S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rhyngwladol

Cylchlythyr

Mae mwy o raglenni S4C nag erioed o'r blaen ar gael i wylwyr ar draws y byd. Mae rhestr lawn o'r rhaglenni sydd ar gael nawr ar waelod y dudalen hon.

Os ydych chi'n dymuno derbyn gwybodaeth am gynnwys rhyngwladol S4C, gallwch danysgrifio i dderbyn e-bost achlysurol.

Os ydych chi'n hapus i dderbyn gwybodaeth gan S4C am ein cynnwys rhyngwladol, neu i ni ofyn eich barn am ein gwasanaethau, darparwch eich e-bost yn y blwch isod.

Rydym yn cydnabod bod angen cadw eich manylion personol yn ddiogel. Ni fyddwn yn anfon eich manylion at unrhyw un heb eich caniatâd ac mi fyddwn yn esbonio sut i ddad-danysgrifio bob tro y byddwn ni'n cysylltu â chi.

 • Ble rydych chi'n byw?

Iaith ar Daith

Pum seleb, pum mentor a phum rheswm gwahanol dros ddysgu'r Gymraeg - dyna beth sydd wrth galon Iaith ar Daith.

Pob wythnos, bydd un seleb ac un mentor Cymraeg ei iaith, sydd hefyd yn wyneb adnabyddus, yn teithio i fannau gwahanol o Gymru er mwyn dysgu mwy o'r iaith - ac fe fydd sawl her ar y ffordd.

Dewch i gwrdd â'r selebs:

Carol Vorderman - cyn-gyflwynydd Countdown, cyflwynydd teledu a radio.

Colin Jackson - enillydd medal Olympaidd am wibio a chlwydo a chyflwynydd BBC.

Ruth Jones - actores ac awdur.

Adrian Chiles - cyn-gyflwynydd The One Show a chyflwynydd chwaraeon ITV.

Scott Quinnell - cyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol i Gymru a sylwebydd chwaraeon.

Ar gael nawr

 • Sioe Fach Fawr...

  Sioe Fach Fawr...

  Owain Williams sy¿n dilyn paratoadau cymuned Penmachno a'r cylch i greu sioe sy¿n ddathliad o'u talentau lleol¿ y Sioe Fach Fawr!

 • Sgwrs dan y Lloer

  Sgwrs dan y Lloer

  Mae'r gwanwyn lond y tir a'r awyr yn gliriach nag erioed, dyma gefnlen berffaith ar gyfer noson hamddenol braf yn yr ardd, a chyfle arbennig am sgwrs dan y sêr yng nghwmni Elin Fflur a rhai o wynebau cyfarwydd Cymru. Y tro hwn: y cyfansoddwr Robat Arwyn sy'n westai.

 • Rhaglen Deledu Gareth

  Rhaglen Deledu Gareth

  Mae Gareth am wisgo ei esgidiaau rhedeg yr wythnos yma oherwydd thema¿r rhaglen ydi chwaraeon! Yn ogystal a chael gwersi bocsio a sgwrsio gyda seren tim rygbi Cymru, bydd Gareth yn trafod y bêl gron gyda un o wybnebau mwyaf cyfarwydd Cymru. Hyn oll i gyd, a chân i orffen, wrth gwrs!

 • Sigldigwt

  Sigldigwt

  Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Ymunwch gyda Tref y ci, Elin a Berian wrth iddynt edrych ar ôl pob math o anifeiliaid gyda help eu ffrindiau ifanc. Heddiw cawn gwrdd â Meurig y gath a Jini a¿u cheffylau

 • Cefn Gwlad

  Cefn Gwlad

  Cyfres o raglenni awr gyda Mari Lovgreen yn mwynhau rhai o glasuron Dai Llanilar - heno hwyl tripiau tramor Dai. Hefyd trip criw Cefn Gwlad bach ¿ i ffatri goed yn Llanrwst!

