S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Galwad ar gyfer Dramâu Newydd

Mae drama ar S4C yn uchelgeisiol, yn greadigol ac yn wreiddiol. Ein bwriad yw i adrodd straeon amryfal o safbwyntiau ffres gan gynhyrchu dramâu arloesol sy'n adlonni ac yn torri tir newydd.

Mae S4C eisiau eich syniadau drama mwyaf cyffrous a dyfeisgar. Mae'r gallu i adrodd straeon gafaelgar wrth wraidd ein holl gynnwys.

Mae'n rhaid i'ch syniad gyd-fynd â'r brîff o gyfres o 6 x 60' a all ddychwelyd. Cysyniad fydd yn gallu dychwelyd, gyda chymeriadau a all ddychwelyd. Rhaid cynnwys:

 • stori gynhyrfus a gafaelgar
 • fformat gwreiddiol ac uchelgeisiol
 • y gallu i ddal sylw, cyfareddu a themtio'r gwylwyr yn ôl
 • apêl gynulleidfaol eang
 • lleoliad, tôn a stori gwahanol i arlwy drama diweddar S4C

Mae gennym ddiddordeb yn benodol mewn cynigion yn y genre ias a chyffro (thriller) e.e. perthynas, seicolegol, ariannol, llwgrwobrwyo a llygru, cynllwynion, meddygol, fforensig. Nid ydym yn chwilio am ddramâu ditectif na gweithredoedd yr heddlu ar gyfer y galwad hwn.

Danfonwch eich syniadau at drama@s4c.cymru erbyn canol dydd ar yr 20fed o Orffennaf 2018.

Dylid danfon unrhyw gwestiynau yn sgil y galwad hwn at drama@s4c.cymru erbyn canol dydd ar yr 28ain o Fehefin 2018.

Wrth gyflwyno eich syniadau dylid cynnwys yr wybodaeth isod:

 • Pitch dim mwy nag un tudalen yn amlinellu cysyniad y gyfres yn glir.
 • Dogfen atodol, dim mwy na dwy/tair tudalen yn nodi:
 1. Prif drywydd y stori;
 2. Nodyn cryno ar daith y prif gymeriad/gymeriadau;
 3. Enw'r awdur/awduron a'r cynhyrchydd; ac
 4. Manylion cyswllt llawn (enw, enw'r cwmni cynhyrchu, Cyfeiriad e-bost, Cyfeiriad post a rhif ffôn).

Noder ein bod yn awyddus i glywed gan ystod eang o leisiau a thalent, boed yn sefydledig neu'n dalent sy'n dechrau dod i'r amlwg, ond nid ydym yn derbyn gwaith digymell a rhaid cyflwyno pob syniad trwy gynhyrchydd / cwmni cynhyrchu.

Wedi'r dyddiad cau bydd S4C yn ystyried yr holl syniadau a dderbyniwyd ac yn dewis prosiect(au) i'w datblygu ar delerau i'w cytuno gyda'r cynhyrchydd priodol. Bydd S4C yn hysbysu rheini sydd wedi cynnig syniad o'r penderfyniad i ddatblygu'r syniad ymhellach a'i peidio erbyn yr 16eg o Awst 2018.

Wrth gyflwyno syniadau rydych yn cytuno i delerau'r nodiadau cyfreithiol a osodir isod.

Nodiadau Cyfreithiol

1. Syniadau Gwreiddiol

Rhaid i'r syniad rydych yn ei gyflwyno fod yn hollol wreiddiol ac ni ddylech fod wedi cyflwyno'r syniad i unrhyw ddarlledwr yn flaenorol, ni ddylai'r syniad fod o dan opsiwn, ac ni ddylai fod yn cael ei ddatblygu nac yn cael ei gynhyrchu ar gyfer unrhyw ddarlledwr arall.

Os yw'r syniad wedi ei seilio ar unrhyw raglen, llyfr, drama neu ddeunydd arall, rhaid datgan hynny yn glir yn y pitch. Cyn cyflwyno'r syniad i S4C rhaid ichi sicrhau cytundeb ysgrifenedig perchennog/perchnogion yr holl hawliau priodol yn yr holl ac unrhyw ddeunydd gwaelodol i gynnig y syniad ar gyfer y rhaglen i S4C.

Rhaid i'r rhaglen allu cael ei chynhyrchu yn unol â Chod Darlledu Ofcom ac ni ddylai dorri ar na thresmasu ar hawliau unrhyw berson arall, gan gynnwys unrhyw hawliau preifatrwydd, hawliau eiddo deallusol neu hawliau dynol.

2. Hawliau yn y deunydd a gyflwynir

Rhaid ichi sicrhau eich bod yn rheoli pob hawl, teitl a budd yn ac i'r syniad a'r deunydd a gyflwynir, er mwyn medru cynnig pecyn sylfaenol hawliau i S4C yn unol â thelerau cyffredinol trwydded S4C sydd ar gael yma http://www.s4c.cymru/media/media_assets/Telerau_Cyffredinol.pdf

Drwy gynnig syniad, rydych yn cydnabod bod S4C yn datblygu ac yn derbyn syniadau gan amrywiaeth o wahanol ffynonellau yn gyson. O ganlyniad, ni fydd S4C yn atebol ichi am unrhyw ddefnydd ar ddeunydd nad yw'n wreiddiol ichi, nad yw'n newydd neu y cafodd ei gyflwyno yn annibynnol i S4C neu y cafodd ei ddatblygu yn flaenorol gan unrhyw un o weithwyr S4C, neu y caiff ei gyflwyno gan drydydd parti i S4C yn y dyfodol ac ni fydd unrhyw rwymedigaeth o unrhyw fath ar S4C i'ch ddigolledu am ddefnyddio unrhyw ddeunydd o'r fath.

