Amserlenni

06:00 Cyw

Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud, Cymylaubychain, Twm Tisian, Bob y Bildar, Igam Ogam, Wmff, Halibalw, Octonots, Chwedlau Tinga Tinga, Rapsgaliwn, Yn yr Ardd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:00 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Y Ffatri Hudlathau

Mae Mali wedi torri ei hudlath - a fydd modd ei thrwsio?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:10 Cymylaubychain - Y Lliw Cywir

Mae Bobo Gwyrdd wrth ei fodd yn garddio, felly mae'n siomedig i weld bod ei ffa'n llipa. Dim ond ymweliad gan Haul ac Enfys sydd ei angen i'w gwella ond does dim golwg ohonynt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:20 Twm Tisian - Pitsa

Mae Twm Tisian yn mynd i fwyty Eidalaidd heddiw ac yn cael cyfle i wneud pitsa mawr blasus.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:30 Bob y Bildar - Gwaith Bwgan Brain

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Igam Ogam - Dwi Isio Fo Nol!

Mae Igam Ogam yn gwneud tiara i Deryn fel anrheg ben-blwydd, ond mae'n dyfaru rhoi'r tiara i ffwrdd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Wmff - Hoff Lyfr Wmff

Mae gan Wmff hoff lyfr, sef stori am y Bws Bach Gwyrdd. Yna, un dydd, mae'n penderfynu mynd â'r llyfr i'r bath gydag e. O diar...

 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Octonots - Yr Octonots a'r Llyfrothen Gri

Pan mae Harri a Pegwn ar goll ar ynys bellennig, maen nhw'n dod ar draws Llyfrothen Gribog - pysgodyn sy'n gallu cerdded ar dywod! Maen nhw'n gofyn am ei help i anfon neges frys at yr Octonots eraill.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Pen Tylluan yn Troi'r

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae pen Tylluan yn troi'r holl ffordd rownd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Rapsgaliwn - Pedolu Ceffyl

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gore'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld â stablau yn y bennod hon er mwyn darganfod pam mae ceffyl yn gwneud sw;n clip-clop. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod yn ôl yr arfer!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Yn yr Ardd - Chwarae Cuddio

Mae Gwilym yn gorfod gadael yr ardd am y diwrnod heddiw ac yn gofyn i Dilwyn y draenog gadw llygad ar bawb. Mae'r criw yn mynd ati i chwarae cuddio ond mae un bach yn mynd ar goll!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych ar gyfer plant a phobl ifanc: Y Brodyr Adrenalini, Dennis a Dannedd, Pengwiniaid Madagascar, Fi yw'r Bos, Dreigiau: Marchogion Berc, Ludus, Sinema'r Byd.

08:00 Y Brodyr Adrenalini - Y Triawd Ffyrnig!!!

Mae'r Brodyr yn Japan yn gwneud eu campau ond mae'r dorf yn rhedeg i ffwrdd! Ond pam? Mae un o'r Brodyr yn dod o hyd i fodrwy hud sy'n galluogi rhywun i dyfu'n anghenfil!

Content options
08:10 Dennis a Dannedd - Trafferth Triathlon

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

Content options
08:20 Pengwiniaid Madagascar - Pâl Peryglus

Pan mae hen elyn iddo'n ymweld a'r sw, dyw Penben ddim yn credu mai eisiau dod yn ffrindiau mae Penri'r Pâl.

08:30 Fi yw'r Bos - Llandudno

Cystadleuaeth sy'n chwilio am berson ifanc sy'n dangos y dalent a'r potensial i lwyddo ym mha bynnag swydd fyddan nhw'n ei ddewis yn y dyfodol. Yr wythnos yma Kitty, Elis ac Elliw sy'n profi eu sgiliau gwaith gyda chwmni Trenau Arriva Cymru.

Content options
08:55 Dreigiau: Marchogion Berc - Y Styfnig

Mae Igion yn cael ei ddal mewn colofn ddwr wedi iddo orfod dilyn Snotfawr sydd wedi pwdu a hedfan i ffwrdd o weddill y criw. O ganlyniad, mae Twllddant yn colli ei gynffon ac mae'r tri yn cael eu hunain yn sownd ar Ynys Alltud. Mae'n rhaid i Igion a Snotfawr gydweithio er mwyn dianc cyn iddynt gael eu dal gan Alwyn a'r Alltudion.