 • Siwrne Ni

  Siwrne Ni

  Cyfres newydd, llawn hwyl a fydd yn dilyn plant a¿u teuluoedd wrth iddyn nhw deithio mewn car gyda¿i gilydd ar siwrnai arbennig. Y tro ¿ma, mae ffrindiau Celt a Tomos are eu ffordd i¿r trac i ymarfer eu sgiliau gyrru beic modur cyn eu cystadleuaeth motorcross nesa.

 • Halibalw

  Halibalw

  Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Dolenni Cyw

  Dolenni Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl i'r plant lleiaf.

 • Ar Werth

  Ar Werth

  Yn y rhaglen hon, mae¿r arwerthwr Iestyn Leyshon yn cymysgu busnes â phleser wrth iddo drio gwerthu tŷ eu cymydog yn Llanfihangel y Creuddyn. Mae¿r tŷ ar werth ers blwyddyn, ond mae 'na deulu ifanc yn ymweld â¿r cartre¿ am y trydydd tro.Mae nhw¿n croesi bysedd daw cynnig ar eu tŷ nhw fel y gallan nhw wireddu eu breuddwyd o symud i¿w tŷ delfrydol. Mae¿r asiantwr Dafydd Hardy ym mhentre¿ Nant Peris yr wythnos hon. Mae e¿n cwrdd ag un o ddeg o bobol leol sydd yng nghanol y bros

 • Asra

  Asra

  Plant o ysgolion cynradd Cymru sy'n cystadlu yn y gyfres hwyliog hon lle mae ennill sêr yn golygu ennill pwer.

 • Gwdihw

  Gwdihw

  Cyfres yng nghwmni Megan Llyn sy'n cwrdd â phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel.

 • Ahoi!

  Ahoi!

  A fydd Mor Ladron o Ysgol y Ffwrnes yn medru helpu achub Ynys Bendibelliawn o ddwylo Capten Cnec'

 • Gêm Gartre

  Gêm Gartre

  Ymunwch ag Owain Gwynedd ar gyfer y gyfres cwis chwaraeon hwyliog ble fydd cefnogwyr o'r campau yn cystadlu yn erbyn seren o fyd y chwaraeon a pherson enwog arall. Ar ddiwedd y rhaglen, bydd yr enillydd yn ceisio hawlio hyd at fil o bunnoedd ar gyfer achos da o'u dewis.

 • Natur a Ni

  Natur a Ni

  Ar Natur a Ni yr wythnos hon bydd Morgan Jones yn dod i adnabod bywyd gwyllt Cymru yn well yng nghwmni naturiaethwyr brwdfrydig. Bydd cyfle hefyd i adnabod can aderyn yr wythnos a gweld dyddiadur bywyd gwyllt mis Mehefin Angharad Jones.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Gydag amser Fflur yn prinhau mae¿r gymdeithas yn dod at ei gilydd i gynorthwyo. Wrth i bawb gludo bwyd a chynnig cefnogaeth gwelwn y teulu bach yn rhannu moment prin o hapusrwydd a hwyl. Daw canlyniad prawf gwaed Mali trwy¿r post, ond dim ond wrth drafod a theulu Miriam y gellir gweld a yw hi mewn sefyllfa i gynorthwyo ai peidio. Yn anffodus mae¿r canlyniad yn siom enbyd i bawb a Mali¿n torri ei chalon. Mae Carys yn wallgo efo Aled yn dilyn dadleniad Barry, ond pan glyw ochr Aled y stori mae hi¿

 • Sion y Chef

  Sion y Chef

  Mae Siôn a Sam yn drifftio ar y môr. Sut lwyddan nhw i ddal sardinau ar gyfer bwydlen heno'

 • Jambori

  Jambori

  Helo, siwd mae' Sut wyt ti' Croeso mawr i'r Jamborî! Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio, robotiaid yn chwarae a ffrwythau yn symud, hyn a lot mwy ar Jamborî!

 • Heno

  Heno

  Heno, byddwn ni'n datgelu enillwyr gwobr Tir-Na-Nog ac yn cael sgwrs gyda'r enillydd. Bydd Emma Marie yn ymuno am sgwrs a chân, ac mi fydd Huw Fash yma i drafod ffasiwn tra'n gwersylla.

