S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Ben Dant - Ysgol Aberteifi

Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Aberteifi wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Sam Tân - Gwylio'r Adar

Mae Elvis wedi ei ddewis i ganu ar y teledu ac mae'n meddwl y bydd yn seren. Ond, wrth iddo baratoi i adael am y stiwdio mae tân yn dechrau ac mae Elvis yn anghofio popeth am ei slot ar y teledu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Bobi Jac - Chwarae Pi-Po

Mae Bobi Jac a'r Gofodwyr Bochdew yn chwarae pi-po mewn antur yn y gofod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Octonots - Yr Octonots a'r Crancod Meddal

Pan fydd Capten Cwrwgl a mwyafrif y criw yn methu dychwelyd i'r Octofad, mae'n rhaid i Pegwn ac Ira dynnu Cranc Meddal o'i gragen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:55 Peppa - Chwarae'n Hapus

Mae Peppa yn penderfynu mai dim on merched sy'n cael chwarae yn ei thy coeden, felly mae Taid Mochyn yn adeiladu lle arbennig i'r bechgyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Blero yn Mynd i Ocido - Diwrnod Gwlyb Heulog

Mae'n ddiwrnod tywyll a gwlyb yn y byd go iawn, ac mae Blero'n gweld rhywbeth syfrdanol y tu allan i'w ffenest. Mae bwa hudolus lliwgar wedi ymddangos yn yr awyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Twm Tisian - Y Ci

Mae Twm Tisian yn edrych ar ôl ci ei ffrind heddiw. Mae e'n gi bach bywiog iawn ac mae Twm yn cael tipyn o ymarfer corff wrth edrych ar ei ôl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Straeon Ty Pen - Alffi'r Cysgod

Mae cysgod heb fachgen i chwarae ag o yn drist iawn - ond sut y gall cysgod Alffi ymuno yn yr hwyl gyda'r lleill? Mae Siôn Ifan yn adrodd stori am sut y bu i gysgod Alffi ddod o hyd i'w fachgen wedi'r cyfan, a gadael ei guddfan dan y goeden i fwynhau ei ddiwrnod - o'r diwedd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Cymylaubychain - Amser Gwely Seren Fach

Does dim awydd 'cysgu bach' ar Seren Fach heddiw. Tybed a all Haul ac Enfys ei berswadio i gau ei llygaid?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Stiw - Teclyn Siarad Stiw

Mae Taid yn rhoi dau hen declyn siarad i Stiw, ac maen nhw'n ddefnyddiol iawn i siarad â Mam-gu sydd ym mhen ucha'r ty.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Heulwen a Lleu - Rhyfedd

Ar ôl gweld anghenfilod rhyfedd yr olwg ar y ddaear, mae Lleu'n penderfynu adeiladu llong ofod er mwyn mynd i chwilota am ragor ar blanedau eraill y gofod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Y Teulu Mawr - Môr-Ladron

Tra bo pawb arall yn chwarae môr-ladron mae Morus yn brysur yn trefnu sut i gael ei sglefrfwrdd yn ôl gan Mrs Twt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Yn yr Ardd - Bwci Bo / Ysbryd

Diwrnod arall o helynt wrth i'r criw o ffrindiau yn yr ardd gael tipyn o fraw. Mae Wali wedi gweld rhywbeth tebyg i fwci bo sydd â het a thrwyn hir a sbectol dywyll yn sefyll yn yr ardd! Ond tybed ai ysbryd go iawn sydd yno?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Dwylo'r Enfys - Rhun

Mae Heulwen wedi glanio ym Mhorthmadog heddiw, ac mae'n chwilio am ffrind o'r enw Rhun. Tybed all Heulwen a Rhun ddod o hyd i'r sgitls, wrth Chwarae Chwilio gyda Ffion Ffôn? Hefyd cawn weld sut hwyl mae'r ddau yn cael wrth iddyn nhw fynd i fowlio deg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Cled - Synau

