S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Ynys Broc Môr Lili, Bobi Jac, Halibalw, Dona Direidi, Olobobs, Patrôl Pawennau, Asra.

Content options
06:00 Heini - Golchi'r Car

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn golchi car.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
06:15 Guto Gwningen - Hanes Ffrind Newydd Nel Gynffo

Mae Nel Gynffon-wen wedi mynd i chwilio am ei ffrind newydd, y Llyg, ac mae'n rhaid i Guto fynd ar frys i ddod o hyd i'w chwaer fach cyn i Hen Ben gael gafael arni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Octonots - Yr Octonots a'r Pysgodyn Haul

Pan fydd Pysgodyn Haul enfawr yn mynd yn sownd yn un o'r cychod Tanddwr, mae'n rhaid i Pegwn a Harri dynnu'r pysgodyn mawr allan o'r cwch.

Content options
06:35 Ynys Broc Môr Lili - Dal y Llun!

Mae Cwningen Fach yn teimlo cywilydd pan mae pawb yn chwerthin ar ei llun o Morgi Moc.

Content options
06:45 Bobi Jac - Yn Cael Hwyl yn Glynu

Mae Bobi Jac a'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol.

 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Dona Direidi - Heti 2

Yr wythnos hon mae Heti o Hafod Haul yn gawl draw i weld Dona Direidi. Mae Dona'n eisiau chwarae ei gêm cuddio arbennig gyda Heti, lle mae hi'n cuddio anifeiliaid y fferm ac mae'n rhaid dod o hyd iddyn nhw drwy wneud y swn cywir!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Olobobs - Pawb i Chwarae

Dyw'r Olobobs ddim yn gallu cytuno ar weithgaredd i wneud gyda'i gilydd, felly maen nhw'n creu Selsigi er mwyn chwarae gêm o 'Mae Selwyn yn dweud'!

Content options
07:30 Patrôl Pawennau - Bwgi'r Goleudy

Mae Aled a Maer Morus yn rhwyfo allan i'r bae i gael gwell golwg ar y babi morfil. Ond mae storm yn agosáu ac mae'r cwch yn cael ei gario allan tua'r môr mawr. Rhaid i'r Pawenlu eu hachub!

Content options
07:45 Asra - Ysgol Bethel

Plant o Ysgol Bethel sy'n cystadlu heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni i bobl ifanc: Pat a Stan, Y Dyfnfor, Ysbyty Hospital, Larfa, Pengwiniaid Madagascar, Pigo Dy Drwyn, SpynjBob Pantsgwâr, Boom!

Content options
08:00 Pat a Stan - Cariad Angharad

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

Content options
08:10 Y Dyfnfor - Carcharorion

Mae Capten Pen Mwrthwl wedi cipio'r teulu Nekton ar ei long danfor. Ond mae'r llong ar fin boddi! Oes modd i bawb gael eu hachub?

Content options
08:30 Ysbyty Hospital

Gyda DJ Sal a Glenise wedi eu cloi yn y stiwdio radio, mae gweddill y criw yn poeni mai dyma'r diwedd i'r ysbyty. Ond gydag ymwelydd annisgwyl yn cyrraedd, a fydd e'n gallu achub y dydd i Ysbyty Hospital?

Content options
08:55 Larfa - Coesau a Breichiau

Mae Coch a Melyn yn sylweddoli nad oes ganddynt freichiau na choesau. Maen nhw'n defnyddio ychydig o DIY i ddatrys y broblem.

Content options
09:00 Pengwiniaid Madagascar - Babi Newydd

Mae Dwynwen yn darganfod wy, ac yn gofyn i'r pengwiniaid ei ddeor. Ond mae'r Brenin Gwydion yn mynnu mai ei eitifedd ef fydd yr wy.

Content options
09:10 Pigo Dy Drwyn - Y Bannau v Y Ffwrnes

Mirain a Gareth sy'n cadw trefn wrth i ddau dîm chwarae gemau snotlyd a swnllyd!

Content options
09:35 SpynjBob Pantsgwâr - Ceiniog Loyw

Pan mae Mr Cranci'n gweld Spynjbob yn codi rhywbeth oddi ar y llawr, mae'n credu ei fod o wedi ffendio ceiniog - ceiniog y dylai Mr Cranci fod wedi ei ffendio gyntaf!

Content options
09:50 Boom!

Yn y rhaglen yma byddwn yn gwneud pethau'n wrth-ddwr, yn gweld sleim sy'n newid lliw ac yn clywed sut mae cynrhon yn gallu achub bywydau.

