Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Syrcas Deithiol Dewi - Anelu'n Uchel

Wrth gyfuno syniadau pawb am eitemau newydd mae Dewi'n creu sioe a hanner!

 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Sam Tân - Cadw-Mi-Gei

Mae Jams eisiau anrheg gwell i'w fam ac yn benthyg datguddydd metal Steele i chwilio am ddarnau o arian. Ond drwy gloddio mae rhan o'r clogwyn yn cwympo ar ei ben.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Blero yn Mynd i Ocido - Awyren y Maer

Wedi gwirioni ei fod am gael tro ar hedfan awyren Maer Oci, mae Blero'n llwyddo i'w lanio ar ben coeden! Yn ffodus iawn mae robotiaid yn hedfan i'w hachub.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Jen a Jim Pob Dim - Mw Mw Clwc Clwc Crac

Mae'n dawel ar y fferm heddiw - mae'n rhaid bod rhywun ar goll. A all 'y llyfr pob dim' helpu Jen a Jim ddod o hyd i ba anifail sydd wedi diflannu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Meripwsan - Swnllyd

Mae Wban yn dysgu Meripwsan sut i recordio synau gwahanol o'r ardd ar recordydd sain.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Ti Fi a Cyw - GabrielDillad

Plant yw'r athrawon yn y gyfres hwyliog hon wrth iddyn nhw ddysgu oedolion i siarad Cymraeg. Mae Gabriel yn holi ei fam pa ddillad i'w gwisgo yn ystod tymhorau'r flwyddyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Cled - Draenog

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Neidr

Mae Mwnci'n diwrnod da o chwarae a siglo nôl ac ymlaen drwy'r coed ond nid rhaff mae'n cydio ynddi ond neidr! Gofynna Mwnci i Neidr chware ei hoff gêm, 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud'. Cawn weld y neidr yn gwneud cylch bach, gan wthio ei dafod mewn a mas a llithro o gwmpas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:15 Cwpwrdd Cadi - Yr Afon A'r Afanc

Mae Cadi a'i ffrindiau'n datrys dirgelwch yr afon sych.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Llan-ar-goll-en - Bysedd y Cwn

Un wrth un, mae anifeiliaid Llan-ar-goll-en yn diflannu. Heb Ceri'r ci-dectif i'w helpu, tybed a fydd Prys ar Frys yn llwyddo i ddatrys y dirgelwch rhyfedd yma?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Y Teulu Mawr - Pen-blwydd Hapus Moc!

Cyfres gartwn i blant.

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Tili a'i ffrindiau - Enfys Tincial

Mae'n ddiwrnod heulog gyda chawodydd o law ac mae'r ffrindiau'n chwilio am enfys. Ar ôl methu dod o hyd i un mae Tincial yn siomedig ac mae'r ffrindiau yn ceisio gwneud enfysau yn y ty. Does dim yn plesio Tincial nes i Tili ddarganfod enfys mewn swigod.

 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Y Diwrnod Mawr - Twm

Mae Twm wrth ei fodd yn helpu Dad ar y fferm ac yn hoffi creu pethau allan o goed. Efallai mai un o'i brosiectau pwysica' hyd yma fydd i gynllunio cut ar gyfer ei gi newydd. Oes, mae llawer i'w wneud cyn 'Y Diwrnod Mawr' pan fydd y ci yn cyrraedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Nodi - Pen-blwydd Fflach

Mae hi'n ben-blwydd ar Fflach, ond does ganddo ddim syniad beth yn union yw pen-blwydd!

Content options
09:35 Bla Bla Blewog - Y diwrnod y gwnaeth Nain enfys edau flewog

Mae Nain wedi creu addurn i Mam hongian ar y goeden - enfys edau flewog. Aiff Nain i mewn i dy'r Bla Bla Blewog i orffwys tra'i bod hi'n aros i bawb ddod adre'. Ond mae Boris yn gweld yr enfys edau flewog ac yn penderfynu y byddai'n gwneud yr anrheg ben-blwydd berffaith i fodryb Beti Bw Hw. Wrth iddo ei ddwyn oddi ar y goeden mae'r Bla Bla Blewog yn dychwelyd ac mae Boris yn taflu'r enfys edau flewog i'r llwyn hwrli bwm. Yn ddiweddarach, ac yntau wedi gwisgo fel Ditectif Gari Walltog, a fydd Boris yn llwyddo i gael yr enfys edau flewog yn ôl tybed?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Twt - Twt dan ddwr

Pan ddaw Sasha'r llong danfor i'r harbwr, mae Twt wrth ei fodd. Cyn pen dim mae'r ddau ffrind yn chwarae 'llongau tanfor' ac mae Twt yn cael cyfle i weld y rhyfeddodau sydd o dan y dwr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Wibli Sochyn y Mochyn - Modryb Blod Bloneg