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Marcaroni - Swn y Gwynt

Llond Twr y Cloc o chwerthin a chanu, dawnsio a digrifwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod gan Iâr Gini Ddotiau?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan Iâr Gini ddotiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Falmai'r Fuwch - Y Lloches Gudd

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Bach a Mawr

Cyfres i blant bach am ddwy arth sy'n ffrindiau - un sy'n fach ac un sy'n fawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Ben Dant - Dinas Mawddwy

Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Dinas Mawddwy wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Sam Tân - Twymyn Penny

Nid yw Penny'n teimlo'n dda heddiw ac mae'n rhaid i Sam Tân gamu i'r adwy!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Boj - Boj yn brysur

Dydy gwenyn Mr Clipaclop heb ddychwelyd yn ôl i'w cwch gwenyn. Felly mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych i'w hannog yn ôl gydag ychydig o help gan ei ffrindiau!

 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Octonots - Yr Octonots a'r Storm Danfor

Pan mae Tanddwr Harri yn mynd i drafferthion mewn storm, dydy hyd yn oed Capten Cwrwgl ddewr ddim yn gallu'i achub ar ei ben ei hun. Yn ffodus, mae criw o gimychiaid yn cynnig help llaw - neu help crafanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Peppa - Peintio

Mae Peppa, George a Dadi yn yr ardd yn tynnu llun o goeden ceirios. Ond mae'r hwyiaid yn rhedeg drwy'r paent gan ddinistrio eu campwaith.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:55 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Ynys Broc Môr Lili - Parti Dawnsio

Mae Morgi Moc wedi drysu'n llwyr ac yn credu bod Heti yn mynd i'r parti dawnsio gyda rhywun arall!

Content options
11:20 Igam Ogam - Ci Da!

Mae Igam Ogam yn penderfynu hyfforddi Deino i fod yn 'gi da'!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Straeon Ty Pen - Be sy lawr twll y plwg?

Wyddoch chi beth sydd i lawr Twll y Plwg? Na? Wel, doedd gan Non Parry ddim syniad chwaith a heddiw mae hi'n dweud sut yr aeth at bob un o'i theulu i holi a chael stori wahanol bob tro!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Syrcas Deithiol Dewi - Drama Banana

Mae rhywun llwglyd iawn yn dwyn tartenni banana Heulwen. Ond pwy ydy'r lleidr?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Heno

Bydd Yvonne yn darlledu'n fyw o Wyl Flodau Eglwys Dewi Sant, Caerdydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:30 Bad Achub Porthdinllaen

Cyfle i gyfarfod criw o wirfoddolwyr bad achub RNLI Porthdinllaen ar arfordir gogleddol Pen Llyn. Heddiw, bydd genod y cwch yn cael eu cyfweld ar gyfer cylchgrawn cenedlaethol a bydd arolygydd o'r RNLI yn galw i weld sut mae Mike a'r criw'n ymdopi â'r cwch newydd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Adam Price a Streic y Glowyr

Yn yr ail raglen mewn cyfres o dair, fe fydd y cyn Aelod Seneddol Adam Price, yn teithio yn ôl mewn hanes i ddarganfod mwy am ddigwyddiadau dramatig Streic y Glowyr 1984-85. Heddiw, bydd Adam yn darganfod sut y daeth cymunedau hoyw Llundain i gefnogi achos y glowyr ac yn holi cyn brif Gwnstabl Heddlu De Cymru, David East, am rôl yr Heddlu yn ystod y Streic. Bydd Adam hefyd yn cael sgwrs anodd gyda thorrwr Streic a'i wraig. Yn ystod ei daith 'nôl i 1984-85, bydd Adam yn ail-asesu ei ddealltwriaeth o'r streic - anghydfod diwydiannol sy'n allweddol i hanes Cymru heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Byddwn yn paratoi pryd blasus gyda bresych yn y gegin, a bydd cyfle i ennill can punt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 O Gymru Fach - Prydain

