S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos.

06: 00
Ahoi! - Ysgol Rhyd Y Grug, Aberfan

Mor-ladron o Ysgol Rhyd y Grug, Aberfan sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

06: 15
Heini - Gwisg Ffansi

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld a'r siop gwisg ffansi.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
TiPiNi - Cwmbran

Plant o Gwmbran sy'n croesawu'r criw heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Sbarc - Y Galon

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'Y Galon'.

07: 00
Do Re Mi Dona - Pencae- Trychfilod

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pencae, Llandaf i ddysgu'r gan 'Trychfilod,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddyn ar hyd y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Guto Gwningen - Hanes Cyngerdd Peredur Pysgotw

Pan mae Sami Wisgars a Mr Cadno yn amharu ar aduniad blynyddol Peredur Pysgotwr ar lan y llyn, rhaid i Guto achub y parti.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Sblij a Sbloj

Cyfres i blant meithrin am ddau anghenfil bach hoffus o'r enw Sblij a Sbloj a'u hymgyrch i ddod o hyd i lythrennau cudd o'u cwmpas. Bydd y ddau'n mynd ati wedyn i ddysgu sut i ffurfio llythyren y dydd, gyda'r deunydd crai amrywiol sydd wrth law - gyda digon o hwyl, hafoc a llond y lle o giamocs wrth gwrs!

07: 35
Deian a Loli - A'r Ffarwel

Cyfres newydd am yr efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Beth sy'n digwydd pan mae'r bochdew, Pitw, yn marw? Mae Deian a Loli yn mynd ar siwrnai anghyffredin iawn i chwilio am yr ateb.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Bobi Jac - Yn Copio

Mae Bobi Jac yn chwarae gem copio ar antur drofannol.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 00
Shwshaswyn - Goleuni

Mae na broblem gyda trydan y gegin. Sut allwn ni weld? Mae gan y Capten gannwyll, ac mae gan Seren fflachlamp, ond mae Fflwff yn defnyddio'r tywyllwch i sylwi'n well ar y tan gwyllt tu allan.

08: 10
Sam Tan - Brenin y Dreigiau

Pan mae Norman, Jams, Sara a Mandy yn mynd i chwarae 'Cestyll a Brenhinoedd' wrth yr adfeilion, mae Gareth yn adeiladu draig iddyn nhw. Dydy Norman ddim yn hapus gan nad yw'r ddraig yn gallu poeri tan! Beth fydd yn digwydd pan mae Norman yn 'nol matsys er mwyn creu tan? Bydd yn rhaid galw Sam Tan, a chaiff Elvis ei ddymuniad; ymladd draig!

08: 20
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Llanast Mawr

Wrth farchogaeth Galath yn rhy gyflym mae Meic yn difetha' un o swynion Efa, ac yn sydyn mae Stafell yr Orsedd yn llawn o fwd. Wedi ceisio rhuthro i lanhau'r llanast a chreu mwy o helynt, mae Meic yn sylweddoli mai wrth bwyllo a bod yn drylwyr mae llwyddo.

08: 35
Patrol Pawennau - Fflamia'n Unig

Gyda gweddill y criw yn ymarfer neidio parasiwt, dim ond Fflamia sydd ar gael i hel y cathod bach at ei gilydd. Ond mae'n cael help gan paciau gweddill y criw.

08:50 Penblwyddi Cyw

Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Merch

Pen-blwydd Pwy? Merch - Gadewch Lonydd i Gronw

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Clwb Rygbi

Clwb Rygbi - Aberafan v Merthyr

Gem fyw Uwch Gynghrair Principality rhwng Aberafan a Merthyr ar Faes Athletaidd Talbot, Port Talbot. Cic gyntaf 5.15.

11:15 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Ar ddiwrnod pen-blwydd Iolo yn 30 mae'r criw yn edrych ymlaen i ddathlu yng Nghaer ond bydd mwy nag un rhwystr yn golygu fod pethau'n troi'n fler. Mae Philip yn nerfus wrth fynd allan gyda Lowri am y tro cyntaf fel cwpwl, a bydd rhai yn benderfynol o chwarae gemau i chwalu eu hapusrwydd. Tybed a fyddant yn llwyddo, a thybed pwy fydd yn llwyddo yn y gem rhwng Wyn a Mags?

