S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Mae S4C yn falch o gyhoeddi ein bod yn chwilio am fwy o gynnwys ar gyfer S4C Comedi. Lawnsiwyd S4C Comedi ym Mehefin 2019 fel peilot a bellach rydym yn edrych i ehangu ar y cynnwys i'w cyhoeddi o Dachwedd 2019 – Mawrth 2020.

Bydd y cynnwys wedi ei gynhyrchu ar gyfer cyhoeddi ar-lein yn bennaf ar lwyfannau Clic, YouTube, Facebook a Twitter. Mae posibiliad o ddarlledu'r cynnwys ar y teledu felly mae'n bwysig bod ystyriaethau megis hawliau a gofynion technegol yn cael eu adlewyrchu wrth gynnig y syniad.

Gwahoddir syniadau comedi o bob arddull ar gyfer cynulleidfa eang o bob oedran, ond yn arbennig pecynnau o sgetsys amrywiol sydd yn delio a phynciau a sefyllfaeoedd berthnasol i'r oedran 25 +.

Noder nad yw hyn yn rhan o frand HANSH ond yn anelu at gyrraedd demograffig ehangach.

Nid ydym yn chwilio am becynnau o gomedi sefyllfa sydd yn rhedeg dros gyfres y tro hwn.

Gan y bydd wedi ei hanelu at gynulleidfa eang o bob oed, rydym yn croesawu syniadau am gomedi beiddgar yn ogystal â chomedi sydd o natur ysgafnach.

Rydym yn hapus i dderbyn syniadau a rhoi llwyfan i dalent newydd yn ogystal â thalent profiadol, boed hynny ar neu oddi ar y sgrin.

Rydym yn chwilio yn bennaf am becynnau o 3 i 5 darn i redeg rhwng 2-4 munud o hyd.

Wrth gynnig syniadau dylid gallu dangos yn glir:

At bwy mae'r cynnwys wedi ei anelu?

Amlinelliad o'r math o gynnwys a thriniaeth weledol gan nodi'r dalent ynghlwm â'r syniad

Amserlen saethu a chyhoeddi drafft

Os yw'r cynnwys yn dibynnu ar dalent newydd unigolyn, dolen i wylio fideo blasu

Amlinelliad syml o'r broses gynhyrchu gan gynnwys hawliau a chydymfurfiaeth, llif gwaith a chyfleu.

Mae'r gyllideb cynhyrchu yn ddibynnol ar y cynnwys, ond rydym yn edrych ar gomisiynu ar dariff bras o £500.00 - £1,000.00 y funud.

Sut i gyflwyno syniad?

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch eich syniad fel dogfen Word neu PDF hyd at uchafswm o 4 tudalen a dim mwy na 5mb at comedidigidol@s4c.cymru erbyn18:00 Dydd Llun, 30ain o Fedi, 2019. Gallwch gyflwyno mwy nag un syniad, ond bydd angen i chi eu hafnon arwahan Byddwn yn cadarnhau derbyn y syniad drwy ebost.

Mae gwefan cynhyrchu S4C http://www.s4c.cymru/cy/cynhyrchu/ yn cynnig gwybodaeth defnyddiol gan gynnwys gwybodaeth technegol, cytundebol a chyfleu os oes cwestiwn am y prosesau cynhyrchu.

Mae'n fwriad gan Elen Rhys, Comisiynydd Cynnwys Adloniant a Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys Ar-lein i ddewis rhestr fer yn gynnar ym mis Hydref 2019 - cedwir y hawl i addasu'r amserlen a hysbysir ein bwriad drwy ebost Os yn llwyddiannus bydd angen i'r syniad gael ei nodi yng nghyfundrefn comisiynnu S4C – Cwmwl. Ni ddylid gwneud hyn cyn cael y gwahoddiad.

Edrychwn ymlaen yn fawr at dderbyn eich cynigion.

Cedwir yr hawl i beidio â chomisiynu unrhyw un o'r cynigion a ddaw i law.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?