Mae Wibli yn disgwyl am Modryb Blod Bloneg ac er ei fod yn meddwl y byd o'i fodryb dydi o ddim yn edrych ymlaen at ei gweld. Pam tybed? Ers ei fod yn fabi, bu Modryb Blod Bloneg yn dod ag anrheg iddo - sef gwisg wedi ei wau sydd yn amlach na pheidio yn rhy fawr, neu rhy fach ac yn cosi yn annifyr! Mae Modryb Blod yn cyrraedd yn llawn hwyl a miri gyda pharsel anferth i Wibli - tybed beth fydd yn y parsel tro hwn?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Ty Mêl - Un Tro

Mae Dadi yn adrodd stori am Wilber y Môr-leidr, a dydy Morgan ddim yn gallu aros i glywed diwedd y stori.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Cymylaubychain - Swn Rhyfedd

Mae'r Cymulaubychain a Seren Fach yn cael trafferth cysgu. Mae 'na swn rhyfedd yn eu cadw'n effro. Sut mae rhoi taw arno?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Tomos a'i Ffrindiau - Hwyl a Sbri

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Marcaroni - Un Arall Fel Fi

Mae Marcaroni wrth ei fodd pan fo'n darganfod ffrind newydd. Mae o mor falch nes iddo wneud i Oli feddwl ei fod yn hoffi'r ffrind newydd yn fwy na hi! Ond yna - rydyn ni'n sylweddoli mai dim ond yn y drych mae'r ffrind yma'n bodoli. Waw! Mae hyn yn gwneud i drwyn Marcaroni gosi - mae 'na gân ar y ffordd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Syrcas Deithiol Dewi - Drama'r Drymiau

Mae Heulwen yn creu sioe limbo ar ôl gyrru dros ddrymiau Sianco.

 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Sam Tân - Ffws ar y Bws

Mae'n ddiwrnod poeth ond nid yw Trefor yn fodlon cyfaeddef bod ei fws yn rhy hen i fynd fyny mynydd Pontypandy. Mae'n gor-dwymo ac wrth i Trefor agor y bonet mae'n achosi tân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Blero yn Mynd i Ocido - Lliwiau

Mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau adfer Ocido i'w chyflwr lliwgar arferol wedi i sugnobotiaid sugno pob lliw allan ohoni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Jen a Jim Pob Dim - Dere Nôl Deryn

Ers cyfarfod ffrind newydd sbon, Ystlum, mae Deryn wedi penderfynu ei bod hi hefyd eisiau bod yn ystlum yn cysgu yn y dydd ac yn chwarae yn y nos. Pwy arall fydd yn effro yn y nos i chwarae gyda hi?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Meripwsan - Gwrtaith

Mae Meripwsan yn helpu Wban i chwilio am wrtaith ac yn darganfod ffordd o'i wneud o'r newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Ti Fi a Cyw - IsabelYr Ardd

Plant sy'n rheoli'r gemau dysgu yn y gyfres hwyliog hon. Isabel sy'n arwain ei mam o un pen yr ardd i'r llall ar ôl rhoi mwgwd dros ei llygaid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Cled - Siapiau

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Ceiliog

Un bore dydy Mwnci ddim eisiau dihuno, ond mae un o'i ffrindiau'n pallu gadel iddo fynd nôl i gysgu. Wel, os nad yw'n gallu cysgu man a man ymuno yn yr hwyl gyda'r Ceiliog. Cawn ddysgu sut i symud ein pennau, clepian ein hadenydd a chlochdar fel Ceiliog

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:20 Cwpwrdd Cadi - Cadi'r Clown

Mae Cadi'n helpu achub y dydd yn y syrcas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Llan-ar-goll-en - Y Stethosgop Sgleiniog

Mae Siwgrlwmp yn sâl ac felly mae Mrs Tomos yn galw ar Mia Pia - milfeddyg y pentref i ofyn am help. Yn anffodus, pan mae Mia'n estyn am ei stethosgop, mae'n canfod ei fod wedi mynd! Pwy aeth â'r stethosgop a pham? All Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif ddatrys y dirgelwch?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Y Teulu Mawr - Pryd o Dafod

Cyfres gartwn i blant.