 • Ffermio

  Ffermio

  Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Y tro hwn: datgelu enw newydd ar gyfer ein heffer; cipolwg ar fywyd Pennaeth Cyswllt Ffermio, Eirwen Williams; a gwartheg a'u gwreiddiau o Siapan yn pori yng Ngwynedd...

 • Heno Aur

  Heno Aur

  Cyfres newydd gydag Angharad Mair a Siân Thomas sy'n dathlu 30 mlynedd o raglen Heno. Eisteddwch nol i chwerthin a rhyfeddu ar rai o straeon mawr 1991, pan roedd Cymru yn le hollol wahanol!

 • Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Wrth i¿r gyfres ddirwyn i ben, Lisa fydd yn ein tywys drwy rai o uchafbwyntiau¿r gyfres bresennol o Dechrau Canu Dechrau Canmol ¿ o ganu grymus i straeon teimladwy o bob cwr o Gymru.

 • Shwshaswyn

  Shwshaswyn

  Os yw'r byd yn teimlo yn rhy brysur, dewch i Shwshaswyn i gael saib.

 • Cynefin

  Cynefin

  Yr Wyddgrug. Bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen yn darganfod mwy am un o gyfrinachau mwyaf Sir y Fflint ac yn olrhain hanes cychwynol y dref. Yn Theatr Clwyd bydd taith arbennig tu ôl i'r llen, a chyfle i brofi'r cyffro o fod yn rhan o sioe fyw, ac ym Mharc Gwledig Loggerheads, bydd cyfle i abseilio i lawr wyneb y mynydd calch sy'n nodweddiadol o'r ardal.

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn yn ymweld â thy wyneb i waered cyfoes a golau, clamp o dy Fictoraidd ar ei newydd wedd a thy teras lliwgar â dylanwad Dwyreiniol.

 • Cymry ar Gynfas

  Cymry ar Gynfas

  Yn y rhaglen hon bydd yr artist cyfrwng Cymysg Luned Rhys Parri yn mynd ati I geisio portreadu Rhys Mwyn.

 • Cegin Bryn: Yn Ffrainc

  Cegin Bryn: Yn Ffrainc

  Mae'r cogydd Bryn Williams yn teithio dros y dwr i Ffrainc yn y gyfres hon i ail-ddarganfod ei wreiddiau coginio.

 • Bwystfil

  Bwystfil

  Wythnos yma, byddwn yn edrych ar ddeg anifail mwyaf ciwt y byd. O¿r fach, i'r feddal ac yn enwedig bwysfilod bach flwfflyd.

 • Blociau Rhif

  Blociau Rhif

  Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl i'r plant lleiaf.

 • Garddio a Mwy

  Garddio a Mwy

  Blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Mae Iwan yn trafod problem y llau du ar y coed ceirios, a Meinir yn creu basgedi crôg tlws gan ddefnyddio eiddew/iorwg, tra bod Sioned yn dangos sut i gael planhigion newydd drwy e'u 'priddo'.

 • Chwys

  Chwys

  Cyfres dair rhan sy'n rhoi gwedd gyfoes ar gampau gwledig traddodiadol - hafaidd, chwyslyd a bythol boblogaidd - torri coed, tynnu rhaff a chneifio.

 • Sinema'r Byd

  Sinema'r Byd

  Ffilm 15 munud i S4C a'r Undeb Darlledu Ewropeaidd wedi ei hanelu at blant rhwng 6 a 12 oed.

 • 5 am 5

  5 am 5

  Pum cwestiwn mewn pum munud. Mae Jack Quick ¿nôl gydag atebion y pum cwestiwn wnaeth e osod yn gynharach. Faint gawsoch chi¿n gywir'

 • Awr Fawr

  Awr Fawr

  Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol.

