S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Di-gartrefedd

Mae'r niferoedd o bobl sydd mewn trafferthion ariannol neu'n ffeindio'i hunain heb gartref wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys teuluoedd a phobl ifanc. Gall rhai o'r mudiadau yma rhoi cefnogaeth i bobl yn y sefyllfa yna.

 • Shelter Cymru

  Mudiad sy'n ymgyrchu dros wella darpariaeth tai yng Nghymru, ond sydd hefyd yn cynnig help ymarferol os ydych mewn trafferthion, gyda adnoddau cynhwysfawr ar y wefan.

  08000 495 495

  sheltercymru.org.uk

 • The Wallich

  Elusen sydd gyda sawl prosiect yn cefnogi pobl di-gartref yng Nghymru. Mae'r wefan gyda manylion rhain yn eich ardal.

  thewallich.com

 • Llamau

  Elusen sy'n rhoi cefnogaeth i bobl ifanc a merched di-gartref. Wedi ei leoli yn Ne Ddwyrain Cymru, mae ganddynt swyddfeydd a phrosiectau yng Nghaerdydd, y Barry, Penybont-ar-Ogwr, Casnewydd, Caerffili a Mynwy.

  www.llamau.org.uk

 • GISDA

  Elusen sy'n cynnig cefnogaeth ddwys a chyflaeon i bobl ifanc, yn cynnwys rhai digartref, yng Ngogledd Cymru. Mae ganddynt ystod o brosiectau sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau i fyw'n annibynnol.

  www.gisda.org

 • Cyngor ar Iechyd Meddwl ag Arian

  Gwasanaeth sy'n gallu rhoi cefnogaeth a chyngor i chi am unrhyw faterion ariannol sy'n eich poeni pan yn byw gyda salwch meddwl.

  www.mentalhealthandmoneyadvice.org

 • Meic

  Llinell wybodaeth a gwasanaeth dwyieithog arlein am ddim ar unrhyw bwnc os ydych rhwng 0 a 25.

 • Cyngor ar Bopeth

  Gyda dros 3,000 o swyddfeydd drwy'r DU, gall Cyngor ar Bopeth helpu gyda materion cyfreithiol, gwaith, ariannol a mwy, a hynny am ddim. Gallwch gael hyd i'ch gwasanaeth lleol trwy'r wefan neu'r llyfr ffôn. Gwybodaeth ddefnyddiol iawn ar bynciau gwahanol ar y wefan hefyd.

  www.citizensadvice.org.uk

 • Change Step

  Gwasanaethau gan gyn-filwyr i gyn-filwyr, mae Change Step yn cynnig mentora a chymorth i gael gafael ar wasanaethau perthnasol - gan gynnwys cefnogaeth gydag iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau, cyfiawnder troseddol a ffeindio lle i fyw.

  0300 777 2259

  www.changestepwales.co.uk

 • Cymorth Cymru

  Mae Cymorth Cymru yn cysylltu holl ddarparwyr cefnogaeth a gwasanaethau i'r digartref, yn help pobl i fyw bywydau annibynnol yn eu cymuned.

  www.cymorthcymru.org.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?