Content options

10:00 Creu Cymru Fodern - Fferm i Ffwrnais

Mewn cyfres dair rhan, Huw Edwards sy'n olrhain hanes gweddnewid Cymru dros y 250 mlynedd diwethaf. Haearn a chopr, llechi a glo - dyma'r deunydd crai wnaeth hybu'r chwyldro diwydiannol. Ond i dyfu mor gryf ac mor gyflym, roedd eisiau mwy nag adnoddau naturiol. Pobl oedd wrth y llyw. Ac i egluro'r hanes dynol, mae Huw yn dilyn stori un teulu drwy'r holl gyfnod - stori ei deulu ef ei hun. Ym mhennod gyntaf ein stori, mae Cymru'n troi o'r fferm i'r ffwrnais. Mae masnach, gwaith a chymdeithas y wlad yn newid yn llwyr. Erbyn 1850, mae diwydiant yng Nghymru'n cyflogi mwy o bobl nag amaethyddiaeth - Cymru yw'r wlad ddiwydiannol gyntaf yn y byd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

11:00 Byd o Liw - Dolbadarn

Cyfres o 2007 sy'n dathlu cestyll Cymru drwy ddarluniau. Yn y rhaglen hon mae'r cyflwynydd, y diweddar Osi Rhys Osmond, yn ymweld â Chastell Dolbadarn lle paentiodd J M W Turner gampwaith godidog yn cyfleu stori drasig. Mae'r arlunwyr Ogwyn Davies a Lotte Hughes yn creu lluniau newydd o'r lle.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

11:30 Dylan ar Daith - O Ystalyfera i Israel

Stori Lily Tobias o Ystalyfera, awdur, ymgyrchydd dros heddwch a hawliau menywod. Roedd yn dyheu am diriogaeth i'w chenedl yr Iddewon a gwelodd adeiladu'r wlad newydd Israel. A hithau a'i theulu ond newydd symud i Haifa, bu cyfres o ddigwyddiadau gwaedlyd a newidiodd hi a'i bywyd yn llwyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

12:30 Garddio a Mwy

Mae unrhyw blanhigion lluosflwydd sy'n blodeuo yn y gwanwyn angen eu trawsblannu neu eu rhannu yn yr hydref, a'r astilbe sy'n cael sylw Sioned heddiw. Fforio am fadarch mewn coedwig gyfagos mae Iwan, gyda'r arbenigwr Cynan Jones, tra bod Meinir draw ar Ystâd Erddig ger Wrecsam yn rhyfeddu at y Casgliad Eiddew Cenedlaethol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

13:00 Ffermio

Wedi i'r rheolau i geisio gwaredu TB ddod i rym ar ddechrau'r mis, bydd Meinir yn gweld a fydd yn cael unrhyw effaith ar arwerthiant Gareth a Linda Thomas, Fferm Orllwyn ger Caerfyrddin. Bydd Daloni yn edrych ar system bori gylchdro ym Mhwllheli a bydd Alun ym myd y ddrama gerdd - ond un arbennig am gneifio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo
13:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:30 Cefn Gwlad - Teulu Owen, Red House

Y tro hwn bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld â Huw a Sioned Owen, a'u mab Dafydd Robat ar Fferm Red House, Aberhafesp, ger y Drenewydd. Ddwy flynedd yn ôl, fe symudodd y teulu o Dywyn, Sir Feirionnydd i gychwyn pennod newydd yn eu hanes, yn Sir Drefaldwyn. Mae gan y teulu fuches wych o wartheg Limousin a diadell o ddefaid yn cynnwys defaid Texel pur, yn pori ar diroedd ffrwythlon dyffryn Hafren. Maen nhw hefyd yn prynu cannoedd o wyn stôr i'w pesgi. Mae Dai yn ymweld â'r teulu ar ddiwrnod braf o hydref gyda lliwiau'r coed yn eu gogoniant, y golygfeydd yn odidog a mwynder Maldwyn ar ei orau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:00 100 Lle

Yn Aberdâr cawn ymweld ag amgueddfa leol sy'n werth ei gweld ac yn Aberfan cawn ddarganfod tristwch a thrychineb y meysydd glo. Fe ddechreuwn ein taith yn nhref y meistri dur - Merthyr Tudful. Rhaglen ola'r gyfres.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:30 Her Yr Hinsawdd

Ym mhennod olaf y gyfres, bydd Siwan yn ymweld ag arbenigwyr ar draws Cymru i ddysgu mwy am yr hyn mae'r wlad yn ei wneud i sicrhau dyfodol cynaliadwy a llewyrchus yn sgil newid hinsawdd. Bydd Siwan yn ymweld â phrosiect cymunedol Ynni Padarn yn Llanberis i weld sut mae pobl yn buddsoddi mewn egni glân ar gyfer y dyfodol. Bydd Yr Athro Rhys Jones yn esbonio pam mae'n hanfodol ceisio newid agwedd pobl tuag at newid hinsawdd a bydd yr Athro Gareth Wyn Jones yn trafod yr hyn y gall pobl gyffredin ei wneud i geisio lleihau lefelau carbon deuocsid yn yr atmosffer.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

