S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rhyngwladol

Cylchlythyr

Mae mwy o raglenni S4C nag erioed o'r blaen ar gael i wylwyr ar draws y byd. Mae rhestr lawn o'r rhaglenni sydd ar gael nawr ar waelod y dudalen hon.

Os ydych chi'n dymuno derbyn gwybodaeth am gynnwys rhyngwladol S4C, gallwch danysgrifio i dderbyn e-bost achlysurol.

Os ydych chi'n hapus i dderbyn gwybodaeth gan S4C am ein cynnwys rhyngwladol, neu i ni ofyn eich barn am ein gwasanaethau, darparwch eich e-bost yn y blwch isod.

Rydym yn cydnabod bod angen cadw eich manylion personol yn ddiogel. Ni fyddwn yn anfon eich manylion at unrhyw un heb eich caniatâd ac mi fyddwn yn esbonio sut i ddad-danysgrifio bob tro y byddwn ni'n cysylltu â chi.

 • Ble rydych chi'n byw?

Mike Phillips a'r Senghenydd Sirens

Bu camerâu S4C yn ffilmio tîm y Senghenydd Sirens drwy dymor cyfan wrth iddyn nhw gael eu mentora gan Mike, sy'n hyfforddi tîm am y tro cyntaf.

Dywedodd y cyn-fewnwr, a enillodd 99 cap rhyngwladol, "Mae'r tîm wedi bod yn wych ac mae e wedi bod yn bleser eu gwylio nhw'n chwarae a bod yn rhan o'r cyfan. Maen nhw i gyd yn gymeriadau a fi 'di dod i 'nabod nhw'n dda. Daeth un neu ddwy lan i Sale i wylio fy ngêm olaf i ym mis Mai. Fi 'di joio mas draw ac mae e wedi bod yn brofiad grêt."

Mae sawl wyneb cyfarwydd yn ymddangos yn y gyfres i gynnig eu harbenigedd i'r tîm, gan gynnwys hyfforddwr amddiffyn Cymru, Robin McBryde; hyfforddwr tîm Merched Cymru, Rowland Phillips a'r chwaraewyr rhyngwladol, Cerys Hale, Elinor Snowsill a Lloyd Williams.

Dywedodd y prop Kayleigh Mason, "Roedd e'n ffab. Roedd pawb wedi mwynhau cael hyfforddiant gan bobl brofiadol fel Rowland Phillips, Robin McBryde a Cerys Hale. Roedd e'n help enfawr."

Ar gael nawr

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon hirhoedlog. (Cyfres 2017)

 • Heno

  Heno

  Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

 • Tân

  Tân

  Cyfres llawn drama a thensiwn yn dilyn aelodau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wrth eu gwaith.

 • Stwnsh

  Stwnsh

  Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

 • Awr Fawr

  Awr Fawr

  Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol.

 • Newyddion S4C

  Newyddion S4C

  Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Prynhawn Da

  Prynhawn Da

  Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

 • Cyw

  Cyw

  Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Her Yr Hinsawdd

  Her Yr Hinsawdd

  Yr Athro Siwan Davies sy'n esbonio mwy am oblygiadau'r newid hinsawdd presennol.

 • Mike Phillips a'r Senghenydd Sirens

  Mike Phillips a'r Senghenydd Sirens

  Cyfres yn dilyn Mike Phillips wrth iddo ymgymryd â'r her o hyfforddi'r tîm rygbi merched, Senghenydd Sirens. A fyddan nhw'n gorffen ar frig y gynghrair?

 • Gwdihw

  Gwdihw

  Cyfres yng nghwmni Megan Llyn sy'n cwrdd â phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel.

 • Garddio a Mwy

  Garddio a Mwy

  Cyfres am arddio a hamdden yng nghwmni'r arbenigwyr.

 • Dysgu gyda Cyw

  Dysgu gyda Cyw

  Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

 • Cacamwnci

  Cacamwnci

  Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Y Diwrnod Mawr

  Y Diwrnod Mawr

  Trydedd gyfres y rhaglen sy'n dangos plentyn yn mwynhau diwrnod mawr yn ei bywyd.

 • O'r Senedd

  O'r Senedd

  Straeon gwleidyddol o bob cwr o Gymru, y Senedd ym Mae Caerdydd a San Steffan.

 • Y Byd ar Bedwar

  Y Byd ar Bedwar

  Cyfres materion cyfoes.

 • Ysgol Ddawns Anti Karen

  Ysgol Ddawns Anti Karen

  Cyfres hwyliog yn dilyn Karen Pritchard ac aelodau ei hysgol ddawnsio.

 • Y Dyn Gwyllt: Tri Thymor

  Y Dyn Gwyllt: Tri Thymor

  Carwyn Jones o Borthmadog sy'n gosod sialens i'w hun i oroesi yn y gwyllt a byw yn hunangynhaliol am bum diwrnod yn ystod tri thymor gwahanol o'r flwyddyn.

 • Ffermio

  Ffermio

  Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

 • Sgorio

  Sgorio

  Ymunwch â Morgan Jones am drosolwg o holl ddigwyddiadau'r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD. Mae dau o geffylau blaen y...

 • Boom!

  Boom!

  Dyma'r sioe sy'n gwneud yr arbrofion na ddylech chi eu gwneud adre'! Ffrwydradau, siociau trydanol, cemegau peryglus, technoleg newydd a gynj.

 • Jen a Jim Pob Dim

  Jen a Jim Pob Dim

  Mae Llew wedi cau'r caffi a mynd i'r jyngl i weld ei ffrindiau - rhywbeth mae'n ei wneud bob dydd Sul....

 • Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Cyfres 2017-18 o'r gyfres fawl a chanu cynulleidfaol.

 • Dal Ati

  Dal Ati

  Amrywiaeth o raglenni ar gyfer dysgwyr.

 • Bore Da

  Bore Da

  Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Pen-blwydd Pwy? Bachgen

  Pen-blwydd Pwy? Bachgen

  Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

 • Penblwyddi Cyw

  Penblwyddi Cyw

  Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Ysbyty Cyw Bach

  Ysbyty Cyw Bach

  Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos.

 • Bywyd y Fet

  Bywyd y Fet

  Yr ail gyfres yn dilyn milfeddygon yng Ngogledd Cymru.

 • Ysbyty Hospital

  Ysbyty Hospital

  Trydedd gyfres o'r ddrama gomedi ar gyfer plant a phobl ifanc.

 • Stwnsh Sadwrn

  Stwnsh Sadwrn

  Rhaglenni gwych a digon o hwyl.

 • Llond Ceg - Mwy o Gega!

  Llond Ceg - Mwy o Gega!

  Cyfres sy'n trafod pynciau sydd o ddiddordeb i bobl ifanc heddiw - o'r amgylchedd i wleidyddiaeth ac o berthnasau i wleidyddiaeth.

 • Huw Edwards: Datganoli 20

  Ugain mlynedd wedi Refferendwm Datganoli Cymru mae Huw Edwards yn mynd ar daith pum can milltir rownd y wlad. Ar noson...

 • Cegin Cyw

  Cegin Cyw

  Cyfres goginio ar gyfer plant ifanc.

 • Da 'Di Dona

  Da 'Di Dona

  Dewch i ymuno â Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol.

 • Mike Phillips: Y Gem Olaf

  Cyfle arall i ddilyn Mike Phillips, un o gymeriadau mwyaf y byd rygbi, wrth iddo basio'i bêl olaf ar y cae...

 • Teulu Ni

  Teulu Ni

  Cawn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd mewn teuluoedd o amgylch Cymru.

 • Mamwlad gyda Ffion Hague

  Mamwlad gyda Ffion Hague

  Ffion Hague sy'n adrodd stori nifer o ferched sydd wedi chwarae rhan allweddol yn hanes Cymru.

 • Perthyn

  Perthyn

  In this series,Trystan Ellis-Morris meets pairs of relatives.

 • Rygbi Pawb

  Rygbi Pawb

  Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru.

 • Pigo Dy Drwyn

  Pigo Dy Drwyn

  Mirain a Gareth sy'n cadw trefn wrth i ddau dîm chwarae gemau snotlyd a swnllyd!

 • Jen a Jim a'r Cywiadur

  Jen a Jim a'r Cywiadur

  Cyfres addysgiadol ar gyfer plant meithrin yng nghwmni Jen a Jim.

 • Mwy o'r Babell Lên 2017

  Mwy o'r Babell Lên 2017

  Yn rhaglen ola'r gyfres bydd Derec Llwyd Morgan yn dweud pam y dylem dalu teyrnged i William Williams, Pantycelyn dri chan...

 • Flex Lewis: Schwarzenegger Cymru

  Cyfle arall i weld Julian Lewis Jones yn olrhain hanes Flex Lewis ar ôl i'r corffluniwr o Gymru ennill ei chweched...

 • Chwys

  Chwys

  Cyfres sy'n rhoi gwedd gyfoes ar gampau gwledig traddodiadol.

 • Dal Ati

  Dal Ati

  Rhaglenni amrywiol ar gyfer y rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Pen-blwydd Pwy? Merch

  Pen-blwydd Pwy? Merch

  Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

 • Ffasiwn Bildar

  Ffasiwn Bildar

  Cyfres sydd yn dilyn ymgyrch y model o Dregaron, Dylan Garner, i ddod o hyd i'r bildar mwyaf delfrydol i fod yn wyneb i'r diwydiant adeiladu.

 • Sgorio

  Sgorio

  Gemau pêl-droed byw o Uwch Gynghrair Cymru.

 • Ironman Cymru

  Mae cystadleuaeth Ironman Cymru yn cael ei chynnal yn ardal hyfryd Sir Benfro gyda'i golygfeydd bendigedig a'i chestyll godidog. Ar ôl...

 • Mwy o Mwfs - M O M

  Mwy o Mwfs - M O M

  Cyfres yn dilyn dawnswyr ifanc yng Nghymru a thu hwnt. Ymunwch â Hanna a Jay wrth iddyn nhw symud, stepio, dawnsio, tymblo a throelli gyda'r goreuon.

 • Cog1nio

  Cog1nio

  Cystadleuaeth goginio i bobl ifainc.

 • Llys Nini

  Llys Nini

  Straeon y trigolion blewog a phluog yng nghanolfan anifeiliaid fwyaf Cymru, Llys Nini, Abertawe.

 • Pawb a'i Farn

  Pawb a'i Farn

  Rhaglen drafod yng nghwmni Dewi Llwyd a phanel o westeion.

 • Sgorio: Gwe-ddarllediad

  Sgorio: Gwe-ddarllediad

  Gêm bêl-droed byw.

 • Rygbi Pawb

  Rygbi Pawb

  Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru.

 • Balwn Dros Everest

  Balwn Dros Everest

  Taith anhygoel yr anturiaethwr, Eric Jones, wrth iddo wibio dros Everest mewn balwn.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?