S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Croeso i dudalennau Cymorth S4C

 • Canser y fron

  Yng Nghymru, canser y fron yw'r canser mwyaf cyffredin i ferched, yn bennaf i ferched dros pumdeg. Er hyn, unwaith mae wedi cael ei ddarganfod, mae'r siawns o oroesi'r canser yma yn uchel ac yn gwella bob blwyddyn. Help and chefnogaeth yma.

 • Byddardod

  Adnoddau i bobl sy'n byw gyda byddardod.

 • Gor-bryder

  Mae'r rhan fwyaf o bobl yn teimlo'n bryderus o bryd i'w gilydd, ond gwybodaeth a chefnogaeth yma os yw'n ymyrryd â'ch gweithgareddau o ddydd i ddydd.

 • Maethu a mabwysiadu

  Maethu yw cynnig cartref i blentyn am gyfnod, tra bod mabwysiadu yn golygu cynnig cartref newydd, sefydlog gyda theulu. Rhaid i'r plentyn fod llai na 18 oed ac mewn sefyllfa lle nad yw dychwelyd at ei rieni yn ddewis posibl. Gwybodaeth a chefnogaeth ar gael yma.

 • Colled a galar

  Mae manylion y mudiadau a'r llinellau cymorth canlynol i'ch helpu os ydych chi neu rhywun agos i chi wedi colli rhywun ac angen help, cefnogaeth neu clust i wrando.

 • Dementia

  Help a chefnogaeth i'r sawl sy'n byw gyda'r cyflwr, eu teuluoedd a'u gofalwyr.

 • Meigryn

  Cefnogaeth a chymorth os ydych yn dioddef o feigryn.

 • Torri lawr ar eich yfed

  Cyngor a manylion mudiadau a ellir helpu chi dorri lawr os ydych yn poeni am eich yfed.

 • Defnydd alcohol a chyffuriau

  Gwybodaeth yma a all helpu pobl sy'n cael eu heffeithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gan ddefnydd problematig o alcohol neu gyffuriau, yn cynnwys teuluoedd a gofalwyr.

 • Help gyda cyflyrau croen

  Help a chefnogaeth os ydych chi'n byw gyda chyflyrau croen, gan gynnwys acne a soriasis.

 • Cyflyrau genynnol

  Gwybodaeth a chefnogaeth am ystod o gyflyrau genynnol etifeddol.

 • Hunan laddiad

  Gwybodaeth a chefnogaeth i'r rhaglen Craith. Manylion sawl rhif ffôn am help yn syth.

 • Heneiddio'n dda

  Adnoddau i helpu a chefnogi heneiddio'n dda yng Nghymru.

 • Iechyd yr arennau

  Gwybodaeth a chefnogaeth er mwyn cynnal iechyd yr arennau.

 • Gofalwyr

  Mae miloedd o bobl yn gofalu am eraill ar draws Cymru. Ceir manylion mudiadau ac elusennau i gefnogi nhw yma.

 • Byw gyda colli golwg

  Mudiadau sy'n cynnig help a chefnogaeth i pobl sydd wedi colli eu golwg yn ddifrifol, ac yn ceisio sicrhau annibyniaeth a gwell safon byw i bobl gyda phroblemau gweld.

 • Cyflyrau Niwrolegol

  Mae yna miloedd o bobl yn byw gyda chyflyrau niwrolegol yng Nghymru, a ceir gwybodaeth yma am sawl mudiad neu elusen sy'n cynnig cefnogaeth.

 • Ffrwythlondeb

  Cefnogaeth i'r ddrama Pili Pala.

 • ADCG

  Help i bobl sy'n byw gydag Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfwyiogrwydd (ADCG)

 • Enseffalomyelitis Myalgic (ME)

  Gwybodaeth a chymorth gyda Syndrom Blinder Cronig (ME).

 • Cadw'n Saff rhag Sgams

  Gwybodaeth ar sut i gadw'ch hun yn ddiogel rhag sgams.