Mae Steffan Rhodri yn parhau â'i daith ar drywydd cynnyrch a nwyddau o Gymru a'r tro hwn mae'n dysgu am rai sy'n cyrraedd diwedd eu taith yn agos iawn at adre'. Gwledydd Prydain sydd dan sylw ac mae Steffan yn ymweld â thy bwyta enwog Odettes yn Llundain lle mae'r cogydd Bryn Williams yn coginio stecen sgwâr sydd yn dod o Stad Organig Rhug ger Dinas Dinlle. Mae hefyd yn mynd i Gorwen i gwrdd â'r pencampwr byd mewn treialon cwn defaid, Aled Owen, sy'n gwerthu cwn bach o'i fferm i bedwar ban byd. Bydd hefyd yn ymuno â chriw bad achub yr RNLI ym Margate sy'n defnyddio dymis achub bywyd o ffatri Ruth Lee.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Ty Mêl, Sam Tân, Straeon Ty Pen, Boj, Hendre Hurt.

Content options
16:00 Ty Mêl - Gwenynen Gwrtais

Mae Morgan yn dysgu gwers bwysig iawn, sef sut i fod yn gwrtais.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Sam Tân - Morfil Bach ar y Lan

Mae Mandy yn gweld morfil bach ar y traeth. Rhaid galw am help Tom a'i hofrennydd i gario'r morfil nôl i'r dwr at ei fam.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Straeon Ty Pen - Bugeiliad Bach y Blodau

Heddiw Siôn Ifan sydd yn adrodd hanes y bugail bach Amranth - sydd yn anghofio'i gyfrifoldebau pan fo pili palas i'w cwrso. Yn anffodus, mae hyn yn arwain at y perygl o golli'r mwyar i gyd oddi ar y perthi. A fydd yn dod at ei goed yn ddigon buan i achub y dydd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Boj - Antur Tada

Mae Tada yn hiraethu am ei hen gartref felly mae Boj yn penderfynu ail-greu un o'i hoff bethau: anturio trwy'r gwyllt. Mae'r diwrnod yn dod i ben gyda'r gymuned gyfan yn dod at ei gilydd i ganu - gweithgaredd arall mae Tada wrth ei bodd yn gwneud. Does dim rhaid i Tada hiraethu am adref. Dyma yw ei gartref nawr, yn aelod o gymuned yr Hwylfan Hwyl.

 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Hendre Hurt - Morus Melyn

Rhaglen i bobl ifanc sy'n dychmygu pa helbul mae anifeiliaid y fferm yn ei greu tu ôl i'n cefnau ni!

Content options

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:05 TAG

Heddiw, byddwn ni'n edrych ymlaen at brawf cynta'r Llewod gyda'n gwestai stiwdio Catrin Heledd. Owain fydd ar y carped coch yn premiere y ffilm 'Transformers: The Last Knight', a'r Gwibwyr Gwyrdd fydd yn mentro ar y dwr gwyn yn ein her 'Y Rafft'. Bydd Owain hefyd yn profi reid newydd y Fforest Coaster, cawn gipolwg ar gystadleuaeth criced yr Urdd a chyfle i ennill pâr o docynnau i weld tîm pêl-droed Cymru yn erbyn Awstria ym mis Medi!

Content options
17:45 Gwboi a Twm Twm - Rhywun yn Rhewi

Pan ddaw Dyn Arctica i chware tag iâ gyda'r plant, maen nhw'n sylweddoli'n glou ei fod yn chwarae gan ddefnyddio ei reolau ei hun gan rewi pawb a phopeth!

