Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Heini - Amser Gwely

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini".

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Tomos a'i Ffrindiau - Y Dillad Ych-a-fi

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Octonots - Yr Octonots a'r Map Angenfilod

Mae'r Octonots yn dilyn hen fap i ddod o hyd i'r hyn mae Harri'n credu ydy trysor sy'n cael ei warchod gan anghenfil tanfor, ond sydd mewn gwirionedd yn Octopws cyfeillgar gyda nifer o alluoedd rhyfedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Yn yr Ardd - Gwneud Cymwynas

Dydy Wali y wiwer ddim yn deall beth yw gwneud cymwynas ag eraill, felly mae Dilwyn y draenog yn egluro, ac mae pawb yn mynd ati heddiw i fod yn gymwynasgar ac i helpu ei gilydd yn yr ardd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - IeuanAdeiladau

Plant sy'n dysgu'r rhieni yn y gyfres hwylus hon. Mam Ieuan sy'n gorfod dyfalu enwau'r adeiladau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Straeon Ty Pen - Maneg Tomi

Siôn Ifan sydd yn adrodd hanes Tomi sydd yn 10 oed ac sydd wastad yn dilyn cyngor ei fam. Un diwrnod mae Tomi yn mynd allan i chwarae, ac yn ôl gorchymyn ei fam, mae'n gwisgo ei fenig, ei sgarff, a'i het. Ond wrth i un faneg ddechrau datod, mae yna helbul mawr yn dilyn Tomi wrth iddo redeg adref i gael te.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Peppa - Peintio

Mae Peppa, George a Dadi yn yr ardd yn tynnu llun o goeden ceirios. Ond mae'r hwyiaid yn rhedeg drwy'r paent gan ddinistrio eu campwaith.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:15 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Orymdaith Fawr

Mae Meic yn gofyn i Trolyn baratoi'r cwn ar gyfer yr Orymdiath Fawr gan addo dangos iddo sut i wneud hynny. Ond mae'n anghofio am Trolyn druan, ac yn gorfod dysgu bod rhaid i farchog go iawn gadw addewidion yn ogystal â'u gwneud!

Content options
08:30 Y Crads Bach - Chwilio am Ginio

Dyw Bleddyn y Chwilen Blymio ddim yn hapus pan mae chwilen arall yn troi lan yn ei ran e o'r llyn - does dim digon o fwyd i ddau!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Bing

Mae Bing yn mynd â'i degan Wil Bwni Wîb i'r parc i weld yr hwyaid ac i chwarae ar y llithren.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Hafod Haul - Sbwriel

Mae Gwydion a Lois yn ymweld â Hafod Haul, ond mae'r ddau'n esgeulus iawn, ac yn gadael sbwriel ar hyd y fferm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Tili a'i ffrindiau - Sypreis Sgipio Twmffi

Mae pawb yn edrych ymlaen at ddiwrnod sgipio ond mae'r cylchoedd sgipio yn rhy fach i Twmffi. Felly mae'r ffrindiau'n gweithio efo'i gilydd ac yn creu syrpreis sgipio ardderchog iddo!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Sam Tan - Oes Na Fabi?

Mae gwres canolog y caffi wedi torri, felly mae Sarah yn rhoi ei siwmper i sychu ar y gwresogydd trydan, sydd yn beryglus iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Sara a Cwac - Ymbarel a'r Glaw

Mae Sara a Cwac yn dod ar draws ymbarél coch digon rhyfedd.

 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Cymylaubychain - Machlud haul i Haul

Mae pawb yn canmol machlud diweddara' Haul. Yn anffodus, does gan Haul druan ddim syniad am beth maen nhw'n sôn!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Igam Ogam - Rhy Hwyr

Mae Igam Ogam yn gallu bod yn "dipyn o fadam" a gall hyn yn arwain at drafferthion!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Pelen Hud - Olwyn Fawr

Mae'r delweddau'n newid o un peth i'r llall yn y gyfres weledol hon wrth i bili pala droi'n dylwythen deg a'r dylwythen deg droi'n ddawnswraig bale. Mae'r gerddoriaeth gefndir yn soniarus ac yn cyd-fynd â'r delweddau.