15:00 Becws

Er mwyn dathlu'r ffaith bod Beca'n feichiog mae hi a'i ffrindiau'n trefnu parti cawod babi. Cyfle gwych felly i Beca baratoi un o'i hoff ddanteithion, macaroons o bob lliw!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

15:30 Ysgol Ddawns Anti Karen

Cystadlu yn Yr Urdd sy'n hoelio sylw Anti Karen a'i dawnswyr, ond mae problemau technegol a chorfforol yn golygu bod cyrraedd pen y daith - Eisteddfod yr Urdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr - yn her yn ei hun! Daw'r flwyddyn a'r ail gyfres i ben mewn môr o ddagrau i Anti Karen a nifer o'i dawnswyr. Ond ai dagrau o ddathlu ynte tristwch a rhwystredigaeth sydd yn llenwi'r llwyfan? Un peth sydd yn sicr - bydd hi'n emosiynol iawn wrth i ni gau'r drysau ar flwyddyn gofiadwy arall yn Ysgol Ddawns Anti Karen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

16:00 Tân

Yn y rhaglen hon, cawn ddilyn Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ystod un o adegau prysuraf y flwyddyn, y gwanwyn. Mae tanau gwyllt yn creu llawer o ddifrod gyda rhai yn cael eu dechrau gan blant yn chwarae dwli, eraill gan dirfeddianwyr yn llosgi tir a rhai gan bobl yn taflu sigarét i'r gwair. Ac wrth i'r tywydd gynhesu, mae tanau bach yn ymledu'n gyflym ac yn peri gofid i'n hymladdwyr tân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

16:30 Mike Phillips a'r Senghenydd Sirens

Mae'r Senghenydd Sirens yn mwynhau llwyddiant ar hyn o bryd - yn eistedd ar frig yr ail adran yng nghynghrair merched URC. Ac wedi buddugoliaeth wefreiddiol dros dîm merched Y Barri o'r adran gyntaf, mae'r Sirens trwyddo i rownd gynderfynol y Plât yng Nghwpan Swalec. Ond, heb os, bydd y gêm nesaf yn un anodd iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

17:00 Sgorio - Cei Connah v Llandudno

Ymunwch â Dylan Ebenezer, Nicky John a Waynne Phillips yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy ar gyfer gêm bwysig yn hanner uchaf Uwch Gynghrair Cymru JD wrth i Gei Connah herio Llandudno (cic gyntaf am 5.15). Bydd Llandudno yn teithio i Sir y Fflint yn llawn hyder wrth gofio bod gôl hwyr Toby Jones eisoes wedi trechu bechgyn Andy Morrison ar Barc Maesdu. Mae tîm Alan Morgan wedi mwynhau dechrau gwych i'w tymor, ond bydd rhaid bod ar eu gorau os am rwystro carfan gref y Nomadiaid rhag dial am y golled honno ar ddiwedd mis Awst. Bydd gwasanaeth goliau a chanlyniadau'r prynhawn, yn ogystal â rhagolwg ehangach o'r gêm yn dechrau am 4.30 ar s4c.cymru/sgorio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:20 Newyddion a Chwaraeon

Weekend news and sport.

 • Isdeitlau Saesneg
19:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

19:30 Gig Y Pafiliwn 2017

Yn dilyn llwyddiant Gig Y Pafiliwn y llynedd yn Y Fenni mae Huw Stephens yn ôl i gyflwyno Gig Y Pafiliwn 2017 o Eisteddfod Genedlaethol Môn. Yn perfformio mae Yws Gwynedd, Alys Williams, Mr Phormula ac Yr Eira i gyd i gyfeiliant Cerddorfa Y Welsh Pops dan arweiniad Owain Llwyd. Gwerthwyd pob tocyn mewn chwe awr felly os na lwyddoch chi i gael tocyn neu os oeddech chi yna ac am gael cyfle i ail fyw'r profiad, dyma'ch cyfle! Cerddoriaeth Gymraeg ar ei gorau.

21:20 Clasuron Noson Lawen - Ifan Gruffydd

Daw'r rhaglen hon o Flaenblodau, Pencader dan arweiniad y digrifwr, Ifan Gruffydd. Fe gafodd ei ffilmio ym 1998 ac yn cymryd rhan mae Eden, Curiad, Dawnswyr Talog, Timothy Evans ac Ar Ôl Tri.

 • Isdeitlau Saesneg
22:18 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:20 Nigel Owens: Wyt ti'n Gêm?

Malcolm Allen fydd yn profi bod pêl-droed ac antiques ddim wastad yn cyd-fynd, a Ken Hughes fydd yn newid ei ardd i fod yn atyniad i dwristiaid wrth i Nigel Owens deithio i Theatr Seilo, Caernarfon i ofyn y cwestiwn 'Wyt ti'n Gêm?'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:50 Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:20 Dim Byd - Jabas

Pennod sbwff o Jabas gan griw Dim Byd sy'n codi cwestiynau moesoldeb!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:53 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?