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Garddio a Mwy

Meinir sy'n ymweld â meithrinfa fuchsia flaenllaw yn Nhrefriw i ryfeddu at y blodyn trofannol sydd wedi dod yn gymaint o ffefryn yn ein gerddi ers cenedlaethau. Ym Mhont-y-Twr, ar drothwy'r wyl flodau eiconig yn Llundain, bydd Sioned yn mynd i'r afael â'r 'Chelsea Chop' blynyddol, cyn i ffrind iddi alw draw i helpu gydag ambell i fasged grog. Yng Nghaerffili, mae Iwan yn rhoi help llaw i rywun â chyflwr cyhyrol difrifol er mwyn iddi barhau gyda'i diléit o arddio. A chawn gipolwg ar baratoadau tymhorol yng ngerddi hanesyddol Aberglasney.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Garddio a Mwy

Sioned sy'n trawsnewid border mewn gardd flaen yn Ninbych, tra bod Iwan yn mynd i'r afael â chreu'r fainc goginio allan yn yr ardd, sy'n cynnwys barbeciw suddedig. Yn ei gardd ar gyrion Pen Llyn, Meinir Gwilym fydd yn croesawu'r naturiaethwraig Bethan Wyn Jones sy'n mynd â hi am dro i fforio am chwyn. Pam? Wel, i greu salad i'w fwyta wrth gwrs.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Bydd Huw Ffash yn ymweld ag wythnos ffasiwn graddedigion Caerfyrddin, a byddwn yn cwrdd â chriw o ddawnswyr ifanc o Benarth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Sut y bydd Gethin yn ymateb i bresenoldeb ei dad yn Y Deri? Mae Garry yn galw i weld Sioned.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 3 Lle - Sean Fletcher

Lleoliad cyntaf y cyflwynydd teledu Sean Fletcher yw'r ysgol breifat Widford Lodge, Essex lle derbyniodd ei addysg rhwng 7 ac 13 oed. Awn ymlaen i Fae Tor ym Mhenrhyn Gwyr, lle mae Sean wedi treulio sawl ymweliad braf gyda'i deulu. Yn Llundain, bydd Sean yn ymweld â Choleg King's a stiwdio ITV lle mae'n gweithio fel cyflwynydd ar Good Morning Britain ers tair blynedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Jonathan

Ar drothwy Prawf cyntaf Llewod Prydain ac Iwerddon yn Seland Newydd, ymunwch â Jonathan Davies, Nigel Owens a Sarra Elgan ar gyfer cyfres newydd o sgwrsio hwyliog. Bydd Shane Williams yn rhannu straeon difyr o'i amser yn gwisgo crys coch y Llewod; bydd Lisa Angharad yn holi'r cyhoedd gan roi cyfle iddynt ennill cynnwys waled Jiffy a bydd dau gyn 'Lew', Ryan Jones a Donncha O'Callaghan, yn mynd benben â'i gilydd mewn her newydd. Ac wrth gwrs, bydd digon o chwerthin, sialensiau corfforol, her Ar y Pyst a gwesteion difyr. Syr Gareth Edwards a seren y West End Rebecca Trehearn sydd ar y soffa heno.

 • Isdeitlau Saesneg
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Taith y Llewod 2017 - Chiefs v Y Llewod

Milltir sgwâr Warren Gatland yw Hamilton, lleoliad her nesaf y Llewod wrth iddynt wynebu'r Chiefs yn Stadiwm FMG Waikato. Yn un o dri thîm gorau'r wlad, mae'r Chiefs yn llygadu gemau terfynol cystadleuaeth Rygbi Disglair eleni - ond cyn hynny byddant yn ceisio dofi'r Llewod! Uchafbwyntiau'r gêm gyda sylwebaeth gan Gareth Rhys Owen a Gwyn Jones.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:30 Stiwdio Gefn

Yn ymuno â Lisa Gwilym yn y Stiwdio Gefn y tro hwn, seindorf fwyaf poblogaidd Cymru, Band Pres Llareggub; y lleisydd unigryw Alys Williams a Gareth Bonello, 'The Gentle Good'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?