10:00 Y Dywysoges Fach - Dwi Isio Bod yn For-Leidr

Mae'r Dywysoges Fach yn penderfynu bod yn fôr-leidr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Rapsgaliwn - Caws

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Bobi Jac - Yn Goglais Traed

Mae Bobi Jac a Martha Mwnci yn goglais traed ar antur drofannol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Pentre Bach - Stori Dda!

Mae Jaci Soch, golygydd papur bro y pentre, yn chwilio am stori dda ar gyfer y dudalen flaen. Ac mae 'na rywbeth go wahanol yn digwydd yn siop Parri Popeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Jiraff

Er mwyn gweld golygfeydd hardd y Safana mae Mwnci'n dringo'n uwch ac yn uwch i fyny'r goeden, a'r unig ffrind gall gwrdd i fyny fan'na yw Jiráff. Mae Jiráff yn fodlon chwarae hoff gêm Mwnci, Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud. Caiff y plant gyfle i symud a cherdded, plygu eu gyddfau a dawnsio o gwmpas y Safana fel y Jiráff.

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Heini - Canolfan Arddio

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld â chanolfan arddio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Tomos a'i Ffrindiau - Hiro'n Gwneud Cymwynas

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Octonots - Yr Octonots a'r Morfilod

Pan mae morfil enfawr yn sownd ar draeth, mae Capten Cwrwgl a'r Octonots yn dyfeisio cynllun i'w dynnu yn ôl i'r dwr, gydag ychydig o gymorth gan griw o grancod clyfar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:40 Yn yr Ardd - Picnic

Mae hi'n ddiwrnod braf yn yr ardd heddiw ac mae'r criw wedi penderfynu creu picnic. Mae Gwilym y garddwr wedi gofyn i bob un o'r criw ddewis rhywbeth arbennig i fwyta yn y picnic. Tybed beth fydd dewis Fflach a Wali?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Ti Fi a Cyw - IsabelY Stryd Fawr

Plant sy'n dysgu'r rhieni yn y gyfres hwylus hon. Heddiw mam Isabel sy'n dyfalu enwau'r siopau wrth iddyn nhw grwydro ar hyd y stryd fawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Straeon Ty Pen - Mr Morris

Mae Mr Morris y ci yn ffrind i holl drigolion Porthywawr a phawb yn hoff iawn ohono, ar wahân i Jini Jincs y gath annymunol wrth gwrs. Iddon Jones sydd yn adrodd stori Mr Morris ar ôl iddo golli ei lais a'r antur a gafodd wrth geisio dod o hyd iddo eto.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Peppa - Prawf Llygaid

Mae Endaf Ebol yn gwisgo sbectol ac mae Peppa yn amau ei bod hithau angen rhai. Felly, mae Mami Mochyn yn mynd â hi at yr optegydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Stori Sblash

Mae Sblash am gael adrodd stori wrth bawb amser gwely, ac mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd i stori antur iddo. Ond mae straeon Meic yn rhai marchogaidd, a draig ydy Sblash. Rhaid i Meic ddysgu gadael i Sblash adrodd ei stori ei hun - stori am antur draig!

Content options
12:30 Y Crads Bach - Pawb yn eu parau

Lawr wrth y llyn, mae Mursen a Gwas y neidr yn chwilio am bartneriaid. A chyn bo hir, mae llond y lle o wyau!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Bing

Mae Bing a Pando yn arbrofi gyda thrên tegan Bing yn y parc chwarae.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Hafod Haul - Bwgan Brain

Mae'r brain wedi bod yn bwyta bwyd yr ieir, tybed a fydd gan Heti syniad sut i'w hel nhw oddi yno?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Rhagflas o 'Gwyl Arall' yng Nghaernarfon a sgwrs a chân yng nghwmni'r Moniars. Bydd Heledd yn darlledu'n fyw o Borthcawl ar gyfer gwyl arbennig - Gwyl Cwlwm Celtaidd - a'r ddawnswraig Eddie Ladd fydd yn ymuno â ni yn y stiwdio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

