Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni i blant ar gyfer y penwythnos.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:00 Heini - Yn yr Ysgol

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn mynd yn ôl i'r ysgol.

 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Pentre Bach - Shoni Wynwns

Daw Shoni Wynwns i Bentre Bach, a'i feic o dan bwysau trwm y nionod o Lydaw. Mae pawb yn ei groesawu, yn enwedig Jini, ac mae Jac y Jwc yn teimlo braidd yn eiddigeddus...

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
06:30 Cymylaubychain - Enfys Injan Wib

Cyfres animeiddiedig i blant bach.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Sbridiri - Cardiau

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu bocs atgofion. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, Efailwen lle mae'r plant yn creu cardiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Rapsgaliwn - Tatws

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Wibli Sochyn y Mochyn - Dawns

Pa gerddoriaeth sy'n gwneud i chi eisiau dawnsio? Nid yw Wibli yn gallu dod o hyd i'r gerddoriaeth gywir i ddawnsio iddi er bod ganddo dwr uchel o gryno ddisgiau. Mae Soch Mawr wrth ei fodd yn gorymdeithio, mae Soch Smotiog wedi gwirioni ar gerddoriaeth y jwngl, mae Swch a Soch yn hoffi dawnsio drych ac mae gan hyd yn oed Gwich Bach ei hoff gerddoriaeth!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Sam Tan - Y Goleudy

Mae Norman yn gorfod glanhau nifer o gerbydau ar ôl i daith i'r goleudy fynd o'i le.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Popi'r Gath - Record y Byd

Mae ffrindiau Popi yn mynnu y dylai hi hedfan o gwmpas y byd er mwyn bod y gath gyntaf i wneud hynny.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Rhubanau Rhwysgfawr

Mae'r Frenhines wedi dweud bod rhaid gwneud ffafrau i ennill rhuban rhwysgfawr, felly mae Meic ac Efa'n cystadlu yn erbyn ei gilydd i wneud ffafrau â'r Gof ac yn creu llanast llwyr yn ei weithdy. Mae'r ddau'n dysgu mai trwy weithio efo'i gilydd fel tîm mae ennill un o ffafrau'r Frenhines Martha.

Content options
08:05 Dona Direidi - Rachael

Yr wythnos hon mae Rachael yn galw draw i chwarae gyda Dona Direidi. Mae hi'n cyrraedd yn ei gwisg ddawns ond mae Dona yn esbonio nad yw hi'n gallu dawnsio'n dda ac mae Rachael yn cynnig ei helpu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Hafod Haul

Mae Jaff, Iola, Gwen a Pedol yn mynd am drip i lan y môr, ac yn cael diwrnod i'r brenin yno.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Bla Bla Blewog - Y Diwrnod Collodd Dad ei Hwyliau Ha!Ha!

Mae gan Dad annwyd ac mae Nain yn gwneud pastai gellyg gwlanog i godi'i galon. Mae Boris ar dân eisiau cael darn ohono. Mae'n gwisgo fel Meddyg Maharen, Meddyg Treblew ac yn mynd i weld Dad. Yn hytrach ha chael gafael ar y pastai, mae Boris yn llwyddo i orchuddio'i hun yn y pastai! Ond, mae Boris yn llwyddo i roi'r hwyliau ha ha nôl i dad!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:50 Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Merch - Llythyr i Greta

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Pwy sy'n dathlu eu pen-blwydd heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Iolo Dros y Ffin - Y Twyni Deheuol

Mae Iolo Williams yn dilyn llwybr y Twyni Deheuol i greigiau gwyn enwog arfordir de Lloegr yn Beachy Head. Ar ei ffordd mae'n ymweld â choedwig hynafol ywen, yn gweld adar a gloÿnnod byw prin ac yn darganfod tirweddau bendigedig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

09:30 - Gohebwyr: Guto Harri

Hitler, Stalin a'r Bachgen o'r Barri - Guto Harri sy'n mynd ar drywydd y newyddiadurwr Gareth Jones, Cymro Cymraeg a ddatgelodd i'r byd un o erchyllterau mwyaf yr 20fed ganrif - newyn ofnadwy yn Rwsia a'r Wcráin yng nghyfnod Stalin. Cafodd Gareth Jones ei lofruddio wrth ddilyn sgwp arall yn Tsieina. Pwy oedd yn gyfrifol am ei lofruddio a pham mae ei ysgrifau yn dal yn ddadleuol hyd heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

10:30 Dal Ati: Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da a chyfle i ymweld â phobl a llefydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:30 Cariad@Iaith 2015 - Uchafbwyntiau

Cyfle i fwynhau rhai o uchafbwyntiau cyfres cariad@iaith 2015. Cawn edrych 'nôl ar yr wythnos a dreuliodd wyth seleb yn dysgu Cymraeg a bwrw golwg dros rai o'r sialensiau dyddiol! Sut hwyl gawson nhw ar ddysgu a byw gyda'i gilydd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:30 Tigh Dudley

Mae'r wyth eiddgar ar eu ffordd i Kinsale ar gyfer taith gastronomig fythgofiadwy, ond cegin y Tigh sy'n aros amdanynt a sialens gan Dudley!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
12:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:30 Hwylio'r Byd

Ymunwch ag Elin Haf Davies wrth iddi wynebu her fwyaf ei bywyd - hwylio o Qingdao yn Tsieina i San Francisco, UDA yn y ras hwylio hiraf yn y byd, Ras y Clipper 2012. Bydd deg cwch yn cystadlu yn erbyn ei gilydd wrth deithio 40,000 milltir dros rai o foroedd mwyaf tymhestlog y byd. Dyma ras fydd yn herio pob unigolyn i'r eithaf, ras fydd yn newid bywydau am byth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Seiclo: Le Tour de France - Cymal 2 / Stage 2

Am y tro cyntaf, bydd y Tour de France yn profi rasio ar y môr, gyda llinell derfyn yr ail gymal wedi ei lleoli yng nghalon y Zeeland Delta. Y risg fwyaf i'r peloton bydd y posibilrwydd cryf o echolons yn ffurfio oherwydd y gwyntoedd cryfion.