 • Trais yn y cartref

  Gall camdriniaeth gymeryd sawl ffurf, ond pan mae'n troi'n rhywbeth corfforol gan rhywun agos, gall fod yn sefyllfa beryg iawn. Gall ddigwydd i ddynion neu merched, er mae'n tueddu fod yn fwy cyffredin i ferched ddioddef oherwydd hyn.

 • Iselder

  Gwybodaeth a chefnogaeth gydag iselder.

 • Rhoi organau

  Mwy o wybodaeth am roi organau yng Nghymru.

 • Camdriniaeth

  Adnoddau i genfnogi pobl - dynion, merched, plant a phobl ifanc - sydd yn dioddef trais neu sydd eisiau dweud am droseddu treisiol neu rhywiol o unrhwy fath, yn cynnwys cael eu hecsbloetio'n rhywiol. Cefnogaeth ar ôl Y Byd ar Bedwar.

 • Canser

  Mae canser yn rhywbeth mae'r rhan fwyaf ohonom yn mynd i ddod ar draws ar ryw bwynt yn ein bywydau. Help a chefnogaeth.

 • Anhwylder Straen wedi Trawma

  Gwybodaeth a chefnogaeth os ydych yn byw gyda PTSD.

 • Mudiadau dyngarol

  Gwybodaeth am fudiadau sydd gyda gweledigaeth dyngarol eang.

 • Iechyd rhywiol

  Gwybodaeth a chefnogaeth am iechyd rhywiol.

 • Diabetes

  Mae diabetes yn gyflwr cronig sydd yn cael ei achosi oherwydd bod y corff methu prosesu'r siwgr, neu glwcos, sydd yn y gwaed. Gwybodaeth a chefnogaeth.

 • Hunaniaeth rhyw

  Help a chefnogaeth gyda materion hunaniaeth rhyw.

 • Anabledd dysgu

  Manylion mudiadau a allai helpu os ydych yn byw gydag anabledd dysgu.

 • Alergedd

  Help a chefnogaeth i bobl sy'n byw gydag alergedd.

 • Cadw'n Saff Ar-lein

  Cefnogaeth a gwybodaeth i bobl ifanc ac oedolion ar sut i gadw'n ddiogel ar-lein.

 • Byw gydag anabledd

  Mae yna lawer o fudiadau yng Nghymru sy'n ceisio sicrhau fod pobl sy'n byw gydag anabledd yn cael chwarae teg i fyw bywydau llawn ac mor annibynnol â phosib. Gwybodaeth i fynd gyda O'r Galon: Fy chwaer a fi.

 • Crohn's a Colitis

  Dau fath o glefyd llidus y coluddyn yw Afiechyd Crohn a Colitis. Mwy o wybodaeth a chefnogaeth ar gael yma.

 • Gamblo

  Cymorth a chefnogaeth ar ôl Pobl y Cwm os os ydych yn amau eich bod chi neu rhywun rydych yn ei adnabod gyda problem gamblo.

 • Epilepsi

  Cymorth ac adnoddau ar ôl Rownd a Rownd.

 • Cyfeiriadedd rhywiol

  Os ydych chi efallai gyda cwestiynnau am rhywioldeb eich hunain, ac yn edrych am gyngor neu gymorth, hwn yw'r lle i ddod. Hefyd, gwybodaeth ar sut i ddelio gyda homoffobia.

 • Canser y gaill

  Mae canser y gaill yn ganser sy'n effeithio dynion ifanc neu ganol oed gan fwyaf, ond os yw'n cael ei ddarganfod yn ddigon cynnar, mae 'na bob posibilrwydd gwella. Gwybodaeth a chefnogaeth ar ôl rhaglen Hansh heno.

 • Gor-bryder Cymdeithasol

  Gall Anhwylder Gor-bryder Cymdeithasol, sy'n aml yn cael ei alw'n ffobia cymdeithasol, olygu ofn hir-dymor a llethol o sefyllfaoedd cymdeithasol.