A hithau'n Wythnos y Pei, Gareth Richard fydd yn coginio peis amrywiol. Elinor Wyn Reynolds fydd yn pori trwy bapurau'r penwythnos a Rhodri Gomer fydd yn clywed am gynlluniau i agor Canolfan Iaith newydd yng Nghaerfyrddin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Heulwen a Lleu - Teimlo'n Sal

Mae Lleu'n teimlo'n sâl. Tybed all nyrs Heulwen a'r anifeiliaid gwneud iddo deimlo'n well?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:10 Syrcas Deithiol Dewi - Balwns

Mae gan Bobo ffrind newydd. Balwn o'r enw Bob!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:20 Marcaroni - Yr Ateb Hira Erioed

Cwestiwn ac ateb sydd yn gwneud i drwyn Marcaroni gosi heddiw. Mae pawb yn hoffi gofyn cwestiynau a chael ateb. Heddiw yn Nhwr y Cloc, mae yna ateb gwych-ych-sanau-sych yn dod. Mae'n ateb hir hir iawn. A dweud y gwir mae cân heddiw'n sôn am yr ateb hiraf erioed!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:30 Tili a'i ffrindiau - Stori Tili

Wrth ddarllen y stori mwyaf cyffrous erioed, mae Tili yn methu dod o hyd i'r dudalen olaf, felly mae'r ffrinidiau yn penderfynu creu eu diwedd eu hunain.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:45 Byd Carlo Bach - Carlo a'i Gysgod

Mae Carlo yn creu cysgodion gyda'i fflachlamp. Allwch chi ddyfalu pa gysod sydd yn perthyn i bwy?

 • Isdeitlau Saesneg
15:55 Ti Fi a Cyw - RohanGlanhau'r Ty

Rydyn ni'n helpu gyda'r gwaith ty yr wythnos hon ar 'Ti Fi a Cyw', ac mae Rohan yn gwneud gwahanol dasgau gyda'i fam.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Holi Hana, Bing, Boj, Llan-ar-goll-en, Teulu Mewn Bacpac.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Holi Hana - Help, rwy' ar goll

Problem Elen y tro hwn yw ei bod yn colli ei ffordd, hyd yn oed o gwmpas yr ysgol. Mae Hana ar gael i ddatrys y broblem.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Bing

Mae Bing yn chwarae cuddio gyda Swla, Pando a Coco.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Boj - Ffrind Pry Coch Mia

Mae Mia yn dango Boj ei hanifail anwes newydd - buwch goch gota mewn bocs - ond mae'n hedfan i ffwrdd. Mae'r ddau'n ffeindio'r pry yng ngardd Mr Clipaclop ac mae'r pry yn esbonio iddyn nhw fod rhaid iddyn nhw adael iddo fod yn rhydd. Mae Boj yn cael syniad o sut gall Mia dal gweld ei phry ond gadael iddo fod yn rhydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Llan-ar-goll-en - Dwylo Blewog

Mae Radli Migins y postmon yn aros am barsel a fydd yn ei helpu i wireddu ei freuddwyd i gael bod yn seren roc, ond yn anffodus, mae'r parsel yn cyrraedd y person anghywir. Ai dyma ddiwedd ei freuddwyd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:50 Teulu Mewn Bacpac

Cyfres yn dilyn dwy chwaer o Sir Gaerfyrddin, Lili a Nel, ar eu taith o gwmpas y byd gyda'u rhieni yn profi gwledydd, bwydydd, golygfeydd ac anturiaethau di-ri!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 Mwy o Stwnsh Sadwrn

Cipolwg yn ôl dros rai o uchafbwyntiau rhaglen dydd Sadwrn.

Content options
17:10 Pyramid

Rhaglen antur sy'n rhoi tro modern ar yr Hen Aifft! Pwy fydd yn datrys posau'r Pyramid ac yn osgoi'r trapiau cyn i'r tywod gwympo i waelod yr awr-wydr?

