S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rhyngwladol

Cylchlythyr

Mae mwy o raglenni S4C nag erioed o'r blaen ar gael i wylwyr ar draws y byd. Mae rhestr lawn o'r rhaglenni sydd ar gael nawr ar waelod y dudalen hon.

Os ydych chi'n dymuno derbyn gwybodaeth am gynnwys rhyngwladol S4C, gallwch danysgrifio i dderbyn e-bost achlysurol.

Os ydych chi'n hapus i dderbyn gwybodaeth gan S4C am ein cynnwys rhyngwladol, neu i ni ofyn eich barn am ein gwasanaethau, darparwch eich e-bost yn y blwch isod.

Rydym yn cydnabod bod angen cadw eich manylion personol yn ddiogel. Ni fyddwn yn anfon eich manylion at unrhyw un heb eich caniatâd ac mi fyddwn yn esbonio sut i ddad-danysgrifio bob tro y byddwn ni'n cysylltu â chi.

 • Ble rydych chi'n byw?

Hen Blant Bach

Dros y misoedd diwethaf, mewn canolfannau gofal ar draws Cymru, mae arbrawf cymdeithasol arloesol wedi digwydd - a bydd y canlyniadau'n siŵr o syfrdanu.

Mae tri chanolfan ddydd – yng Ngarnant, Blaenau Ffestiniog a Bangor - yn rhan o'r arbrawf wrth i gamerâu cudd ddilyn yr henoed a'r plant yn bwyta, chwarae a magu perthynas â'i gilydd dros gyfnod o dridiau. Yn ogystal, mae dwy seicolegydd o Brifysgol Bangor yn clustfeinio ar y sgyrsiau ac yn gosod gweithgareddau er mwyn dod â'r ddwy genhedlaeth yn nes at ei gilydd.

Ar gael nawr

 • Hen Blant Bach Nadolig

  Hen Blant Bach Nadolig

  Cipolwg ar fywydau'r hen a'r ifanc; y ddwy genhedlaeth sy'n byw a bod mewn gofal.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon hirhoedlog. (Cyfres 2017)

 • Heno

  Heno

  Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

 • Chwarter Call

  Chwarter Call

  Mwy o gomedi gwallgof gyda'r criw.

 • Stwnsh

  Stwnsh

  Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

 • Awr Fawr

  Awr Fawr

  Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol.

 • Prynhawn Da

  Prynhawn Da

  Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

 • TiPiNi

  TiPiNi

  Hwyl yng nghwmni'r criw wrth iddynt gwrdd â phlant ym Methesda.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Cyw

  Cyw

  Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Ar y Bysus

  Ar y Bysus

  Cyfres yn dilyn tri chwmni bysus teuluol yng Ngorllewin Cymru.

 • Pobol Port Talbot

  Pobol Port Talbot

  Cyfres dair rhan yn edrych ar fywyd y gymuned ym Mhort Talbot.

 • Gwdihw

  Gwdihw

  Cyfres yng nghwmni Megan Llyn sy'n cwrdd â phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel.

 • Jen a Jim Pob Dim

  Jen a Jim Pob Dim

  Mae'r ardd yn gwrlid o eira ac felly mae Plwmp a Deryn eisiau adeiladu dyn eira. Gyda chymorth Jen a Jim...

 • Perthyn

  Perthyn

  In this series,Trystan Ellis-Morris meets pairs of relatives.

 • Carol yr Wyl 2017

  Carol yr Wyl 2017

  Plant o ysgolion cynradd sy'n canu carolau gwreiddiol gan obeithio ennill teitl Carol yr Wyl.

 • Parti Bwyd Beca

  Parti Bwyd Beca

  Mwy o ryseitiau blasus a hwyl yn y gegin gyda Beca Lyne-Pirkis.

 • Pobl a'u Gerddi

  Pobl a'u Gerddi

  Aled Samuel sy'n ymweld â gerddi hyfryd ac yn cwrdd â'r bobl sydd wedi eu creu.

 • Teulu Ni

  Teulu Ni

  Cawn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd mewn teuluoedd o amgylch Cymru.

 • Pan Dwi'n Fawr

  Pan Dwi'n Fawr

  Mae plant yn ymuno ag oedolyn i drio rhywbeth yr hoffen nhw ei wneud yn well pan fyddan nhw'n fawr.

 • I'r Gwyllt: Papua New Guinea

  Y cerddor Amlyn Parry fydd yn teithio 'nôl i jyngl anghysbell Papua New Guinea i recordio cerddoriaeth efo'r brodorion. Ddeng mlynedd...

 • Ffermio

  Ffermio

  Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

 • Sgorio

  Sgorio

  Ymunwch â Morgan Jones am holl ddigwyddiadau'r penwythnos o Uwch Gynghrair Cymru JD. Daw'r brif gêm o Faes Tegid wrth i'r...

 • Pyramid

  Pyramid

  Rhaglen gwis antur wedi ei chyflwyno gan Anni Llyn.

 • Da 'Di Dona

  Da 'Di Dona

  Dewch i ymuno â Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol.

 • Codi Pac

  Codi Pac

  Geraint Hardy sy'n mynd â ni i lefydd gwahanol yng Nghymru i ddysgu am leoliadau o gwmpas y wlad.

 • Un Bore Mercher

  Un Bore Mercher

  Drama yn serennu Eve Myles fel Faith - cyfreithwraig, mam a gwraig sy'n cael ei thynnu i mewn i ddirgelwch pan fo'i gwr, Evan, yn diflannu.

