S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Do Re Mi Dona - Ysgol y Castell

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili i ddysgu'r gan 'Pan Fydda i'n Fawr,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Patrol Pawennau - Cwn ar dan

Mae Fflamia yn ymarfer ar gyfer ras Y Ci Tan Cyflymaf ac mae Gwil yn penderfynu cael pawb i'w helpu. Beth all rhwystro Fflamia rhag ennill y gystadleuaeth?

06: 30
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sam Tan - Diwrnod ar Lan Mor

Mae'r Prif Swyddog Steele yn mynd a'r criw am dro i lan y mor, ond mae teclyn 'sat nav' Trefor yn rhoi'r cyfarwyddiadau anghywir gan adael eu bywydau mewn perygl.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Bing - Hud Disglair

Mae Bing yn mynd i chwarae gyda Swla sydd yn brysur yn chwarae gem o ?hud disglair?.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Patrol Pawennau - Cwn yn y niwl

Wedi iddi nosi mae'r niwl yn dod i mewn ac mae lamp Goleudy Ynys y Morloi yn diffodd. Mae'n rhaid i Gwil, Dyfri a Cwrsyn gyrraedd y goleudy a'i drwsio cyn i'r llong hwylio'n rhy agos at y lan a tharo'r creigiau! Yn y cyfamser mae gweddill y criw yn ceisio aros yn effro trwy'r nos rhag ofn y bydd Gwil eu hangen.

07: 15
Sbarc - Dwr

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

07: 30
Boj - Y Barcud Sychu

Mae'n ddiwrnod gwyntog heddiw - tywydd perffaith i Tada sychu pentwr o'i ddillad gwlyb, ac i Daniel hedfan ei farcud newydd. Mae llinyn olchi Tada yn rhy fyr am ei holl ddillad ac mae Daniel wedi llwyddo torri ei farcud. Wrth lwc mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych fydd yn medru datrys problemau'r ddau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 40
Teulu Ni - Mwyar Duon

Dylan Hall o Gwm-y-Glo fydd yn tywys ni drwy ei fywyd teuluol. Mae Elliw wedi gorfod mynd i'r ysbyty am ychydig o ddyddiau, felly mae Dylan a'i frodyr yn cael syniad o sut i roi croeso mawr iddi pan fydd hi'n dod adref.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Igam Ogam - 'Dwi'n Brysur

Mae Igam Ogam yn mynnu ei bod hi'n brysur pan mae'n rhaid iddi wneud rhywbeth dydy hi ddim yn hoffi ei wneud!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Octonots - Yr Octonots yn Dianc Rhag yr A

Mae Capten Cwrwgl a'i griw yn gorfod dal yr Octofad sydd wedi'i herwgipio gan griw o grancod a chimychiaid sy'n ceisio dianc o dd?r sy'n llawn algae.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Pan Dwi'n Fawr - Tomi

Pan mae Tomi'n fawr, mae o eisiau chwarae golf gystal a'i dad. Ymunwch a nhw wrth iddyn nhw ymarfer a chwarae golff.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Y Dywysoges Fach - Dwi'm isio llau

Mae rhywun yn dangarfod llau yng ngwallt y Dywysoges Fach.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Tili a'i ffrindiau - Twlc Tawel Arthur

Mae Arthur eisiau llonydd i liwio tra bod y ffrindiau yn chwarae gem Hela Hwyliog. Mae'n adeiladu twlc tawel i gadw ei ffrinidau allan ond mae Arthur yn pendroni ai dyma oedd y peth iawn i'w wneud?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Twt - Cloch Groch

Mae'n ddiwrnod cyntaf yr haf ac mae pawb yn edrych ymlaen at ddathlu. Yn anffodus i T?t, mae ganddo waith i'w gwblhau cyn i'r parti ddechrau. Mae'r Harbwr Feistr yn ei ddanfon ef a Mari i glirio sbwriel o wely'r harbwr gyda dyfais sonar newydd. Tybed all y ddau troi'r gwaith yn hwyl a gorffen cyn i'r parti ddechrau?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Nodi - Nodi yn Brysur

Mae'r Coblynnod yn rhoi stop ar hwyl Nodi drwy ei gadw yn brysur drwy'r dydd.

