Amserlenni

06:00 Cyw

Popi'r Gath, Tomos a'i Ffrindiau, Sara a Cwac, Wibli Sochyn y Mochyn, Brodyr Coala, Bing, Halibalw, Octonots, Tili a'i Ffrindiau, Syrcas Deithiol Dewi, Llan-ar-goll-en.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:00 Popi'r Gath - Lili Biws Fawr

Mae Popi'n mynd â'r criw i Jwngl yr Eliffant i chwilio am y Lili Biws Fawr i wneud persawr i Alma.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:10 Tomos a'i Ffrindiau - Hiro'n Gwneud Cymwynas

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:20 Sara a Cwac - Y Siop Fawr

Mae Sara a Cwac yn mynd i'r Siop Fawr ar y bws i brynu tegan newydd.

 • Isdeitlau Saesneg
06:30 Wibli Sochyn y Mochyn - Lindys

Wrth edrych drwy dwll bach mewn deilen mae'n bosib darganfod pwy wnaeth y twll! Mae Wibli wedi cael ffrind newydd - lindys sy'n crwydro i bobman ac yn bwyta popeth mae'n ei weld. Mae hi wedi gwneud cymaint o dyllau! Pan mae'r lindys yn mynd ar goll mae Wibli yn chwilio amdani wrth edrych yn y tyllau i gyd ond does dim golwg ohoni...rhai dyddiau'n ddiweddarach mae Wibli yn tybio os yw'r pili pala yn gwybod lle'r aeth hi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Y Brodyr Coala - Dewi a'r Wenynen

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Bing - Parc Ceir

Mae Bing eisiau chwarae ei gêm parcio ceir efo Fflop ond mae Charli wedi dod i ymweld ac mae e'n difetha'r gêm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Octonots - a'r Morgathod Neidiol

Mae morgath neidiol ar goll ac yn methu dod o hyd i fan bwydo cyfrinachol gweddill y morgathod, ond gyda chymorth yr Octonots mae hi'n cyrraedd pen ei thaith yn ddiogel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Tili a'i ffrindiau - Tili'n Methu Cysgu

Un noson wrth i bawb arall gysgu'n sownd, mae Tili'n cael trafferth cysgu. Mae hi'n ochneidio'n uchel ac yn deffro'i ffrindiau. Wrth i bawb geisio meddwl am ffyrdd i'w helpu, mae Tincial yn cael syniad am gyfri defaid gwahanol iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Syrcas Deithiol Dewi - Y Diabolo Diflanedig

Mae Bobo eisiau chwarae gyda diabolo Li a Ling.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Llan-ar-goll-en - Y Darlun Coll

Mae Arwel Achub wedi cael gwahoddiad i beintio darlun o'r maer. Cyn iddo ei gwblhau, mae'r darlun yn diflannu. Mae Prys yn amau nifer o'r pentrefwyr ond pa un ohonynt gipiodd y darlun, a pham?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Y Gemau Gwyllt, Dreigiau: Gwarchodwyr Berc, Sbargo, Ysbyty Hospital, SpynjBob Pantsgwâr, Dim Byd, Larfa, Lois yn Erbyn Anni.

Content options
08:00 Y Gemau Gwyllt

Yr wythnos hon bydd cystadleuwyr y Gogledd Orllewin yn cerdded mewn ceunant ac yn rasio caiac.

Content options
08:25 Dreigiau: Gwarchodwyr Berc - Fflach o'r Gorffennol

Pob deng mlynedd mae Tan Aurfandil yn dod i Berc gan dywys y Tanllef dychrynllyd gydag e. Mae Annest yn benderfynol o ail sefydlu enw da ei theulu wedi i'w hewythr Glyn Hofferson 'rewi' mewn ofn y tro diwethaf i'r Tanllef ymweld â Berc. Yn y cyfamser mae Cneuan a Ffeuan wedi creu byncar diogelwch yn yr academi er mwyn cuddio rhag y Tanllef. Yn anffodus i Snotfawr mae'r byncar yn agored i'r cyfrin rai yn unig oni bai iddo ateb gofynion hurt yr efeilliaid.

Content options
08:45 Sbargo - Anrhegion

Rhaglen animeiddio fer.

Content options
08:50 Ysbyty Hospital

Gyda dim cleifion yn Ysbyty Hospital, mae Glenise a'r tîm yn cael rhybudd gan fos Ysbytai Cymru i wella'r sefyllfa ar unwaith. Mae Anni'n penderfynu gweddnewid DJ Sal, tra bo Lois yn darganfod menter newydd - actio!

Content options
09:15 SpynjBob Pantsgwar - Y Cerdyn

Mae cardiau cyfnewid Mr Morforwyn a'r Boi Bachbysgod ar werth ac mae SbynjBob yn benderfynol o gael ei fachau ar un o'r cardiau cyfnewid unigryw sy'n gallu siarad! Ond er iddo brynu pentwr ar ôl pentwr o gardiau cyfnewid, dydy e ddim yn cael dim lwc!