Content options

16:30 Codi Canu

Wrth i'r wythnosau fynd heibio, mae'r cystadlu brwd yn cynhesu rhwng y pedwar côr rhanbarthol. Mae'r Maestro yn dychwelyd i'r ymarferion a'r gwendidau'n dangos. Y tu allan i'r ystafell ymarfer mae Donna Edwards yn troi ei llaw at ddrymio, mae Côr Ogwen yn canu ar ben clogwyn, ac mae Beti George yn mynd ar daith hanesyddol o gwmpas ardal Abertawe.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

17:30 Y Fenai - Haf

Mae'n haf ar ddyfroedd y Fenai ac mae ras fawr gychod y Regatta yn dangos yr afon ar ei phrysuraf ac ar ei gorau. O hanes trist HMS Conway i fordaith godidog y Balmoral, mae'n gyfle i brofi Afon Menai yn ei hanterth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:25 Olion: Palu am Hanes - Cynffig, Rhan 2

Yn yr ail raglen o Twmpath y Felin Wynt, tasg Dr Iestyn Jones a Rhys Mwyn bydd ceisio datrys dirgelwch y safle anhygoel hwn cyn i'w amser cloddio ddod i ben. Yn ystod y dyddiau cyntaf, daw'r tîm o hyd i adeilad o garreg o dan y tywod - adeilad crwn, gyda cherrig a mortar. Ai dyma seiliau'r felin wynt sy'n cynnig ei enw i'r safle hwn? Wrth gloddio, mae Iestyn yn dod o hyd i drawslun anhygoel, lle mae'n bosib gweld yn union sut lwyddodd y tywod ddifethaf a lladd yr ardal hon - ardal sy'n cael ei hadnabod fel Pompei Cymru am i'r tywod chwythu i mewn a chladdu tref wreiddiol Cynffig yn y 13 ganrif. Yn yr amser byr sy'n weddill, a fydd Iestyn yn llwyddo i ddatrys dirgelwch y safle a dod o hyd i'r cyfrinachau sydd wedi eu claddu o dan y tywod? Rhaglen ola'r gyfres.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:50 Newyddion S4C

News and weather.

 • Isdeitlau Saesneg
18:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

19:00 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Cyhoeddi Maldwyn

Ar drothwy'r Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod byddwn yn ail-ymuno â chynulleidfa Capel y Tabernacl yn Llanfyllin lle cynhaliwyd y Gymanfa Gyhoeddi. Bydd cyd-sylfaenydd Ysgol Theatr Maldwyn a chofiadur yr Orsedd, Penri Roberts, yn tywys Alwyn Humphreys i fannau yn yr ardal sy'n ei ysbrydoli gan gynnwys Pistyll Rhaeadr yn Llanrhaeadr-ym-Mochnant a Phennant Melangell.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Byw yn ôl y Llyfr

Tudur Owen a Bethan Gwanas sy'n camu'n ôl i Oes Fictoria, trwy ddilyn cyngor llawlyfr o'r 1870au - "Llyfr Pawb ar Bob Peth". Heddiw, gwers etiquette, dewis cetyn a gemau parlwr od.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Cymru: Dal i Gredu?

Yn rhaglen ola'r daith Gwion Hallam sy'n dychwelyd i neuadd Pantycelyn, Aberystwyth lle bu'n efengylwr tra yn y coleg. Aiff i wasanaeth Efengylaidd lle mae ei dad yn arweinydd, ac i Gurdwara rhai o Siciaid Caerdydd. A chaiff ei herio gan anffyddiwr sy'n berswadiwr gwych. A fydd Gwion o'r diwedd yn hapus i alw ei hun yn anffyddiwr?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Parch

Pan fydd Angharad yn dod o hyd i lythyrau personol Myfanwy, mae'n manteisio ar y cyfle i ledaenu amheuaeth a drwgdeimlad gan orfodi Terwyn i adael y cartref teuluol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Seiclo: Le Tour de France - Cymal 2 / Stage 2

Am y tro cyntaf, bydd y Tour de France yn profi rasio ar y môr, gyda llinell derfyn yr ail gymal wedi ei lleoli yng nghalon y Zeeland Delta. Y risg fwyaf i'r peloton bydd y posibilrwydd cryf o echolons yn ffurfio oherwydd y gwyntoedd cryfion. Uchafbwyntiau'r cymal cyffrous hwn, heno ar S4C.

Content options

22:30 Y Ty Cymreig - Sir Fynwy

Yn y rhifyn hwn cawn olwg ar dai Sir Fynwy: Treowen - ty bonedd, hardd a'i du mewn o'r ail ganrif ar bymtheg; Ty Mawr - ffermdy o'r ail ganrif ar bymtheg; Clytha Castle - darn bach ardderchog o ffantasi a chyfle prin i weld ffoledd Gothig; a Llanvihangel Court - maenordy Tuduraidd ardderchog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Straeon Harri Parri - Shamus Mulligan a'r Parot

Cyfle i fwynhau hiwmor straeon Harri Parri wrth i gymeriadau Porth yr Aur ddod yn fyw drwy law'r storïwr John Ogwen mewn cyfres o raglenni a recordiwyd o flaen cynulleidfaeodd Pen Llyn. Heddiw - o Glwb Golff Nefyn - hanes lliwgar Livingstone, parot y ddiweddar Miss Camelia Peters.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video