09: 05
Sbridiri - Pen-blwydd

Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Pingu - Pingu a'r Sbwriel

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

09: 30
Bobi Jac - Yn Dweud Helo

Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen ar antur mewn berllan ac yn dweud helo.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Pentre Bach - Chwythu'i Blwc

Mae cyfrifiadur Papur Ni wedi chwythu'i blwc ac nid oes dim ar ol yn y banc i brynu cyfrifiadur newydd. Mae Jaci Soch yn poeni'n ofnadwy ac yn trefnu cyfarfod brys o'r pwyllgor i geisio penderfynu ar y ffordd orau ymlaen. Yna, mae Sali Mali'n cael syniad da - diwrnod o fabolgampau gyda phawb yn trefnu stondinau amrywiol. A fydd digon o arian wedi'i gasglu i achub Papur Ni?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Do Re Mi Dona - Dewi Sant - Trychfilod

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gan 'Trychfilod', a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Patrol Pawennau - Cwn-a-dwdl-dw

Mae Clwcsanwy, iar Maer Morus, wedi mynd ar goll yn ystod sesiwn ffilmio bwysig. All y Pawenlu ddod o hyd iddi?

10: 30
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Sam Tan - Gwylio'r Adar

Mae Elvis wedi ei ddewis i ganu ar y teledu ac mae'n meddwl y bydd yn seren. Ond, wrth iddo baratoi i adael am y stiwdio mae tan yn dechrau ac mae Elvis yn anghofio popeth am ei slot ar y teledu.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Bing - Barcud

Mae'n ddiwrnod gwyntog ac mae Bing eisiau hedfan ei farcud Wil Bwni Wib gyda Fflop.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Patrol Pawennau - Achub y tren

Mae tirlithriad wedi cau'r lein ac mae Cadi a Cali ar y tren! Mae'n rhaid i'r Pawenlu glirio'r cerrig ond mae Cali, cath Cadi, wedi crwydro i ffwrdd.

11: 10
Sbarc - Trydan

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

11: 25
Boj - Mor Fflat a Chrempog

Mae'n ddiwrnod braf yn Hwylfan Hwyl heddiw ac mae Daniel yn brysur yn llenwi ei bwll padlo. Ond wrth iddo lenwi'r pwll mae'n sylwi ar dwll - o na! Wrth i Boj wylio Dr Wwff yn gosod plastr ar ben-glin Daniel mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych o sut i drwsio'r pwll.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 40
Teulu Ni - Sul y Mamau

Mae Dylan o Gwm-y-Glo eisiau rhoi diwrnod i'w gofio i'w fam am yr holl waith caled mae hi'n ei wneud yn edrych ar ol yr wyth o blant yn y teulu.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Igam Ogam - Gwasgu'r Botwm!

Mae Igam Ogam yn dwlu gwasgu botymau yn enwedig y corn newydd siap broga ar ei beic!

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Heno

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Mae'r rhaglen heddiw yn cynnwys y ffilm fer 'Ffeithiau Amgen', sy'n rhan o'r prosiect, 'It's My Shout'. Dyma stori dwy chwaer sydd ill dwy eisiau bod yn llywydd y clwb ieuenctid lleol. A fydd yr angen i lwyddo'n trechu unrhyw deimlad o gariad teuluol? Hefyd ar y rhaglen, bydd y Welsh Whisperer yn ymuno a ni am sgwrs a chan, a bydd Rhodri'n sgwrsio a phencampwr rhwyfo.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 30
It's My Shout - Ffeithiau Amgen

Dyma stori dwy chwaer sydd ill dwy eisiau bod yn llywydd y clwb ieuenctid lleol. A fydd yr angen i lwyddo'n trechu unrhyw deimlad o gariad teuluol?