Content options
09:25 Dim Byd

Angen dau ansoddair eithaf hir i lenwi bwlch mewn disgrifiad o raglen gomedi sy'n X a X. Diolch. Cewch ddysgu mwy am 'ddim byd' yn rhifyn heno o'r gyfres ddychanol.

Content options
09:45 Larfa - Gwm

Mae Coch yn dod o hyd i gwm cnoi ond dydy e ddim yn fodlon ei rannu gyda Melyn. Beth all Melyn wneud er mwyn newid ei feddwl?

Content options
09:50 Lois yn erbyn Anni

Padlfyrddio ym Mae Abertawe y bydd Anni a Lois dan lygaid barcud pencampwr Padlfyrddio Prydain, Matt Barker-Smith.

Content options

10:00 Ar y Dibyn

Cyfres antur awyr agored newydd sbon yng nghwmni'r ddau feirniad - yr anturiaethwr Lowri Morgan a'r arweinydd antur Dilwyn Sanderson-Jones. Bydd 8 ymgeisydd yn wynebu cyfweliad 6 wythnos o hyd ac yn cael eu gwthio yn gorfforol ac yn feddyliol er mwyn canfod pa un sy'n haeddu ennill y brif wobr ar y diwedd - swydd am flwyddyn fel arweinydd awyr agored yn ogystal â thaith fythgofiadwy i begwn mynydd uchaf gogledd Affrica.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

11:00 Taith Fawr y Dyn Bach - Daniel

Yn rhaglen olaf y gyfres, aiff James Lusted i gwrdd â Daniel Jones, sydd ag anhwylder sbectrwm awtistig. Mae e hefyd yn treulio diwrnod yng nghwmni aelodau tîm Prydain ar gyfer y Gemau Corachedd, cyn y gystadleuaeth fyd-eang.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:30 Doctor Doctor

Bydd Nia Parry, Dr Gwyn Jones a'r meddyg teulu Dr Llinos Roberts yn edrych ar amrywiaeth o salwch a phroblemau o'r byd meddygol. Mae gordewdra yn cael sylw yr wythnos hon, gydag Ann Weeks o Gaerdydd yn siarad am ei brwydr hi i golli pwysau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:00 Cefn Gwlad - Harri Parri, Bodnithoedd

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â Harri Parri a'i deulu ym Mhen Llyn. Mae'n ffermwr ifanc, blaengar a brwdfrydig sy'n dilyn y traddodiad teuluol o wneud y mwyaf o adnoddau'r fferm ac sy'n fachgen ei filltir sgwâr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Ffermio

Bydd Ffermio yn dathlu rhai o lwyddiannau pobl ifanc Cymru yr wythnos hon wrth i Alun ymweld â Dewi Jenkins yn Nhalybont, Ceredigion a ddaeth i'r brig yng nghystadleuaeth y bugail ifanc yn y Treialon Cwn Defaid Rhyngwladol yn ddiweddar. Mae Meinir yn ardal Dyffryn Tywi yn fferm Dan yr Allt sydd wedi ennill gwobr am les a iechyd y fuches. Cwrdd â theulu sydd yn creu cig Chorizo y bydd Daloni, yn ardal Llanefydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo
12:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:00 T Llew Jones

Mae T Llew Jones yn gyfarwydd i'r rhan fwyaf ohonom fel awdur a bardd plant. Swynodd genedlaethau gyda'i straeon am Barti Ddu, Twm Siôn Cati a Siôn Cwilt ac roedd hefyd yn brifardd a enillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith o'r bron. Yn y rhaglen yma gyda Beti George, ar ganmlwyddiant ei eni, down i 'nabod y dyn y tu ôl i'r ffigwr cyhoeddus fel tad, athro a dyn creadigol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

14:00 Gerddi Cymru - Erddig

Yn rhaglen ddiweddaraf y gyfres sy'n ymweld â rhai o erddi Cymru sydd ar agor i'r cyhoedd, bydd Aled Samuel yn ymweld ag Erddig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

14:30 Mamwlad - Grace Williams

Yn rhaglen olaf y gyfres, bydd Ffion Hague yn ymuno â Cherddorfa Ieuenctid Genedlaethol Cymru i dalu teyrnged i'r cerddor Grace Williams - un o gyfansoddwyr mwyaf arwyddocaol ei chenhedlaeth a llais cerddorol unigryw yn ei chyfnod. Gyda cherddoriaeth hudolus Grace yn gefnlen i'r rhaglen, fe glywn am ddylanwad tirlun morwrol lleol y Barri ar ei gwaith a bydd teulu a chymdogion yn hel atgofion amdani wrth y piano yn ddygn yn perffeithio ei chyfansoddiadau. Cawn dyrchu i'w chymeriad - ei chyfeillgarwch gyda cherddorion mwyaf eu dydd; carwriaeth aflwyddiannus; iselder ysbryd a'i phenderfyniad i wrthod anrhydedd gan y Frenhines.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

