Amserlenni

06:00 Cyw

Y Teulu Mawr, Tili a'i Ffrindiau, Byd Carlo Bach, Bob y Bildar, Igam Ogam, Byd Begw Bwt, Halibalw, Octonots, Chwedlau Tinga Tinga, Sam Tân, Llan-ar-goll-en.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:00 Y Teulu Mawr - Disgo Dathlu

Cyfres gartwn i blant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:10 Tili a'i ffrindiau - Doctor Tili

Pan fo Tili'n llwyddo i wella pen-glin Arthur, mae hi'n penderfynu bod yn Ddoctor Tili. Yn anffodus mae hi ychydig bach yn rhy awyddus i drin ei ffrindiau ac maen nhw'n gorfod ei dysgu hi bod gwrando yn elfen bwysig iawn o fod yn ddoctor.

 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Byd Carlo Bach - Carlo ar Saffari

Mae synau'r jyngl yn cyffroi Carlo Bach a'i ffrindiau. Ydych chi'n gwybod pa synau mae anifeiliad y jyngl yn eu gwneud?

 • Isdeitlau Saesneg
06:30 Bob y Bildar - Benni ar Goll

Rhagor o anturiaethau gyda Bob a'r criw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Igam Ogam - Methu Cysgu

Dydy Igam Ogam ddim yn gallu cysgu, felly rhaid i bawb arall fod ar ddihun hefyd!

 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Byd Begw Bwt - Ton Ton Ton

Yn y rhaglen hon cawn ein tywys i fyd o greaduriaid rhyfedd iawn. Yn eu mysg can gwrdd â'r fuwch wynebwen lwyd, y dylluan â'i phig gam a'r 'sgyfarnog gota goch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Octonots - Yr Octonots a'r Rhaiod Trydan

Pan fydd yr Octopod yn colli ei bwer yn llwyr, mae'r Octonots yn ei danio gyda chymorth Rhaiod Trydan!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Fwltur yn Foel

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Fwltur yn foel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Sam Tan - Mandy ar y Mor

Mae Mandy eisiau hwylio o gwmpas y byd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Llan-ar-goll-en - Y Cameleon

Mae 'na gameleon ar goll yn Llan-ar-goll-en. Mae'n ymddangos bob yn hyn a hyn, ond cyn i neb lwyddo i sgwrsio gydag e, mae'n diflannu. Dyma ddirgelwch rhyfedd i Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych ar gyfer plant a phobl ifanc: Y Brodyr Adrenalini, Dennis a Dannedd, Pengwiniaid Madagascar, Y Barf, Dreigiau: Marchogion Berc, Ludus, Sinema'r Byd.

Content options
08:00 Y Brodyr Adrenalini - Antur yr Afon

Mae'r Brodyr yn croesi afon ac yn cwrdd â'u gelyn pennaf.

Content options
08:10 Dennis a Dannedd - Sal Fel Parrot

Mae Dennis yn gofalu am barot yr ysgol dros y penwythnos.

Content options
08:20 Pengwiniaid Madagascar - Stori Ysbryd

Mae Dwynwen yn deffro pawb wrth sgrechian mewn ofn bob nos, felly mae hi a Penben yn mynd i wynebu'r bwystfil sydd yn ei dychryn.

Content options
08:30 Y Barf

Mewn ogof ddirgel rhywle yng Nghymru mae gan Y Barf a'i gyfaill ffyddlon Noni broblem! Mae eu gelyn pennaf Arch-Elin yn ceisio dwyn gallu plant Cymru i farddoni! A fydd y Barf a'i ffrindiau ffyddlon yn gallu ei threchu? A fydd creu Rap yn gallu achub barddoniaeth Cymru? Gwyliwch Y Barf er mwyn dod o hyd i'r ateb.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:55 Dreigiau: Marchogion Berc - Dewch at eich Gilydd

Gyda storm ffyrnig yn bygwth taro Berc, mae hi'n ras yn erbyn amser i gael anifeiliaid yr ynys i gydfyw gyda'r dreigiau, heb eu hofni.

09:15 Ludus

Mae Ludus am droi'r byd yn un app enfawr. A fydd y tri arwr dewr o Faenclochog yn gallu trechu'r dihiryn a dianc yn ôl i'r Ddaear? Gallwch chi chwarae gyda'r rhaglen hefyd drwy lawrlwytho'r app i'ch ffôn neu dabled.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Sinema'r Byd - Rhewi

Ffilmiau byr o Gymru a phob cwr o'r byd, gyda straeon am blant sy'n wynebu her.

Content options

10:00 TAG

Mari ac Owain sydd yn stiwdio Tag yn trafod y diweddara' o fyd chwaraeon, cerddoriaeth, ffasiwn, ffilmiau a selebs.