Content options
09:15 Ludus

Mae Ludus am droi'r byd yn un ap enfawr. A fydd y tri arwr dewr o Faenclochog yn gallu trechu'r dihiryn a dianc yn ôl i'r Ddaear?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Sinema'r Byd - Dad

Mae dau fachgen o gefndiroedd gwahanol iawn yn gwneud ffrindiau ac yn helpu ei gilydd i ddod dros brofiadau sydd wedi newid eu bywydau.

Content options

10:00 TAG

Mari and Owain will be in the Tag studio chatting with guests and discussing the latest form the world of sports, music, fashion, films celebrities and more. Your weekend starts with Tag.

Content options

10:40 Dylan ar Daith - O Fon i Assam

Yn y rhaglen hon mae Dylan Iorwerth yn teithio i'r dwyrain i Delhi, Darjeeling ac Assam, lle'r aeth menyw ifanc o Borthaethwy yn genhades ym 1916. Dechreuodd Helen Rowlands ei gwaith yn ardal Sylhet fel athrawes mewn ysgol i ferched, bu wedyn yn bennaeth yno tra'n cenhadu, ac yn ddarlithydd yn Darjeeling ac roedd yn ieithydd disglair. Ond yn Karimganj, yn Nhalaith Assam, y bu iddi gyflawni gwaith mawr ei bywyd sef sefydlu a chynnal cartref Dipti Nibash (Annedd Goleuni) i blant amddifad a gwragedd gweddw ifanc. Byddai plant a merched y cartref yn ei galw'n Didima - Mamgu - enw sy'n adlewyrchu'r gofal mawr y rhoddai hi i bob un a fu yn y cartref.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

11:35 Bro... - Llanrwst

Mae "Bro" yr wythnos hon yn ymweld â Llanrwst yn Nyffryn Conwy lle mae Iolo'n cael tro ar wneud selsig a Shân yn ceisio ei gorau i werthu hwrdd Texel yn y farchnad anifeiliaid leol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:00 Cefn Gwlad - Alan James Rhan 1

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld ag Alan James a'r teulu, yng Nghilrhedyn, ger Castell Newydd Emlyn. Mae ganddynt gwmni contractio amaethyddol prysur. Mae hi'n fis Gorffennaf braf a'r cynhaeaf silwair a sawl gorchwyl arall yn eu hanterth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Ffermio

Cyfres gylchgrawn wythnosol am faterion cefn gwlad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo
12:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:00 O'r Galon: Teulu - Ysgol Gymraeg Llundain

Mae'r teulu Cymreig yn newid. Dros yr hanner canrif ddiwethaf chwalwyd y ddelwedd draddodiadol o Mam a Dad a dau o blant a daeth un arall i gymryd ei lle. Llun o deulu mwy cyfoes, mwy cymhleth a mwy lliwgar nag o'r blaen. Dyma rai o straeon y teulu modern Cymreig. Yn y rhaglen hon fe fyddwn ni'n canolbwyntio ar 'Gymry Llundain'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 Doctor Doctor

Yr wythnos yma daw'r rhaglen o Ysbyty Brenhinol Morgannwg a bydd y Llawfeddyg Ymgynghorol Huw Williams yn trafod sinwsitis a heintiau'r glust. Bydd Dr Llinos ym Mhrifysgol Caerdydd i ddarganfod mwy am eu gwaith ymchwil i helpu cleifion sy'n dioddef o ddementia; bydd y llawfeddyg Rhodri Williams yn tynnu gwythiennau chwyddedig neu varicose veins, a bydd Emma Lewis-Thomas yn rhannu ei stori o fyw gyda spina bifida.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:00 Caeau Cymru - Brynddu

