S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Ynys Broc Môr Lili, Bobi Jac, Halibalw, Dona Direidi, Olobobs, Patrôl Pawennau, Asra.

Content options
06:00 Heini - Glanhau'r Ty

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon mae Heini yn mynd ati i lanhau'r ty.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
06:15 Guto Gwningen - Hanes y Mudo Mawr

Mae tad Lili wedi penderfynu symud ei deulu o'r dyffryn, ond diolch i gynllun cyfrwys Guto mae'n ail feddwl ac mae Lili'n cael aros efo'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Octonots - Yr Octonots a'r Mwydod Tanio

Wrth blymio i'r dyfnfor du, mae criw o Fwydod Tanio yn ymosod ar yr Octonots.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:35 Ynys Broc Môr Lili - Storm

Mae baromedr yn dangos bod storm ar ei ffordd!

Content options
06:45 Bobi Jac - Yn Bownsio, Bownsio

Mae Bobi Jac yn mynd ar antur yn y wlad ac yn chwarae bownsio bownsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Dona Direidi - Huwi Stomp 1

Yr wythnos hon mae Huwi Stomp yn galw draw i weld Dona Direidi yn ei chartref pinc. Mae Huwi'n poeni fod y bwrdd adar y mae e wedi ei adeiladu ar gyfer yr adar yn wag. Mae Dona'n cynnig gwneud cacennau bwyd i'r adar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Olobobs - Amser Twtio

Mae Gyrdi yn wych am dwtio, a dweud y gwir mae Gyrdi yn rhy dda! Dydy'r Olobobs ddim yn gallu dod o hyd i unrhyw beth!

Content options
07:30 Patrôl Pawennau - Achub y Mwnci

Pan mae Mabli y mwnci yn dianc o'i chawell ar y trên, mae Gwil a'r Pawenlu yn mynd ar grwydr gwallgof trwy Borth yr Haul i chwilio amdani!

Content options
07:45 Asra - Ysgol Tregarth

Bydd plant o Ysgol Tregarth yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Mae gwesty ar y blaned Asra ac mae'n colli pwer. Rhaid ennill sêr er mwyn ennill pwer - a fydd plant y ddaear yn gallu helpu Seren?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni i bobl ifanc: Pat a Stan, Y Dyfnfor, Ysbyty Hospital, Larfa, Pengwiniaid Madagascar, Pigo Dy Drwyn, SpynjBob Pantsgwâr, Boom!

Content options
08:00 Pat a Stan - Un Pat, Dau Pat

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

Content options
08:10 Y Dyfnfor - A.I.M.Y.

Mae rhaglen deallusrwydd artiffisial, sydd i fod i redeg y llong danfor ac amddiffyn y teulu Nekton, yn ceisio newid eu cynllun gan ei fod yn rhy beryglus. Ond pan maen nhw'n trio cau'r system, mae'n cymryd drosodd er mwy eu hachub rhag eu hunain.

Content options
08:30 Ysbyty Hospital

Pan mae ymwelydd newydd yn glanio yn Ysbyty Hospital, mae Anni yn cymryd mai fe yw bos Ysbytai Cymru. Dydy Glenise ddim yn hapus gyda'r bos newydd, tra bod Lois ac Anni yn mynd allan o'u ffordd i'w blesio. Ond, beth yn union yw cyfrinach yr ymwelydd newydd?

Content options
08:55 Larfa - Chwilen Ffrwydrol

Mae'r llanc newydd yn anwadal iawn ac yn colli ei ben yn hawdd. Mae Coch, Melyn a Brown yn ceisio ei helpu i beidio â chynhyrfu.

Content options
09:00 Pengwiniaid Madagascar - Gwyliau Gofodol

Mae Gwydion yn bod yn fwy o bla na'r arfer, felly mae'r pengwiniaid yn penderfynu mynd ar eu gwyliau - i'r lleuad

Content options
09:10 Pigo Dy Drwyn - Ysgolion Pen Llyn v Treferthyr

Mirain a Gareth sy'n cadw trefn wrth i ddau dîm chwarae gemau snotlyd a swnllyd!

Content options
09:35 SpynjBob Pantsgwâr - Annwyl Lychlynwyr

Mae Mr Cranci'n trefnu cynnig newydd sbon yn y Crancdy ar thema'r Llychlynwyr. Mae Spynjbob wrth ei fodd ac eisiau dysgu popeth all o am y Llychlynwyr. Felly mae Spynjbob yn ysgrifennu llythyr at y Llychlynwyr ac mae'n cael syrpreis pan mae'r Llychlynwyr yn dod i ymweld ag o!

Content options
09:50 Boom!

Heddiw, mwy o 'Gwir neu Wirion' gydag Ianto, a golwg ar nitrogen hylifol, sy'n gallu rhewi pethau'n syth a chreu ffrwydradau!