 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Llwybr yr Arfordir

Llwybr yr Arfordir

Yn y rhan yma o'r daith ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro bydd y cyflwynwyr, Jon Gower, Damien Walford Davies ac Elinor Gwynn yn ymweld a Thyddewi, Bae y Santes Non, Penrhyn Dewi, Solfach, Porthclais a Phorthstinan. Dangoswyd y gyfres gyntaf yn 2011.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 Pobl a'u Gerddi

Pobl a'u Gerddi

Yn y rhaglen hon, bydd Aled yn ymweld a gardd Allan Evans yng Nghyffordd Llandudno lle mae e wedi neilltuo bob cornel o'r ardd fach i dyfu dahlias er mwyn cystadlu gyda nhw. Bydd Stuart Blackmore yn agor ei gatiau i fyd sy'n denu bywyd gwyllt o bob math y tu ol i'w d? teras ynghanol tre' Llanelli. A bydd Aled hefyd yn ymweld a phentref hardd, Llanmadog, ym Mhenrhyn G?yr lle mae'r pentrefwyr i gyd yn gymeriadau sy'n ffoli ar eu gerddi gymaint maent yn eu hagor i'r cyhoedd bob blwyddyn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Byddwn yn agor drysau'r cwpwrdd dillad gyda Huw Rees a bydd Dr Llinos yn trafod unigrwydd.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Iolo ac Indiaid America

Iolo ac Indiaid America - Y Blackfoot

Mewn rhaglen o 2010, mae'r naturiaethwr Iolo Williams ar daith ar draws Gogledd America a Canada i fyw gyda rhai o'r cenhedloedd brodorol. Heddiw mae Iolo yn byw ymysg un o genhedloedd mwyaf eiconig Gogledd Orllewin America, y Blackfoot. Mae un o'r Pow Wows mwyaf bywiog a lliwgar wedi dechrau yn y dref ac mae Iolo ar daith i ddarganfod sut mae'r bobl anhygoel yma wedi datblygu mewn i rai o farchogion gorau'r byd. Ar hyd y daith bydd yn treulio diwrnod bythgofiadwy ar ransh draddodiadol ac yn dil

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, Boj, Igam Ogam, Do Re Mi Dona, Patrol Pawennau.

16: 00
Peppa - Cist Cofnod

Mae Musus Hirgorn yn dangos i Peppa a'i ffrindiau sut i wneud cist cofnod. Maen nhw'n darganfod bod eu rhieni wedi gwneud cist cofnod blynyddoedd maith yn ol.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Boj - Yn y Ty Twym

Wrth i Mia a Rwpa anghytuno am sut i helpu Mr Clipaclop ddyfrio'r planhigion yn ei dy twym mae'r bibell ddwr yn torri. Ond mae Boj yn dyfeisio gem y gallant i gyd chwarae i ddatrys y broblem a sicrhau bod y planhigion yn cael ei ddyfrio. Yn ogystal a hyn mae'n llwyddo creu twr twym i Tada i dyfu ei blanhigion ef.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Igam Ogam - Dwi'n Dod!

Mae Igam Ogam yn dweud ei bod yn dod, ond ble mae hi?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Do Re Mi Dona - Pontybrenin- Y Gofod

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon i ddysgu can 'Y Gofod' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Patrol Pawennau - Y Babi Mawr Mawr

Mae Capten Cimwch yn galw'r Pawenlu gan fod babi morfil yn sownd ar y traeth. Mae'n rhaid i Gwil a'r criw weithio allan sut i'w gael yn ol at ei fam.

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
TAG

Mae fel jyngl ar Tag heddiw. Llond stiwdio o nadroedd a'r diweddaraf o 'I'm a Celebrity? Get Me Out Of Here!' Byddwn hefyd yn trafod operau sebon, yn edrych ar clips doniol y we ac Ows Bach fydd yn rhoi'r byd yn ei le yn y newyddion.

17: 35
Mabinogi-ogi - Blodeuwedd

Criw Stwnsh sy'n cyflwyno Pedair Cainc y Mabinogi-ogi! Yr wythnos yma, y drwg a'r da, y dylluan a'r eryr, yr hwyl arferol a chan yn stori Blodeuwedd.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal

Tri hen dy sy'n cymryd sylw Aled Samuel yn y rhifyn hwn o 2005 gan gynnwys t? Fictoraidd ym Mro Morgannwg sydd wedi'i adnewyddu gan y perchennog Gwyn Morgans i fod yn gymysgedd perffaith o'r cyfnod hwnnw a'r oes fodern. Hefyd ar y rhaglen, t? yn Aberaeron sy'n dyddio yn ol i 1649 a chartref Hefin Davies ger Corwen a fu unwaith yn Hen Felin i'w daid ac yn iard sgrap i'w dad!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Parti Bwyd Beca