Dyddiaduron y gwr bonheddig William Bulkeley, sy'n cofnodi bywyd cefn gwlad yn Sir Fôn yn y ddeunawfed ganrif, fydd canolbwynt y drydedd raglen yn y gyfres. Bydd y cyflwynydd Brychan Llyr a'r hanesydd Rhian Parry yn olrhain sut y gwellodd yr arloeswr amaethyddol yma dir ystâd Brynddu, ger Llanfechell, mewn sawl ffordd unigryw, gan gynnwys creu'r caeau cyntaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

14:30 Cegin Bryn - Rhiwbob

Rhiwbob yw seren y rhaglen hon - ond does dim crymbl yn agos at y lle! Bydd Bryn Williams yn defnyddio'r rhiwbob llachar i greu pryd tri chwrs cyflawn. Bydd e hefyd yn ymweld â garddwr brwd sy'n cadw gardd a rhandir llawn llysiau amrywiol ym Mlaenau Ffestiniog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

15:00 Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol

Bydd Aled Jones yn parhau â'i daith i weld y trefi a dinasoedd a ddylanwadodd ar y cyfansoddwyr mawr wrth ymweld â Nuremburg. Yno, mae'n clywed am ran y ddinas yn nigwyddiadau dramatig yr Ail Ryfel Byd ac yn ymchwilio i ddylanwad Wagner ar Hitler a'r Nazis. Bydd e hefyd yn ymweld â Bamberg gyda'i phensaernïaeth hyfryd a'r neuadd gyngerdd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

15:30 Sam Hughes: Cowboi Penfro

Hanes Cymro Cymraeg o Sir Benfro a ymfudodd gyda'i deulu i America ym 1837 gan sefydlu dinas Tucson, Arizona maes o law. Yn y rhaglen gyntaf o ddwy cawn hanes ei daith o Lanfyrnach i Pittsburgh ac ar draws y gorllewin gwyllt ar y 'train wagon' cyntaf erioed.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:00 Cymry'r Cant: Stori Myfanwy, Vernon a Mary

Yn y rhaglen hon, bydd y ddiweddar Myfanwy Morris o Lerpwl, oedd yn 103 oed pan recordiwyd y rhaglen, yn cofio'r sioc o weld cyflwr truenus ei thad ar ôl iddo ddod adref ar ôl bod yn Garcharor Rhyfel yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Hefyd, mae'r Parch Ddr Vernon Davies, 100 oed o'r Garnant, yn rhannu ei atgofion ef. Roedd yn yr un flwyddyn ysgol â Dylan Thomas a'r dyddiau yma mae'n cadw'n brysur ac yn defnyddio ei gyfrifiadur bob dydd. Cawn glywed hefyd gan Mary Keir o Dyddewi sy'n 102. Roedd Mary yn nyrs ac mae'n cofio'n glir y noson pan oedd hi'n meddwl y byddai'n marw wrth i awyrennau geisio bomio Ysbyty Llandochau ger Caerdydd.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

16:30 Ward Plant

Yn rhifyn yr wythnos hon o Ward Plant Ysbyty Gwynedd, mae hogyn bach dyflwydd oed yn cael llawdriniaeth i'w helpu i glywed am y tro cyntaf yn ei fywyd; gwelwn hogan fach efo ffigwr o 'Frozen' i fyny ei thrwyn a hogyn arall efo crayon yn ei glust. A dilynwn hogyn bach efo cystig ffibrosis yn dweud diolch wrth ei nyrsys am eu gofal.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

17:00 Ffwrnes Gerdd

Yn sgil y don newydd o ddiddordeb mewn cerddoriaeth draddodiadol Gymraeg daeth nifer o gerddorion ynghyd yn 'Ffwrn' yn Abergwaun i rannu eu hoff ganeuon ac alawon gwerin. Yn yr ail o ddwy raglen cawn gyfle i fwynhau perfformiadau gan Gareth Bonello, Richard James, Katell Keineg, Angharad Jenkins, Patric Rimes, Gwenan Gibbard, Brychan Llyr a Lisa Jên.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:00 Rownd a Rownd

