Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Heini - Y Castell

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld â chastell.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Tomos a'i Ffrindiau - Charli ac Edi

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Octonots - Yr Octonots a'r Ystifflog Mawr

Mae'r Octonots yn mynd ar antur i ddod o hyd i gefnder pell Yr Athro Wythennyn, sef yr Ystifflog Mawr gwibiog, er mwyn tynnu llun ohono.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Yn yr Ardd - Bwci Bo / Ysbryd

Diwrnod arall o helynt wrth i'r criw o ffrindiau yn yr ardd gael tipyn o fraw. Mae Wali wedi gweld rhywbeth tebyg i fwci bo sydd â het a thrwyn hir a sbectol dywyll yn sefyll yn yr ardd! Ond tybed ai ysbryd go iawn sydd yno?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Ti Fi a Cyw - LauraAdeiladau

Plant sy'n dysgu oedolion gyda gemau llawn hwyl. Tad Laura sy'n gorfod dyfalu beth sy'n digwydd mewn gwahanol adeiladau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Sgwarnog yn Hopian

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed mae Sgwarnog yn hopian.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Peppa - Y Cloc Cwcw

Mae Dadi Mochyn yn weindio hen gloc cwcw. Wrth i'r cloc daro'r awr mae aderyn pren yn nedio allan gan ysgwyd ei adenydd a chanu 'Cwcw!'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:15 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Pheth Anhygoel Sbarcyn

Mae Meic eisiau cyflwyno Bywyd Marchog mewn ffordd farchogaidd iawn yn y Sioe Dangos a Dweud, felly dydy peth bach "od" Sbarcyn ddim yn addas. Ond wrth i'r peth bach hwnnw ddod yn fyw mae'n rhaid i Meic dderbyn bod Sbarcyn yn gwybod yn iawn sut i blesio'r gwylwyr yn y sioe!

Content options
08:30 Y Crads Bach - Lliwiau streipiau a ffrindiau

Tydi Huw y Pry Hofran methu deall pam fod pawb mor ofnus ohono fe -nes i Magwen y Wenynen egluro popeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Bing

Ar ôl mynd a dod sawl gwaith i'r drws i fynd allan am bicnic mae Bing a Fflop yn barod o'r diwedd i adael - ond mae hi'n dechrau bwrw glaw!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Hafod Haul - Yr Ymweliad

Mae criw o blant yn ymweld â Hafod Haul, ac mae'r anifeiliaid i gyd wrth eu bodd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Tili a'i ffrindiau - Jig-So Tincial

Mae pawb yn ffraeo yn y Ty Melyn Tlws ac felly mae Tincial yn mynd i'r ystafell chwarae i wneud jig-so yn dawel. Tybed all y morgrug ddangos i'r ffrindiau sut i weithio mewn tîm?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Sam Tan - Helpu Mam

Mae Dilys yn galw Mike i ddod i drwsio ei pheiriant golchi dillad, ond mae Mike yn anghofio diffodd ei haearn smwddio cyn gadael y ty.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Sara a Cwac - Y Siop Fawr

Mae Sara a Cwac yn mynd i'r Siop Fawr ar y bws i brynu tegan newydd.

 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Cymylaubychain - Tren Stem ar Grwydr

Mae Ffwffa a Bobo wrth eu bodd yn chwarae trên, ond mae eu bryd ar yrru trên stêm go iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Igam Ogam - Gwena!

Mae Igam Ogam eisiau gwneud i bawb wenu, hyd yn oed pan nad ydynt eisiau gwneud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Pelen Hud - Roced

Mae'r delweddau'n newid o un peth i'r llall yn y gyfres weledol hon wrth i bili pala droi'n dylwythen deg a'r dylwythen deg droi'n ddawnswraig bale. Mae'r gerddoriaeth gefndir yn soniarus ac yn cyd-fynd â'r delweddau.

