Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Cled - Nos

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Straeon Ty Pen - Maneg Tomi

Siôn Ifan sydd yn adrodd hanes Tomi sydd yn 10 oed ac sydd wastad yn dilyn cyngor ei fam. Un diwrnod mae Tomi yn mynd allan i chwarae, ac yn ôl gorchymyn ei fam, mae'n gwisgo ei fenig, ei sgarff, a'i het. Ond wrth i un faneg ddechrau datod, mae yna helbul mawr yn dilyn Tomi wrth iddo redeg adref i gael te.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Octonots - ac Eirth Bach y Dwr

Mae'r Octonots yn mentro i mewl i diwb o lafa chwilboeth er mwyn achub arth fach y dwr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Ben Dant

Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Rhostryfan wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Ti Fi a Cyw - MorusSwyddi 2

Swyddi yw thema'r wythnos ar Ti Fi a Cyw. Mae Morus yn gwisgo dillad pob math o wahanol swyddi. A fydd Helen yn gallu dyfalu beth ydyn nhw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Popi'r Gath - Radio Cath Roced

Mae Popi a'i ffrindiau'n clywed neges gan 'Cath Roced' ar Radio Sioni. Mae mewn trwbl a rhaid mynd i Blaned Ochr Dywyll y Lleuad i'w helpu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Pheth Anhygoel Sbarcyn

Mae Meic eisiau cyflwyno Bywyd Marchog mewn ffordd farchogaidd iawn yn y Sioe Dangos a Dweud, felly dydy peth bach "od" Sbarcyn ddim yn addas. Ond wrth i'r peth bach hwnnw ddod yn fyw mae'n rhaid i Meic dderbyn bod Sbarcyn yn gwybod yn iawn sut i blesio'r gwylwyr yn y sioe!

08:25 Cymylaubychain - Gwers Bwrw Glaw Ffwffa

Mae gan Ffwffa Cwmwl brawf pwysig iawn heddiw, sy'n ei phoeni'n fawr. Tybed a fedr y Cymylaubychain ei helpu i baratoi?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Sam Tan - Y Sioe Flodau a Llysiau

Mae Pontypandy yn llawn cyffro oherwydd y sioe lysiau a blodau, ond mae Mike mor brysur gyda'r trefniadau, dyw e ddim yn gwrando ar gyngor Sam ynghylch ei domen gompost, sydd yn achosi tân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Peppa - Awyrennau Papur

Mae rhywfaint o waith papur Dadi Mochyn wedi mynd ar goll - oherwydd fod Mami Mochyn, Peppa a George wedi eu defnyddio i wneud awyrennau papur.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:50 Pingu - Pingu a'r Anrheg

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Cwpwrdd Cadi - Gwrando'n Astud

Ymunwch â Cadi a'i ffrindiau ar antur hud yn y gyfres gartwn i blant meithrin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Stiw - Stiw a'r Pethau Streipiog

Wedi gwers natur yn yr ysgol yn trafod cuddliw, mae Stiw yn dychryn wrth weld unrhyw beth sydd â streipiau du a melyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Tomos a'i Ffrindiau - Yr Anrheg Gorau Erioed

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Tili a'i ffrindiau - Doctor Tili

Pan fo Tili'n llwyddo i wella pen-glin Arthur, mae hi'n penderfynu bod yn Ddoctor Tili. Yn anffodus mae hi ychydig bach yn rhy awyddus i drin ei ffrindiau ac maen nhw'n gorfod ei dysgu hi bod gwrando yn elfen bwysig iawn o fod yn ddoctor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Abadas - Oren

Mae Hari wedi paratoi rhywbeth blasus i Ela a Seren - cacen siocled! Ymhen dipyn, bydd un o'r Abadas yn mynd ar antur gyffrous wrth edrych am rywbeth siâp cylch gydag arogl melys. Beth all hwn fod?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:55 Y Dywysoges Fach - Dwi isio bod yn fabi

Mae cefnder y Dywysoges Fach yn dwyn y sylw i gyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Wiwer

Mae Mwnci'n llwgu ond dyw e ddim yn gallu dod o hyd i ddim i'w fwyta! Yn sydyn, syrthia gneuen o'r nen, ac un arall, ac un arall. Y Wiwer sydd yna, hen ffrind i Mwnci ac mae'r ddau'n hoffi chwarae gyda'i gilydd. Caiff y plant lot o sbri yn dilyn giamocs Mwnci.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 a b c - 'Y'

Mae llythyr pwysig ar goll yn mhennod heddiw o abc. Ymunwch â Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangl, Plwmp a Deryn wrth iddynt geisio ei ddarganfod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Igam Ogam - Paid Cyffwrdd

Rhaid i Igam Ogam gyffwrdd â phopeth hyd yn oed planhigion pigog!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Pentre Bach - Tad-cu a Mam-gu

