S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni i blant: Sbarc, Y Brodyr Coala, Ynys Broc Môr Lili, Blero yn Mynd i Ocido, Loti Borloti, Halibalw, Octonots, TiPiNi, Peppa, Llan-ar-goll-en.

Content options
06:00 Sbarc - O Dan y Môr

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

Content options
06:15 Y Brodyr Coala - Diwrnod Arbennig Pwyll

Cyfres i blant bach. Pwy fydd angen eu cymorth y Brodyr Coala heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Ynys Broc Môr Lili - Iar Achub

Mae Tarw mewn trafferth ar y graig fawr ond mae Lili'n dod i'w helpu!

Content options
06:35 Blero yn Mynd i Ocido - Llond Bol

Pam mae boliau Blero a Talfryn yn gwneud synau digri'?Mae'r ateb bob tro draw yn Ocido!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:45 Loti Borloti - Colli Tymer

Mae Loti Borloti yn cwrdd â Gwil sydd wedi colli ei dymer. Mae aelod o 'Dîm Loti' yn rhoi bocs arbennig i Gwil sy'n llawn gweithgareddau i'w helpu i reoli ei dymer, ac mae'n cael tipyn o hwyl yn chwarae gêm ddwr gyda Loti! O hyn ymlaen, bydd Gwil yn gwybod beth i'w wneud pan fydd rhywbeth yn ei wylltio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Octonots - Yr Octonots a'r Map Angenfilod

Mae'r Octonots yn dilyn hen fap i ddod o hyd i'r hyn mae Harri'n credu ydy trysor sy'n cael ei warchod gan anghenfil tanfor, ond sydd mewn gwirionedd yn Octopws cyfeillgar gyda nifer o alluoedd rhyfedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 TiPiNi - Tonyrefail

Heddiw mae TiPiNi wedi cyrraedd Tonyrefail. Gyda help criw bach o ffrindiau o Ysgol Tonyrefail mae Kizzy a Kai yn mynd i theatr hyfryd ac yn dysgu sut mae'r pentre glofaol hwn wedi troi hen bethau yn bethau newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Peppa - Chwarae'n Hapus

Mae Peppa yn penderfynu mai dim on merched sy'n cael chwarae yn ei thy coeden, felly mae Taid Mochyn yn adeiladu lle arbennig i'r bechgyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Llan-ar-goll-en - Wig Tara

Mae gan Radli Migins y postmon, barsel arbennig i Tara Tan Toc - yr holl ffordd o Baris! Yn y parsel, mae wig newydd i Tara - ac mae'n ei osod fel bod pawb ym mhentre' Llan-ar-goll-en yn cael ei weld! Mae Mrs Thomas wrthi'n chwilio am ei chath, Siwgwrlwmp, ond mae hefyd wedi colli ei sbectol! Yn y cyfamser mae wig newydd Tara'n diflannu - ond i ble tybed? Hwyrach y gall Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif ddatrys dirgelwch y wig goll?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl: Angelo am Byth, Ben 10, Ysgol Jac, Y Gemau Gwyllt, Bernard, Hendre Hurt, Dim Byd.

Content options
08:00 Angelo am byth - Llanast

Cartwn yn dilyn Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd gyda help ei ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Ben 10 - Ymddeol am Byth

Mae Gwen a Ben yn cael trip drwy'r anialwch i weld Modryb Dora ond mae Ben wedi diflasu braidd ac wrth fynd i grwydro mae'n darganfod mai pentre od iawn yw hwn.

Content options
08:30 Ysgol Jac

Yn ymuno â Jac Russell ac Ifan heddiw mae pobl ifanc o Ysgol Bryn Iago, Abertawe; Ysgol Peniel, Caerfyrddin ac Ysgol Cefneithin, Cross Hands.

Content options
09:00 Y Gemau Gwyllt

Yr wythnos hon bydd cystadleuwyr o Sir Gâr a'r Gwyr yn chwilota, yn creu tân ac yn taclo ras rwystr.

Content options
09:25 Bernard - Hoci

Mae Bernard a Lloyd yn dysgu chwarae hoci.

