S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rhyngwladol

Cylchlythyr

Mae mwy o raglenni S4C nag erioed o'r blaen ar gael i wylwyr ar draws y byd. Mae rhestr lawn o'r rhaglenni sydd ar gael nawr ar waelod y dudalen hon.

Os ydych chi'n dymuno derbyn gwybodaeth am gynnwys rhyngwladol S4C, gallwch danysgrifio i dderbyn e-bost achlysurol.

Os ydych chi'n hapus i dderbyn gwybodaeth gan S4C am ein cynnwys rhyngwladol, neu i ni ofyn eich barn am ein gwasanaethau, darparwch eich e-bost yn y blwch isod.

Rydym yn cydnabod bod angen cadw eich manylion personol yn ddiogel. Ni fyddwn yn anfon eich manylion at unrhyw un heb eich caniatâd ac mi fyddwn yn esbonio sut i ddad-danysgrifio bob tro y byddwn ni'n cysylltu â chi.

 • Ble rydych chi'n byw?

Bois y Pizza

Ers ei sefydlu yn 2014, mae cwmni Pizza Ffwrnes wedi gwneud enw i'w hun yma yng Nghymru. Yn gweini ym mhriodas neb llai na'r gantores Charlotte Church a phriodas y beiciwr Geraint Thomas, mae'n amlwg bod y ddau gyfaill, Ieuan Harry a Jez Phillips, wedi llwyr feistroli'r ddawn o greu'r pizza perffaith. Ond sut bydd pizza'r ddau Gymro o'r Gorllewin yn cymharu â rhai o gogyddion gorau'r byd – a hynny ym mamwlad y Pizza draddodiadol?

Maen nhw ar eu ffordd i gystadleuaeth pizza fwya'r byd yn Parma, Yr Eidal, y Campionato Mondiale della Pizza. Cyn cyrraedd, mae angen i'r ddau fanteisio ar y cyfle i ddysgu a blasu'r hyn sydd gan gyfoeth o ddiwylliant Ewrop i'w gynnig. Mi fyddan nhw'n dysgu, yn blasu, ac yn arbrofi drwy greu pizzas gwreiddiol yn defnyddio cynhwysion traddodiadol rhai o ardaloedd enwocaf Ewrop.

Bydd gwylwyr S4C yn dilyn y ddau a Smokey Pete – y fan fach dair olwyn sy'n cario calon y cwmni, y Ffwrnes Pizza, gan brofi holl hynt a helynt y daith.

Ar gael nawr

 • Heno

  Heno

  Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

 • Mwydro

  Mwydro

  Deg munud, un rhestr a llawer o fwydro! Yn y rhaglen olaf, bydd y criw yn trafod Cymru.

 • Ffeil

  Ffeil

  Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Prynhawn Da

  Prynhawn Da

  Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

 • Pwy 'di Bos y Gegin?!

  Pwy 'di Bos y Gegin?!

  Pwy fydd bos y gegin wrth i dri theulu gystadlu am gyfle i ennill gwyliau drwy baratoi pryd tri chwrs blasus.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Bois y Pizza

  Bois y Pizza

  Cyfres yn dilyn dau ddyn o Lanelli ar daith drwy Ewrop yn gwerthu pitsa wrth iddynt anelu at bencampwriaeth pitsa yn yr Eidal.

 • Dim Byd Sbeshial

  Dim Byd Sbeshial

  Gemau a sgyrsiau yng nghwmni Chuckles y clown a gweddill cymeriadau Dim Byd.

 • Chwaraeon y Dyn Bach

  Chwaraeon y Dyn Bach

  James Lusted sy'n ein cyflwyno ni i fyd chwaraeon pobl ag anableddau.

 • Gwdihw

  Gwdihw

  Cyfres yng nghwmni Megan Llyn sy'n cwrdd â phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel.

 • Chwilio am Cyw

  Chwilio am Cyw

  Mae Cyw wedi mynd i rywle, ond ble 'sgwn i? Awn ar antur i ddod o hyd iddi.

 • Bleddyn Môn a'r Ras Cefnfor Volvo

  Am dros bedwar degawd mae Ras Cefnfor Volvo wedi cydio'n dynn yng nghalon rhai o forwyr gorau'r byd. Dyma'r ras mae...

 • Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri

  Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri

  Guto Harri sy'n rhoi'r byd yn ei le wrth iddo gyfweld â rhai o enwau mawr y byd gwleidyddiaeth yng Nghymru a gweddill y Deyrnas Unedig.

 • Y Fets

  Y Fets

  Dilynwn gwmni Fets Ystwyth ar gyrion Aberystwyth wrth iddynt drin anifeiliaid anwes ac anifeiliaid fferm.

 • Doctoriaid Yfory

  Doctoriaid Yfory

  Cyfres o chwe rhaglen ddogfen yn dilyn blwyddyn ym mywyd myfyrwyr meddygol Prifysgol Caerdydd.

