Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Igam Ogam - Ti'n Edrych yn Hyfryd!

Er mwyn cael ei ffordd ei hun, dywed Igam Ogam wrth bawb ei bod yn meddwl eu bod nhw'n hyfryd.

 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Yn yr Ardd - Ynni Newydd

Mae Wali'r wiwer wrthi'n brysur heddiw yn adeiladu melin wynt er mwyn creu trydan. Mae Wali wedi clywed ein bod yn defnyddio gormod o drydan a bod y ddaear yn dioddef. Mae Moc hefyd yn mynd ati i arbed egni yn yr ardd ond does gan Fflach ddim diddordeb yn yr holl sôn am ynni newydd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Oli dan y Don - Morwen y Morgrwban

Daw Beth ac Oli o hyd i forgrwban sy'n sâl. Awn nhw â hi nôl gyda nhw ac mae Beth eisiau ei chadw hi. Ond mae Dyf yn dweud y dylen nhw ei dysgu hi sut i fyw ac yna ei rhoi hi yn ôl yn ei chynefin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Meripwsan - Dal

Mae Meripwsan yn darganfod afalau a chrancod ac yn dysgu sut i ddal. Mae Cochyn yn dal crancod ac mae Meripwsan eisiau tro ond mae'n cael ychydig o drafferth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Ben Dant

Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch â Ben Dant a'r morladron o Ysgol Gymraeg Caerffili wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Lliw a Llun - Hwyaden

Dilynwn lun yn cael ei dynnu, o'r dechrau i'r diwedd, gan roi cyfle i blant ifanc ddyfalu beth neu bwy fydd yn cael ei ddatgelu.

08:05 Y Dywysoges Fach - Ferona'n cael diwrnod i'r bren

Mae'r forwyn yn cael diwrnod o wyliau, felly mae'r Dywysoges Fach yn penderfynu gwneud y gwaith.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Abadas - Map

Mae antur gyffrous arall yn disgwyl un o'r Abadas heddiw. Hari gaiff ei ddewis i chwilio am air newydd Ben, 'map'. Mae ei antur yn mynd ag e i gefn gwlad. Tybed a ddaw o hyd i'r map yno?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Yr Ysgol - Anifeiliaid Anwes

Dewch i gwrdd â ffrindiau newydd yn Yr Ysgol. Mae'n amser chwarae, canu, dysgu a chreu! Heddiw bydd criw o Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn edrych ar ôl pob math o anifeiliaid anwes, a bydd Llywelyn yn mynd i ferlota.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Peppa - Cyfrifiadur Taid Mochyn

Mae Mami Mochyn yn rhoi ei hen gyfrifiadur i Nain a Taid Mochyn. A fyddan nhw'n gwybod sut i'w ddefnyddio tybed?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:50 Bing - Esgidiau Tincial

Mae Bing yn dod o hyd i'w esgidiau babi. Maen nhw'n rhy fach i Bing erbyn hyn ond mae Coco wrth ei bodd efo nhw ac felly hefyd Charli.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Cwpwrdd Cadi - Yn yr Ardd

Ymunwch â Cadi a'i ffrindiau ar antur hud yn y gyfres gartwn i blant meithrin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Sam Tan - Y Morwr Steele

Er mwyn cael cymorth ychwanegol mae Sam a'r tîm yn hyfforddi Meic Flood a Siarlys Jones i fod yn ddynion tân gwifoddol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Popi'r Gath - Ras Cylch y Cylchoedd

Mae'r criw ar eu ffordd i blaned Cylch y Cylchoedd ar ôl i Sioni fwyta ffa jeli Lleucs. Maen nhw'n chwilio am fwy…

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Marcaroni - Seren Fach y Gogledd

O diar, mae Doh yn dost heddiw, ac yn methu gadael y ty. Bydd yn rhaid i Re fynd allan i'r Byd Mawr Mawr ar ei phen ei hun! Mae ganddi ofn, druan bach. Ond buan y daw stori i lonni calon Re ac i roi hyder iddi hi! Mae'r gân am seren fach unig ond disglair iawn!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Gorila

Daw'r Gorila i helpu Mwnci pan fo'n cael trafferth gyda brigyn mawr. Gwêl Mwnci sut mae Gorila'n symud a gofyn iddo chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud'. Mae Gorila'n dangos i ni sut mae'n cwtsio lawr a'i ddwrn wedi cau, cerdded ar ei bedwar a defnyddio'i ddwrn i fwrw ei fron a gweiddi. Mae dawns y Gorila yn anhygoel!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Cled - Glaw

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Holi Hana - Dihuna!