Content options

10:40 O Gymru Fach - Y Dwyrain Canol

Yr wythnos hon, mae'r actor Steffan Rhodri yn parhau â'i daith i bedwar ban byd ar drywydd cynnyrch a nwyddau o Gymru. Y Dwyrain Canol sydd dan sylw heddiw ac mae Steffan yn ymweld â stablau teulu brenhinol Dubai i weld sut mae teclyn pwyso ceffylau o Gymru yn gwneud ei farc. Bydd hefyd yn torchi llewys yn y gegin mewn gwesty crand lle mae'n defnyddio caws o Sir Gaernarfon i greu pryd ac yn mynd ar daith drwy'r anialwch i weld sut mae murluniau o Ddinbych yn rhoi lliw a phatrwm i'r bensaernïaeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:35 Bro... - Pigion Bro

Cyfle i fwynhau pigion o gyfres Bro 2009 wrth i Shân Cothi ac Iolo Williams grwydro Cymru yn cwrdd â phob math o bobl yn eu bröydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:00 Cefn Gwlad - Teulu Cilfeithy

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld ag Eifion a Mary Jones a'r teulu ar Fferm Cilfeithy, Cydweli lle mae ganddynt fuches laeth arbennig sydd wedi ennill sawl gwobr dros y blynyddoedd. Mae hi'n fis Mehefin ac mae'r cynhaeaf silwair yn ei anterth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Ffermio

Yr wythnos hon bydd Alun Elidyr yn ymweld â Fferm Worthy - sydd wedi ennill y Cwpan Aur yn y diwydiant llaeth - ond sydd hefyd yn gartref i un o wyliau cerddorol mwyaf adnabyddus y byd, Glastonbury. Bydd Daloni Metcalfe yn galw yn fferm Clawdd Offa ger Llaneurgain lle maen nhw wedi addasu'r patrwm godro a bydd Meinir Howells yn ymweld â theulu'r Rattray ger Aberystwyth sydd wedi dod i'r brig yng nghystadleuaeth y defaid Beltex.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo
12:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:00 O'r Galon: Teulu - Mabwysiadau

Mae'r teulu Cymreig yn newid. Dros yr hanner canrif ddiwethaf chwalwyd y ddelwedd draddodiadol o Mam a Dad a dau o blant a daeth un arall i gymryd ei lle. Llun o deulu mwy cyfoes, mwy cymhleth a mwy lliwgar nag o'r blaen. Dyma rai o straeon y teulu modern Cymreig. Yn y rhaglen hon fe fyddwn ni'n canolbwyntio ar 'Mabwysiadu'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 Gwesty Parc y Stradey

Mae'n ddiwrnod mawr yng ngwesty Parc y Strade i saith chwaer o Benygroes wrth iddyn nhw ddathlu pen-blwydd Gwyneth yn 70 oed. Ar brynhawn braf o haf mae'r chwiorydd yn hel atgofion wrth fwynhau sgons a hufen ac ambell lasiad i dorri syched. Ar ôl torri ei goes mae Stuart y prif gogydd yn treulio amser gartre' gyda'i fam er mwyn cael cyfle i wella ac yn cael ysbrydoliaeth yn ei pherllan. Ac mae Gareth a Rhian yn dod yma i flasu gwin ar gyfer eu priodas, ond tydi'r rosé ddim yn plesio'r priodfab!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

14:00 Clwb Rygbi - Munster v Gweilch

Munster yn erbyn y Gweilch. Gêm o rownd gynderfynol y Guinness Pro 12 yn fyw gyda'r gic gyntaf am 2.30.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:30 Ward Plant

Wrth i ni ymuno â'r staff a'r teuluoedd ar Ward Plant heno, mae hogyn bach o Nefyn yn cael ei ruthro i'r ysbyty gydag anawsterau anadlu; mae chwaraewr rygbi ifanc o Bwllheli yn cael gofal ar ôl bwrw ei ben ac mae babi bach o Fangor yn gorfod mynd ar frys i Ysbyty Alder Hey yn Lerpwl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

17:00 Genod y Carnifal

Mae criw o genod Llangefni, Ynys Môn, am ddod â'r Carnifal yn ôl i'r dref. Heddiw - y diwrnod mawr ei hun. Dyma uchafbwynt yr holl waith caled i'r genod, ond ai hwyl ta helynt fydd yn eu haros ar gae'r Carnifal?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

17:30 Y Byd ar Bedwar - Daeargryn Nepal

Ar 25 Ebrill, fe wnaeth daeargryn anferth daro Nepal. Mae dros 8,000 o bobl wedi cael eu lladd ac mae miliynau angen cymorth. Mae'r Byd ar Bedwar wedi teithio yno i dystio i'r difrod wedi'r trychineb. Mewn rhaglen arbennig mae'r tîm yn siarad â Chymraes yn Kathmandu sydd wedi gorfod gadael ei chartref, ac yn gofyn pam mae rhai cymunedau yn dal i aros am gymorth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Rownd a Rownd

Mae hwyliau da ar Vince ar ôl ei gusan â Cathryn ond mae perygl i bethau newid unwaith y daw i wybod fod Geoff wedi eu gweld. Mae busnes Sophie'n mynd o nerth i nerth nes bod Alwyn yn rhoi ei threfniadau yn y fantol, gan achosi trafferthion i bawb yn y ty. Ac yn nhy'r athrawon, mae Llio wedi 'laru ar weld Carys yn diogi ac yn mynnu ei bod hi'n chwilio am swydd. Tybed a fydd Barry'n falch o'i gweld yn y Ty Pizza? Ac a fydd cynllun Ken i godi calon Kay yn llwyddiannus?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:20 Rownd a Rownd

