Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf: Asra, Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud, Popi'r Gath, Sbridiri, Halibalw, Bobi Jac, Sbarc, Holi Hana, Octonots, Yr Ysgol, Tili a'i Ffrindiau, Chwedlau Tinga Tinga, Cei Bach.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:00 Asra - Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog

Bydd plant Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Mae gwesty ar y blaned Asra ac mae hi'n colli pwer. Rhaid ennill sêr er mwyn ennill pwer - a fydd plant Ysgol Eifion Wyn yn gallu helpu Seren?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Penbyliaid

Mae Mali'n mynd ag ychydig o rifft y broga adref o'r ysgol, ond mae'n synnu pan fo'r grifft yn newid i benbyliaid bach erbyn y bore. Cyn hir, mae llawer o frogaod bach yn y castell a dydy'r Brenin Rhi a'r Frenhines Rhiannon ddim yn hapus!

 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Popi'r Gath - Broga Brenhinol

Mae Alma wedi cwrdd â broga o'r enw Cecil ac mae'n hwyr i briodas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Sbridiri - Llysiau

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn addurno cacen gyda llysiau eisin. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Cynwyl Elfed lle mae'r plant yn creu anifeiliaid o lysiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Bobi Jac - Yn Rowlio a Phowlio

Mae Bobi Jac a'i ffrind Cwningen yn mynd i'r gofod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Sbarc - Lliwiau

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

Content options
07:40 Holi Hana - Bert a'i Bawen

Mae Bert yr arth fach yn cael damwain wrth chwarae pêl fasged ac yn brifo ei bawen, tra bo Owen yn creu bob math o wahanol ddyfeisiadau newydd yn y swyddfa - a'r un ohonyn nhw'n gweithio'n iawn. Mae'r ddamwain wedi cael effaith ar yr arth fach gan nad yw'n fodlon gwneud unrhyw ymdrech i chwarae gyda'i ffrindiau. Mae Hana'n pwysleisio bod rhaid dyfalbarhau - dyfal donc a dyr y garreg - ac mae Bert ac Owen yn dod i ddeall hynny mewn amser.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Octonots - Yr Octonots a'r Berdysyn Cleci

Mae'r Octonots yn dod ar draws Berdysyn Cleciog, creadur bychan sy'n defnyddio'i grafangau i wneud swn mawr, syfrdanol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Yr Ysgol - Lliwiau

Mae'n amser chwarae, canu, dysgu a chreu! Heddiw bydd criw o Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn creu pob math o liwiau a bydd Fflur a'i chwaer yn mynd i wers Karate.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:15 Tili a'i ffrindiau - Tili Ddigynffon

Mae'r ffrindiau i gyd yn dawnsio'n llon gan ysgwyd eu cynffonau yn braf - heblaw am Tili. Does ganddi ddim cynffon! Mae'r ffrindiau yn penderfynu gwneud un iddi ac mae Tili yn dechrau meddwl yr hoffai hi gael un ei hun. Ond wrth gael pum cynffon, un gan bob ffrind, mae'n darganfod nad peth hawdd yw byw efo cynffon!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod y Baedd Hyll Mor Hyll?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Baedd Hyll mor hyll.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Cei Bach - Seren Siw a'r Lliw Gwallt

Mae Dan wedi cael sgwter, ac yn perswadio Seren Siw i fynd allan hefo fo am swper bach tawel i ddau. Ond mae Seren yn awyddus i wneud rhywbeth 'gwahanol' gyda'i gwallt - er dirfawr sioc i Prys, Mari, a Buddug!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:50 Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Merch - Newidiadau

Mae Greta a'r plentyn bach yn chwarae gyda chwyddwydr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Clwb Rygbi - Scarlets v Connacht

Gêm fyw o'r PRO12 wrth i'r Scarlets groesawu Connacht i Barc y Scarlets. Cic gyntaf, 7.35.