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:35 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Yn dilyn y ddamwain, mae'r chwilio'n parhau am un aelod o'r parti. Er bod ymdrechion arwrol Anest yn cael sylw haeddiannol, mae croeso tra gwahanol yn disgwyl amdani adref wrth i Carwyn bwyso a mesur y difrod. Nid yw Lowri'n gyfforddus gyda'i dyletswyddau newydd yn y siop, ac mae un cwsmer yn gwneud pethau hyd yn oed yn fwy anodd. Mae cydwybod Ken yn ei roi mewn trwbl gyda Kay - ddwywaith! Ac mae Dani'n sylwi pa mor lwcus yw hi, ond yw'r sylweddoliad yn dod rhy hwyr?

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

Prynhawn

12:00 Yr Wythnos

Yr Wythnos

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

12:30 Dan Do

Dan Do - Tai Newydd

Ymunwch ag Aled Samuel a Mandy Watkins mewn cyfres newydd sbon fydd yn mynd a ni ar hyd a lled Cymru i ymweld a gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn yn edrych ar dai newydd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

13:00 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Troeon Bywyd

Heno, cawn ddilyn siwrne'r gantores a'r delynores o Sir Benfro, Joy Cornock. Bellach wedi ymgartrefu'n ardal Llandeilo gyda'i g?r a'i babi, cafodd Joy ddiagnosis o ganser y fron a hithau ond yn ei hugeiniau. Cawn glywed sut y bu ei ffydd o gymorth iddi, a sut mae'n edrych ymlaen at ddyfodol iach a hapus, ac yn rhoi'n ol i'r rhai fu'n ei chynorthwyo ar adegau tywyll. Daw'r canu mawl o Gapel Newydd, Llandeilo, gyda pherfformiad gan gor Ysgol Teilo Sant.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Perthyn

Perthyn - Trebor Edwards a'i wyrion

Yn y rhaglen heddiw, byddwn yn teithio i Fetws Gwerfyl Goch i gyfarfod y canwr a'r amaethwr Trebor Edwards a'i wyrion Dion, Cai a Rhydian.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Cegin Bryn

Cegin Bryn - Pys

Pys sydd dan sylw yn y rhaglen heddiw. Yn ogystal a choginio pryd tri chwrs, sy'n cynnwys pwdin go annisgwyl, bydd Bryn Williams yn ymweld a chwmni yn Llanllechid sy'n cynhyrchu amrywiaeth o lysiau ar hen fferm fynydd. Ar y fwydlen: salad pys a chig moch, risotto pys a ffiled o gig oen a bavarois pys.

 • Isdeitlau Saesneg

14:30 Cegin Bryn

Cegin Bryn - Tomatos

Tomatos amryliw yw prif gynhwysyn pennod ola'r gyfres, wrth i Bryn Williams eu defnyddio i greu pryd tri chwrs blasus. Ar ymweliad ag Ystum Taf yng Nghaerdydd, bydd Bryn yn cwrdd a garddwraig sy'n mwynhau coginio cynnyrch oddi ar ei rhandir ac mae'n cyfuno tomatos o bob lliw a llun gyda chorizo mewn salad hafaidd lliwgar.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Y Cleddyf gyda John Ogwen

Y Cleddyf gyda John Ogwen

Mae John Ogwen yn dilyn hanes y cleddyf ar faes y gad o'r Rhyfel Cartre at gyfnod rhyfel Waterloo, ac yn edrych ar yr arfer o ymladd cleddyf neu 'duel' ymhlith y gwyr bonheddig ar gyfer setlo dadleuon.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

15:30 3 Lle

3 Lle - Gwyneth Lewis

Bardd Cenedlaethol cyntaf Cymru ac enillydd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012 sy'n dewis ei thri lle o bwysigrwydd personol. Dewis Gwyneth yw Coleg Girton yng Nghaergrawnt, Ystrad Fflur ac Ysbyty'r Athrofa Caerdydd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

Noson

16:00 Rygbi Pawb

Rygbi Pawb - Pontarddulais v Morriston

Uchafbwyntiau gem rygbi Cynghrair Ieuenctid Principality. Clwb Rygbi Ieuenctid Pontarddulaus fydd yn herio Clwb Rygbi Ieuenctid Treforys ar gae Sain Helen.