Content options
09:30 Hendre Hurt - Y Da, Y Drwg a'r Snichyn

Rhaglen i bobl ifanc sy'n dychmygu pa helbul mae anifeiliaid y fferm yn ei greu tu ôl i'n cefnau ni!

Content options
09:45 Dim Byd

Comedi anarchaidd yn dangos pigion o sianeli coll eich teledul!

Content options

10:00 O Gymru Fach - Prydain

Mae Steffan Rhodri yn parhau â'i daith ar drywydd cynnyrch a nwyddau o Gymru a'r tro hwn mae'n dysgu am rai sy'n cyrraedd diwedd eu taith yn agos iawn at adre'. Gwledydd Prydain sydd dan sylw ac mae Steffan yn ymweld â thy bwyta enwog Odettes yn Llundain lle mae'r cogydd Bryn Williams yn coginio stecen sgwâr sydd yn dod o Stad Organig Rhug ger Corwen. Mae hefyd yn mynd i Gorwen i gwrdd â'r pencampwr byd mewn treialon cwn defaid, Aled Owen, sy'n gwerthu cwn bach o'i fferm i bedwar ban byd. Bydd hefyd yn ymuno â chriw bad achub yr RNLI ym Margate sy'n defnyddio dymis achub bywyd o ffatri Ruth Lee.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 3 Lle - Sean Fletcher

Lleoliad cyntaf y cyflwynydd teledu Sean Fletcher yw'r ysgol breifat Widford Lodge, Essex lle derbyniodd ei addysg rhwng 7 ac 13 oed. Awn ymlaen i Fae Tor ym Mhenrhyn Gwyr, lle mae Sean wedi treulio sawl ymweliad braf gyda'i deulu. Yn Llundain, bydd Sean yn ymweld â Choleg King's a stiwdio ITV lle mae'n gweithio fel cyflwynydd ar Good Morning Britain ers tair blynedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

11:30 Mynyddoedd y Byd - Y Rwenzori: Owen Davis

Sut beth yw brwydro dros ryddid y mynyddoedd? Y cyn-filwr Owen Davis sy'n olrhain y frwydr dros annibyniaeth ym mynyddoedd y Rwenzori yn Uganda, wrth ddringo tuag at gopa sydd wedi'i enwi ar ôl Cymro - Mynydd Stanley.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

12:30 Codi Hwyl: Llydaw - L'Aber Wrac'h

Mae taith John Pierce Jones a Dilwyn Morgan yn parhau ar hyd arfordir Llydaw. Cyn gadael harbwr hyfryd L'Aber Wrac'h (Porzh ân Aber Ac'h yn Llydaweg), caiff y ddau gyfle i hel nionod a hel atgofion am y Sioni Winwns a arferai ymweld â Chymru. Dim ond un neu ddau sy'n parhau'r traddodiad. Hefyd gwelwn fod Dilwyn yn flin iawn ar ôl i John gysgu'n hwyr a hwythau eisiau hwylio trwy gulfor peryglus y Chenal du Four ar y ffordd i Brest.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

13:00 Ffermio

Y tro hwn, cawn glywed oblygiadau canlyniadau'r Etholiad Cyffredinol ar y diwydiant amaeth. Bydd Alun yn clywed mwy am gynllun cymharu hyrddod yn Llansawel, Sir Gâr a gwelwn sut mae un archfarchnad yn ceisio cysylltu â chynhyrchwyr lleol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo
13:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:30 Sam Hughes: Cowboi Penfro

Yn yr ail raglen am Sam Hughes, a ymfudodd gyda'i deulu i America ym 1837, cawn ei hanes yn cyrraedd California, yn gwneud ei ffortiwn, yn ymladd yr 'Indiaid' ac yn sefydlu a datblygu dinas enwog Tucson, Arizona.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:00 Gwreiddiau: Yr Iddewes

