i Borth Ty Mawr. Byddwn yn clywed am ddiwydiant penwaig Nefyn, am graig â chwedl ryfeddol ynghlwm â hi ac am longddrylliad a esgorodd ar enw newydd ar un llecyn o'r arfordir.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 DNA Cymru

Pwy ydy'r Cymry? Beth sydd yn ein cysylltu ni i weddill y byd? A beth sydd yn ein gwneud yn wahanol? Jason Mohammad, Beti George a Dr Anwen Jones sy'n olrhain siwrnai epig ein DNA - ac yn datgelu bod canran uchel o boblogaeth Cymru yn ddisgynyddion i hen benaethiaid a thywysogion - y rhyfelwyr a 'gollasant eu gwaed' yn ôl ein hanthem genedlaethol. Ond pwy oedden nhw? Mae'r ymchwil hefyd wedi dod o hyd i stori sy'n achosi syndod llwyr i un gwrol rhyfelwr a frwydrodd dros hen wlad ei dadau ar y meysydd chwarae - ond sydd hyd yma ddim yn gwybod dim byd o gwbl am ei wreiddiau brenhinol Cymreig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 35 Diwrnod

Wrth deimlo bod y rhwyd yn cau amdano, sut mae Simon yn mynd i achub ei hun? Pa gyfrinach mae Helen yn ei chuddio ond mae Ruth yn ei chanfod? A pwy yw'r dyn dieithr mae Danny yn ei weld yn cerdded allan o gartre' ei chwaer Hazel?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Yr Afon - Bethan ac Afon Yangtse

Bethan Gwanas sy'n teithio i Tsieina ar hyd Afon Yangtse i ymweld â'r rhyfeddod o argae sydd wedi dofi'r llif ac wedi trawsnewid bywydau'r bobl sy'n byw ar lannau'r afon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Becws

Heddiw, bydd Beca'n ymweld â'i ffrind Simona yn Parma ac yn profi danteithion Eidalaidd. Bydd y ddwy yn ymweld â hufenfa sy'n arbenigo mewn parmesan, ac yn cael cyfle i wneud pizza draddodiadol a chacen gaws Eidalaidd. 'Nôl yng Nghymru bydd Beca'n rhannu rhai o'i hoff ryseitiau Eidalaidd gyda ni. O bitsa trwchus i'r hen glasur Tiramisu, mae'r ryseitiau yma'n syml ac yn hynod o flasus.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video