 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Cawn gwmni Côr Llanddarog heddiw a bydd y cwffiwr cawell Brett Johns yn y stiwdio. Byddwn ni hefyd yn parhau â'n taith i Base Camp Everest.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Gwesty Parc y Stradey

Mae'n ganol haf ac mae Gwesty Parc y Stradey yn paratoi ar gyfer dau achlysur arbennig - yr Eisteddfod Genedlaethol a spa newydd Myddfai.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Babi Del: Ward Geni

Byddwn ni'n ymweld ag ysbyty gwahanol y tro hwn. Mae Elliw Jones yn nyrs yng Nghaer ond yn geni ei babi ei hun yn Y Maelor, yn Wrecsam.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Blero yn Mynd i Ocido, Jen a Jim Pob Dim, Ty Mêl, Sam Tân, Llan-ar-goll-en.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Blero yn Mynd i Ocido - Codi Pontydd

Daw criw o robotiaid i helpu Blero a'i ffrindiau i godi pont arbennig, ac mae Al Tal yn profi ei bod yn ddiogel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Jen a Jim Pob Dim - Amser Ysgol Bysgod Bach

Mae'n ddiwrnod cynta'r tymor yn ysgol 'Dan Dwr' ond mae un o'r disgyblion ar goll! Tybed all Jen a Jim, Capten Carys, Llew a Cyw helpu'r brifathrawes, Mrs Morfil ddod o hyd i'r creadur coll?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Ty Mêl - Dani'n Piffian

Mae Dani yn cael un o'r dyddiau hynny lle nad ydy hi'n medru peidio chwerthin, y drwg ydy mae'r Frenhines yn dod i'r ysgol heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Sam Tân - Hela Deinasor

Mae Norman yn tywys Jams a Sara i ogof ar lan y môr gan ddweud bod deinasoriaid yno. Ond mae'r llanw yn troi ac mae'r plant yn sownd yn yr ogof!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Llan-ar-goll-en - Hufen iâ, na

Mae 'na berson newydd yn symud i'r pentref, nith Beti Becws, Mia Pia. Mae Beti wedi cyffroi'n lân ac yn creu cacen arbennig i ddathlu, cacen hufen iâ. Yn anffodus, cyn pen dim, mae'r gacen yn diflannu. Tybed pwy aeth â hi?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Mwy o Mwfs - M O M

Heddiw, byddwn yn cwrdd â Lois Postle sy'n ddawnswraig dalentog o Ynys Môn. Ac mae gan Miss Rebecca newyddion cyffrous i ddawnswyr Abattak.

Content options
17:20 Crwbanod Ninja - Mi Ddaeth o'r Dyfnderoedd

Mae Michelangelo yn dod yn gyfeillgar gydag aligator miwtant sydd wedi dwyn darn pwysig o dechnoleg y Kraang. Mae'r Crwbanod eraill yn amheus ohono er gwaethaf ei ymdrechion yn erbyn y Kraang.

17:40 Sinema'r Byd - Ar Goll

Ar drip i ynys mae tri o blant yn mynd i chwilota yn y coed. Pan maen nhw'n dod 'nôl i'r traeth mae pawb o'u dosbarth wedi diflannu. Beth fydd yn digwydd iddyn nhw? Sut byddan nhw'n llwyddo i ymdopi ac a fydd Miss Gong yn sylweddoli bod tri o'i disgyblion ar goll? Ffilm hwyliog o Korea.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Pan mae Colin yn ymweld â Chester yn y carchar, mae pethau'n troi'n gas. Mae Sioned yn ceisio troi Kelly yn erbyn Ed drwy balu celwyddau amdano.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Sgorio

Ymunwch â Morgan Jones am holl gyffro La Liga o Sbaen a Chwpan Cymru JD. Yn Sbaen mae hi'n benwythnos y Gran Clasico wrth i Real Madrid fentro draw i'r Camp Nou i herio Barcelona. Messi, Suarez a Neymar benben â Benzema, Bale a Cristiano Ronaldo yng ngêm glwb fwya'r byd. Ymhlith gemau mwyaf Trydedd Rownd Cwpan Cymru JD bydd Bangor ar daith i'r Cymoedd i wynebu Ton Pentre; Caerfyrddin ar grwydr i'r Gogledd i herio Caernarfon ac Airbus UK yn cwrdd â Phenybont.

Content options

19:00 Heno

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae Kevin yn cael ei ryddhau o'r carchar - a fydd croeso iddo yng Nghwmderi? Mae Dai'n awyddus i Jim ddychwelyd i APD.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:25 Cefn Gwlad - Richard Tudor

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â Richard Tudor a'r teulu, ar fferm Llysyn, Llanerfyl, yn Sir Drefaldwyn. Mae Richard a'i dad Tom wedi arloesi mewn tyfu porfa a rheoli tir glas ar hyd y blynyddoedd. Yn wir eleni, fe enillodd Tom Tudor wobr arbennig Syr Bryner Jones yn Sioe Frenhinol Cymru am ei gyfraniad pwysig, a'i ysbrydoliaeth i'w gyd-amaethwyr ac i'r genhedlaeth ifanc, ym maes tyfu a rheoli porfa. Cawn weld ffrwyth y llafur hwn, wrth i ni grwydro i diroedd ucha'r fferm i weld y stoc, ac ar yr un pryd i fwynhau golygfeydd godidog Sir Drefaldwyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Clwb Rygbi - Gleision v Ulster

Cyfle i weld Gleision Caerdydd yn erbyn Ulster a chwaraewyd dros y penwythnos.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:43 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video