S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Croeso i dudalennau Cymorth S4C

 • Trais yn y cartref

  Gall camdriniaeth gymeryd sawl ffurf, ond pan mae'n troi'n rhywbeth corfforol gan rhywun agos, gall fod yn sefyllfa beryg iawn. Gall ddigwydd i ddynion neu merched, er mae'n tueddu fod yn fwy cyffredin i ferched ddioddef oherwydd hyn. Fod bynnag, cefnogaeth ar gael i ddynion hefyd ar ôl Pobol y Cwm.

 • Anhwylderau bwyta

  Help a chymorth gyda gwahanol fathau o anhwylder bwyta, yn enwedig os mae'n effeithio un ai'ch bywyd chi neu rywun agos.

 • Anhwylder Deubegwn

  Help a chefnogaeth gydag anhwylder affeithiol deubegwn.

 • Colled a galar

  Gall colli rhywun agos fod yn brofiad ysgytwol, a'n gadael gyda teimladau o dristwch, anobaith, hyd yn oed yn teimlo'n flin. Mae manylion y mudiadau a'r llinellau cymorth canlynol i'ch helpu os ydych chi neu rhywun agos i chi wedi colli rhywun ac angen help, cefnogaeth neu clust i wrando.

 • Colli plentyn

  Mae colli plentyn am unrhyw reswm yn un o'r profiadau mwyaf ysgytwol phosib, ac fel arfer mae angen llawer o help a chefnogaeth i ddelio gyda'r broses galaru. Cefnogaeth ar gael yma.

 • Iselder

  Gwybodaeth a chefnogaeth gydag iselder.

 • Dementia

  Help a chefnogaeth i'r sawl sy'n byw gyda'r cyflwr, eu teuluoedd a'u gofalwyr, ar ôl darllediad Beti George: Coli David

 • Camdriniaeth

  Adnoddau i genfnogi pobl - dynion, merched, plant a phobl ifanc - sydd yn dioddef trais neu sydd eisiau dweud am droseddu treisiol neu rhywiol o unrhwy fath, yn cynnwys cael eu hecsbloetio'n rhywiol. Cefnogaeth ar ôl Ein Byd.

 • Hunan-niweidio

  Cefnogaeth a gwybodaeth bellach.

 • Di-gartrefedd

  Cymorth a chefnogaeth ar gael o'r mudiadau yma.

 • Hunan laddiad

  Gwybodaeth a chefnogaeth gyda Newyddion 9. Manylion sawl rhif ffôn am help yn syth.

 • Anhwylder Straen wedi Trawma

  Gwybodaeth a chefnogaeth i stori Elgan ar ôl Pobol y Cwm.

 • Bwlio

  Mae bwlio'n digwydd i bob math o bobl ac am bob math o resymau. Gall ddigwydd yn yr ysgol, yn y gweithle ac yn y cartref. Gwybodaeth a chefnogaeth i raglen Y Byd ar Bedwar.

 • Diabetes

  Mae diabetes yn gyflwr cronig sydd yn cael ei achosi oherwydd bod y corff methu prosesu'r siwgr, neu glwcos, sydd yn y gwaed. Gwybodaeth a chefnogaeth i'r rhaglen Grav: Sdim cywilydd mewn llefain

 • OCD

  Gwybdodaeth a chefnogaeth gyda rhaglen y Byd ar Bedwar heno.

 • Canser

  Mae canser yn rhywbeth mae'r rhan fwyaf ohonom yn mynd i ddod ar draws ar ryw bwynt yn ein bywydau. Help a chefnogaeth i O'r Galon: Irfon heno.

 • Byw gydag anabledd

  Mae yna lawer o fudiadau yng Nghymru sy'n ceisio sicrhau fod pobl sy'n byw gydag anabledd yn cael chwarae teg i fyw bywydau llawn ac mor annibynnol â phosib. Gwybodaeth i fynd gyda O'r Galon: Fflur Fychan.

 • Cadw'n Saff Ar-lein

  Cefnogaeth a gwybodaeth i bobl ifanc ac oedolion ar sut i gadw'n ddiogel ar-lein.

 • Alopecia - colli gwallt

  Gall colli'ch gwallt ddigwydd yn annisgyl a bod yn broses emosiynol ac anodd. Adnoddau i'ch cefnogi.