Content options

11:15 Dal Ati: Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da a chyfle i ymweld â phobl a llefydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. (2016)

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

12:15 Dal Ati - Benthyg Teulu

Benthyg Teulu - cyfres newydd lle bydd dysgwyr Cymraeg yn treulio deuddydd gyda theulu sy'n byw bywyd bron yn gyfan gwbl drwy'r Gymraeg. Yr wythnos hon, Rosie Gleeson o Gaerdydd sy'n ymuno â'r teulu Metcalfe o Lanrhychwyn. I ddilyn, cyfle i weld pennod o 'Ceffylau Cymru'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
13:13 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:15 Rownd a Rownd

Yn y siop mae Alwena'n cael cryn drafferth ymdopi wedi iddi dorri ei hysgwydd, ond daw Phillip i sylweddoli bod ganddi bryderon eraill, anoddach i'w trin. Mae modrwy Lowri dal ar goll; peryg y bydd rhaid iddi gyfaddef y cwbl wrth Kelvin ac nid yw'n edrych ymlaen at hynny. Heddiw yw diwrnod cyntaf yr efeilliaid yn yr ysgol. Yn wahanol i Wil ei brawd, nid yw Erin yn mwynhau'r profiad o gwbl. Ond mae Mathew ac Iolo yn mynd i gael tipyn o sioc wrth gofio ble welon nhw Erin o'r blaen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:35 Rownd a Rownd

Mae gwyliau Iris ac Arthur yn y 'motor home' yn dirwyn i ben ac mae Arthur wedi mwynhau ei hun yn arw. Wedi iddyn nhw gyrraedd 'nôl mae Arthur yn meddwl bod gan deulu'r Ks gyfrinach y dylai gael ei mwynhau hefyd. Wrth i Mathew bryderu mwy am hanes Iolo ac Erin, daw'n amlwg bod Erin yn awyddus i fynd â'r peth ymhellach ond nid yw Wil yn fodlon o gwbl. Dwysau mae problemau Carys, mae'n amlwg bod ei dibyniaeth ar dabledi lleddfu poen yn pwyso'n drwm arni. Does ganddi hi ddim ar ôl - i ble'r aiff hi i chwilio am fwy?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Pryd o Sêr

Mae wyth o wynebau cyfarwydd y genedl yn barod i frwydro yng ngwres cegin Pryd o Sêr. Pwy fydd seren gynta'r gegin eleni a phwy fydd capteiniaid y ddau dîm? Wrth iddynt wynebu sawl her a sialens, a fydd dagrau a dadlau? Un peth sy'n sicr, fe ddylen nhw fod yn barod i ddisgwyl yr annisgwyl wrth iddynt brofi pwysau gwaith y gegin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Y Cosmos - Llwybr Llaethog

Yn rhaglen ola'r gyfres, mi fyddwn ni'n datgelu sut y cafodd ein galaeth ni, y Llwybr Llaethog, ei greu. Yn ddiweddar, mae gwyddonwyr wedi darganfod bod yna dwll du anferthol ynghanol ein galaeth, ac maent bellach yn credu mai'r twll du yma sydd wedi creu'r biliynau o sêr yn ein galaeth, gan gynnwys y seren agosaf atom ni - yr Haul. Ond mae dyfodol ein galaeth ni'n ansicr. Mae galaeth gyfagos - Andromeda - ar fin ein taro.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:50 Ralio+

Uchafbwyntiau cymalau rali Woodpecker sydd â rhyw 160 o griwiau'n cymryd rhan! Bydd nifer fawr o gystadleuwyr o'r Ravenol BTRDA National Rally Series a Phencampwriaeth Rali Gymreig Pirelli MSA yn dod at ei gilydd yn Swydd Amwythig.

Content options

16:15 Lleifior

Mae Greta'n diflanu o'i chartref, ac yn cefnu ar ei phroblemau emosiynol gan fynd i Lerpwl. Mae Harri Vaughan yn wynebu ffrae gyda'i fab. A fydd e'n gwerthu'r Gelli, cartref Maldwyn, er mwyn codi'r arian i ddanfon Emil i'r Almaen am driniaeth?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:20 Rygbi Pawb

Coleg Llandrillo yn erbyn Ysgol Glantaf, Caerdydd o Barc Eirias, Bae Colwyn sy'n cael y prif sylw'r wythnos hon. Cofiwch y bydd y gêm yn fyw ar wefan S4C am 2.30.

