Amserlenni

06:00 Cyw

Heini, Marcaroni, Stiw, Sbridiri, Halibalw, Rapsgaliwn, Y Dywysoges Fach, Sam Tân, Nodi, Meic y Marchog, Do Re Mi Dona, Hafod Haul, Cwpwrdd Cadi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:00 Heini - Bod yn Sal

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn dychmygu ei bod yn ymweld â'r ysbyty.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Marcaroni - Pawb at y Peth Bo

Mae Marcaroni'n gwarchod parot heddiw - a dydy o ddim yn deall pam nad ydy'r parot yn hapus. Diolch bod Oli Odl yn dod gyda'i stori am Y Brenin a'r Pysgodyn i roi goleuni ar bethau. Ond yn fwy na hynny, mae'r stori'n troi yn gân wrth gwrs! Hwre!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:30 Stiw - Sel Garej Stiw

Mae Stiw'n difaru rhoi ei deganau ar werth yn y sêl garej mae'r teulu'n ei chynnal

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Sbridiri - Pili Pala

Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Rapsgaliwn - Mwydod

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gore'r byd (sy'n odli o hyd!) yn darganfod ble mae mwydod yn byw yn y bennod hon. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod yn ôl yr arfer!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Y Dywysoges Fach - Dwi isio gwneud

Mae'r Dywysoges Fach yn penderfynu cynnal sioe.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Sam Tan - Morfil Bach ar y Lan

Mae Mandy yn gweld morfil bach ar y traeth. Rhaid galw am help Tom a'i hofrennydd i gario'r morfil nôl i'r dwr at ei fam.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Nodi - Nodi a'r Jig-so

Mae'r teganau yn darganfod darn jig-so rhyfedd, sydd ddim yn berchen i unrhyw jig-so yng Ngwlad y Teganau.

Content options
07:55 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Syr Trolyn

I ennill gornest mae'n rhaid i Meic guro marchog arall, ac mae'n dewis Trolyn i fod yn farchog! Ond does gan Trolyn ddim syniad sut i fod yn farchog, ac mae'n drist gan nad ydy o'n gallu chwarae'r gêm yn iawn. Ond mae'n rhaid i Meic ddysgu bod chwarae'n deg yn bwysicach nac ennill.

Content options
08:10 Do Re Mi Dona - CaerffiliYr Ysgol

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Caerffili i ddysgu cân 'Yr Ysgol,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Hafod Haul - Bwgan Brain

Mae'r brain wedi bod yn bwyta bwyd yr ieir, tybed a fydd gan Heti syniad sut i'w hel nhw oddi yno?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:40 Cwpwrdd Cadi - Porffor Fel Fi

Ymunwch â Cadi a'i ffrindiau ar antur hud yn y gyfres gartwn i blant meithrin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:50 Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Bachgen - Y Parti

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Jerwsalem: Tir Sanctaidd

Jason Mohammad sy'n archwilio hanes Mynydd y Deml, Jerwsalem. Dyma un o'r llefydd mwyaf sanctaidd ar wyneb y ddaear - ond mae hefyd ynghanol yr ymryson gwleidyddol rhwng yr Iddewon a'r Palestiniaid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

09:30 Y Cleddyf gyda John Ogwen

Mae John Ogwen yn dilyn hanes y cleddyf ar faes y gad o'r Rhyfel Cartre at gyfnod rhyfel Waterloo, ac yn edrych ar yr arfer o ymladd cleddyf neu 'duel' ymhlith y gwyr bonheddig ar gyfer setlo dadleuon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

10:00 Arfordir Cymru: Môn

Mae Bedwyr Rees ar drywydd rhai o enwau'r llefydd ar hyd arfordir Môn gan obeithio cofnodi rhai ohonynt a mynd ar drywydd eu hanes. Heno yn y rhaglen gyntaf mewn cyfres o chwech sy'n rhedeg drwy'r wythnos, mae'n nithio yd yn y dull traddodiadol ac yn hwylio mewn cwch hynafol tu hwnt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

10:30 Dal Ati: Bore Da

Bydd Alun yn cwrdd â hogyn ifanc sy'n ysbrydoliaeth i ni gyd - mae o wedi gwireddu ei freuddwyd o siarad Cymraeg drwy'r dydd bob dydd. Bydd Daf yn dathlu diwrnod y 'Brodyr a'r Chwiorydd' ledled Cymru a bydd Gerallt Pennant yn mwynhau ei hun yn yr Wyl Ban Geltaidd. Bydd Heledd yn cwrdd â gwr sydd ar fin concro Everest.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:30 Dal Ati

Yn y rhaglen hon bydd Nia Parry yn ymweld â Wrecsam a'r cyffiniau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

