S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Tendrau

Cais am Bris Gwasanaeth Datblygu Ap 'Dygsu Gyda Cyw'

Mae S4C yn cyhoeddi Cais am Bris ar gyfer darpariaeth gwasanaethau datblygu ap 'Dysgu Gyda Cyw'. Mae'r Cais am Bris wedi ei hysbysebu ar Sell2Wales.co.uk. Rhaid i bob busnes sydd â diddordeb mewn darparu'r gwasanaethau gwblhau ymateb yn y ffurf y gosodir yn y dogfennau isod. Y dyddiad cau ar gyfer cyfleu'r ymateb i S4C yw canol dydd, dydd Iau 22ain o Awst 2019.

Dylid cyfeirio pob cais am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r ymateb a/neu'r broses gystadleuol hon at: cwestiwn.tendr@s4c.cymru Sylwer, os gwelwch yn dda, na ddylid anfon unrhyw ymholiad na chais am wybodaeth ynglŷn â'r broses dendro at unrhyw swyddog, gweithiwr na chynrychiolydd unigol yn S4C.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r cais yw canol dydd, dydd Iau 8fed o Awst 2019.

Cais am Bris ar gyfer creu Ap Dysgu Gyda Cyw (PDF)

ATODIAD 1 Ffurflen wybodaeth sylfaenol (Word)

ATODIAD 2 Cytundeb Drafft Ap Dysgu Gyda Cyw (PDF)

Cwestiwn 1

I ba raddau mae disgwyl i ni ymgorffori cymeriadau Cyw yn y gemau a'r ap? Os ydym am eu defnyddio, a oes unrhyw asedau/animeiddiadau a adeiladwyd ymlaen llaw (yn ddelfrydol ffeiliau cyn-animeiddiedig) y gallwn eu defnyddio ar gyfer y gemau er mwyn cynnal cysondeb â brand Cyw?

Ateb 1

Disgwylir i gymeriadau Cyw gael eu hymgorffori a'u defnyddio'n llawn o fewn y gemau a'r ap. Dylai 'Cyw' a cymeriadau eraill Cyw arwain y dysgu a chwarae. Mae modd i S4C ddarparu asedau Cyw, yn ogystal â Chanllawiau Brand Cyw, er efallai na fydd modd darparu ffeiliau cyn-animeiddiedig.

Cwestiwn 2

A yw gwaith trosleisio yn flaenoriaeth ar gyfer yr ap, neu a fydd disgwyl i gynnwys trosleisio gael ei ymgorffori yn yr ap yn hwyrach?

Ateb 2

Gan fod yr ap hwn wedi'i anelu at blant cyn oed ysgol, byddai defnydd prin o destun ysgrifenedig a throsleisio ar gyfer cyfarwyddiadau yn ddefnyddiol ac i'w groesawu. Dylai'r ymgeisydd allu argymell y rhyngwyneb defnyddiwr (UI) mwyaf addas ar gyfer gemau dysgu penodol ar gyfer yr ystod oedran hon. Bydd rhaid i unrhyw drosleisio gael ei gynnwys o fewn adeiladwaith yr ap hwn. Yn y gorffennol mae S4C wedi defnyddio cyflwynwyr Cyw i leisio ein apiau er mwyn darparu dilyniant. Byddai angen cynnwys unrhyw ffioedd ar gyfer artistiaid trosleisio o fewn cyllideb yr ap.

Cwestiwn 3

A fydd effeithiau sain sy'n benodol i gymeriadau Cyw yn cael eu darparu?

Ateb 3

Bydd angen cynnwys seiniau cymeriadau o fewn adeiladwaith yr ap hwn. Gall S4C ddarparu seiniau cymeriad Cyw.

Cwestiwn 4

Sut ydych chi'n disgwyl i'r cyflenwr integreiddio siaradwr Cymraeg rhugl i'r personél allweddol? A yw'n dderbyniol cydweithio â chwmni cyfieithu yr ydym wedi sefydlu perthynas waith agos ag ef a rhestru hyn yn y personél, neu a oes angen aelod penodol o'r tîm i fod yn rhugl?

Ateb 4

Rydym angen o leiaf un aelod o'r personél allweddol i fod yn siaradwr Cymraeg, ac felly i fod ar gael i gyfrannu at y gwasanaethau trwy gydol tymor y cytundeb. Mae'r berthynas gytundebol rhwng y cyflenwr a'r unigolyn Cymraeg o'r fath yn fater i'r cwmni. Mae S4C yn disgwyl i ymgeiswyr allu dangos gallu yn yr iaith Gymraeg o safbwynt addysgeg a chynllunio yn ogystal ag er mwyn dangos dealltwriaeth o sut mae iaith yn gallu effeithio ar ddewisiadau dylunio. Mae'n hanfodol bod ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg o ran ei benodolrwydd yn rhan o'r broses greadigol o'r dechrau, ac er mwyn sicrhau nad yw'r gêm yn gyfieithiad o gêm Saesneg i'r Gymraeg yn unig.

Cwestiwn 5

Pa ffocws ydych chi'n ei ddychmygu bydd gan agwedd addysgol y gemau? A fyddai rhai gemau sy'n delio ag addysgu deallusrwydd emosiynol a sgiliau rhyngbersonol hefyd fod yn berthnasol?

Ateb 5

Rydym yn agored i awgrymiadau ar ba fathau o agweddau addysgol a allai fod gan y gemau. Fodd bynnag, dylent gydgysylltu'n fras ag amcanion dysgu blynyddoedd cynnar ac addysg cyn-ysgol Llywodraeth Cymru. Mae'r cwricwlwm yn y broses o newid ar hyn o bryd, felly dylai eich cynghorwyr allu eich arwain o ran y meysydd blaenoriaeth, a dangos hyn yn eich cais. Fodd bynnag, mae iaith/llythrennedd, datblygiad mathemategol, mynegiant creadigol, gwyddoniaeth a thechnoleg a datblygiad emosiynol a lles yn feysydd a fyddai'n gweddu'n dda.

Gellir gweld mwy o wybodaeth am y Cyfnod Sylfaen yma: https://llyw.cymru/sites/default/files/publication...

Gellir gweld mwy o wybodaeth am y cwricwlwm newydd yma: https://llyw.cymru/cwricwlwm-newydd-i-ysgolion-tro...

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?