 • Prynhawn Da

  Prynhawn Da

  Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

 • Deian a Loli- Cyfres1

  Deian a Loli- Cyfres1

  Mae hi'n storm o fellt a tharanau ac mae Deian a Loli'n methu cysgu. Ac i wneud pethau'n waeth mae yna swn rhyfedd yn dod oddi tan y gwely.

 • Pecynnau Graffeg Cyw

  Pecynnau Graffeg Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl i'r plant lleiaf.

 • Fideo Fi o'r Ty

  Fideo Fi o'r Ty

  Cyfres o vlogs a gemau llawn hwyl gan blant o'u cartrefi

 • Dewi a'r Ditectifs Gwyllt

  Dewi a'r Ditectifs Gwyllt

  Mae'r ditectifs yn edrych ar fywyd mincod, y creaduriaid bach sy'n fwy enwog am eu cotiau ffwr sydd wedi addurno sawl cot grand ar fenywod ledled y byd.

 • Ar y Bysus

  Ar y Bysus

  Cyfres yn dilyn tri chwmni bysus teuluol yng Ngorllewin Cymru.

 • None

  None

  Mi gafodd cymeriadau Ysgol Maesincla dipyn o argraff ar wylwyr y gyfres deledu, ac mae'r rhaglen arbennig yma yn rhoi cyfle i ni ddal fyny efo straeon y plant, eu teuluoedd a'r staff yn ystod cyfnod o newid mawr yn hanes yr ysgol.

 • Caru Siopa

  Caru Siopa

  Daw¿r ail bennod o¿r gyfres newydd sbon hon o Aberystwyth, ble mae¿r gyflwynwraig Lara Catrin yn cyfarfod a dau siopwr brwd sydd am wneud arian wrth ail gylchu dillad ail law. Mae Carwen a Dylan yn dwli ar fargen ond byddan nhw¿n cael eu herio i brynu dillad o siopau elusen cyn eu trawsnewid a¿u gwerthu eto, gyda¿r ennillydd yn cadw¿r arian i gyd. Mae Lara yn rhannu ei syniadau clyfar i¿n perswadio ni gyd ailgylchu ein hoff ddillad.

 • Dysgu Gyda Cyw

  Dysgu Gyda Cyw

  Rhaglenni addysgiadol ar gyfer y plant lleiaf.

 • Caru Canu

  Caru Canu

  Cyfres animeddedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. Y tro hwn mae "Un a Dwy a Thair" yn gân sy'n ymarfer cyfri i ddeg

 • Teulu Ni

  Teulu Ni

  Cawn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd mewn teuluoedd o amgylch Cymru.

 • Jen a Jim Pob Dim

  Jen a Jim Pob Dim

  Mae Jen a'r llong danfor yn ei chael hi'n anodd dilyn cyfarwyddiadau. A all Jim a Jim a Chapten Carys eu helpu i ddysgu'r gwahaniaeth rhwng lan a lawr a 'nôl ac ymlaen'

 • Cacamwnci

  Cacamwnci

  Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Oli Wyn

  Oli Wyn

  Yn oriau mân y bore, pan mae¿r strydoedd yn dawel, un o¿r ychydig pobl sydd mas yn gyrru yw dynion llaeth. Heddiw, ry¿ ni¿n cymryd golwg agosach ar sut mae fflôt laeth hen ffasiwn yn gweithio.

 • Mwy o Mwfs - M O M

  Mwy o Mwfs - M O M

  Cyfres yn dilyn dawnswyr ifanc yng Nghymru a thu hwnt. Ymunwch â Hanna a Jay wrth iddyn nhw symud, stepio, dawnsio, tymblo a throelli gyda'r goreuon.

 • Antur Natur Cyw

  Antur Natur Cyw

  Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

 • Amser Maith Maith yn ôl

  Amser Maith Maith yn ôl

  Stori o dros gan mlynedd yn ôl adeg y Rhyfel Byd Cyntaf' sydd gan Tadcu heddiw. Mae Tomi a Gwen wedi bod yn gofalu am eu llysiau yn ofalus iawn ar gyfer y gystadleuaeth arddio. Mrs Parri yw'r beirniad ac mae hi wedi ymweld a phob gardd yn y pentre er mwyn dod o hyd i enillydd.