Mae Lee y llew yn poeni ei fod yn deffro mewn llefydd od ac ar ôl i Hana ei wahodd i gysgu draw gyda Francis mae nhw'n darganfod mai cerdded yn ei gwsg mae Lee. Mae Hana yn ei ddarbwyllo bod nifer o blant yn cael y profiad hwn ond bod y rhelyw ohonynt yn tyfu mas ohono. Mae Hana a Beti yn cael hwyl yn y swyddfa yn gwylio Owen yn siarad yn ei gwsg tra ei fod yn gweithio ar y shifft nos.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Stiw - Stiw'n Cyfadde'

Mae Stiw yn torri car rasio Steff yn ddamweiniol ac yn cyfadde' wrth ei ffrind beth sydd wedi digwydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Cei Bach - Prys a'r Bad Achub

Mae teulu bach yn cael eu dal gan y llanw uchel ar Draeth Crochan. Does dim amdani ond galw'r Bad Achub - ond tybed a fyddant yn cyrraedd mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Syrcas Deithiol Dewi - Cawod o Law

Tybed i ble y diflanodd gwisg cylchfeistr Dewi ar ôl y glaw trwm?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Igam Ogam - Paid Cyffwrdd

Rhaid i Igam Ogam gyffwrdd â phopeth hyd yn oed planhigion pigog!

 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Yn yr Ardd - Anwybyddu Moc

Druan â Moc y mwydyn, mae'n teimlo'n drist heddiw gan fod ei ffrindiau yn yr ardd yn rhy brysur i wrando arno. Beth yn y byd sy'n bod ar bawb heddiw? A fydd Moc un gallu dod o hyd i rywun sy'n fodlon gwrando a gwneud iddo chwerthin?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Oli dan y Don - Warden Mentrus

Darganfu Oli fod Warden wedi bod yn ddyn styntiau ond mae rhyw ddirgelwch pam mae e wedi rhoi'r gorau iddi. Mae Oli yn perswadio Warden i'w helpu gyda'r triciau a daw ei gyfrinach yn hysbys.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Meripwsan - Barcud

Mae Meripwsan yn gweld barcud am y tro cyntaf ac yn darganfod beth yw gwynt. Mae'n chwarae pêl-droed tra bo Eryn yn rhoi ei dillad ar y lein. Mae Cwacadeil yn cael bath mewn twba sinc ac mae Wban yn hedfan barcud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:40 Ben Dant

Croeso i Ynys y Môr-ladron. Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Glanmorfa wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Lliw a Llun - Eliffant

Dilynwn lun yn cael ei dynnu, o'r dechrau i'r diwedd, gan roi cyfle i blant ifanc ddyfalu beth neu bwy fydd yn cael ei ddatgelu.

12:05 Y Dywysoges Fach - Dwi Isho Fy Llais yn ol

Mae'r Dywysoges Fach yn mwynhau chwerthin a gweiddi ond dyw gweddill y castell ddim mor hoff.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Abadas - Melin Wynt

Mae gan Ben air Abada newydd sbon: 'melin wynt'. Ela gaiff ei dewis i fynd i chwilio amdano. Tybed i ba ran o'r ynys aiff hi heddiw ac a ddaw hi ar draws geiriau da eraill?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Yr Ysgol - Fi 'Di Fi

Dewch i gwrdd â ffrindiau newydd yn Yr Ysgol. Mae'n amser chwarae, canu, dysgu a chreu! Heddiw byddwn ni'n dweud helô wrth ddisgyblion Ysgol Llanrug, Caernarfon ac Ysgol Sant Curig, Y Bari am y tro cyntaf, a chawn ni gwrdd â brawd bach newydd Elliw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:40 Peppa - Chwibanu