Os bydd S4C yn comisiynu rhaglen neu raglenni teledu yn seiliedig ar yr un syniad, thema neu sefyllfa gyffredinol a/neu sydd â'r un lleoliad neu hanes cefndir ag unrhyw ddeunydd a gyflwynir gennych, ni fydd gan S4C unrhyw rwymedigaeth nac atebolrwydd o unrhyw fath ichi o safbwynt cynhyrchu neu ddosbarthu'r cyfryw raglen/raglenni, heblaw lle y mae S4C wedi copïo mynegiant a datblygiad y cyfryw syniad, thema neu sefyllfa, gan gynnwys cymeriadau, yn sylweddol. Gall unrhyw ran o'r deunydd y gellid ei defnyddio'n rhydd gan unrhyw aelod o'r cyhoedd gael ei defnyddio gan S4C heb atebolrwydd ichi.

3. Y Broses

Er mwyn sicrhau tegwch a thryloywder noder os gwelwch yn dda y gwneir pob cais am wybodaeth bellach a/neu arweiniad ar y broses ac ymateb S4C i'r fath geisiadau yn hysbys i bob ymgeisydd. Gwneir y fath ddatgeliadau trwy ebost i'r cyfeiriadau ebost a ddarparwyd gan yr ymholwr penodol a/neu drwy eu cyhoeddi ar wefan S4C.

Ni fydd S4C yn gyfrifol am unrhyw ddiffygion yn y system ddosbarthu neu am unrhyw ymatebion a fydd yn mynd ar goll, a fydd yn cael eu hoedi neu a fydd yn ddiffygiol. Chi sydd yn gyfrifol am sicrhau bod eich ymatebion (ac unrhyw atodiadau) yn cael eu paratoi mewn da bryd (gan ystyried y posibilrwydd y bydd staff yn absennol neu y gallai methiannau technegol godi) a'u bod yn cael eu cyflwyno cyn y dyddiad cau ar gyfer derbyn ymatebion, a nodir uchod.

Sylwer mai 20Mb yw'r uchafswm o ran maint negeseuon e-bost y gall S4C eu derbyn ac mai'r ffurfiau a ganiateir ar gyfer ffeiliau yw Word, Excel, PDF a Jpeg. Mae'r ffurfiau hyn yn dderbyniol fel Ffeiliau Zip. Dylwch fod yn ymwybodol y gallai eich ISP (Darparwr Gwasanaethau Rhyngrwyd) chi bennu cyfyngiadau is o ran maint negeseuon e-bost ac felly, fe'ch cynghorir i holi eich ISP neu adran TG ynghylch unrhyw gyfyngiadau ar faint negeseuon ymhell cyn y dyddiad anfon a'r dyddiad cau.

Ni fernir bod prawf o anfon deunydd yn cyfateb â phrawf bod deunydd wedi cyrraedd, ac fe'ch cynghorir i geisio cydnabyddiaeth ar ffurf neges e-bost ar wahân bod y deunydd wedi cyrraedd.

Gellir cyflwyno ymatebion trwy'r Gymraeg neu'r Saesneg.

Ni fydd unrhyw beth yn y ddogfen hon yn gyfystyr â chytundeb i gomisiynu unrhyw waith datblygu neu i gynhyrchu rhaglen.

Mae S4C yn cadw'r hawl i dynnu'n ôl o'r broses hon a/neu roi'r gorau iddi a/neu ei gohirio ar unrhyw adeg, i beidio â dyfarnu unrhyw gytundeb o ganlyniad i'r broses, ac i ategu, diwygio a/neu egluro telerau ac amodau'r broses.

4. Telerau Datblygu

Bydd telerau datblygu unrhyw syniad i'w cytuno rhwng S4C a'r cynhyrchydd yn unol â'r egwyddorion a osodir yng Nghod Ymarfer S4C.

5.Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth ("RhG") 2000 yn weithredol i S4C ac mae'n bosib y gall fod angen i S4C ddatgelu gwybodaeth a gynhwysir yn unrhyw ddogfen a ddarparwyd gan bob ymgeisydd mewn ymateb i gais am wybodaeth RhG.

Trwy ymateb i'r ddogfen hon mae ymgeiswyr yn cydnabod y bydd S4C yn prosesu'r holl ddata personol a ddarparwyd ar y sail cyfreithiol buddiannau dilys (legitimate interests) ac yn unol â deddfwriaeth diogelu data perthnasol (gan gynnwys Deddf Diogelu Data 2018, y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (UE) 2016/679 a/neu unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol arall). Y mae o fudd dilys i S4C brosesu unrhyw ddata personol a ddarparwyd ar gyfer pwrpasau gweinyddu'r broses galwad hon. Bydd S4C yn prosesu unrhyw ddata personol yn unol â Pholisi Preifatrwydd S4C sydd ar gael ar wefan S4C.

6. Cyfraith Reoli

Rheolir y broses hon gan gyfreithiau Cymru a Lloegr ac rydych yn cytuno, trwy gyflwyno syniad, i ildio i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?