S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rydym yn edrych i'r gwaith datblygu gynnwys gweithdai ar gyfer grŵp o unigolion sydd eisiau cael eu lleisiau wedi'i clywed ar Hansh. Bydd y sesiynau datblygu yma yn gyfle i fagu hyder, dysgu am y broses cynhyrchu a gweld eu syniadau yn dod yn fyw wrth gael eu cyhoeddi ar draws platfformau Hansh.

Disgwylir pump i ddeg darn o gynnwys gael ei gynhyrchu.

Bydd angen i'r syniadau ateb y gofynion canlynol:

Dangos strwythur y cynllun yn glir, gan gynnwys y tair elfen o ddatblygu, cynhyrchu a chyhoeddi;

Dangos eich gweledigaeth greadigol ar gyfer y prosiect

Wrth gynnig syniadau dylid dangos yn glir:

Amserlen saethu a chyhoeddi, gan gynnwys strwythur y gweithdai;

Cynllun bras ar gyfer hyrwyddo y digwyddiad gydag amcanion clir o ran sut byddwch yn annog, ysbrydoli a sicrhau unigolion i gymryd rhan;

Rhestr o fentoriaid, cynhyrchwyr, a phartneriaid posib sydd ag arbenigedd gweithio gyda phobl ag anableddau;

Ystyried a chyllidebu ar gyfer anghenion mynediad

Amcanbris o gyllideb cynhyrchu i fod nid mwy na £20,000

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch eich syniad fel dogfen Word neu PDF hyd at uchafswm o 3 tudalen at galwad@s4c.cymru erbyn 17:00 dydd Llun, 16eg o Dachwedd, 2020. Byddwn yn cadarnhau derbyn y syniad drwy e-bost o fewn amserlen rhesymol.

NI DDERBYNNIR UNRHYW GYNIGION AR ÔL Y DYDDIAD AC AMSER CAU.

Nid yw S4C yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddiffygion mewn unrhyw system drosglwyddo nac am unrhyw gynigion sydd yn mynd ar goll, yn cael eu hoedi neu'n ddiffygiol. Cyfrifoldeb y cwmni yw sicrhau fod ei gais wedi ei baratoi mewn da bryd ac y caiff ei gyflwyno cyn y dyddiad a'r amser cau. Ni ystyrir prawf o anfon y neges fel prawf o'i derbyn ac anogir y cwmnïau i holi am gadarnhad o dderbyn y cais.

Mae gwefan cynhyrchu S4C yn cynnig gwybodaeth ddefnyddiol gan gynnwys gwybodaeth technegol, cytundebol a chyfleu os oes cwestiwn am y prosesau cynhyrchu.

Mae'n fwriad gwneud penderfyniad a'ch hysbysu dydd Mawrth y 1af o Ragfyr 2020 ond cedwir y hawl i newid y dyddiad.

Os yn llwyddiannus bydd angen i'r syniad gael ei nodi yng nghyfundrefn comisiynu Cwmwl S4C. Ni ddylid gwneud hyn cyn cael y gwahoddiad.

Edrychwn ymlaen yn fawr at dderbyn eich cynigion.

Cedwir yr hawl i beidio â chomisiynu unrhyw un o'r cynigion a ddaw i law.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?