12:30 Clwb

Ar y penwythnos olaf ond un yn nhymor Uwch Gynghrair Corbett Sports Cymru, byddwn yn canolbwyntio ar yr holl gyffro ar waelod y tabl. Bydd Prestatyn yn croesawu Bangor i Erddi Bastion ar gyfer gêm gartref ola'. Yn ogystal â'r holl bêl-droed, bydd Dylan a Geraint yn edrych ar y penawdau diweddaraf o fyd y campau, ar benwythnos llawn arall o chwaraeon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:45 Sgorio - Prestatyn v Bangor

Ymunwch â Nicky John, Malcolm Allen a Dai Davies ar gyfer gêm allweddol arall yn Uwch Gynghrair Cymru Corbett Sports wrth i Brestatyn groesawu Bangor i Erddi Bastion (cic gyntaf, 1.00). Tra bo Prestatyn eisoes wedi disgyn ar ôl saith tymor yn Uwch Gynghrair Cymru, mae dyfodol Bangor dal yn y fantol. Dim ond un gêm arall fydd yn weddill wedi'r ornest yma, felly mae ennill yn hanfodol i fechgyn Neville Powell. Ennill fu hanes naw dyn Bangor yn y gêm gyfatebol cyn y Nadolig a byddai canlyniad tebyg yn siwr o wneud i'r Gleision wenu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:45 Clwb

Cyffro byw, adroddiadau, cyfweliadau a'r penawdau chwaraeon diweddaraf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:10 Clwb

Ail ymunwch â chriw Clwb ar gyfer y diweddaraf o'r meysydd chwaraeon yn ogystal â phecyn La Liga ac uchafbwyntiau Wrecsam yn erbyn Braintree. Byddwn hefyd yn siarad ag Amy Boulden o glwb golff Conwy. Bydd cyfle hefyd i fwynhau diweddglo ras hwylio Barcelona sydd newydd ddod i ben.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:30 Barcelona: Ras Hwylio'r Byd

Uchafbwyntiau ras hwylio'r byd Barcelona.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:50 Rygbi - Aberafan v Cwins Caerfyrddin

Gêm Uwch Gynghrair y Principality. Cic gyntaf, 4.00. Bydd Aberafan yn herio Cwins Caerfyrddin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Clwb

Crynodeb o holl benawdau a digwyddiadau'r penwythnos, yng nghwmni Dylan a Geraint yn stiwdio Clwb. Gallwch wylio uchafbwyntiau gêm gynderfynol Cwpan Her Ewrop, lle bydd Caeredin yn herio'r Dreigiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:25 Y Tyrchwyr gyda Iolo Williams

Bydd Iolo Williams yn ffarwelio â'r mamaliaid bach ac yn crynhoi'r hyn rydyn ni wedi'i ddysgu wrth sbecian a busnesa yn eu cartrefi ffug gyda'r camerâu cudd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:50 Newyddion S4C

News and weather.

 • Isdeitlau Saesneg
18:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

19:00 Côr Cymru - Ffeinal Cor Cymru 2015

Mae'r rownd derfynol wedi cyrraedd - uchafbwynt y cystadlu yn fyw o Aberystwyth yng nghwmni Heledd Cynwal a Morgan Jones. Bydd pum côr yn brwydro am deitl Côr Cymru 2015 - Ysgol Gerdd Ceredigion, Côr Heol y March, Cywair, Parti Llwchwr a Bechgyn Bro Taf - gyda chyfle i'r gwylwyr fwrw pleidlais dros eu ffefryn nhw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:30 Tydi a Roddaist: Taith Gerddorol Arwel Hughes

Rhaglen yn dathlu cyfraniad cerddorol y cyfansoddwr a'r arweinydd Arwel Hughes a ddarlledwyd gyntaf yn 2009, i nodi canmlwyddiant ei eni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 100 Lle

Yn y rhaglen hon cawn olwg ar dref newydd Cwmbrân; ateb Casnewydd i balas Versailles - Ty Tredegar, rhyfeddodau Pont-y-Pwl, tref Rufeinig Caerllion a Gwastadeddau Gwent drwy luniau Marian Delyth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:30 Y Ty Cymreig - Sir Aberteifi

Yn y rhifyn yma o'r Ty Cymreig cawn weld enghreifftiau o bensaernïaeth yr hen Sir Aberteifi - o fwthyn syml yn Llanon a ffermdy pwysig ger Ystrad Fflur i ysblander Fictoraidd Aberystwyth a phlas hyfryd hanesyddol ger Cei Newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Côr Cymru - Corau Merched

Y corau merched sy'n canu heno am le yn y rownd derfynol. Heledd Cynwal a Morgan Jones sy'n cyflwyno perfformiadau gan Côr Merched Sir Gâr, Llunsain, Parti Llwchwr a Chôr Merched y Waun Ddyfal.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:18 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video