16:30 Y Ras

Y Ras - Y Selebs 2

Rhaglen gwis chwaraeon wedi'i chyflwyno gan Gareth Roberts gyda phedwar cystadleuydd adnabyddus yn cymryd rhan. Yn y rhaglen hon, Gwennan Harries, Rhys Meirion, Ifan Jones Evans a Beth Angell sy'n brwydro am yr hawl i fynd drwyddo i'r rownd derfynol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

17:00 Ffermio

Ffermio

Ar Ffermio byddwn yn ymweld a dau o gynadleddau amaeth Rhydychen, bydd Daloni yn clywed am fuddsoddiad hanner miliwn mewn system odro yng Nghricieth a byddwn mewn arwerthiant buches arbennig yn Hendygwyn ar daf.

 • Isdeitlau Saesneg

17:30 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

 • Isdeitlau Saesneg
17: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:40 Pobol y Cwm Omnibws

Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg yn ol dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Hanes yr Emyn

Mae Cymru a'i thraddodiadau'n llawn dirgelion, ond un o'r pethau y g?yr y byd amdano yw'r ffaith ein bod ni'n 'Wlad y Gan.' Heno, awn ar daith i ddarganfod mwy am hanes yr emyn, poblogrwydd canu emynau mewn harmoni pedwar llais ac thrafod beth yw dyfodol canu mewn cynghanedd. Daw'r emynau cynulleidfaol o bob cwr o Gymru, a chawn fwynhau dehongliad cyfoes o ambell emyn cyfarwydd hefyd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:00 Cynefin

Cynefin - Wrecsam

Bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen yn crwydro o amgylch Wrecsam ar drywydd straeon difyr a chudd tref ac ardal prif dref y gogledd. Mae'n amhosib ymweld a Wrecsam heb drafod ei chwrw a'i thim pel-droed ond mae llawer mwy i'r ardal na hynny. Tra bod cewri rhyngwladol wedi gadael eu marc yma a phenderfyniadau wedi eu gwneud yma sydd wedi ysgwyd seiliau ein diwylliant a'n diwydiant, mae un darganfyddiad anhygoel yn mynd yn ol yn llawer, llawer pellach na'r hyn all bron unrhyw un ei

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 35 Awr

35 Awr

Gyda'r rheithgor wedi methu a dod i ddyfarniad, maent wedi eu hanfon i aros mewn gwesty dros nos. Dyw'r trefniant yma ddim wedi mynd i lawr yn dda, ac mae'r gwin yn llifo a'r tensiwn yn cynyddu...

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Ein Byd

Ein Byd - Y Sioe Fawr

Mae Sion Jenkins yn treulio'r wythnos ymysg y miloedd o bobl ifanc sy'n heidio i'r wyl fwyaf yng ngalendr Cymru - y Sioe Frenhinol. Ond yn sgil marwolaeth James Corfield adeg Sioe 2017, mae Sion hefyd yn edrych ar y mesurau diogelwch newydd ac, mewn cyfweliad egsgliwsif, yn siarad gyda mam James am y profiad torcalonnus o golli ei mab.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Y Ty Arian

Y Ty Arian - Merthyr Tudful

Y tro hwn, byddwn ni'n croesawu'r teulu Davies-Owens o Ferthyr Tudful i'r Ty Arian. A fydd pawb yn llwyddo i gydweithio er mwyn cadw eu gwario dan reolaeth? Mae pob ceiniog yn cyfrif.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:30 Cadw Cwmni gyda John Hardy

Cadw Cwmni gyda John Hardy

Y mor fydd dan sylw yn rhaglen yr wythnos hon. Cawn hanes Richard Tudor a'i brofiadau fel capten ar rai o gychod hwylio cyflyma'r byd. Hefyd, cawn hanes teuluoedd y bad achub ym Moelfre yng nghwmni David Arbonne Owens a Margaret Roberts.

 • Isdeitlau Saesneg
00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?