S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Galwad am Syniadau: Cyfresi Ffurf Hir HANSH - ADLONIANT

6 x 30' ar gyfer VOD a slot 9/9:30pm llinol

Mae S4C eisiau syniadau am gyfresi adloniant ffurf hir ar gyfer HANSH.

Wrth i S4C a'i chynulleidfa newid, rydym eisiau gwneud yn siwr bod cynulleidfaoedd iau yn cael cynnwys hirach ar fideo ar alw a theledu llinol.

Ein gweledigaeth yw i greu cynnwys ffur hir sydd yn diffinio brand HANSH yn 2021/22 ac newid canfyddiad pobl o S4C.

Cyfresi Adloniant

Rydym yn edrych am syniadau realiti a fformatau adloniant unigryw i Gymru. Yn benodol fformatau dêtio a pherthynas, neu arbrawf cymdeithasol sydd yn taflu pobl at ei gilydd.

Rydym eisiau i'r cyfresi fod yn atyniadol i unrhywun fod eisiau dod arno a bod y gymysgedd yn cyfoethogi'r rhaglen.

Mae angen ystyried bod cynulleidfa Hansh yn teimlo yn eithaf AB ar adegau, ac rydym eisiau newid canfyddiad, gyda ffocws ar gynulleidfa eang, boblogaidd, gan apelio at gynulleidfa mwy CDE. Meddyliwch am y byd, y pwnc, yr apêl i gymryd rhan drwy'r lens yma. Nid ydym eisiau syniadau mewn prifysgolion na gyda celebs, ond pobl real all bawb uniaethu â nhw.

Bydd y cyfresi adloniant yn must-watch ac yn llawn drama perthnasau ieuienctid a'r hiwmor sy'n gynhenid mewn cymeriadau cryf a sefyllfaoedd sy'n gorfodi pobol i ymateb. Ond rydym yn awyddus i'r syniadau gael eu seilio ar themâu a chwestiynau cyfoes, gyda ffocws ac agwedd cwbl berthnasol i bobl ifanc.

Beth yw brand HANSH?

Mae HANSH wedi sefydlu erbyn hyn i fod yn frand arlein 16-34 gyda skew iau lle gallwch ddisgwyl chwerthin ar gynnwys pryfoclyd, adlewyrchu realiti a gobeithion pobl ifanc Cymru, dathlu creadigrwydd syfrdanol, a chreu trwbwl da.

Pa fath o gynnwys ydyn ni am greu ar HANSH?

Mae gofyn i'r syniadau fod yn sefyll yn glir ar wahan i gynnwys presennol llinol S4C, yn wreiddiol yn eu fformatau, yn cyfateb i ddisgwyliadau iau o ran ton ac agwedd. Byddant yn uchelgeisiol yn y castio ac ansawdd y cynhyrchu. Dylai syniadau dargedu y gynulleidfa 16-34 yn gwbl glir, a gofynnwn i chi ystyried cynulleidfa darged fanylach o fewn yr ystod oedran hwn.

Llwyfannau a Dosbarthu

Prif lwyfan y cynnwys yma fydd S4C Clic ac S4C Llinol, gan edrych am gyfleoedd i gyhoeddi ar lwyfannau digidol eraill a sicrhau presenoldeb ar BBC iPlayer maes o law.

Byddwn yn cyhoeddi cyfresi ar ffurf bocs set fel 'drops' cynnwys drwy gydol y flwyddyn (oni bai bod cyfres â rheswm da dros ryddhau dros amser), gan geisio creu uchfabwyntiau gwylio a hyrwyddo cyson ar draws y flwyddyn.

Gan bydd rhain yn gyfresi arlein yn gyntaf gallwn fod ychydig yn fwy hyblyg gyda amseru, ond rydym yn anelu i gael penodau unigol o tua 30mun o hyd gyda hyd at 6 mewn cyfres.

Byddant yn cael slot 9pm ar S4C ac felly yn cynnig cyfle mawr i herio canfyddiadau y slot.

Cyllid ac Amserlen

Rydym yn cydnabod bod yr her olygyddol o gynnwys hirach yn fwy na ffurf fer ac felly byddwn yn gallu cynnig rhwng £15k-£25k yr hanner awr.

Rydym yn anelu i'r gyntaf gael ei gyhoeddi ym Medi 2021 .

Sut i Gynnig Syniadau

Wrth gynnig syniadau dylid cyflwyno:

●Teitl, strapline, synopsis, amlinelliad strwythr/pennod

●At bwy mae'r cynnwys wedi ei anelu? Sut mae hwn yn Hansh yn fwy nac S4C? Cyfeiriwch at trends a demograffeg lle bod modd.

●Amlinelliad o'r math o gynnwys a thriniaeth weledol (defnyddiwch gyfeiriadau gweledol), gan gynnwys beats format y gyfres

●Amlinelliad o beth yw'r stori sy'n datblygu? Sut ydych am gynnal gwylio dros hanner awr, a dros gyfres?

●Pa dalent allweddol sydd ynghlwm a'r syniad?

●Disgrifiad byr o'r broses castio a'r ffordd byddwch yn sicrhau ansawdd ac amrywiaeth

●Amlinelliad o gyfleoedd a chynlluniau hyrwyddo cyfryngau cymdeithasol cysylltiedig

●Drafft amserlen saethu a chyhoeddi gan gofio bydd unrhyw gyfres angen i'w gyfleu fel cyfres mewn un bloc fel arfer.

●Amlinelliad syml o unrhyw heriau cynhyrchu penodol ee hawliau, cydymffurfiaeth, lles, amrywiaeth, cyfyngiadau Covid-19.

anfonwch eich syniad ar ffurf dogfen pitch/ dec sleidiau PDF erbyn 14:00 dydd Iau y 3ydd o Fehefin. (Ni ystyrir syniad yn ein cyrraedd yn hwyrach na'r amser hyn).

Anfonwch eich cynigion at: tendr@s4c.cymru ac nid at unigolion o fewn S4C.

Gallwch gyflwyno mwy nag un syniad, ond rydym yn argymell eich bod yn cynnig nifer is gyda mwy o waith datblygu yn y fformat yn hytrach nac ystod eang o syniadau. Cadwn yr hawl i beidio comisiynu unrhyw gynigion a dderbynnir

Edrychwn ymlaen yn fawr at dderbyn eich cynigion.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?