09:55 Y Dywysoges Fach - Dwi isio mynd i'r Ffair

Mae' Dywysoges Fach yn brifo ei throed ar y ffordd i'r ffair.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Rapsgaliwn - Llaeth

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gore'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld â fferm yn y bennod hon er mwyn darganfod o ble mae llaeth yn dod. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod yn ôl yr arfer!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Bobi Jac - Yn Dweud Helo

Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen ar antur mewn berllan ac yn dweud helô.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Pentre Bach - Botwm Bol y Cyfrifiadur

Mae'r papur bro lleol, Papur Ni, yn barod i gael ei argraffu, ond mae rhywbeth mawr yn bod ar gyfrifiadur Jaci Soch. Rhaid galw ar yr arbenigwr - Tomos Caradog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Tarw

Mae pawb yn gwybod beth sy'n digwydd pan fo tarw'n gweld coch ond beth sy'n digwydd pan fo'n gweld blodau coch? Mae Mwnci'n gwybod! Daeth ei ffrind Tarw i ymweld pan oedd Mwnci'n casglu blodau coch ac fe wnaeth y ddau chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud gyda'i gilydd. Roedd yna lawer o weiddi, stompio a rhedeg!

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Heini - Amser Chwarae

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn cael hwyl yn chwarae yn yr ardd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Tomos a'i Ffrindiau - Ffrind Tal Tomos

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Octonots - Yr Octonots a'r Goedwig Wymon

Pan ddaw Eigion, brawd bach Pegwn, i ymweld â'r Octonots, mae ganddo fwy o ddiddordeb mewn bod yn fôr-leidr nac yn feddyg - hynny yw tan fydd yn mynd gyda Pegwn ar antur i achub Dela a Cregynnog mewn coedwig wymon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Yn yr Ardd - Ynni Newydd

Mae Wali'r wiwer wrthi'n brysur heddiw yn adeiladu melin wynt er mwyn creu trydan. Mae Wali wedi clywed ein bod yn defnyddio gormod o drydan a bod y ddaear yn dioddef. Mae Moc hefyd yn mynd ati i arbed egni yn yr ardd ond does gan Fflach ddim diddordeb yn yr holl sôn am ynni newydd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Ti Fi a Cyw - MorusY Stryd

Plant sy'n dysgu'r oedolion yn y gyfres hwylus hon. Morus sy'n gofyn i Helen chwilio am bethau sydd ar y stryd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Cefn Crocodeil yn Lymp

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Crocodeil yn lympiau i gyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Peppa - Y Gwair Hir

Mae Peppa a George wedi colli eu pêl gan fod y gwair wedi tyfu mor hir. A fydd Taid a Betsi yn gallu helpu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Cleddyf Go Iawn

Wrth geisio cael Efa i droi'r cleddyf mae hi wedi 'i wneud iddo yn ôl i'w gleddyf go iawn, mae Meic yn llwyddo i roi Chwit a Chwat mewn perygl, a does neb yn gallu achub y cwn! Y wers i Meic ydy bod marchog go iawn yn defnyddio unrhyw beth sydd ar gael iddo!

Content options
12:30 Y Crads Bach - Yr Afal Gludiog

Mae Sara'r Siani Flewog wedi dod o hyd i afal gludiog. Ond a gaiff lonydd i'w fwyta'n dawel?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Bing

Mae Bing a Swla yn mwynhau eu hunain gymaint fel nad ydyn nhw eisiau dweud hwyl fawr pan mae Ama yn dod i fynd â Swla adref.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:40 Hafod Haul - Wyn Coll

Mae Daloni wedi cael dau oen bach o'r enw Elen a Owen. Ond, a fydd Jaff yn llwyddo i gael hyd iddynt ar ôl iddyn nhw fynd ar antur o gwmpas y fferm?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Bydd y rhaglen heddiw yn dathlu adran ieuenctid Band Biwmares sydd wedi rhagori eto eleni yn y Winter Gardens yn Blackpool. Hefyd, bydd Elin yn rhoi rhagflas i ni o'r caneuon fydd yn cystadlu yng nghystadleuaeth Cân i Gymru gan ddechrau cyfres o sgyrsiau â'r cerddorion. A gallwch ennill llyfrau yn y gystadleuaeth arbennig .