15:00 Cegin Bryn - Cyw Iar

Yn rhaglen olaf y gyfres bydd y cogydd Bryn Williams yn dangos sut i goginio gyda chyw iâr. Bydd e'n coginio cyw iâr wedi ei botsio hefo lemwnwellt a phak choi a chyw iâr gyda madarch gwyllt, yn ogystal â dangos sut mae e'n paratoi cyw iâr wedi ei rostio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:30 3 Lle - Derwyn Jones

Y cyn chwaraewr a'r sylwebydd rygbi, Derwyn Jones, sydd yn mynd â ni i dri lle sydd wedi bod yn bwysig yn ei fywyd, sef Cwm Dulais ger Pontarddulais, Parc yr Arfau yng Nghaerdydd ac Ysgol Arnold Lodge yn Leamington Spa.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Cwpan Rygbi'r Byd 2015 - Awstralia v Cymru

Collodd Cymru i Awstralia o dri phwynt yn y gêm am y fedal efydd yn Eden Park, Auckland yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2011. Ers hynny, mae'r ddwy wlad wedi cwrdd ar saith achlysur ac er i Awstralia ennill bob tro, mae'r gemau wedi bod yn hynod o agos. A all Cymru fynd un cam ymhellach a churo eu gelynion o hemisffer y de o'r diwedd yn eu gêm olaf yng Ngrwp A Cwpan Rygbi'r Byd 2015? Mwynhewch holl awyrgylch a chyffro'r gêm hon yn fyw o Twickenham yng nghwmni Gareth Roberts, Dwayne Peel, Jamie Robinson, Wyn Gruffydd, Gwyn Jones ac Owain Gwynedd. Bydd y gic gyntaf am 4.45.

Content options

19:15 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
19:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

19:30 Tan ar y Comin

Wrth i ni ddathlu 100 mlynedd ers i T Llew Jones gael ei eni, cawn gyfle arall i weld ffilm gyffrous, yn seiliedig ar ei lyfr poblogaidd sy'n adrodd hanes y sipsi ifanc, Tim Boswel. Gydag Edward Woodward fel Cyrnel Philips, Meredith Edwards fel Alf Boswel a Gweirydd Gwyndaf fel Tim.

 • Isdeitlau Saesneg

21:20 Dilyn Afon Cletwr: T Llew Jones

Yn y ffilm yma o archif BBC Cymru a ddarlledwyd gyntaf ym 1973, fe ddilynwn daith ar hyd Afon Cletwr yng nghwmni T. Llew Jones. Wrth ddechrau ger Llandysul, mae'n loetran yma a thraw i archwilio hanes yr ardal a'i phobl, cyn gorffen y daith ger tarddle'r afon ym Mlaencletwr i fyny ar Fanc Siôn Cwilt.

22:00 Lan a Lawr

Mae Delia yn cael sioc o weld Jason yn y ty, ac ym Maes Gwyr mae Jac yn cyffroi'n lân wrth aros am ymweliad Mr Turner. Cyffro a siom a ddaw i ran Mair hefyd wrth iddi gyfarfod dyn dieithr mewn caffi, ac mae'r gwir am Stiw yn dod yn amlwg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:30 Euro 2016 - Bosnia-Herzegovina v Cymru

Uchafbwyntiau estynedig o'r gêm allweddol yn rowndiau rhagbrofol Euro 2016 rhwng Bosnia-Herzegovina o stadiwm Bilino Polje yn ninas Zenica. Ynghyd â sylwebaeth Nic Parry a Malcolm Allen, bydd Owain Tudur Jones a Dai Davies yn dadansoddi perfformiad Cymru yng nghwmni Dylan Ebenezer. Mae Cymru'n teithio i Zenica gan wybod bod un pwynt yn ddigon i sicrhau lle yn rowndiau terfynol Euro 2016 yn Ffrainc fis Mehefin nesaf. Ond fydd hi ddim yn hawdd yn erbyn Bosnia-Herzegovina a ddechreuodd y gemau rhagbrofol fel prif ddetholion Grwp B. Gêm ddi-sgôr gyfartal gafwyd rhwng y ddwy wlad yng Nghaerdydd union flwyddyn yn ôl, a byddai canlyniad tebyg yn tanio parti Cymreig yn Zenica, Sarajevo, San Clêr a Sir Fôn!

23:35 Jonathan Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Ymunwch â Jonathan, Sarra a'r criw wrth i Gymru baratoi i wynebu Awstralia yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2015. Yr actores Mali Harries o Y Gwyll a'r actor a'r cyflwynydd Rhys ap William sydd yn y stiwdio heno.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:38 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video