Content options

10:00 Y Cosmos - Diwedd Y Byd

Sut bydd bywyd ar y ddaear yn dod i ben? Gydag asteroid tua maint car yn bwrw'r ddaear pob diwrnod, mae'r rhaglen ddiweddaraf yng nghyfres y Cosmos yn datgelu pob math o fygythiadau i'n byd. O gomedau i belydrau gamma, llosgfynyddoedd i blanedau ar goll yn y gofod, mi fyddwn ni'n gofyn pa mor debygol ydyn nhw o effeithio arnom ni. Drwy edrych yn ôl ar y 5 difodiant mawr sydd wedi taro'r ddaear dros yr 13 biliwn o flynyddoedd diwethaf, bydd y rhaglen yn datgelu sut mae gwyddonwyr yn paratoi am y gwaetha'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

11:00 Byd o Liw: Arlunwyr - L S Lowry

Yn rhaglen olaf y gyfres bydd Osi Rhys Osmond yn ymweld â'r Rhyl, lle y'i paentiodd yr arlunydd enwog L S Lowry lun myfyrgar o'r harbwr. Y ddau arlunydd ar leoliad bydd Ifor Davies a Huw Jones. Dangoswyd y rhaglen gyntaf yn 2006.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

11:30 Dylan ar Daith - O Benfro i Trinidad

Stori Thomas Picton - y milwr o Sir Benfro a ddaeth yn Llywodraethwr cyntaf ynys Trinidad. Mae'r stori yn dechrau yn Gibraltar ac yntau yn gyw o filwr ac yn gorffen yn Waterloo pan ddaeth yn uchel swyddog enwog. Ond rhwng y ddau roedd yna gyfnod tywyll iawn yn stori Thomas Picton. Cyfnod sydd yn codi cwestiynau anodd am ei rôl e a'r Ymerodraeth Brydeinig mewn hanes sydd erbyn hyn yn codi cywilydd; caethwasiaeth

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

12:30 Garddio a Mwy

Iwan sy'n ymweld â gardd yn Llangybi, i docio coeden sydd wedi tyfu yn rhy fawr i'w chartre', tra bod Sioned ym Mhont y Twr yn rhoi cyngor ar ba blanhigion all roi lliw i ni yn yr hydref. Ymweld â'r ganolfan arddio mae Meinir, i ddangos sut mae rhoi bywyd newydd i blanhigion sydd wedi gweld dyddiau gwell.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

13:00 Ffermio

Yr wythnos hon ar Ffermio, byddwn yn trafod pam mae ffermwyr Dyffryn Dysynni yn anfodlon â'r lefelau dwr sy'n effeithio ar eu tir. Hefyd, cawn edrych ar gynllun i waredu TB sy'n werth miliynau o bunnoedd ac sydd angen cydweithrediad gan y diwydiant cyfan a chawn weld sut hwyl gafodd Cymru yn y treialon cwn defaid rhyngwladol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo
13:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:30 100 Lle

Mae ein taith drwy Gymru yn parhau, yng nghwmni Aled Samuel, Dr John Davies a Marian Delyth. Yn y rhaglen hon awn o Gastell Caerffili i Gastell Coch. Bydd Marian Delyth yn ein harwain ar daith weledol i Bontypridd, ac ar ôl ymweliad hudolus â Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru, fe welwn ysblander cadeirlan Llandaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:00 100 Lle

Mae ein taith drwy'r '100 Lle i'w gweld yng Nghymru' yn parhau, yng nghwmni Aled Samuel ein cyflwynydd, yr hanesydd Dr John Davies a'r ffotograffydd Marian Delyth. Yn y rhaglen hon awn i Ganolfan y Dechnoleg Amgen ger Machynlleth ac i drefi Aberaeron a'r Drenewydd. Cawn olwg ar Aberystwyth drwy lens Marian Delyth ac fe fyddwn yn ymweld ag Ystrad Fflur.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:30 Her Yr Hinsawdd - Costa Rica

Byddwn yn dilyn yr Athro Siwan Davies i wlad drofannol Costa Rica lle mae'r bywyd gwyllt anhygoel a'r golygfeydd hudolus o dan fygythiad enfawr o ganlyniad i newid hinsawdd a degawdau o ddatgoedwigo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

15:00 Becws

Mae Beca Lyne-Pirkis yn ei seithfed nef yn pobi bara blasus o bob math. Bydd yn paratoi hoff frechdan ei gwr ac yn rhoi help llaw i'w brawd sy'n cynnal barbeciw Americanaidd i'r teulu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

15:30 Ysgol Ddawns Anti Karen

Mae llwyddiant grwp y KP Stars yn Blackpool yn ysgogi Anti Karen i baratoi ei grwpiau iau i gystadlu dan y twr enwog yn Cheerdance UK. Cawn weld y berthynas gynnes rhwng Anti Karen â'r merched ifanc a'u rhieni, sydd yn ei charu a'i hofni ar brydiau! Mae hi'n cael trafferthion gyda grwp ifanc y Doliau Gwyllt, ond maen nhw'n dipyn haws i'w trin na cheisio cadw trefn ar grwp sydd fymryn yn hyn, ac sydd am ysgwyd eu pom-poms yn gyhoeddus am y tro cyntaf. Ydy, mae'r mamau am gystadlu, ond ai dysgu neu ddawnsio bydd Anti Karen?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