Mae Andrew Jones yn ffarmwr o Gwmann ger Llambed ac mae gwreiddiau ei deulu yn ddwfn yn yr ardal. Ond rhai blynyddoedd yn ôl cafodd hyd i wybodaeth am ei gefndir a chael tipyn o syndod. Clywodd fod ei hen fam-gu (x9) yn fenyw hynod iawn a ddaeth i Landysul 300 mlynedd yn ôl fel gwraig ficer y plwyf. Does dim byd rhyfedd am hynny - ond am y ffaith ei bod hi'n Iddewes. Yn y rhaglen hon byddwn yn teithio gydag Andrew i Lundain ac i'r Gororau wrth iddo drio canfod mwy am ei hen fam-gu a cheisio datrys y dirgelwch mawr - sut y bu i Iddewes ddod i gefn gwlad Cymru 300 mlynedd yn ôl. Dangoswyd y rhaglen gyntaf yn 2012.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:30 Garddio a Mwy

Mae'r haf yn gyfnod prysur i Sioned wrth iddi baratoi gosodweithiau ar gyfer priodasau rownd y rîl. Heddiw, mae'n dangos sut mae creu gosodwaith priodasol gan ddefnyddio blodau o'i gardd ym Mhont y Twr. Mae Iwan yn rhoi help llaw mewn gardd mewn ardal hanesyddol gofrestredig yng Nghaerdydd ac mae Meinir yn creu cordial o'r ysgawen, sydd yn ei blodau'r adeg yma o'r flwyddyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

15:00 DNA Cymru

Pwy ydy'r Cymry? Beth sydd yn ein cysylltu ni i weddill y byd? A beth sydd yn ein gwneud yn wahanol? Jason Mohammad, Beti George a Dr Anwen Jones sy'n olrhain siwrnai epig ein DNA. Wrth edrych yn ôl dros y canrifoedd, mae'n bosib gweld patrymau yn ein geneteg ni - patrymau oesol sydd i'w gweld yn glir heddiw. Ond beth sydd wedi digwydd i'n hachau ni yn y ddwy ganrif ddiwethaf, ers y Chwyldro Diwydiannol? A beth am Gymru heddiw a'i geneteg? Beth ydy profion DNA Cymru'n dweud am y genedl gyfoes? A beth am y ffordd rydyn ni'n meddwl am y dyfodol? Mae gwybod mwy am ein geneteg yn gallu tanio ein dychymyg ni, yn ôl un o'n hactorion mwyaf adnabyddus, Michael Sheen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

16:00 Her yr Hinsawdd

Mae rhaglen olaf y gyfres yn gyfle i'r Athro Siwan Davies grynhoi ei hargraffiadau o'i thaith o'r Ynys Las i'r Maldives gan droi ei sylw at rai o'r problemau a welir yng Nghymru o ran llifogydd ac erydu. Ond yn anad dim, neges y rhaglen olaf yw bod pethau bach a mawr y medrir eu gwneud i arafu'r ffordd mae tymheredd y blaned yn codi. Bydd Siwan yn ymweld â phrosiectau ynni solar ac ynni'r llanw arloesol, ac yn plannu 60 o goed er mwyn talu'r pris amgylcheddol am ei theithiau tramor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:25 Jude Cissé: Y WAG o Fôn

Yn y rhaglen olaf, bydd Jude Cissé yn rhannu ei theimladau am ei thor briodas, ac yn datgelu pa mor anodd oedd bywyd teuluol pan oedd Djibril oddi cartref yn chware dros dimoedd tramor. Mae'n gyfnod anodd iddi ac mae'n dianc i Sir Fôn gyda'r plant Cassius, Prince Kobe a Marley Jackson i chwarae ar draeth Llanddwyn ac i gael ychydig o dawelwch. Ond wrth i'w phen-blwydd yn 40 oed agosáu mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer parti mawr ym Manceinion ac mae'n trafod ei gobeithion am y dyfodol ac am y bennod nesaf yn ei bywyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:50 Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr

Yr wythnos hon bydd Glynllifon yn brwydro yn erbyn Bois Y Seilej. Bydd y ffermwyr yn cael eu profi wrth iddynt brisio gwartheg, adeiladu trelar a bachu hwyaid! Bydd y beirniaid hefyd yn profi eu gwybodaeth amaethyddol ar y tarw rodeo!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:50 C'Mon Midffild - Seren Ddisglair

Ar ôl trychineb y gêm agoriadol mae pwyllgor Clwb Bryncoch yn cael gafael ar chwaraewr talentog newydd. Ond dydy'r pwyllgor ddim yn gytûn o gwbl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:20 Newyddion a Chwaraeon

Weekend news and sport.