Caiff Vince sioc fawr o ddarganfod bod Sophie wedi symud i fyw at Cathryn, sy'n creu sefyllfa annifyr iawn rhwng y tri. Tybed a fydd trefniadau Vince a Cathryn yn gorfod newid? Neu tybed a fydd Sophie'n cymodi â Terry a Glenda gan wneud bywyd yn haws i bawb? Mae'n ddiwrnod pen-blwydd i Kay ac mae pawb ar binnau yn ceisio ei chadw'n hapus, ond gydag ymweliadau gan Meical a Ron, mae'n annhebygol y caiff hi ei dymuniad o ddiwrnod tawel. A chaiff Llio sioc fawr wrth ddarganfod bod Carys a Barry wedi closio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:45 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
18:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

19:00 Noson Lawen i'w Chofio - Bryn Cethin, Garnant

Roy Noble sy'n cyflwyno rhaglen o Fryn Cethin, Garnant a ddarlledwyd gyntaf ym 1989. Côr Ysgol Dyffryn Aman; William Whittle yn canu am ei gariad tuag at ardal y Gwendraeth; Dawnswyr Brynaman; un o gyd ddisgyblion Roy Noble, Dafydd Iwan a'r grwp canu gwerin, Ar Log.

Content options
 • Isdeitlau Cymraeg

20:00 Gwyl y Gwanwyn 2015

Brychan Llyr sydd yn edrych yn ôl dros ddigwyddiadau'r Wyl Wanwyn yn Llanelwedd. Mae'r Wyl yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd tymor y gwanwyn, sydd yn dathlu gwaith y tyddynwyr a'r garddwyr. Bydd Meinir Howells yng nghanol bwrlwm rhai o'r prif gystadlaethau stoc, gyda'r garddwraig Eirlys Rhiannon yn edrych am ysbrydoliaeth a syniadau am sut i fyw yn fwy gwyrdd.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Côr Cymru - Uchafbwyntiau

Cyfle i fwrw golwg yn ôl dros y gystadleuaeth i gorau a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Aberystwyth. Ar ôl rowndiau cynderfynol ar gyfer y corau meibion, merched, plant, ieuenctid a chymysg, daeth enillydd pob categori at ei gilydd i gystadlu yn y ffeinal fawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Eisteddfod yr Urdd 2015 - Croeso i Eisteddfod yr Urdd

Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili, Nia Roberts sy'n edrych ymlaen at rai o ddigwyddiadau a gweithgareddau'r wythnos. Y tro diwethaf i'r Wyl gael ei chynnal yn y fro oedd ym 1997 ac eleni bydd tir Llancaiach Fawr, un o adeiladau hanesyddol pwysicaf yr ardal, yn gartref i'r Eisteddfod. Yn ystod y rhaglen cawn weld sut mae pobl bro'r Eisteddfod wedi bod yn paratoi ar gyfer croesawu'r Wyl, gan gynnwys gorymdaith a gynhaliwyd ym mis Hydref y llynedd, pan ddaeth dros 3,000 o bobl ynghyd. Cawn glywed gan Gadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Sara Davies, a gweld sut mae rhai o blant a phobl ifanc y fro wedi bod yn ymarfer ar gyfer y cystadlaethau a'r Sioeau Cynradd ac Ieuenctid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:30 Dros Ben Llestri - Cwm Rhymni

Gwibdaith trwy Gwm Rhymni yng nghwmni Gareth Potter a Marc Lugg - ardal Eisteddfod yr Urdd eleni. Darlledwyd y rhaglen gyntaf ym 1990.

23:10 Milwyr y Welsh Guards

Yn y bennod olaf cawn glywed sut mae Sergeant Major y Gatrawd yn teimlo wrth iddo ystyried ymddeol ar ôl ugain mlynedd yn y Guards. Byddwn hefyd yn darganfod a fydd y recriwtiaid newydd yn llwyddo i ymuno â'r Gatrawd eiconig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:40 Dos i Gwcio

Beth yw hanes cymêrs Cegin Cofi erbyn hyn? Yn yr ail raglen o ddwy, cawn weld sut mae'r hogia' yn datblygu eu breuddwyd o greu cegin gymunedol, sy'n gwerthu bwyd iach a rhad i bobl ardal Caernarfon. Cawn wybod sut mae bywyd priodasol yn trin Sgaw a Catherine, ac mi fydd y gegin ar y lôn yn gweini bwyd i Noson Tân Gwyllt y stad cyngor lleol. Ond a fydd y bwyd iach yn gwerthu, a'r noson yn mynd efo bang? Neu ai siom arall fydd yn dod i ran y criw? A beth fydd y dyfodol i'r hogiau, rwan bod y fan fwyd yn barod a phawb wedi cael hyfforddiant? Dim ond dechrau mae'r siwrnai i hogia' a genod Cegin Cofi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:13 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video