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Dydd Gwyl Dewi

Bydd y rhaglen heddiw yn dathlu diwrnod ein nawddsant Dewi Sant. Bydd Alwyn Humphreys yn teithio i Sir Benfro i gyfarfod y Parchedig Ganon Dorrien Davies o'r Eglwys Gadeiriol yn Nhyddewi a bydd y ddau'n crwydro'r eglwys hanesyddol i ddarganfod mwy am Dewi ei hun. Fe ddaw'r canu o gapel Rhydwilym ger Mynachlog Ddu a bydd perfformiad o Calon Lân gan y gantores o Sir Benfro, Lowri Evans.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Huw Fash fydd yn agor y Cwpwrdd Dillad; Alison Huw fydd yma gyda'i chyngor yn y slot Bwyd a Diod a byddwn yn sgwrsio â'r awdur Mared Lewis yn y Clwb Llyfrau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Heulwen a Lleu - Garddio

Mae gan Heulwen a Lleu ardd lysiau hyfryd. Dyma ble daw Heulwen o hyd i Lleu heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:10 Syrcas Deithiol Dewi - Miri Magnetig

Dydy Brân ddim yn sylweddoli pwer y magned mae'n ei gadw yn ei frest.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:20 Marcaroni - Cwlwm Tafod

Mae 'na rywbeth rhyfedd iawn wedi digwydd i Oli Odl heddiw - mae pob gair mae hi'n ei ddweud yn swnio'n anghywir. A dweud y gwir mae hi'n gwneud pethau od hefyd. Pam tybed? Mae'r ateb gan Marcaroni ! Mae hi'n hanner gysgu! Beth am gân arbennig i'w deffro hi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:30 Tili a'i ffrindiau - Arthur a'r Lleuad Llawn Dop

Mae'n amser cysgu yn y Ty Melyn Tlws. Mae Arthur yn teimlo yn gysglyd ond yn awyddus i weld y lleuad llawn dop, tybed sut gall y ffrindiau wneud yn siwr ei fod yn gweld y lleuad arbennig?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:45 Byd Carlo Bach - Sbonc Sbonc Ningen

Mae Ningen wrth ei fodd yn sboncio. Tybed pa mor uchel all o neidio?

 • Isdeitlau Saesneg
15:55 Ti Fi a Cyw - GabrielGlanhau'r Ty

Rydyn ni'n helpu gyda'r gwaith ty'r wythnos hon ar 'Ti Fi a Cyw' ac mae'n rhaid i fam Gabriel ddyfalu pa offer sy'n glanhau gwahanol berthau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Chwedlau Tinga Tinga, Bing, Boj, Hafod Haul, Teulu Mewn Bacpac.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Gan Porciwpein Bigau?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan Porciwpein bigau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Bing

Mae Bing a Fflop yn gwneud bisgedi bwni sinsir i Charli a Coco.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Boj - Y Consuriwr Clipaclop

Mae Boj a'i ffrindiau yn darganfod bod gan Mr Clipaclop sgiliau consuriwr ac yn ceisio annog Y Consuriwr Clipaclop i wneud un ymddangosiad arall ar lwyfan. Wrth i sioe Mr Clipaclop ddechrau mynd o ddrwg i waeth, mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych am sut i helpu, trwy greu tric diflannu anhygoel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Hafod Haul - Eisteddfod Mati

Mae hi'n ddiwrnod eisteddfod Hafod Haul, ond a fydd Mati'r mochyn yn teimlo'n ddigon hyderus i gamu i'r llwyfan gyda'r anifeiliaid eraill?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:50 Teulu Mewn Bacpac

Cyfres yn dilyn dwy chwaer o Sir Gaerfyrddin, Lili a Nel, ar eu taith o gwmpas y byd gyda'u rhieni yn profi gwledydd, bwydydd, golygfeydd ac anturiaethau di-ri!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 Dreigiau: Marchogion Berc - Perwyl Heledd: Rhan 2

Gyda Llyfr Y Dreigiau yn nwylo Alwyn oherwydd twyll Heledd mae'r criw yn ymarfer ar gyfer ymgyrch i'w gipio yn ôl. Mae Annest yn esgus mai hi yw Heledd, ac yn teithio i Ynys yr Alltudion. Wedi cyrraedd mae hi'n darganfod bod Heledd yn dweud y gwir am ei rhieni'n cael eu dal yn gaeth. Felly mae'r ymgyrch yn troi'n un i gipio'r llyfr a rhyddhau rhieni Heledd.