 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Llewod '71

Ym mis Mawrth 1971, fe gafodd ddeg ar hugain o chwaraewyr eu dewis i gynrychioli'r Llewod ar gyfer y daith haf i Seland Newydd. Tri ar ddeg o Gymry, chwech yr un o Iwerddon a Lloegr, a phump o'r Alban yn gobeithio bod y parti teithiol cyntaf o Ynysoedd Prydain i ennill cyfres brawf yn erbyn y Crysau Duon. Mae digwyddiadau dramatig a dadleuol yr haf yna'n drobwynt yn hanes y gêm, yn enwedig yng Nghymru a Seland Newydd. Fu rygbi byth yr un peth ar ôl taith '71.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Taith y Llewod 2017 - Seland Newydd v Y Llewod Gêm 1

Daw'r Gêm Brawf gyntaf rhwng y Crysau Duon a'r Llewod o Barc Eden yn Auckland. Mae'r dasg sy'n wynebu'r ymwelwyr yn anferth - does 'na'r un tîm wedi curo Seland Newydd ar y maes yma ers 1994! Gwyliwch yr uchafbwyntiau yng nghwmni Catrin Heledd a'i gwesteion gyda sylwebaeth gan Wyn Gruffydd a Dafydd Jones.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:30 BBC Canwr y Byd 2017

Heledd Cynwal sy'n edrych 'nôl dros uchafbwyntiau wythnos o gystadlu am dlws BBC Canwr y Byd Caerdydd. Yng nghylchoedd cerddoriaeth glasurol mae'n gystadleuaeth fyd enwog sy'n ffenestr siop i gantorion opera a chyngerdd ar ddechrau eu gyrfa ac mae wedi bod yn sbardun i gantorion byd enwog megis Bryn Terfel. Eleni, daeth 20 o gantorion o bedwar ban byd i'n prifddinas i frwydro am yr anrhydedd o godi tlws BBC Canwr y Byd.

 • Isdeitlau Saesneg

21:30 Hwyl y Noson Lawen

Canu a chwerthin o 2005 yng nghwmni Dilwyn Pierce, Glyn Owens, Toni Caroll, John Eifion, Dafydd Edwards, Llion Williams, Tudur Owen, Alun James a Neil Rosser.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Y Dyn Gwyllt: Tri Thymor - Bannau Brycheiniog, Yr Hydref

Carwyn Jones o Borthmadog sy'n gosod sialens newydd i'w hun i oroesi yn y gwyllt gyda'i gi ffyddlon Gwen a byw yn hunangynhaliol am bum diwrnod yn ystod tri thymor gwahanol o'r flwyddyn. Yn y rhaglen hon bydd yn ymweld ag ardal ddieithr iddo, sef dyffryn ym Mannau Brycheiniog yn ystod tymor yr hydref lle bydd yn dibynnu ar ei sgiliau gwylltgrefft i oroesi ac yn hela ac yn fforio am ei fwyd. Gan fyw fel anturiaethwr yng Nghymru, bydd yn gweld ac yn profi cynefin gwyllt o'r newydd ac yn gwthio ei hun i'r eithaf - yn gorfforol ac yn emosiynol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Jonathan

Ar drothwy Prawf cyntaf Llewod Prydain ac Iwerddon yn Seland Newydd, ymunwch â Jonathan Davies, Nigel Owens a Sarra Elgan ar gyfer cyfres newydd o sgwrsio hwyliog. Bydd Shane Williams yn rhannu straeon difyr o'i amser yn gwisgo crys coch y Llewod; bydd Lisa Angharad yn holi'r cyhoedd gan roi cyfle iddynt ennill cynnwys waled Jiffy a bydd dau gyn 'Lew', Ryan Jones a Donncha O'Callaghan, yn mynd benben â'i gilydd mewn her newydd. Ac wrth gwrs, bydd digon o chwerthin, sialensiau corfforol, her Ar y Pyst a gwesteion difyr. Syr Gareth Edwards a seren y West End Rebecca Trehearn sydd ar y soffa heno.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

00:00 Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffresh. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?