 • Ffermio

  Ffermio

  Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

 • Mwy o Stwnsh Sadwrn

  Mwy o Stwnsh Sadwrn

  Cipolwg yn ôl dros rai o uchafbwyntiau rhaglen dydd Sadwrn.

 • Awr Fawr

  Awr Fawr

  Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

 • Dwy Chwaer a Brawd

  Ffilm fer sy'n bortread o deulu mewn cymuned wledig ger Aberystwyth, a pherthynas dwy chwaer a brawd sydd dros nawdeg oed.

 • Seiclo: Felothon Cymru 2018

  Gyda miloedd o seiclwyr yn cymryd rhan, mae'r ras hon yn ardal Caerdydd yn ddigwyddiad pwysig yng nghalendr chwaraeon Cymru. Gyda...

 • Trefi Gwyllt Iolo

  Trefi Gwyllt Iolo

  Iolo Williams sy'n ein cyflwyno i fywyd gwyllt yn nhrefi Cymru.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon boblogaidd. (2018)

 • Dal Ati

  Dal Ati

  Amrywiaeth o raglenni ar gyfer dysgwyr.

 • Dal Ati: Bore Da

  Dal Ati: Bore Da

  Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da a chyfle i ymweld â phobl a llefydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Pen-blwydd Pwy? Bachgen

  Pen-blwydd Pwy? Bachgen

  Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach.

 • Penblwyddi Cyw

  Penblwyddi Cyw

  Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Deian a Loli

  Deian a Loli

  Mae hi'n ddiflas iawn yn nhy Tad-cu ac mae Deian a Loli yn ysu am ychydig bach o hwyl. Does dim...

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos.

 • Oci Oci Oci

  Oci Oci Oci

  Darts quiz presented by Eleri Siôn and Ifan Jones Evans where teams compete for a pot of money.

 • Arfordir Cymru: Llyn

  Arfordir Cymru: Llyn

  Taith ar hyd arfordir Pen Llyn i ymweld â phentrefi a lleoliadau diddorol.

 • Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr

  Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr

  Wyth tîm o bob rhan o Gymru yn cystadlu ym 'Mrwydr y Ffermwyr'.

 • Cegin Bryn: Tir a Môr

  Cegin Bryn: Tir a Môr

  Tir a'r môr Cymru sy'n ysbrydoli Bryn Williams yn y gyfres goginio hon.

 • Stwnsh Sadwrn

  Stwnsh Sadwrn

  Rhaglenni gwych a digon o hwyl.

 • Ochr 2

  Ochr 2

  Ymunwch â Heledd Watkins wrth iddi arwain taith gerddorol trwy archifau Ochr 1.

 • #Fi

  #Fi

  Cyfres yn dilyn person ifanc gwahanol bob wythnos yn gwneud rhywbeth arbennig.

 • Arfordir Cymru: Bae Ceredigion

  Arfordir Cymru: Bae Ceredigion

  Golwg ar draethau a phentrefi ar hyd arfordir Bae Ceredigion.

 • Chwarter Call

  Chwarter Call

  Cyfle i ymuno â Tudur, Mari, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi sy'n cynnwys sgetsys doniol, cymeriadau gwallgo' a digonedd o chwerthin!

 • Un Bore Mercher

  Un Bore Mercher

  Drama yn serennu Eve Myles fel Faith - cyfreithwraig, mam a gwraig sy'n cael ei thynnu i mewn i ddirgelwch pan fo'i gwr, Evan, yn diflannu.

 • Dathlu 'Da Dona

  Dathlu 'Da Dona

  Ymunwch â Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu.

 • Ysbyty Hospital

  Ysbyty Hospital

  Cyfres ddrama gomedi ar gyfer pobl ifanc yn dilyn hynt a helynt bywyd y staff mewn ysbyty.

 • Only Boys Aloud

  Only Boys Aloud

  Cyfres yn dilyn Tim Rhys-Evans wrth iddo lansio pedwar côr yn y Gogledd fydd yn perfformio gyda'i gilydd.

 • Rasus 2018

  Rasus 2018

  Rasus harnes o gyfarfodydd Cymru yn ystod haf 2018 - darllediadau byw ac uchafbwyntiau.

 • Ketnipz: Byd Gwallgo Harry Hambley

  Ffilm fer am fywyd un o artistiaid mwyaf poblogaidd Cymru, Harry Hambley, a byd gwallgof Ketnipz! Mae Harry Hambley yn arlunydd...

 • Pen-blwydd Pwy? Merch

  Pen-blwydd Pwy? Merch

  Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

 • Adre

  Adre

  Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres 'Adre'. Byddwn yn...

 • Teulu Ni

  Teulu Ni

  Cawn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd mewn teuluoedd o amgylch Cymru.