Parti Bwyd Beca - Porthaethwy

Cyfres newydd. Heddiw mae Beca yn cynnal parti bwyd Americanaidd i drigolion Sir Fon ym mwyty Hydeout ym Mhorthaethwy. Yn ogystal a phobl yr ynys bydd tri o actorion Rownd a Rownd, sy'n cael ei ffilmio ym Mhorthaethwy, hefyd yn gwledda. Bydd Beca yn cael cymorth yn y gegin i goginio pupurau poeth gyda chaws meddal ynddynt, snac Americanaidd syml a blasus. Y prif gwrs fydd asennau cig eidion a bydd Beca yn cael gwers ar sut i goginio saws barbeciw gan Osian Roberts, ffan enfawr o fwyd Americana

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heno

Bydd Manon Eames yn ymuno a ni i son am ei nofel newydd, a byddwn yn trafod apel oesol yr awdures Agatha Christie yn sgil y ffilm 'Murder on the Orient Express'.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Tra bo Iolo a Cathryn yn paratoi i fynd i Warrington am noson, mae Vince yn penderfynu troi at Meical am gyngor, cyn dewis delio efo'r sefyllfa mewn ffordd hynod fyrbwyll ac anghyfrifol! Mae'r ffaith bod Kelvin yn y ddalfa yn creu tensiynau ym mywyd Lowri - adref ac yn y gwaith. Dydy Sian ddim yn ymddangos yn rhy awyddus i symud i fyw at John a'r teulu, chwaith, ond nid yw'n si?r sut i ddweud hynny wrthyn nhw.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:55 Chwedloni

Chwedloni - Stori Sara

Stori Sara.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Am faint gall Chester esgus wrth Hannah ei fod e'n dal yn fegan? Mae poeni am yr achos llys yn dechrau dweud ar Ed.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Doctoriaid Yfory

Doctoriaid Yfory

Hanner ffordd drwy'r flwyddyn ac mae'r myfyrwyr wedi ymgymryd a dyletswyddau heriol mewn ysbytai ledled y wlad. Mae Ffion a Dafydd yn gweld sut y gall profion roi straen ar gleifion bregus wrth weithio gyda phobl sydd wedi cael trawiad ar y galon. A bydd Jess a Rhodri'n darganfod nad yw afiechyd y claf wastad yn amlwg wrth ddelio ag achosion brys.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Byd ar Bedwar

Y Byd ar Bedwar

Ddwy flynedd ers gweithredu'r ddeddf caniatad tybiedig, mae'r Byd ar Bedwar yn gofyn faint o wahaniaeth mae'r newid cyfraith wir wedi ei wneud i'r rhai sydd ar restr aros am organau yng Nghymru.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 O'r Senedd

O'r Senedd

Straeon gwleidyddol o bob cwr o Gymru, y Senedd ym Mae Caerdydd a San Steffan.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Cythrel Canu

Cythrel Canu

Huw Foulkes a Geraint Cynan fydd yn ceisio cadw trefn ac yn gosod heriau arbennig wrth i'r ddau dim fynd benben a'i gilydd. Yr wythnos hon, daw'r rhaglen o Neuadd Gwyn Castell-nedd. Yn ymuno a'r capteiniaid, Elin Manahan Thomas ac Aled Hall, bydd y cyflwynydd Ifan Jones Evans, yr actor Rhys ap William, y gantores Fflur Wyn a'r maestro cerddorol Alwyn Humphreys.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:00 999: Y Glas

999: Y Glas

Heddlu Abertawe a'r Cylch sy'n cael sylw yn y gyfres dair rhan hon o 2012 yn dilyn y gwasanaethau brys. O'r tim cyffuriau yn Nhreforys i'r criw CSI sy'n gwneud ymchwil fforensig, dyma flas di-flewyn-ar-dafod o'r gwaith dyddiol a'r heriau sy'n wynebu heddweision bob dydd. Galwadau maen nhw'n eu labelu yn 'domestics' sy'n cael y sylw heno, ynghyd a gwaith yr heddlu yn plismona gem bel-droed bwysig rhwng Abertawe a Chelsea.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?