 • Nos Da Cyw

  Nos Da Cyw

  Sh! Mae¿r haul yn mynd i¿w wely ac mae¿n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori Ffranc y cranc.

 • Rygbi: Clasuron Bermuda

  Rygbi: Clasuron Bermuda

  Ar ôl ennill y Cwpan y flwyddyn gynt, y Llewod gyda'r dewin bach Shane Williams oedd y ffefrynnau i ennill Pencampwriaeth Clasuron Bermuda yn 2016.

 • Cymoedd Roy Noble

  Cymoedd Roy Noble

  In the second series, Roy Noble visits more South Wales Valleys including the Neath, Gwendraeth, Swansea and Loughor Valleys.

 • Jen a Jim a'r Cywiadur

  Jen a Jim a'r Cywiadur

  Cyfres addysgiadol ar gyfer plant meithrin yng nghwmni Jen a Jim.

 • Lowri Morgan: Her 333

  Lowri Morgan: Her 333

  Mae Lowri Morgan am herio ei hun i redeg o Ogledd Cymru i lawr i'r De mewn tridiau gan ddringo'r Tri Chopa - Yr Wyddfa, Cader Idris a Phen y Fan - ar y ffordd.

 • Dal Ati

  Dal Ati

  Amrywiaeth o raglenni ar gyfer dysgwyr.

 • Oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Yr wythnos yma, bydd yr Oedfa o dan ofal y Parchedig Ddr Adrian Morgan.

 • Pen-Blwydd Pwy? Merch

  Pen-Blwydd Pwy? Merch

  Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach.

 • Penblwyddi Cyw

  Penblwyddi Cyw

  Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Stand Yp

  Stand Yp

  Cyfres dair rhan yng nghwmni digrifwr stand yp gwahanol bob tro.

 • None

  None

  Iddon Alaw Jones sy'n cyflwyno cyngerdd o Bafiliwn Eisteddfod Môn 2017 gyda'r tenor rhyngwladol Gwyn Hughes Jones yn perfformio caneuon sydd yn hen ffefrynnau eisteddfodol. Hefyd, cawn y cyfle cyntaf i glywed tri darn newydd gan Gareth Glyn ac Eleri Cwyfan. Yn perfformio bydd y pianydd amryddawn Iwan Llywelyn Jones a phedwarawd lleisiol o ieuenctid Môn - Steffan Lloyd Owen, Meilir Jones, Llio Evans a Meinir Wyn Roberts.

 • Ceffylau Cymru

  Ceffylau Cymru

  Ail gyfres o'r rhaglen sy'n canolbwyntio ar fyd y ceffyl gan ddilyn gwahanol gyfranwyr ac amryw o fridiau.

 • Trysorau'r Teulu

  Trysorau'r Teulu

  Yr arbenigwyr John Rees ac Yvonne Holder sy'n chwilota ledled y wlad am rai o drysorau Cymru.

 • MabinOgi - Ogi a Mwy!

  MabinOgi - Ogi a Mwy!

  Criw Stwnsh yn cyflwyno chwedlau Cymru mewn ffordd ti ¿rioed ¿di weld o¿r blaen! Yr wythnos hon, dyma eu fersiwn nhw o stori Culhwch ac Olwen. Digon o hwyl, chwerthin a rapio!

 • Codi Hwyl - Dan Glo

  Codi Hwyl - Dan Glo

  Her torri gwallt i'r hogia wrth i John a Dilwyn Godi Hwyl Dan Glo!

 • Gerddi Cymru

  Gerddi Cymru

  Aled Samuel sy'n ymweld â rhai o gerddi hyfrytaf Cymru.

 • Cegin Bryn: Tir a Môr

  Cegin Bryn: Tir a Môr

  Tir a'r môr Cymru sy'n ysbrydoli Bryn Williams yn y gyfres goginio hon.

