Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Cymylaubychain - Gwers Bwrw Glaw Ffwffa

Mae gan Ffwffa Cwmwl brawf pwysig iawn heddiw, sy'n ei phoeni'n fawr. Tybed a fedr y Cymylaubychain ei helpu i baratoi?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Tomos a'i Ffrindiau - Trwbwl Dwbwl

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Bla Bla Blewog - Diwrnod trychineb y wigi weirglodd

Mae Boris am wneud wigiau allan o wallt y goeden weirglodd walltog wyllt ac mae mam a dad yn rhoi help llaw iddo gasglu'r gwallt. Yn ddiweddarach, mae Boris yn gweld mam yn addurno gwallt Nain gyda phob math o addurniadau blewog ac yn meddwl gymaint gwell y byddai ei wigiau'n edrych gydag addurniadau tebyg. Mae Boris yn anfon Bw Bach at mam i ofyn am help. Tybed beth fydd yn digwydd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Hafod Haul

Mae'r Ig ar Jaff y ci, ac mae'r anifeiliaid yn cael tipyn o hwyl yn chwarae triciau arno wrth geisio helpu Jaff i gael ei wared. Tybed a fydd parti syrpreis yn llwyddo?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Sara a Cwac - Botymau Lleu

Mae Sara a Cwac yn gweld bod un o'r planhigion yn gwywo, ond pam?

 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Pingu - Llwyddiant Mawr Pingu

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options
08:05 Y Dywysoges Fach - Dwi isio siglen

Mae gan y Dywysoges Fach siglen newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Bob y Bildar - Gwaith Da Bawb

Rhagor o anturiaethau gyda Bob a'r criw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Heini - Pobi Bara

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n Pobi Bara.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
08:45 Cwm Teg - Amser Bwydo

Heddiw, mae Megan a Gruffydd yn helpu eu tad i fwydo'r anifeiliaid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:50 Ty Mel - Dangos a Dweud

Mae angen i bawb fynd â rhywbeth i'w drafod i'r ysgol ond tydy Morgan ddim yn medru meddwl am ddim byd. Yn y diwedd mae'n cael syniad!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Tili a'i ffrindiau - Cysgod Twmffi

Mae Twmffi yn mwynhau diwrnod hwmpti-bwmpti o fownsio ac mae'n awyddus i'w ffrindiau ymuno ag o. Mae pawb arall yn rhy brysur ond mae Twmffi'n dod o hyd i gwmni ar y Poncyn Pwdu - ei gysgod! Ond wrth i'r haul fachlud mae'r cysgod yn diflannu. Tybed os allai'r ffrindiau ddod â'r cysgod yn ôl?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Sam Tan - Y Nodau yn Llifo

Cartwn i blant ifanc. Pwy sydd angen help Sam Tân ym Mhontypandy heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Popi'r Gath - Ffynnon Bicl

Mae Lleucs yn dioddef o'r igian felly penderfyna'r gang fynd i Ffynnon Bicl. Roedd Owi'n gwybod y byddai dracht o'r sudd yn ei gwella. Ar y ffordd mae ei gar yn torri lawr a rhaid iddyn nhw rasio gyda Barwn von Sbardun sydd yn eu harwain ar gyfeiliorn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Bach a Mawr

Mae Mawr wedi ysgrifennu ei ddrama gyntaf - ond mae Bach eisiau chwarae y brif ran!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Y Brodyr Coala - Anrheg Penblwydd Pegi

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Wibli Sochyn y Mochyn - Castell

Heddiw, mae Wibli yn farchog sy'n byw mewn castell lle mae 'na ddwnsiwn mawr dywyll a draig yn byw yno. Mae Wibli yn cyfarfod brenin y castell ac yna'r dewin. Mae'r tri yn mynd ar antur i chwilio am y ddraig fawr gyda llygaid cas ac anadl tanllyd cras sy'n cuddio yn ei gwâl yng ngwaelodion y castell. Ond pan maen nhw'n darganfod y ddraig nid yw hi mor gas â'r disgwyl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Straeon Ty Pen - Be sy lawr twll y plwg

Wyddoch chi beth sydd i lawr Twll y Plwg? Na? Wel, doedd gan Non Parry ddim syniad chwaith a heddiw mae hi'n dweud sut yr aeth at bob un o'i theulu i holi a chael stori wahanol bob tro!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Stiw - Siwpyr Stiw

Mae Stiw'n dod yn arwr ac yn Siwpyr Stiw wrth helpu Mam-gu, sydd yn sownd ar y grisiau ynghanol y nos.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Pentre Bach - Be sy'n bod ar Jini?