Content options

18:15 Ironman Cymru

Mae cystadleuaeth Ironman Cymru yn cael ei chynnal yn ardal hyfryd Sir Benfro gyda'i golygfeydd bendigedig a'i chestyll godidog. Ar ôl nofio am 2.4 milltir yn y môr oddi ar arfordir Dinbych y Pysgod, mae'r cystadleuwyr yn wynebu taith feicio o 112 o filltiroedd sy'n cynnwys nifer o ddringfeydd heriol. Ac i orffen, mae'n rhaid cwblhau'r ras redeg o 26.2 o filltiroedd i'r llinell derfyn. Mae'r ras bwysig hon yn denu torfeydd mawr ac mae cyfle i'r cystadleuwyr ennill eu lle ym Mhencampwriaeth Ironman y Byd yn Kona, Hawaii. Mae'r ras yn denu miloedd o triathletwyr gan gynnwys rhai o athletwyr proffesiynol gorau'r byd. Lowri Morgan sy'n sylwebu ar y ras.

 • Isdeitlau Saesneg

18:50 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

19:00 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Caerdydd

Daw'r canu heddiw o Eglwys Gymraeg Dewi Sant, Caerdydd. Richard Vaughan sy'n arwain, ac organnydd yr Eglwys, Ieuan Jones sy'n cyfeilio. Cawn gyfarfod dau o'r aelodau a mwynhau perfformiadau gan Côr y Gleision.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Margaret: Ddoe a Heddiw

Ymunwch â Margaret wrth iddi sgwrsio â Chris Needs a Gaynor Morgan Rees gan gael cip 'nôl ar glipiau archif o rai o'u perfformiadau. Bydd Rhodri Prys Jones hefyd yn ymuno â hi fel talent newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Trycar

Mae pedwar unigolyn yn wynebu'r her o ddysgu gyrru lori. Byddant yn ymgymryd â chyfres o dasgau fydd yn profi eu sgiliau, eu hamynedd a'u dewrder. Gyda phryder cynyddol ynglyn â'r prinder enfawr o yrwyr lori profiadol, dyma gystadleuaeth sydd yn ceisio mynd i'r afael â'r broblem. Mae'r gyrwyr yn dod o gefndiroedd cwbl wahanol a does ganddynt ddim profiad blaenorol felly bydd y daith o'u blaenau yn un heriol tu hwnt. Yn y pen draw, dim ond un ohonynt fydd yn ennill yr hawl i fod yn yrrwr LGV go iawn! Tybed pwy?

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Parch

Mae'r ffaith bod Llinor yn cytuno i arddangos portread o Sioned Trefor yn ei harddangosfa gelf yn codi nifer o gwestiynau am ei pherthynas anesmwyth gyda Gethin - a'i chysylltiad hithau gyda marwolaeth ddirgel yr athrawes ifanc. Dydy Myfanwy ddim nes at gyrraedd y gwir ynglyn â'r hyn ddigwyddodd 15 mlynedd ynghynt ac mae ymddangosiadau mwy cyson ac annisgwyl Sioned yn ychwanegu at ei phoen meddwl. Cymhlethdod arall yw nad yw Eurig, ers dod ato'i hun, yn gallu cofio ffeithiau personol pwysig am ei fywyd cyn y ddamwain, gan achosi tor-calon ychwanegol i Cerian.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Garddio a Mwy

Heddiw yng ngardd Pont-y-Twr, bydd Iwan yn cynhaeafu mafon ac yn tocio'r llwyni yn barod at y flwyddyn nesaf. Bydd Sioned yn dangos sut y gallwn ni arbed ychydig o arian trwy wneud toriadau o flodau a'u potio. Y tu hwnt i ffiniau'r ardd, bydd Meinir yn edrych ar olion coedwig drofannol ffosiledig ger Wrecsam a bydd Helen Scutt yn ymweld â gardd hynafol Plas Dolmelynllyn, ger Dolgellau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:30 Bywyd y Fet

Ras yn erbyn amser i Dafydd a Manon wrth iddynt geisio achub bywyd llo bach newydd-anedig; trin traed Ela'r labradôr ac ymweliad â tharw sydd ddim yn perfformio fel y dylai...

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Gwlad Beirdd - T. Llew Jones

Cwm Alltcafan ger Pentre-cwrt yw man cychwyn y rhaglen. Fan hyn mae Tudur Dylan Jones yn cyflwyno un o gerddi enwoca' T Llew Jones, Cwm Alltcafan, ac yn trafod ei bwysgirwydd fel bardd i oedolion gyda Mererid Hopwood.

Content options
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video