Mae Peppa'n ceisio dysgu sut i chwibanu, wrth iddi sylweddoli bod pawb ar wahân iddi hi yn gallu gwneud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:50 Bing - Castell Tywod

Mae Bing a Fflop yn adeiladu castell tywod pan mae Pando yn ymuno â nhw yn y pwll tywod gyda'i degan Jac Rhaw Fawr i helpu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Byddwn ni yn Llundain yn sgwrsio gyda Gethin Jones, Matt Johnson ac ambell i seren arall cyn y gêm rygbi elusennol - Lloegr yn erbyn gweddill y byd! Bydd yr actores Buddug James Jones yn galw mewn am sgwrs a bydd Gerallt yn mynd ar daith ar hyd llwybrau cyfarwydd gydag Aled Lewis Evans, yn ardal Llangollen gan gyfarfod cymeriadau lleol. Bydd yn ymweld ag atyniadau o ddiddordeb fel Plas Newydd a Rheilffordd Llangollen sy'n dathlu 150 o flynyddoedd eleni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Tony ac Aloma: I'r Gresham

Yn rhaglen ola'r gyfres mae Tony ac Aloma yn trafod eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Mae Tony wedi cyfansoddi cân newydd ac mae'r ddau eisiau ei recordio ar gyfer CD. Does dim amdani ond cau drysau'r Gresham am ddiwrnod a throi'r gwesty yn stiwdio i recordio'r gân yng nghwmni'r cynhyrchydd Dyl Mei a Chowbois Rhos Botwnnog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Heddiw Huw Rees fydd yma gyda'i gyngor ffasiwn arferol; bydd Dr Ann yn agor drysau'r feddygfa, a bydd Meleri James yn galw yn y stiwdio i drafod ei llyfr a'r ap newydd 'Na Nel.'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Straeon Harri Parri - Priodas Nuala Mulligan

Cyfle i fwynhau hiwmor straeon Harri Parri wrth i gymeriadau Porth yr Aur ddod yn fyw drwy law'r storïwr John Ogwen mewn cyfres o nosweithiau a recordiwyd o flaen cynulleidfaeodd ym Mhen Llyn. Heddiw, o Nant Gwrtheyrn, hanes Yncl Jo McLaverty o Connemara sydd wedi'i wahodd i briodas Nuala Mulligan. Nid oherwydd perthynas teulu - ond yn y gobaith y byddai'n talu am y 'lysh'!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Igam Ogam, Dwylo'r Enfys, Yn yr Ardd, Guto Gwningen, Bernard.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Igam Ogam - Bendith

Mae Igam Ogam a Roli yn meddwl bod bwystfil mawr yn byw yng Nghwm y Llosgfynydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Dwylo'r Enfys - Gruffydd

Bachgen o ardal Aberystwyth ydy Gruffydd, ac mae o wrth ei fodd yn helpu. Mae'n dangos i Heulwen sut mae helpu Dad i roi gwynt yn nheiars y quad. Cyn pen dim, mae Heulwen ac yntau'n teithio dros yr Enfys i gyfarfod eraill sydd wrth eu bodd yn helpu - Swyddogion Tân Aberystwyth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Yn yr Ardd - Fflach yn enwog

Cyfres bypedau sy'n dilyn hanes a helynt criw o gymeriadau hoffus sy'n byw yn yr ardd fel teulu mawr. Mae Fflach am fod yn enwog ac yn cystadlu mewn sioe dalent ar deledu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:40 Guto Gwningen - Hanes y Gwningen Bi-po

Mae Benja a Nel yn mynd ar goll yn y goedwig wrth chwarae pi-po. Tybed allith Guto ddefnyddio'r union gêm honno i'w rhwystro rhag cael eu dal gan Mr Cadno?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:55 Bernard - Gymnasteg Creadigol

Mae Bernard yn dechrau gwaith fel dyn camera ac yn ffilmio'r gymnasteg lle mae Efa'n cystadlu.

Content options

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifainc dros Gymru gyfan.

Content options
17:00 Ysbyty Hospital

Tra bo DJ SAL yn gwneud gwaith ditectif i Glenise er mwyn darganfod mwy am gynlluniau Tudur, mae gweddill y criw yn cael cyfle i redeg Radio Therapi FM. Mae mam Glenise yn perswadio DJ SAL i ofyn i Glenise ei briodi, ond a fydd hi'n ddigon gwirion i gytuno?