Daeth yr amser rhannu'r newyddion mawr gyda Mam-gu a Thad-cu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Cled - Helpu

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Straeon Ty Pen - Mynydd Bach Yr Eira

Ynghanol cadwyn o fynyddoedd geirwon, brawychus ac anghysbell, mae Mynydd Bach yr Eira. Ac er ei fod yn llawer llai na'r mynyddoedd eraill, mae e'n fynydd llawer mwy caredig. Mari Lovegreen sydd yn adrodd stori am sut y cafodd Mynydd Bach yr Eira gyfle i wneud llu o ffrindiau newydd annisgwyl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Octonots - a'r Llowcwyr

Mae Harri a'r Athro Wythennyn wedi mentro'n ddwfn i blannu cwrel, ond maen nhw mewn perygl pan ddaw llowcwyr llwglyd ar eu traws.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Ben Dant

Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Dolbadarn wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Ti Fi a Cyw - RohanGolchi'r Car

Mae'n wythnos trafnidiaeth ar 'Ti Fi a Cyw,'ac mae Rohan yn helpu ei fam i olchi'r car.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Popi'r Gath - Llongddrylliad

Penderfyna Popi a'i chriw fod angen aur arnyn nhw i adeiladu cerflun ar gyfer y Brenin Broga. Rhaid mynd o dan y môr a'i donnau i chwilio am y trysor. Mae'r criw yn cwrdd â Liwsi yr Octopws; mae ei thrysor yn rhyfedd ond mae pawb yn hapus.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ffair Ffeirio

Mae Meic am gael mwy o bethau na neb arall i'w ffeirio yn y ffair felly mae'n mynd â phethau pobl eraill heb ofyn iddyn nhw. Ond mae rhywun wedi mynd â'i bethau o hefyd - y Llychlynwyr!

12:25 Cymylaubychain - Ble Mae Haul

Mae'r cymylau bychain yn chwarae cuddio ac mae Haul yn ysu cael ymuno yn y gêm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Sam Tan - Abseilio a Sgrialu

Mae Norman eisiau sglefrfwrdd newydd wedi i Trefor yrru ei fws dros yr hen un! All e ddim aros tan ei ben-blwydd i gael un newydd, felly mae'n ceisio casglu'r arian o waelod y ffynnon - sydd yn syniad peryglus iawn!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Peppa - Y Gampfa

Mae Musus Hirgorn yn mynd â'r plant i ddosbarth yng nghampfa Taid Cwningen. Ar y dechrau mae pawb ychydig yn bryderus, ond dywed Taid Cwningen stori wrth y plant am ei antur yn y jyngl, a chyn hir does neb yn ofnus.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:50 Pingu - Pingu Druan

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Byddwn yn fyw o Wyl Gerdd Conwy ac wrth i ni edrych ymlaen at y Gemau Olympaidd yn Rio, bydd Rhodri Gomer yn sgwrsio â'r Cymry sy'n gobeithio gwneud eu marc yno.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Bydd y Panel yn profi eli nos a bydd Swyddog Cyfathrebu Canolfan Chapter, Caerdydd Mair Jones, yn trafod y creiriau hynny sy'n bwysig iddi hi yn Darnau Ohonof.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Llangollen 2016 - Uchafbwyntiau'r Wythnos

Nia Roberts a Trystan Ellis-Morris sy'n cyflwyno uchafbwyntiau'r wythnos o Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 2016. Cawn flas ar y prif gystadlaethau o'r llwyfan ynghyd â pherfformiadau llai ffurfiol yn y dref ac ar faes yr Eisteddfod. Cawn rannu yn nathliadau'r grwpiau buddugol a darganfod mwy am y perfformwyr hynny sy'n ymweld â'r Eisteddfod eleni. Cawn weld eto rhai o berfformiadau bythgofiadwy'r Eisteddfod eleni - o'r orymdaith liwgar i uchafbwynt y cystadlu - cystadleuaeth Côr y Byd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Peppa, Cymylaubychain, Meic y Marchog, Straeon Ty Pen, Ben Dant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Peppa - Goleudy Taid Cwningen

Mae Taid Ci yn mynd â Peppa, George a Carwyn Ci i ymweld â goleudy Taid Cwningen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:05 Cymylaubychain - Lleuad Llawn

Mae pawb yn teimlo'n llwglyd heddiw a neb yn fwy na Lleuad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:15 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Marchogion Niferus

Yn ôl Meic dylai marchog gael dweud wrth bawb be' i'w wneud. Ond wedi i Efa greu llu o farchogion i helpu Meic wneud ei waith, tydyn nhw ddim am wrando arno, pob un yn mynnu cael ei ffordd ei hun. Mae Meic yn dysgu mai'r ffordd orau i gwblhau ei dasgau ydy trwy eu gwneud nhw ei hun!