Mae Meical yn poeni am le mae Ron ac yn beio Nain am ei ymadawiad. Ond yna caiff wybodaeth ychwanegol gan rywun annisgwyl. Bydd Ken mewn cyfyng-gyngor wrth glywed bod Ron wedi diflannu a bydd y sefyllfa yn gorfodi pob un o deulu'r Ks i ddewis eu hochr. Ar ôl 'laru ar gyfyngder y fflat, mae Mathew yn rhoi ei fryd ar symud i fyw at Iolo a Llio ond tybed a fyddan nhw mor hapus â fo am y cynllun?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:20 Rownd a Rownd

Mae Cherry wedi cyffroi ac eisiau i bob dim fod yn berffaith ar gyfer y pryd bwyd hefo'i rhieni ond mae Callum yn nerfus ar ôl i Geoff ei fygwth. Mae Kay'n flin bod ei theulu wedi mynd y tu ôl ei chefn i geisio helpu Ron ac mae pawb ar bigau'r drain, yn enwedig Ken. Tra bo Mathew'n awyddus i symud i mewn at Llio ac Iolo, mae'r ddau ohonyn nhw'n dadlau ynglyn â phwy fydd yn gorfod dweud wrtho na fydd hynny'n digwydd, ond daw'r ateb o le annisgwyl iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:45 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
18:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

19:00 Côr Cymru - Côr Cymru Cynradd 2015

Corau ysgolion cynradd Cymru sy'n cystadlu i ennill y gystadleuaeth newydd. Pwy fydd yn dod i'r brig yn y ffeinal fawr - Ysgol y Wern, Caerdydd; Ysgol Iolo Morganwg o'r Bontfaen; Ysgol Teilo Sant o Landeilo neu Ysgol Llangennech?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Hwyl y Noson Lawen

Cerddoriaeth ac adloniant o lwyfan y Noson Lawen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:30 Rygbi: Cwpan Pencampwyr Ewrop - Rygbi Ewrop: Caeredin v Dreigiau

Wyth tîm sydd ar ôl yn nwy gystadleuaeth Ewrop y tymor hwn ac mae'r Dreigiau yn chwifio'r faner dros Gymru yn y Gwpan Her wrth iddyn nhw deithio i Gaeredin gyda'r gobaith o ennill lle yn y pedwar olaf. Pa dimau eraill fydd yn teithio i Lundain ar benwythnos cynta' mis Mai i frwydro am Gwpan y Pencampwyr yn Twickenham a'r Gwpan Her yn Y Stoop? Holl gyffro rownd gynderfynol Ewrop yng nghwmni Gareth Roberts a Gwyn Jones.

Content options

22:30 Milwyr y Welsh Guards

Mewn cyfres unigryw, cawn gipolwg y tu ôl i'r llenni ar un o sefydliadau mwyaf eiconig Prydain; Y Gwarchodlu Cymreig - yn diddanu'r twristiaid ym Mhalas Buckingham a Horse Guards Parade. Mae gan y Gwarchodlu swyddogaeth gwbl unigryw yn hanes cyfansoddiadol Prydain. Ers ei sefydlu ym 1915, mae'r Gwarchodlu, sydd â'r lifrai coch unigryw a'r hetiau 'arthgroen' eiconig, wedi bod yn bresennol ym mhob rhyfel a gwrthdaro o bwys. Yn y bennod gyntaf fe fyddwn yn gweld aelodau'r Gatrawd yn ymarfer ar gyfer Trooping the Colour ac yn cwrdd â'r recriwtiaid newydd yn ymarfer yng Nghatraeth a Sandhurst.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:00 5 Stori: Ishe Hongian

Drama ysgafn sy'n dilyn tri chymeriad sy'n gweithio gyda'i gilydd mewn Canolfan Alwadau. Mae Meri, Jiff a Catrin yn treulio eu shifft yn derbyn galwadau gan gymeriadau pigog, cwynfanllyd, ambell i alwad branc ac unigolion sydd ddim yn rhy siwr pwy maen nhw wedi eu galw nac am beth. Daw Mandy Gittins o gwmpas â'i throli te. Mae'n cofio archeb pawb ac yn gwybod pob dim am weithwyr y cwmni. Yn trio cadw trefn ar bawb mae Helen y rheolwraig newydd. Ond beth yw'r arogl annifyr sydd yn ei swyddfa? A phwy o blith y staff Cymraeg fydd yn colli eu swyddi?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video