 • None

  None

  Rhaglen ddogfen arbennig yn dilyn hynt a helynt criw clos o fechgyn o Gwm Rhondda wrth iddyn nhw droi'n 18. Sut fydd y bois ifanc o Ysgol Gyfun Cwm Rhondda yn ymdopi wrth wynebu croesffordd newydd yn eu bywydau a throi eu golygon at y byd tu hwnt i gatiau'r ysgol' Mae'r bechgyn yn rhannu eu teimladau am rai o'r materion sydd yn cyffwrdd â'u cenhedlaeth nhw yn cynnwys hunaniaeth rywiol a'r pwysau i lwyddo. Byddwn yn gweld yr heriau o dyfu fyny yn un o ardaloedd mwya difreintiedig Cymru, ond ard

 • Pen-Blwydd Pwy? Bachgen

  Pen-Blwydd Pwy? Bachgen

  Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach.

 • Lolipop

  Lolipop

  Cyfres ddrama gomedi. Mae hi¿n ddiwedd tymor ac mae Jac, Cali a Harri yn edrych mlaen am wyliau. Ond mae syniad gwahanol gan Catz, sy¿n arwain at antur sbŵci!

 • Cwpwrdd Epic Chris

  Cwpwrdd Epic Chris

  Yn y rhaglen olaf yn y gyfres bydd Chris yn coginio peli cig Swedaidd mewn saws hufenog, brechdan BLT gyda thwist Mecsicanaidd, shancs cig oen gyda ffa cannellini a brenin y pysgod.

 • Her Yr Hinsawdd

  Her Yr Hinsawdd

  Yr Athro Siwan Davies sy'n esbonio mwy am oblygiadau'r newid hinsawdd presennol.

 • None

  None

  Yn y rhaglen, Babis Covid : Babis Gobaith, byddwn yn dilyn 5 cwpwl sydd ar fin rhoi genedigaeth i blentyn. Mi fydd y 5 cwpwl yn ffilmio eu hunain wrth iddyn nhw wynebu heriau gwahanol yn ystod cyfnod COVID-19. Mae problemau gwahanol i'r arfer yn codi cyn y genedigaeth, yn ystod ac ar ol.

 • Gerddi Cymru

  Gerddi Cymru

  Cipolwg ar rai o gerddi Cymru yng nghwmni Aled Samuel.

 • Adre

  Adre

  Nia Parry sy¿n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres ¿Adre¿. Yr wythnos hon byddwn yn ymweld â chartref y gyflwynwraig deledu Heledd Cynwal ger Llandeilo.

 • Chwys

  Chwys

  Cyfres sy'n rhoi gwedd gyfoes ar gampau gwledig traddodiadol.

 • Potsh

  Potsh

  Be chi¿n cael os chi¿n rhoi 4 cogydd amhrofiadol yn y gegin' Potsh wrth gwrs! Leah a Dyfed fydd yn helpu¿r tîm pinc a¿r tîm glas yn y gegin wrth iddyn nhw drio ennill y Pinafal Aur! Tair rownd Potshlyd sydd o¿u blaenau. Yn gyntaf, bydd rhaid creu pryd mewn 10 munud, yna wynebu sypreis parsel Potsh ac i orffen coginio Prif Gwrs gan ddilyn ryseit, ond falle gawn ni ddim gweld y rysait i gyd! Yn y rhaglen yma Ysgol Botwnnog sy¿n coginio Brecwast llawn

 • Chwaraeon y Dyn Bach

  Chwaraeon y Dyn Bach

  James Lusted sy'n ein cyflwyno ni i fyd chwaraeon pobl ag anableddau.

 • Shwshaswyn

  Shwshaswyn

  Beth sy'n digwydd ym myd Shwshaswyn heddiw'

 • Mamwlad gyda Ffion Hague

  Mamwlad gyda Ffion Hague

  Ffion Hague sy'n adrodd stori nifer o ferched sydd wedi chwarae rhan allweddol yn hanes Cymru.

 • Becws

  Becws

  Cyfres 2. Beca Lyne-Pirkis sy'n ein hysbrydoli gyda mwy o ryseitiau blasus.