16:00 Tân

Yn ogystal â diffodd y fflamau, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru'n gweithio'n drylwyr i geisio codi ymwybyddiaeth y cyhoedd am yr holl beryglon o'n hamgylch. Yr wythnos hon, mae criw Caerfyrddin yn cynnig cyngor i deulu yn Llanarthne ar ôl ymateb i dân mewn cegin, a chawn gyfarfod un perchennog busnes ym mhentref Penybont, Llandrindod sy'n ddiolchgar iawn am y cyngor a gafodd gan y gwasanaeth. Hefyd, mae angen sicrhau bod pob unigolyn sy'n gweithio i'r gwasanaeth yn gymwys i ddiffodd fflamau ac achub o drychinebau; cawn ddilyn ein criwiau wrth iddynt hyfforddi mewn man go annisgwyl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

16:25 Ironman Cymru

Mae cystadleuaeth Ironman Cymru yn cael ei chynnal yn ardal hyfryd Sir Benfro gyda'i golygfeydd bendigedig a'i chestyll godidog. Ar ôl nofio am 2.4 milltir yn y môr oddi ar arfordir Dinbych y Pysgod, mae'r cystadleuwyr yn wynebu taith feicio o 112 o filltiroedd sy'n cynnwys nifer o ddringfeydd heriol. Ac i orffen, mae'n rhaid cwblhau'r ras redeg o 26.2 o filltiroedd i'r llinell derfyn. Mae'r ras bwysig hon yn denu torfeydd mawr ac mae cyfle i'r cystadleuwyr ennill eu lle ym Mhencampwriaeth Ironman y Byd yn Kona, Hawaii. Mae'r ras yn denu miloedd o triathletwyr gan gynnwys rhai o athletwyr proffesiynol gorau'r byd. Lowri Morgan sy'n cyflwyno gyda sylwebaeth gan Gareth Roberts.

 • Isdeitlau Saesneg

16:50 Newyddion a Chwaraeon

Weekend news and sport.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

17:00 Sgorio - Aberystwyth v Bangor

Ymunwch â Dylan Ebenezer a Nicky John ar Goedlan y Parc am gêm emosiynol iawn i reolwr Aberystwyth, Nev Powell, wrth iddo herio ei gyn glwb, Bangor, am y tro cyntaf ers gadael y Dinasyddion ym 2016. Cic gyntaf, 5.15. Cafodd Powell sawl llwyddiant yn ei gyfnod hir gyda Bangor ond mae'n wynebu her fawr wrth geisio adfer Aber yn ôl i rengoedd y chwech uchaf a'r safleoedd Ewropeaidd. Tra bo Powell yn hen ben ar reoli yn yr Uwch Gynghrair, megis dechrau mae gyrfa Kevin Nicholson fel rheolwr ond mae o wedi profi dechrau addawol gyda charfan sydd yn llawn profiad a thalentau ifanc. Bydd gwasanaeth goliau a chanlyniadau'r prynhawn, yn ogystal â rhagolwg o'r gêm yn dechrau am 4.30 ar s4c.cymru/sgorio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:15 Clwb Rygbi - Scarlets v Caeredin

Scarlets yn erbyn Caeredin yn y GP14 o Barc y Scarlets. Cic gyntaf, 7.35.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:45 Noson Lawen i'w Chofio - Neigwl Plas, Botwnnog

Daw'r rhaglen heno o Neigwl Plas, Botwnnog, Llyn ac fe'i darlledwyd gyntaf ym 1987. Arweinydd y noson ydy'r diweddar Stewart Jones ac yn cymryd rhan mae Bryn Terfel, Alwyn Siôn, Ffermwyr Ifanc Y Rhiw, Conji, Lleisiau Llanddwyn, Siân Eirian ac Ifas y Tryc.

 • Isdeitlau Cymraeg

22:50 Dim Byd

Cofiwch am Dim Byd sy'n adrodd hanes pry ar y wal, drwy lygaid criw teledu.

Content options
23:18 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:20 Ffasiwn Bildar

Y rownd derfynol! Ar ôl wythnosau o gystadlu mae'r ffeinal fawr wedi cyrraedd. Bydd y tri bildar sy'n weddill yn cystadlu am wobr ariannol o £3,500, i fod yn wyneb y cylchgrawn 'Professional Builder' ac i fodelu dillad y brand byd eang, Dickies. Bydd y sialens adeiladu yn profi eu sgiliau i'r eithaf cyn yr her olaf - ail-greu clasur o lun yn y sialens fodelu. Pwy fydd enillydd Ffasiwn Bildar 2016?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:50 Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:23 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?