Content options
17:25 #Fi - Cian [2]

Cyfres ddogfen. Mae stori Cian Wyn Williams yn parhau wrth iddo ddatblygu a gwella ar ôl dioddef anaf i'w goes mewn damwain ddifrifol.

Content options
17:40 Tag To

Ymunwch â'r criw am uchafbwyntiau rhaglen ddydd Gwener.

Content options
17:50 Dim Byd

Comedi anarchaidd wrth i chi fwynhau pigion o sianeli colledig eich teledu.

Content options
18:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc a theuloedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:05 Pyramid

Rhaglen antur sy'n rhoi tro modern ar yr Hen Aifft! Pwy fydd yn datrys posau'r Pyramid ac yn osgoi'r trapiau cyn i'r tywod gwympo i waelod yr awr-wydr?

Content options

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Mae Sioned yn dechrau ar ei gyrfa newydd fel lleidr ceir. Ac mae Rhys yn gwrthod ymddiheuro i Hywel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Bydd Elin yn parhau i roi rhagflas o ganeuon Cân i Gymru ac yn sgwrsio â'r cerddorion gobeithiol. Dafydd Wyn fydd yn siarad â nifer o bobl sydd wrth eu boddau gyda'r Ukulele.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Porthpenwaig

Mae'n fis Awst ym Mhorthpenwaig. Mae ymwelwyr â'r Angor eisiau cychod i'w llogi ac mae dau hogyn anystywallt yn creu trafferthion ac yn dwyn atgofion i Edna Bryn Neigwl. Caiff Cian a Heledd eu canlyniadau TGAU ac mae Gwyneth Ty Cerrig yn cael cryn fraw gan ei brawd Daron.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:30 Caryl a'r Lleill

Ymunwch â Caryl a'r tîm am hanner awr o adloniant a chwerthin. Bydd y ffefrynnau i gyd yn y rhaglen heno, bydd Bamps a Cameron yn siarad am rai o'u hoff bynciau, a Veloria a Pam yn cymharu nodiadau. Bydd Sioned Grug, Esyllt Rhydrhychiog a Gwenan Bonc yn addysgu ac yn diddanu eu gwylwyr a bydd Ffion a'i theulu yn creu hafoc. A bydd boi band newydd Cymru yn cloi'r rhaglen mewn steil.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:55 Darllediad Gwleidyddol gan y Democratiaid Rhyddfrydol

Darllediad Gwleidyddol gan y Democratiaid Rhyddfrydol.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Sgwrs

Golwg amgen ar y penawdau gwleidyddol yng Nghymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Cymru ar Ffilm - Cyfoeth y Graig

Beti George sy'n rhannu rhai o'r goreuon o archif BBC Cymru - ffilmiau sy'n gofnod o ddiwedd yr hen ffordd Gymreig o fyw a geni Cymru newydd. Am ddegawdau bu miloedd o weithwyr yn ennill eu bara menyn ac yn ymladd dros eu hawliau yn y chwareli a'r pyllau glo. Ac er iddyn nhw ddioddef sawl ergyd, dydy'r ysbryd cymunedol a'u cynhaliodd ddim wedi marw o'r tir yn llwyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Rygbi Pawb

Rownd olaf gemau'r gynghrair a'r brif gêm ar Rygbi Pawb yr wythnos hon yw honno rhwng Coleg y Cymoedd a Choleg Gwent gyda'r tîm cartre' â'u golygon o hyd ar Stadiwm y Mileniwm ym mis Ebrill. Morgan Isaac sy'n cyflwyno a Wyn Gruffydd sy'n sylwebu. Gallwch weld y gêm yn fyw ar wefan S4C am 2.25.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:35 Y Dydd yn y Cynulliad - Y Cyfarfod Llawn

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cyfarfod Llawn.

Flash is required to view this video