 • Gig Y Pafiliwn 2017

  Yn dilyn llwyddiant Gig Y Pafiliwn y llynedd yn Y Fenni mae Huw Stephens yn ôl i gyflwyno Gig Y Pafiliwn...

 • Arfordir Cymru: Bae Ceredigion

  Arfordir Cymru: Bae Ceredigion

  Golwg ar draethau a phentrefi ar hyd arfordir Bae Ceredigion.

 • Dal Ati

  Dal Ati

  Amrywiaeth o raglenni ar gyfer dysgwyr.

 • Bore Da

  Bore Da

  Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Penblwyddi Cyw

  Penblwyddi Cyw

  Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Deian a Loli

  Deian a Loli

  Does dim sôn am Grwndi, cath Nain Botwnnog, ac mae pawb yn dechrau poeni. Mae Deian a Loli yn penderfynu mynd...

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos.

 • Jude Cissé: Y WAG ar Wyliau

  Jude Cissé: Y WAG ar Wyliau

  Yn y gyfres yma, cawn rannu bywyd lliwgar y WAG o Fôn, Jude Cissé ar ymweliad â Mallorca, Rasus Caer, Sioe Ffasiwn Llundain a Marrakech ymhlith llefydd eraill, wrth iddi ymlacio a mwynhau yng nghwmni ffrindiau.

 • Ceffylau Cymru

  Ceffylau Cymru

  Cyfres yn canolbwyntio ar fyd y ceffyl yng Nghymru gan ddilyn gwahanol gyfranwyr ac amryw o fridiau.

 • Doctoriaid Yfory

  Doctoriaid Yfory

  Ail gyfres o raglenni dogfen yn dilyn myfyrwyr meddygol ifanc o Brifysgol Caerdydd.

 • Lois yn erbyn Anni

  Lois yn erbyn Anni

  Yr ail gyfres o sialensiau ffyrnig a chystadleuol ar gyfer Lois ac Anni.

 • Tref a Tryst

  Tref a Tryst

  Ymunwch â Tref, y ci drygionus a'i ffrind gorau Trystan. Dyma dy gyfle i ffonio i mewn os wyt ti eisiau'r cyfle i ennill gwobr wych.

 • Stwnsh Sadwrn

  Stwnsh Sadwrn

  Rhaglenni gwych a digon o hwyl.

 • Dysgu gyda Cyw

  Dysgu gyda Cyw

  Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

 • Sgorio

  Sgorio

  Gemau pêl-droed byw o Uwch Gynghrair Cymru.

 • It's My Shout

  It's My Shout

  Ffilmiau byrion sy'n rhan o gynllun It's My Shout. (2017)

 • 3 Lle

  3 Lle

  Ymhob rhaglen mae wyneb adnabyddus yn ein tywys i dri lle sy'n bwysig iddyn nhw. Cyfres 2017.

 • Rhys a Meinir

  Ffilm ddogfen gerddorol sy'n ffrwyth dychymyg y cerddor Cian Ciarán - yn seiliedig ar chwedl Rhys a Meinir, chwedl garu fwyaf...

 • Y Ffair Aeaf 2017

  Y Ffair Aeaf 2017

  Darllediadau o'r Ffair Aeaf yn Llanelwedd.

 • Y Byd ar Bedwar

  Y Byd ar Bedwar

  Cyfres materion cyfoes.

 • Pen-blwydd Pwy? Bachgen

  Pen-blwydd Pwy? Bachgen

  Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

 • Noson Lawen 'Steddfod Mon 2017

  O lwyfan mawreddog Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017, Dilwyn Morgan sy'n cyflwyno Noson Lawen unigryw yng nghwmni Elin Fflur, Côr Glanaethwy...

 • Y Cymro a laddodd Richard III

  Rhaglen llawn brwydro, tywallt gwaed, twyll ac ymladd am bwer - stori un gwr y mae hanes wedi anghofio amdano, tan...

 • Jen a Jim a'r Cywiadur

  Jen a Jim a'r Cywiadur

  Cyfres addysgiadol ar gyfer plant meithrin yng nghwmni Jen a Jim.

 • Lle Aeth Pawb? 1989

  Lle Aeth Pawb? 1989

  Cyfres newydd sy'n olrhain hanes pump o blant a bortreadwyd mewn ffilm ym 1989. Ble maen nhw nawr?

 • Ochr 1: Yws Gwynedd ym Maes B

  Pennod arbennig o Ochr 1 yn cynnwys uchafbwyntiau set Yws Gwynedd o nos Sadwrn olaf Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017. Yn...

 • Rygbi Pawb

  Rygbi Pawb

  Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru.

 • Rygbi Pawb

  Rygbi Pawb

  Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru.

 • O'r Senedd

  O'r Senedd

  Straeon gwleidyddol o bob cwr o Gymru, y Senedd ym Mae Caerdydd a San Steffan.

 • Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Cyfres 2017-18 o'r gyfres fawl a chanu cynulleidfaol.

 • Pen-blwydd Pwy? Merch

  Pen-blwydd Pwy? Merch

  Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

 • Taith Tatŵ Dewi Pws

  Yn ei chwedegau hwyr, mae Dewi Pws yn ystyried cael ei datw cyntaf, ond does ganddo ddim syniad pa fath i'w...

 • Cefn Gwlad

  Cefn Gwlad

  Crwydro cefn gwlad Cymru yng nghwmni Dai Jones - cyfres 2017/18.

 • Pigo Dy Drwyn

  Pigo Dy Drwyn

  Mirain a Gareth sy'n cadw trefn wrth i ddau dîm chwarae gemau snotlyd a swnllyd!

 • Chwedloni

  Chwedloni

  Straeon unigryw sy'n adlewyrchu bywyd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?