Nid yw Jini yn teimlo'n dda. Beth sydd yn bod tybed?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Byd Carlo Bach - Gem Fawr Carlo

Hoff gêm Carlo yw pêl-droed. Mae Bela a Ningen yn hoffi chwarae hefyd, ond a wnawn nhw wrando ar Carlo'r Dyfarnwr?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Cymylaubychain - Cynhaea' Cynta' Lleuad

Mae'n noson fawr i'r Lleuad heno, ei chynhaeaf cynta' ac mae'n benderfynol o'i fwynhau!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Tomos a'i Ffrindiau - Hwyl a Sbri

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Bla Bla Blewog - Diwrnod Dawns y Pompom fflwff

Mae'r goeden bompom fflwff ar fin fflwfio'r pompom fflwff ac mae'r Bla Bla Bleewog yn defnyddio'r pompom fflwff ar gyfer dawns arbennig. Mae Boris yn esgus nad oes ganddo unrhyw ddiddordeb mewn dawnsio, ond yn dawel fach mae e am roi cynnig arni. Mae'n benthyg pompom Bitw. Tybed beth fydd y canlyniad?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Hafod Haul

Mae Jaff a Heti yn penderfynu cystadlu mewn Sioe Dalent ar y teledu ond mae'r anifeiliaid eraill yn poeni na fyddan nhw'n dod yn ôl i'r fferm os byddan nhw'n ennill.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Sara a Cwac - Y Niwl

Mae ddiwrnod niwlog, ac mae ffrind Sara a Cwac, Merch Platiau, yn colli plât yn y niwl.

 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Pingu - Pingu'n Cadw'n Gynnes

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options
12:05 Y Dywysoges Fach - Dwi isio gwledd ganol nos

Mae'r Dywysoges Fach eisiau gwledda ganol nos.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:20 Bob y Bildar - Cyfrinach y Creigiau

Rhagor o anturiaethau gyda Bob a'r criw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Heini - Golchi Dillad

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymarfer ei chorff wrth olchi dillad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12:45 Cwm Teg - Y Postmon

Mae'r Postmon yn galw draw i'r ysgol i sôn wrth y plant am ei waith.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:50 Ty Mel - Mae Morgan Angen Mali

Mae Morgan yn dysgu nad ydy e'n gwybod bob dim a bod angen gwarando ar y rhai sydd yn hyn nag e ambell waith!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Y cyflwynydd Trystan Ellis-Morris fydd yn siarad am ddyddiad cau cystadleuaeth Cân i Gymru sy'n prysur agosáu. Byddwn hefyd yn clywed mwy am gynhyrchiad diweddaraf Cwmni Theatr Bara Caws, 'I'r Gad, fechgyn Gwalia'. Bydd cyfle i gael golwg ar ffasiwn yr hydref gyda Huw Fash a bydd Rhodri Gomer yn sgwrsio ag ambell un fydd yn rhedeg hanner marathon Caerdydd dros y Sul.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Rydyn ni'n hel atgofion 25 mlynedd o Heno. Kate Crocket fydd yn pori trwy bapurau'r penwythnos. Bydd Emma Jenkins yma gyda'i chyngor harddwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Becws

Mae'n anodd cael amser i ddal i fyny gyda ffrindiau ond pan mae'r cyfle prin yn codi mae Beca wrth ei bodd yn paratoi danteithion hyfryd i'w rhannu. O fara mwnci garlleg i grwyn tatws gyda chaws feta, mae'r bwydydd yma'n berffaith i'w pigo a'u rhannu wrth gael clonc gyda'r merched. Ac yn hytrach na phrynu bag mawr o bopcorn i'w fwyta wrth wylio ffilm, bydd Beca'n paratoi pwdin popcorn siocled nefolaidd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Taith Fawr y Dyn Bach - Tina Evans

Yn y bennod yma mae James Lusted yn teithio i Bontyberem a Chaerdydd i gwrdd â Tina Evans gafodd ei geni â Friedreich's Ataxia. Cawn glywed sut beth yw byw gyda chyflwr sydd yn ddirywiol ac yn byrhau eich bywyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Ty Mêl, Bob y Bildar, Hafod Haul, Bla Bla Blewog, Hendre Hurt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Ty Mel - Gwenyn Doniol

Mae'r ffrindiau yn dysgu Syr Swnllyd Swn sut i gael hwyl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Bob y Bildar - Bara i Bawb

Rhagor o anturiaethau gyda Bob a'r criw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Hafod Haul

Mae Jaff, Iola, Gwen a Pedol yn mynd am drip i lan y môr, ac yn cael diwrnod i'r brenin yno.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Bla Bla Blewog - Y diwrnod y chwibanodd y chwiban blewog i Boris

Mae Boris yn penderfynu bod yn rhaid i'r Chwiban Blewog sy'n chwibanu tu allan i'w ystafell wely fynd i ardd y Bla Bla Blewog. Ond yna, mae'n darganfod bod mwy ohonyn nhw - pedwar o rai bach, ac maen nhw'n meddwl mai Boris yw eu mam! Maen nhw bron â gyrru Boris yn wallgof!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:50 Hendre Hurt - Heddlu Hurt

Rhaglen i bobl ifanc sy'n dychmygu pa helbul mae anifeiliaid y fferm yn ei greu tu ôl i'n cefnau ni!

