S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Gwahoddiad i Dendr Cyfres Dechrau Canu, Dechrau Canmol

Mae S4C yn gwahodd ceisiadau i dendro ar gyfer cynhyrchu'r gyfres Dechrau Canu Dechrau Canmol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16 Mehefin 2017

Gweler mwy o fanylion drwy ddilyn y linciau canlynol:

Cwestiwn - Nodir yn y tendr am gytundeb Dechrau Canu Dechau Canmol a gyhoeddwyd yn ddiweddar taw hyd y cytundeb yw 3 mlynedd o Awst 2017 hyd Gorffennaf 2020, ac y bwriedir darlledu'r rhaglen gyntaf ym mis Ionawr 2018. Beth felly fydd y patrwm darlledu yn ystod cyfnod y cytundeb o ystyried mai cyfleu/darlledu 32 rhaglen ½ awr a 2 raglen awr yn flynyddol yw'r bwriad?

Ateb - Y patrwm darlledu a ragwelir ar gyfer blwyddyn ariannol arferol yw:

Ebrill i ddiwedd Mai - 8 x 30 a 1 x 60

Mehefin i Medi - Toriad dros yr haf

Hydref i ddiwedd Mawrth – 24 x 30 a 1 x 60

Y patrwm uchod a ragwelir ar gyfer 18/19 a 19/20 hefyd.

Yn 17/18 y bwriad ar hyn o bryd yw y byddwn yn darlledu 8 x 30 rhaglen o ddechrau Chwefror i ddiwedd Mawrth 2018.

Dylai'r patrwm cynhyrchu a'r manylion cyllidol yn y cais ddarlunio'r flwyddyn arferol rhwng Ebrill a Mawrth. Disgwylir mai cost pro rata fydd ar gyfer yr 8 rhaglen ar ddechrau 2018.

Cwestiwn - Mae'r ddogfen dendr yn nodi Cymanfa'r Urdd ac Oedfa Gyhoeddi'r Eisteddfod Genedlaethol fel enghreifftiau posib o raglenni Dechrau Canu Dechrau Canmol. Oes angen cynnwys ffi hawlfraint yn ein cyllideb ar gyfer sicrhau caniatad i'r oedfaon yma neu ydy'r cytundebau hawliau rhwng S4C â'r Urdd a'r Eisteddfod yn cynnwys rhain?

Ateb - Ni fydd angen cynnwys ffi hawlfraint ar gyfer y ddau ddigwyddiad yma fel rhan o'r gyllideb i'w chyflwyno gyda'r wybodaeth tendr.

Cwestiwn - Wrth lunio'n cais a oes angen cymryd i ystyriaeth unrhyw unrhyw swyddi a allai gael eu trosglwyddo draw o'r cwmni presennol o ganlyniad i delerau ac amodau TUPE?

Ateb - O'r wybodaeth sydd wedi ei dderbyn gan S4C ar hyn o bryd oddi wrth y darparwyr presennol, nid ydym o'r farn y bydd TUPE yn berthnasol. Fodd bynnag, mae S4C yn pwysleisio fod unrhyw oblygiadau yn ymwneud a TUPE yn berthnasol rhwng y darparwyr presennol a'r darparwyr newydd ac felly mae S4C yn annog darpar ddarparwyr i gael eu cyngor eu hunain ar y cwestiwn os yw TUPE yn berthnasol.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?