16:30 Straeon Ty Pen - Mr Morris

Mae Mr Morris y ci yn ffrind i holl drigolion Porthywawr a phawb yn hoff iawn ohono, ar wahân i Jini Jincs y gath annymunol wrth gwrs. Iddon Jones sydd yn adrodd stori Mr Morris ar ôl iddo golli ei lais a'r antur a gafodd wrth geisio dod o hyd iddo eto.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Ben Dant

Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Y Groeslon wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 FM

Mae gan Owain freuddwyd i ddod yn fyd enwog drwy ddarlledu ei raglen radio dros y we ond mae ei gynllun yn cael ei lorio pan gaiff adwaith i blanhigyn arbennig sydd yn yr ystafell werdd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:25 Pat a Stan - Fy Ffrind Selwyn

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

Content options
17:35 Arwyr 999 - Achubwyr Bywyd yr RNLI

Cyfres sy'n rhoi cyfle i bedwar person ifanc gydweithio â'r gwasanaethau brys. Yn y rhaglen yma mae Jac, Mirain, Heledd a Siôn yn ymuno ag Achubwyr Bywyd yr RNLI yng Ngheredigion.

Content options
 • Sain ddisgrifio

18:00 Pobol y Cwm

Mae Sheryl yn flin gyda Hywel am ddweud wrth yr awdurdodau am Esther ac yn poeni na ddaw hi byth adref. Wrth i APD weithio ar estyniad hyfryd ar dy ar stad Maes y Deri, mae Vicky a Dol yn breuddwydio am dy mwy iddyn nhw eu hunain.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Lle Aeth Pawb? - Tarsans Trawsfynydd

Roedd cri Tarzan o'r jyngl yn atseinio ar hyd bro Trawsfynydd yn ystod carnifal y pentref ym 1980. A fydd y Tarzans ifanc, sydd bellach yn ddynion, yn fodlon rhoi tro ar y waedd enwog unwaith eto?!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Wrth i ni edrych ymlaen at wythnos o gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau, Dr Elin Jones fydd yn mynd â ni am dro o gwmpas llefydd hanesyddol yr ardal. Bydd Rhodri'n siarad â'r seiclwr Owain Doull am y Gemau Olympaidd yn Rio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Y Tyrchwyr gyda Iolo Williams

Cyfres o chwe rhaglen yn arddangos bywydau cudd rhai o'r mamaliaid bach mwyaf amlwg ac annwyl yng nghefn gwlad Prydain. Rydym yn gwybod rhywfaint am gwningod, moch daear, a hyd yn oed llygoden bengron y dwr. Ond mae ein gwybodaeth yn deillio o wylio eu hymddygiad ar wyneb y tir. Dyma gyfle i weld sut mae'r anifeiliaid hyn yn byw a bihafio dan ddaear. Drwy adeiladu cartrefi artiffisial, rydym yn medru dangos sut y mae'r tyrchwyr hyn yn byw. Yn y rhaglen gyntaf hon, gydag Iolo Williams wrth y llyw, fe welwn y broses o adeiladu'r cartrefi a chyfarfod sêr y gyfres - y tyrchwyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Pwy yw'r ffigwr dirgel sydd yn crwydro lawr stryd Cwmderi? Mae Sheryl yn bwriadu creu stwr yn swyddfeydd y cyngor er mwyn trio cael Esther 'nôl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Stori Allison

Allison John yw'r unig ferch ym Mhrydain i dderbyn pedwar trawsblaniad. Mae hi'n dioddef o'r cyflwr ffibrosis codennog (cystic fibrosis) ac wedi derbyn aren, iau, calon ac ysgyfaint newydd. Yn 32 oed, mae hi bellach yn gweithio fel doctor yn Ysbyty Nevill Hall, Y Fenni. Mae'r rhaglen hon, a ddarlledwyd gyntaf yn 2009, yn ei dilyn yn ei bywyd bob dydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Her yr Hinsawdd

Mae'r arbenigwraig newid hinsawdd, Yr Athro Siwan Davies, yn cyrraedd ynysoedd pellennig ac isel y Maldives ac yn gweld pa mor fregus yw bywydau'r trigolion wrth i lefel y môr godi a'r tywydd droi yn anwadal.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Y Sioe 2016 - Uchafbwyntiau 2016

Cyfle i fwrw golwg yn ôl dros rai o uchafbwyntiau Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru 2016.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Codi Gol - Uchafbwyntiau

Cyfle i fwrw golwg yn ôl dros uchafbwyntiau cyfres Codi Gôl drwy lygaid y cyn chwaraewyr rhyngwladol John Hartson, Owain Tudur Jones, Iwan Roberts a Malcolm Allen. Sut brofiad oedd rheoli'r pedwar tîm o rieni o Amlwch, Rhydaman, Ffostrasol a Phwllheli? A fydden nhw'n newid unrhyw beth wrth edrych yn ôl?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video