 • Llid yr ymennydd

  Gwybodaeth a chefnogaeth i'r cyflwr yma ac i rhaglen Hansh heno.

 • Awtistiaeth ac Asbergers

  Gwybodaeth a chefnogaeth i'r sawl sy'n byw gydag awtistiaeth neu asbergers.

 • Anhwylderau bwyta

  Help a chymorth gyda gwahanol fathau o anhwylder bwyta, yn enwedig os mae'n effeithio un ai'ch bywyd chi neu rywun agos.

 • Anhwylder Deubegwn

  Help a chefnogaeth gydag anhwylder affeithiol deubegwn.

 • Hunan-niweidio

  Cefnogaeth a gwybodaeth bellach.

 • Colli plentyn

  Mae colli plentyn am unrhyw reswm yn un o'r profiadau mwyaf ysgytwol phosib, ac fel arfer mae angen llawer o help a chefnogaeth i ddelio gyda'r broses galaru. Cefnogaeth ar gael yma.

 • Di-gartrefedd

  Cymorth a chefnogaeth ar gael o'r mudiadau yma.

 • Bwlio

  Mae bwlio'n digwydd i bob math o bobl ac am bob math o resymau. Gall ddigwydd yn yr ysgol, yn y gweithle ac yn y cartref. Gwybodaeth a chefnogaeth i raglen Y Byd ar Bedwar.

 • OCD

  Gwybdodaeth a chefnogaeth gyda rhaglen y Byd ar Bedwar heno.

 • Alopecia - colli gwallt

  Gall colli'ch gwallt ddigwydd yn annisgyl a bod yn broses emosiynol ac anodd. Adnoddau i'ch cefnogi.

 • Stelcian

  Gellir stelcio gael ei ystyried fel cyfres o weithredoedd bwriadol o ddilyn, gwylio ac aflonyddu ar berson arall. Mae'r hyn fel arfer yn digwydd dros gyfnod o amser, ac yn achosi braw i'r person sy'n cael ei aflonyddu.Mwy o gefnogaeth a gwybodaeth ar ein tudalen ac i gydfynd gyda Y Byd ar Bedwar heno.

 • Ffibrosis codennog

  Ffibrosis codennog yw un o'r anhwylderau genetic mwyaf cyffredin yn y Deyrnas Unedig, yn effeithio ar fywydau rhai miloedd o fabanod, plant a phobl ifanc. Cefnogaeth i O'r Galon: Stori Allison

 • Spondylitis Ymasiol

  Cyflwr o fewn teulu llid y cymalau yw Spondylitis Ymasiol, un sydd fel arfer yn effeithio bywydau dynion ifanc, er mae hefyd i'w ganfod ymysg merched a phobl hyn. Credir fod cyswllt enynnol cryf iddo. Gwybodaeth i'r rhaglen O'r Galon: Tudur Philips

 • Rhieni sy’n gwahanu

  Am fwy o gyngor a help, neu os ydych isio clywed am brofiadau pobl run fath a chi yn mynd trwy pethau tebyg, gall rhai o'r dolenni yma eich helpu.

Mae rhaglenni S4C yn ymdrin â phynciau amrywiol. Mae'r tudalennau cymorth yma'n cynnwys deunydd cynorthwyol cyfredol. Mae hyn yn cynnwys llinellau cymorth ar y ffôn, gwasanaethau gwybodaeth wedi ei recordio ac unrhyw help perthnasol arall i rai o raglenni'r sianel.

Rydyn ni'n diweddaru'r tudalennau yma'n gyson gyda gwybodaeth am wasanaethau a mudiadau allai fod o gymorth i chi.

Mae unrhyw linellau cymorth ffôn neu wasanaethau gwybodaeth wedi ei recordio fel arfer yn defnyddio rhif ffôn rhad ac am ddim. Bydd cost galwadau o ffôn symudol yn dibynnu ar eich darparydd. Nid yw S4C yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau trydydd parti a gyfeirir atynt yn y tudalennau yma.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?