Content options

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifainc dros Gymru gyfan.

Content options
17:00 Y Gemau Gwyllt

Yr wythnos hon bydd cystadleuwyr y Gogledd Orllewin yn cerdded mewn ceunant ac yn rasio caiac.

Content options
17:25 Angelo am byth - Heb ei Fai

Cartwn yn dilyn Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd gyda help ei ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:35 Kung Fu Panda - Po yn Clybio

Mwy o anturiaethau gyda King Fu Panda.

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc a theuloedd.

 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Mae Anita yn sylweddoli ei bod hi wedi ymddwyn yn wael. A fydd hi'n cyfaddef y gwir wrth Diane? Daw Siôn ar draws y gwn yn y pulpud yng nghanol gwasanaeth coffa Meic.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Sgorio

Ymunwch â Morgan Jones am holl uchafbwyntiau'r penwythnos o La Liga ac Uwch Gynghrair Cymru Dafabet. Yn Sbaen, mae Barcelona ar grwydr i'r Sanchez Pizjuan i wynebu Sevilla sydd, yn annisgwyl efallai, yn straffaglu tua gwaelodion La Liga. Ond heb os, prif gêm y Sul yw darbi dinas Madrid rhwng Atletico a Real Madrid yn y Vicente Calderon. Yn Uwch Gynghrair Cymru Dafabet mae Hwlffordd yn herio Caerfyrddin yng ngêm ddarbi'r de orllewin tra bo'r Drenewydd benben â'r Bala a'r Seintiau Newydd yn wynebu Bangor ar Neuadd y Parc. Bydd Aberystwyth yn cwrdd â gap Cei Connah, MBi Llandudno yn erbyn Airbus UK a'r Rhyl yn croesawu Port Talbot.

Content options

19:00 Heno

Bydd Rhodri Gomer yn sgwrsio â'r dewrion redodd yn Hanner Marathon Caerdydd, a bydd lluniau o'r rhedwyr hefyd yn ymddangos ar y rhaglen. Bydd Rhodri Davies yn sgwrsio â'r artist Eurfryn Lewis am ei arddangosfa 'Ysgythriadau Rygbi.' Mae'n amser meddwl am sut i warchod eich gerddi a beth i'w blannu amser yma'r flwyddyn. Ym Mhortmeirion bydd Gerallt yn cael tips garddio gwych gan Gwynedd Roberts y garddwr. Un o'r pethau pwysig fydd yn cael ei drafod bydd sut i blannu bylbiau cennin pedr a sut i docio'r rhosod. Yng nghanolfan garddio Bron Goch mae'n dysgu am ffordd anarferol i blannu garlleg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Ydy Debbie yn barod am ei hymwelydd annisgwyl? Mae Hywel a Sheryl yn penderfynu beth fydd enw'r babi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Cefn Gwlad - Harri Parri, Bodnithoedd

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â Harri Parri a'i deulu ym Mhen Llyn. Mae'n ffermwr ifanc, blaengar a brwdfrydig sy'n dilyn y traddodiad teuluol o wneud y mwyaf o adnoddau y fferm ac sy'n fachgen ei filltir sgwâr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Bydd Ffermio yn dathlu rhai o lwyddiannau pobl ifanc Cymru yr wythnos hon wrth i Alun ymweld â Dewi Jenkins yn Nhalybont, Ceredigion a ddaeth i'r brig yng nghystadleuaeth y bugail ifanc yn y Treialon Cwn Defaid Rhyngwladol yn ddiweddar. Mae Meinir yn ardal Dyffryn Tywi yn fferm Dan yr Allt sydd wedi ennill gwobr am les a iechyd y fuches. Cwrdd â theulu sydd yn creu cig Chorizo y bydd Daloni, yn ardal Llanefydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Cwpan Rygbi'r Byd 2015 - Cymru v Fiji

Trydedd gêm Cymru yng Ngrwp A wrth iddynt herio rhedwyr cryf, cyflym a pheryglus Fiji. Bydd Cymru yn ymwybodol iawn o'r her sy'n eu hwynebu wedi i Fiji chwalu eu gobeithion Cwpan Byd yn ôl yn 2007 yn Nantes. Mwynhewch holl awyrgylch a chyffro'r gêm hon yn fyw o Stadiwm y Mileniwm yng nghwmni Gareth Roberts, Dwayne Peel, Dafydd Jones, Jamie Robinson, Wyn Gruffydd a Gwyn Jones. Cic gyntaf, 4.45

Content options
00:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video