 • Garejis: Dan y Bonet

  Garejis: Dan y Bonet

  Mae cwmni Gwili Jones yn arddangos yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, mae cwmni BV Rees yn dathlu penblwydd yn 70oed ac mae Melvyn a Meirion Evans yn cael cyfle i gystadlu yn erbyn ei gilydd yn Rali'r Down, Gogledd Iwerddon.

 • Adre

  Adre

  Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yng nhartrefi rhai o enwogion Cymru.

 • Ci Da

  Ci Da

  Cyfres am un o hoff anifeiliaid anwes teuluoedd Cymru, y ci! Gyda ffeithiau difyr a chyngor am ofalu am eich ffrind blewog.

 • Dihirod Dyfed - Cyfres 1

  Dihirod Dyfed - Cyfres 1

  Ar noson oer o Dachwedd ym 1868, yn y coed gerllaw Trawsgoed, daeth Wil Richards, Cefn Coch a dau gyfaill wyneb yn wyneb a Joseph Butler, cipar yr Arglwydd Lisburne. clywyd swn dryll yn tanio ac esgordd digwyddiadau'r noson honno ar un o 'manhunts' mwyaf a welwyd yng ngorllwin Cymru. Priododd Wil Richards a Bet Morgan yn Ohio ym 1872. Bu ef farw ym 1921 a Bet yn 1937, fe'u claddwyd ym mynwent Oak Hill.

 • Chwedloni

  Chwedloni

  Straeon unigryw sy'n adlewyrchu bywyd.

 • Dihirod Dyfed - Cyfres 2

  Dihirod Dyfed - Cyfres 2

  None

 • None

  None

  Faint o'n gwastraff plastig sy'n llygru môr yr Artig' Aeth Mari Huws yno i weld drosti'i hun.

 • None

  None

  Mae Arthur a Glesni yn byw bywyd distaw, di-drafferth gyda'i gilydd yng nghefn gwlad canolbarth Cymru. Hynny yw nes bod Arthur yn darganfod technoleg newydd a fydd yn newid eu bywydau am byth.

 • BBQ Chris Roberts: Tân a Mwg

  BBQ Chris Roberts: Tân a Mwg

  None

 • Bang: Cyfres 2

  Bang: Cyfres 2

  Mae¿r heddlu¿n trefnu ymgyrch anarferol er mwyn ceisio dal y llofrudd ond mae¿r ymgyrch yn methu wedi i Harri ymyrryd. Datgelwyd gwir hunaniaeth y lloffrudd wedi iddo ymosod ar Richie yn yr orsaf heddlu. Ceisia Sam helpu Caryn ac mae¿n rhaid iddo gwneud safiad gyda Morgan er mwyn ei hachub hi.

 • Beirdd/Beats

  Beirdd/Beats

  None

 • Esyllt Ethni Jones yn Cyflwyno...

  Esyllt Ethni Jones yn Cyflwyno...

  Yn y bennod yma bydd Esyllt Ethni Jones yn ein tywys o gwmpas tref y Rhyl. Be fydd yn dwyn ei sylw hi tybed'

 • Fforwm Ffermio

  Fforwm Ffermio

  None

 • None

  None

  None

 • Hoyw, Balch, Caru Rygbi

  Hoyw, Balch, Caru Rygbi

  None

 • Iaith ar Daith

  Iaith ar Daith

  Cyfle i weld uchafbwyntiau o¿r gyfres ¿Iaith ar Daith¿ lle mae pump enw adnabyddus yn dysgu Cymraeg gyda chymorth siaradwyr rhugl ac yn teithio ar draws y wlad i ymarfer!

 • None

  None

  O lwyfan mawreddog Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017, Dilwyn Morgan sy'n cyflwyno Noson Lawen unigryw yng nghwmni Elin Fflur, Côr Glanaethwy, Eilir Jones, Trio, Wil Tân a Ceri, Y Tri Trwmpedwr, Edern a Bach a Mawr.

 • Sgrameer

  Sgrameer

  None

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?