 • Cacamwnci

  Cacamwnci

  Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Y Diwrnod Mawr

  Y Diwrnod Mawr

  Trydedd gyfres y rhaglen sy'n dangos plentyn yn mwynhau diwrnod mawr yn ei bywyd.

 • Taith Tatŵ Dewi Pws

  Cyfle arall i fynd ar daith o amgylch Cymru gyda Dewi Pws wrth iddo geisio penderfynu a ddylai gael tatw. Wrth...

 • Rhestr gyda Huw Stephens

  Rhestr gyda Huw Stephens

  Huw Stephens sydd yn cyflwyno cwis sydd yn gofyn am feddwl cyflym a bysedd chwim.

 • Cynefin

  Cynefin

  Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen sy'n mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd gwahanol rannau o Gymru.

 • Hen Blant Bach Nadolig

  Hen Blant Bach Nadolig

  Cipolwg ar fywydau'r hen a'r ifanc; y ddwy genhedlaeth sy'n byw a bod mewn gofal.

 • Treiathlon Cymru 2018

  Treiathlon Cymru 2018

  Y gorau o rasus Cyfres Cymru - chwe ras treiathlon sy'n cael eu cynnal mewn gwahanol rannau o Gymru yn ystod haf 2018.

 • Llyfr y Flwyddyn 2018

  Gwion Hallam sy'n cyflwyno uchafbwyntiau Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2018 o'r Tramshed yng Nghaerdydd. Dyma un o nosweithiau pwysicaf y...

 • Pen-blwydd Pwy? Bachgen

  Pen-blwydd Pwy? Bachgen

  Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

 • Garddio a Mwy

  Garddio a Mwy

  Blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym.

 • Lowri Morgan: Her 333

  Lowri Morgan: Her 333

  Mae Lowri Morgan am herio ei hun i redeg o Ogledd Cymru i lawr i'r De mewn tridiau gan ddringo'r Tri Chopa - Yr Wyddfa, Cader Idris a Phen y Fan - ar y ffordd.

 • Dysgu gyda Cyw

  Dysgu gyda Cyw

  Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

 • Pigo Dy Drwyn

  Pigo Dy Drwyn

  Mirain a Gareth sy'n cadw trefn wrth i ddau dîm chwarae gemau snotlyd a swnllyd!

 • Ward Plant

  Ward Plant

  Cyfres ffeithiol wyth rhan yn dilyn hynt a helynt bywyd yn uned plant Ysbyty Gwynedd, Bangor. (2017)

 • 'Run Sbit

  'Run Sbit

  Cyfres gomedi ddychanol mewn fformat cyfres bry ar y wal.

 • Ahoi!

  Ahoi!

  Cyfres hwyliog ar gyfer plant meithrin yng nghwmni y môr-ladron Ben Dant a Cadi.

 • Jen a Jim a'r Cywiadur

  Jen a Jim a'r Cywiadur

  Cyfres addysgiadol ar gyfer plant meithrin yng nghwmni Jen a Jim.

 • Deg Uchaf Cyw

  Ar ôl pleidlais i ddewis eich hoff gymeriadau Cyw, dyma gyfle i weld y 10 uchaf mewn detholiad o raglenni'r gwasanaeth....

 • Tref a Tryst Pen-blwydd Cyw

  Rhaglen arbennig yng nghwmni Tref a Tryst i ddathlu pen-blwydd Cyw yn 10 oed. Y rhaglenni fydd: Bernard, Pat a Stan...

 • TiPiNi

  TiPiNi

  Cyfres liwgar ar gyfer plant meithrin sy'n dilyn TiPiNi ar daith drwy Gymru yn croesawu pawb i ddod i'r wyl i ganu a dawnsio!

 • Llanifeiliaid

  Llanifeiliaid

  Cyfres newydd yng nghwmni sêr pentref mwyaf anghyffredin Cymru - anifeiliaid o bob math!

 • Llond Ceg

  Llond Ceg

  Llond Ceg, y rhaglen sy'n trafod y pynciau sy'n bwysig i bobl ifanc rhwng 8 a 14 oed.

 • Cerdded Afon

  Cerdded Afon

  Cyfres o raglenni o 1985 yn dilyn afonydd Cymru yng nghwmni'r arlunydd Gareth Parry.

 • Jen a Jim Pob Dim

  Jen a Jim Pob Dim

  Mae Llew wedi cau'r caffi a mynd i'r jyngl i weld ei ffrindiau - rhywbeth mae'n ei wneud bob dydd Sul....

 • Sinema'r Byd

  Sinema'r Byd

  Ffilmiau byrion ar gyfer pobl ifanc gyda straeon o wahanol wledydd.

 • Hen Blant Bach

  Am dri diwrnod, mae criw o blant bach yn gadael eu meithrinfa ac yn treulio eu hamser mewn canolfan ddydd i'r...

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?