S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Beth yw brand HANSH?

Mae HANSH wedi sefydlu erbyn hyn i fod yn frand ar-lein 16-34 gyda skew iau lle gallwch ddisgwyl chwerthin ar gynnwys pryfoclyd, adlewyrchu realiti a gobeithion pobl ifanc Cymru, dathlu creadigrwydd syfrdanol, a chreu trwbwl da.

Mae HANSH yn frand sy'n falch o roi llwyfan cynhwysol i amrywiaeth hunaniaethau y Gymru ifanc. Mae hefyd wedi bod yn le i ddatblygu talent newydd sydd wedi dod yn enwau cyfarwydd ar draws cyfryngau Cymru ond nawr rydyn ni eisiau gweld wynebau newydd fydd yn dod yn wynebau HANSH y dyfodol.

Pa fath o gynnwys ydyn ni am greu ar HANSH?

Mae HANSH wedi cynhyrchu sawl rhaglen lwyddiannus tu hwnt i social; cyfres o ffilmiau dogfen sengl 15', comedi gymeriad Cymry Feiral, dogfen gomedi Pa Fath o Bobl...Patagonia a chyfres faterion cyfoes a hunaniaeth GRID. Rydym nawr mewn safle cryf i adeiladu ar hyn, gan ymestyn yr amser mae'r gynulleidfa yn treulio gyda ni, a thyfu gwelededd y cynnwys.

Mae gofyn i'r syniadau fod yn sefyll yn glir ar wahân i gynnwys presennol llinol S4C, yn wreiddiol yn eu fformatau, yn cyfateb i ddisgwyliadau iau o ran ton ac agwedd. Byddant yn uchelgeisiol yn y castio ac ansawdd y cynhyrchu. Dylai syniadau dargedu y gynulleidfa 16-34 yn gwbl glir, a gofynnwn i chi ystyried cynulleidfa darged fanylach o fewn yr ystod oedran hwn.

Cyfresi Adloniant

Rydym yn edrych am syniadau realiti a fformatau adloniant ffeithiol unigryw sy'n gosod her.

Bydd y cyfresi adloniant yn must-watch ac yn llawn drama perthnasau ieuenctid a'r hiwmor sy'n gynhenid mewn cymeriadau cryf a sefyllfaoedd sy'n gorfodi pobol i ymateb. Ond rydym eisiau i'r syniadau gael eu seilio ar themâu a chwestiynau cyfoes, gyda ffocws ac agwedd cwbl berthnasol i bobl ifanc.

 • Oes na arbrofion cymdeithasol all ddangos rhywbeth i ni am fywydau Cymry ifanc?
 • Beth petai… pa sefyllfaeodd allwn ni greu er mwyn creu adloniant (a chwestiynu cymdeithas)?
 • Pa fath o ymyrraeth all greu drama, chwerthin, trafod, mwynhad a chwestiynu?
 • Oes yna syniadau adloniant sydd wir yn herio ein canfyddiad ni o'n hunain fel Cymry?
 • Oes yna gyfres adloniant sy'n dal diwylliant, dyheadau a bywydau Gen Z Cymru i'r dim?
 • Pa fath o gyfres adloniant fyddech chi byth yn disgwyl gweld ar S4C?
 • Sut mae dod ag amrywiaeth sosio-economaidd Cymru i'r arwyneb yn ein adloniant HANSH? Sut mae modd gweithredu cynhwysiant cymdeithasol yn ein cynnwys yn gwbl weledol?
 • Yn ogystal, croesawn syniadau gan grewyr gynnwys o gefndiroedd sosio-economaidd amrywiol
 • Mae digonedd o wynebau Gogledd Gwynedd a Chaerdydd ar HANSH - sut mae cael cymunedau eraill Cymru'n trafod a mwynhau y cynnwys? Bydd angen i chi ddangos hyn yn glir yn eich syniadau.

Rydym yn arbennig yn awyddus i gael syniadau sy'n delio â dêtio a pherthynas, cymdeithasu ar ôl Covid, heriau sy'n rhoi cyfle i bobl dyfu fel unigolion, defnydd lleoliadau ar draws Cymru a cheisio canfod eich lle a'ch llais mewn byd sydd wastad yn newid.

Os bydd sawl syniad da yn dod i'r brig yna byddwn o bosib yn cynnig arian datblygu ac yn dewis yn sgil y gwaith datblygu hwnnw er mwyn sicrhau bod y syniadau mor gryf ag y gallant fod.

Cyfresi Dogfen

Rydym yn edrych am gyfresi dogfen fydd yn taflu goleuni ar garfan benodol o Gymry ifanc sydd yn ceisio dod o hyd i'w lle yn y Gymru gyfoes, gymhleth, galed ôl-Covid trwy garu, gweithio ffraeo, breuddwydio a brwydro.

Dydyn ni ddim eisiau profiles o unigolion ond dilyn pobl yn agos wrth iddyn nhw wynebu heriau bywyd, delio a'u gilydd a chreu naratif ddramatig.

Rydym eisiau syniadau sydd gyda amrywiaeth gymdeithasol wrth eu craidd gan fynd â ni i gorneli o Gymru ifanc sydd ddim yn aml yn cael eu dangos yn aml.