Content options
17:35 Dreigiau: Marchogion Berc - Perwyl Heledd: Rhan 1

Mae criw'r Academi yn darganfod merch o'r enw Heledd ar draeth Thor. Mae cenfigen Annest am y sylw mae Igion yn rhoi i Heledd yn troi'n amheuaeth o'i chymhellion wrth i Heledd gymryd gryn ddiddordeb yn Llyfr Y Dreigiau. Daw i'r fei yn ddiweddarach, ei bod yn gweithio i'r Alltudion ac mae'r ras ymlaen i geisio'i rhwystro rhag rhoi'r llyfr i Alwyn

Content options
18:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc a theuloedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:05 Sgorio

Ymunwch â Morgan Jones am holl gyffro La Liga a holl uchafbwyntiau'r penwythnos o Uwch Gynghrair Cymru Corbett Sports. Yn Sbaen bydd y Campeones Atletico Madrid yn wynebu taith letchwith i'r Estadio Sanchez Pijuan i wynebu Sevilla tra bo melynion Villarreal yn mentro i'r Bernabeu i herio Real Madrid. Bydd Luis Enrique, Messi, Neymar a Luis Suarez yn disgwyl gêm fymryn yn haws wrth iddyn nhw deithio i Granada. Yn Uwch Gynghrair Cymru mae yna gemau pwysig iawn yn yr hanner uchaf a'r hanner isaf. Yn y ras am yr ail safle, bydd Y Bala yn mynd benben ag Aberystwyth ar Faes Tegid tra bo'r Seintiau yn croesawu Airbus i Neuadd y Parc. Tua'r gwaelodion bydd y ddau isaf, Bangor a Phrestatyn yn cwrdd yn Nantporth gyda'r Derwyddon yn herio'r Rhyl ar Y Graig.

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Daw Gaynor i wybod bod Sheryl yn disgwyl plentyn Hywel. Pwy sydd wedi gadael rhywbeth afiach ar fwrdd bwyd Sioned, a pham?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Bydd Llinos Lee yn adrodd holl hanes cyngerdd roc a phop arbennig i ddathlu dydd Gwyl Dewi a gynhaliwyd yng Nghanolfan y Mileniwm dros y Sul. Hefyd, byddwn yn llongyfarch Trac Rasio Môn sydd wedi ei ddyfarnu yn drac gorau Prydain gan gylchgrawn Motorsport. Y cyflwynydd Trystan Ellis-Morris fydd yn cadw cwmni i ni, a hynny wrth i ni edrych ymlaen at gystadleuaeth Cân i Gymru 2015.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae Rhys yn wallgo gyda Hywel, ac yn peryglu bywyd plentyn Sheryl. Ac mae Dani yn mynnu fod Garry yn gadael i Gethin ddychwelyd i rif 7.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Caeau Cymru - Brynddu

Dyddiaduron y gwr bonheddig William Bulkeley, sy'n cofnodi bywyd cefn gwlad yn Sir Fôn yn y ddeunawfed ganrif, fydd canolbwynt y drydedd raglen yn y gyfres. Bydd y cyflwynydd Brychan Llyr a'r hanesydd Rhian Parry yn olrhain sut y gwellodd yr arloeswr amaethyddol yma dir ystâd Brynddu, ger Llanfechell, mewn sawl ffordd unigryw, gan gynnwys creu'r caeau cyntaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Heno bydd Alun yn cwrdd â Peredur Roberts a'i deulu ar fferm Derw Goed. Yn ddiweddar mae Peredur wedi arallgyfeirio i fod yn gyfarwyddwr angladdau. Bydd Meinir yn gweld sut mae cael y gorau allan o silwair a bydd Daloni yng nghanol yr wyna ger Pwllheli.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Clwb Rygbi - Ulster v Scarlets

Cyfle i weld Ulster yn erbyn y Scarlets yn y Guinness Pro 12 a chwaraewyd ddydd Sadwrn.

Content options
23:43 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video