Content options
17:25 Dim Byd

Heno, cawn hanes y berthynas rhwng brenin a brenhines ein llên; y gwir am Kate ac Elvis.

Content options
17:45 Drewgi - Tywyllwch

Caiff Cwningen ei ddal ar ôl dweud stori ysbryd wrth Drewgi.

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc a theuloedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Perthyn - Ceri Griffiths

Mae casglu hanes ei deulu yn obsesiwn i Ceri Griffiths. Mae'n perthyn i deulu'r Scurlocks oedd yn ffermio yn Sir Gaerfyrddin, ond mae'n awyddus i ddarganfod cysylltiad rhwng ei Scurlocks e a Scurlocks bonheddig Caerfyrddin sy'n perthyn i'r Dywysoges Diana. A fydd Perthyn yn dod o hyd i waed brenhinol yn y goeden deulu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 04 Wal

Yn y rhifyn hwn o 04Wal bydd Aled Samuel yn ymweld â ffermdy modern fu unwaith yn adfail ger Machynlleth, ty arloesol wedi ei addasu o hen dwr yng Nghaerdydd a ffermdy cysurus ym Mro Morgannwg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Bydd Tudur ac Emyr yn galw mewn am sgwrs am eu cyfres newydd nhw 'Gemau Gwyllt' ar Stwnsh. Byddwn ni'n sgwrsio gyda'r comedïwr Elis James cyn iddo fynd ar daith, a byddwn ni draw yn Rhuddlan lle mae Heddlu Gogledd Cymru'n hyfforddi cwn ar gyfer cyrchoedd amrywiol. Cawn gipolwg ar y broses yng nghwmni aelodau o'r ffôrs ac un neu ddau o'r cwn wrth gwrs.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Glanaethwy

Yr olaf yn y gyfres o berfformiadau bywiog gan Ysgol Glanaethwy. Yn y rhaglen hon bydd y caneuon yn amrywio o garol gyfoes i ganeuon byd yr opera a jazz.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:00 Pobol y Cwm

Gyda Cadno o flaen ei gwell, beth fydd ei dedfryd? Ac a fydd Sioned yn ei gwthio i ddyfroedd dyfnach? Mae Ed yn or-ofalus o Gemma.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Codi Hwyl

Mae'r actor John Pierce Jones wedi gwireddu breuddwyd - prynu cwch. Ond tydi o ddim yn gallu hwylio. Felly dyma fanteisio ar arbenigedd y llongwr profiadol, Dilwyn Morgan. Yn y gyntaf o ddwy raglen bydd John yn dysgu'r camau cyntaf ac yna'n hwylio gyda Dilwyn rownd Pen Llyn o Bwllheli i Gaernarfon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ochr 1 - Eisteddfod

Uchafbwyntiau cerddorol o'r Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod eleni yn cynnwys perfformiadau gan Candelas, Swnami, Y Reu, Y Ffug a Gwenno.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Euro 2016 - Cyprus v Cymru

Uchafbwyntiau estynedig o'r gêm allweddol yn rowndiau rhagbrofol Euro 2016 rhwng Cyprus a Chymru o Stadiwm GSP yn Nicosia. Nic Parry a Malcolm Allen fydd yn sylwebu gyda Dai Davies ac Owain Tudur Jones yn dadansoddi perfformiad Cymru yng nghwmni Dylan Ebenezer. Mae Cymru'n teithio i Gyprus yn llawn hyder wedi i gôl Gareth Bale selio buddugoliaeth gofiadwy yn erbyn sêr Gwlad Belg yng Nghaerdydd ym mis Mehefin. Er bod carfan Chris Coleman bellach ymhlith deg gwlad orau'r byd yn ôl rhestr detholion FIFA, fydd hi ddim yn hawdd yn erbyn Cyprus, sy'n llygadu lle ail gyfle ac eisoes wedi curo Bosnia oddi cartref yn y gemau rhagbrofol. Record symol sydd gan Gymru ar yr ynys lethol-boeth gan golli ar eu dau ymweliad diwethaf yn 2005 a 2007.

23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video