 • Mae merched fel prif gymeriadau yn brin ar HANSH - pa grŵp o ferched sydd am fod yn destun siarad i Gymru gyfan?
 • Mae pobl anabl yn ganran fawr o Gymru, ond prin ar y sgrin - oes yna bobol allai newid ein canfyddiadau o anabledd?
 • Beth am siaradwyr newydd, siaradwyr ail iaith o deuluoedd di-Gymraeg - sut allwn ni ddyrchafu eu profiadau nhw?
 • Oes yna ardal lle gallech fod yn dilyn criw o bobl mewn un ardal sydd yn ceisio dod o hyd i'w lle yn y byd? Oes yna The Mighty Redcar i HANSH?
 • Oes yna thema all ludo cyfres at ei gilydd mewn ardaloedd amrywiol? Mae arian, gwaith a lles am fod yn heriau enfawr wrth i'r flwyddyn nesaf fynd yn ei blaen. Rydym ni eisiau dangos brwydrau ein pobol ifanc, ond dathlu eu gwytnwch a'u gwychder disglair wrth oroesi hefyd. Byddwn yn croesawu syniadau hefyd am gyfresi dogfen sydd yn ceisio herio'r status quo gyda hiwmor clyfar, gyda awdur clir, sy'n torri trwy spin gwleidyddiaeth a thuedd newyddiadurol. Pwy all roi drych i Gymru ifanc, creu trwbwl da, ond gyda digon glyfrwch yn y comedi i ddeall pwy sydd yn ergyd y jôc a gallu gwthio y ffiniau (a chyfiawnhau hynny)? Pwy all dynnu blewyn o drwyn pob pegwn o'r byd gwleidyddol?
 • Beth dydyn ni ddim eisiau?
 • Nid ydym yn edrych am syniadau byw, drama, comedi wedi'i sgriptio, materion cyfoes, dogfennau sengl, celfyddydau na cherddoriaeth yn y rownd gomisiynu yma. Nid yw hynny'n dweud nad oes diddordeb o gwbl yn yr uchod mewn ffurf arall, ond bod y briff yma o gyfresi ffurf hir yn dynn.
 • Llwyfannau a Dosbarthu
 • Prif lwyfan y cynnwys yma fydd S4C Clic ac S4C Llinol, gan edrych am gyfleoedd i gyhoeddi ar lwyfannau digidol eraill a sicrhau presenoldeb ar BBC iPlayer maes o law. Byddwn yn cyhoeddi cyfresi ar ffurf bocs set fel 'drops' cynnwys drwy gydol y flwyddyn (oni bai bod cyfres â rheswm da dros ryddhau dros amser), gan geisio creu uchafbwyntiau gwylio a hyrwyddo cyson ar draws y flwyddyn. Gan bydd rhain yn gyfresi ar-lein yn gyntaf gallwn fod ychydig yn fwy hyblyg gyda amseru, ond rydym yn anelu i gael penodau unigol o tua 30mun o hyd gyda hyd at 6 mewn cyfres. Byddant yn cael slot 9pm ar S4C ac felly yn cynnig cyfle mawr i herio canfyddiadau y slot.
 • Cyllid ac Amserlen
 • Rydym yn cydnabod bod yr her olygyddol o gynnwys hirach yn fwy na ffurf fer ac felly byddwn yn gallu cynnig rhwng £15k-£25k yr hanner awr. Rydym yn anelu am 3 cyfres gyda'r gyntaf i'w gyhoeddi ar ddechrau mis Medi 2021.
 • Sut i Gynnig Syniadau
 • Wrth gynnig syniadau dylid cyflwyno:
 • Teitl, strapline, synopsis, amlinelliad strwythur/pennod
 • At bwy mae'r cynnwys wedi ei anelu? Cyfeiriwch at trends a demograffeg lle bod modd.
 • Amlinelliad o'r math o gynnwys a thriniaeth weledol (defnyddiwch gyfeiriadau gweledol)
 • Amlinelliad o beth yw'r stori sy'n datblygu? Sut ydych am gynnal gwylio dros hanner awr, a dros gyfres?
 • Pa dalent allweddol sydd ynghlwm a'r syniad?
 • Disgrifiad byr o'r broses castio a'r ffordd byddwch yn sicrhau ansawdd ac amrywiaeth
 • Amlinelliad o gyfleoedd a chynlluniau hyrwyddo cyfryngau cymdeithasol cysylltiedig
 • Drafft amserlen saethu a chyhoeddi gan gofio bydd unrhyw gyfres angen i'w gyfleu fel cyfres mewn un bloc fel arfer.
 • Amlinelliad syml o unrhyw heriau cynhyrchu penodol ee hawliau, cydymffurfiaeth, lles, amrywiaeth, cyfyngiadau Covid-19.
 • Sut i gyflwyno syniad

Anfonwch eich syniad ar ffurf dogfen pitch/ dec sleidiau PDF ddim mwy na 2 tudalen erbyn 12pm, ddydd Iau 22ain o Ebrill 2020.

Anfonwch eich cynigion at tendr@s4c.cymru

Gallwch gyflwyno mwy nag un syniad. Cadwn yr hawl i beidio comisiynu unrhyw gynigion a dderbynnir

Edrychwn ymlaen yn fawr at dderbyn eich cynigion.

Amserlen cyflwyno syniadau

Cyhoeddi: 30ain o Fawrth 2021

Sesiwn Cwestiwn ac Ateb: 2pm 8fed o Ebrill 2021

Dyddiad cau syniadau: 22ain o Ebrill 2021 (mae croeso i chi roi syniadau mewn cyn hyn a'u trafod gyda ni)

Penderfyniadau datblygu neu gomisiynu diwedd Ebrill/dechrau Mai 2021

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?