 • Byddardod

  Adnoddau i bobl sy'n byw gyda byddardod, perthnasol iawn o's ydch wedi gwylio rhaglen O'r Galon: Llais i Heti

 • Dibyniaeth

  Gall dibyniaeth dod mewn sawl ffurf. Y rhai mwyaf cyffredin yn ein cymdeithas, y rhai sy'n gallu achosi'r mwyaf o niwed, yw'r rhai sy'n golygu'r defnydd o alcohol, cyffuriau anghyfreithlon neu gyfreithlon, neu ysmygu. Ceir wybodaeth yma a all helpu pobl sy'n cael eu heffeithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gan y materion yma, yn cynnwys teuluoedd a gofalwyr.

 • Stelcian

  Gellir stelcio gael ei ystyried fel cyfres o weithredoedd bwriadol o ddilyn, gwylio ac aflonyddu ar berson arall. Mae'r hyn fel arfer yn digwydd dros gyfnod o amser, ac yn achosi braw i'r person sy'n cael ei aflonyddu.Mwy o gefnogaeth a gwybodaeth ar ein tudalen ac i gydfynd gyda Y Byd ar Bedwar heno.

 • Ffibrosis codennog

  Ffibrosis codennog yw un o'r anhwylderau genetic mwyaf cyffredin yn y Deyrnas Unedig, yn effeithio ar fywydau rhai miloedd o fabanod, plant a phobl ifanc. Cefnogaeth i O'r Galon: Stori Allison

 • Byw gyda colli golwg

  Mudiadau sy'n cynnig help a chefnogaeth i pobl sydd wedi colli eu golwg yn ddifrifol, ac yn ceisio sicrhau annibyniaeth a gwell safon byw i bobl gyda phroblemau gweld. Cefnogaeth i O'r Galon: Golwg Newydd.

 • Maethu a mabwysiadu

  Maethu yw cynnig cartref i blentyn am gyfnod, tra bod mabwysiadu yn golygu cynnig cartref newydd, sefydlog gyda theulu. Rhaid i'r plentyn fod llai na 18 oed ac mewn sefyllfa lle nad yw dychwelyd at ei rieni yn ddewis posibl. Gwybodaeth a chefnogaeth i O'r Galon: Taith Dewi.

 • Spondylitis Ymasiol

  Cyflwr o fewn teulu llid y cymalau yw Spondylitis Ymasiol, un sydd fel arfer yn effeithio bywydau dynion ifanc, er mae hefyd i'w ganfod ymysg merched a phobl hyn. Credir fod cyswllt enynnol cryf iddo. Gwybodaeth i'r rhaglen O'r Galon: Tudur Philips

 • Cyfeiriadedd rhywiol

  Os ydych chi efallai gyda cwestiynnau am rhywioldeb eich hunain, ac yn edrych am gyngor neu gymorth, hwn yw'r lle i ddod. Hefyd, gwybodaeth ar sut i ddelio gyda homoffobia.

 • Rhieni sy’n gwahanu

  Am fwy o gyngor a help, neu os ydych isio clywed am brofiadau pobl run fath a chi yn mynd trwy pethau tebyg, gall rhai o'r dolenni yma eich helpu.

 • Hunaniaeth rhyw

  Help a chefnogaeth gyda materion hunaniaeth rhyw yn #Fi: Joe a Christian a Gwaith/Cartref.

Mae rhaglenni S4C yn ymdrin â phynciau amrywiol. Mae'r tudalennau cymorth yma'n cynnwys deunydd cynorthwyol cyfredol. Mae hyn yn cynnwys llinellau cymorth ar y ffôn, gwasanaethau gwybodaeth wedi ei recordio ac unrhyw help perthnasol arall i rai o raglenni'r sianel.

Rydyn ni'n diweddaru'r tudalennau yma'n gyson gyda gwybodaeth am wasanaethau a mudiadau allai fod o gymorth i chi.

Mae unrhyw linellau cymorth ffôn neu wasanaethau gwybodaeth wedi ei recordio fel arfer yn defnyddio rhif ffôn rhad ac am ddim. Bydd cost galwadau o ffôn symudol yn dibynnu ar eich darparydd. Nid yw S4C yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau trydydd parti a gyfeirir atynt yn y tudalennau yma.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?