S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Pencampwriaeth Hanner Marathon y Byd yr IAAF, Caerdydd 2016

Cynyrchiadau Optimwm fydd yn cynhyrchu uchafbwyntiau o Bencampwriaeth Hanner Marathon y Byd Caerdydd i S4C.


Dyddiad Cau: 12:00 canol dydd, Dydd Llun 22 Chwefror 2016

Mae S4C wedi sicrhau'r hawl i ddarlledu rhaglen uchafbwyntiau, yn yr iaith Gymraeg, o Bencampwriaeth Hanner Marathon y Byd Caerdydd 2016.

Cynhelir y gystadleuaeth yng Nghaerdydd ar Ddydd Sadwrn Mawrth 26ain 2016.

Rydym yn chwilio am gynnig a fydd yn ymateb i ddisgwyliadau a dyheadau S4C. Mae profiad a thrac record o gynhyrchu rhaglenni uchafbwyntiau chwaraeon yn hanfodol.

Manylion cynhyrchu

Rhagwelir y bydd S4C yn darlledu rhaglen uchafbwyntiau 45 munud o hyd o'r digwyddiad ar nos Sul, 27ain o Fawrth 2016, yr union amser i'w gadarnhau.

Cynhyrchir y lluniau rhyngwladol, mewn HD, gan gwmni Film Nova, a bydd rhaid i'r cwmni llwyddiannus weithio'n agos gyda nhw i drefnu mynediad i'r lluniau. Disgwylir i chi gyfleu'r rhaglen derfynol i S4C mewn Manylder Uwch.

Fe fydd graffeg swyddogol yr IAAF ar y lluniau rhyngwladol ond gall y rhain gael eu cyfieithu i'r Gymraeg. Bydd gofyn i chi gydymffurfio gyda Chanllawiau Brand yr IAAF a bydd angen i chi drefnu bod y teitlau, y set a'r stiwdio (os y'i defnyddir) ac unrhyw nodau masnach IAAF yn cael eu cymeradwyo o flaen llaw gan yr IAAF.

Nodiadau golygyddol

Dylai'r rhaglen ddweud stori Hanner Marathon y Byd yng Nghaerdydd. Bydd y rhaglen yn cael ei harwain gan gyflwynydd, yn cynnwys toriad o'r ras a chyfweliadau a bydd yr uchafbwyntiau'n adlewyrchu'r digwyddiad elitaidd a'i bwysigrwydd yn y calendr athletau yn ystod blwyddyn y gemau Olympaidd. Am y tro cyntaf yn y DU fe fydd ras fawr i'r cyhoedd ar yr un pryd ac adloniant ar hyd strydoedd Prif Ddinas Cymru. Bydd y rhaglen uchafbwyntiau'n adlewyrchu hwyl y ras fawr ac yn dathlu Caerdydd fel cartref digwyddiad chwaraeon byd-eang.

Uchelgais S4C yw sicrhau'r profiad gorau i'r gwylwyr. Rydym am gomisiynu darpariaeth awdurdodol a chyfoes ei arddull gyda sylwebwyr gwybodus a gyda hygrededd. Bydd y rhaglen yn adlewyrchu holl gyffro'r ras ac yn neud y gorau o'r hawliau sydd ar gael.

Mae croeso i chi gysylltu gyda'r Comisiynydd, Sue Butler, am arweiniad pellach.

Manylion Pellach

Amcan gyllideb: £15,000.

Manylion i'w cyfleu

Dylid danfon eich syniadau drwy e-bost at Sue Butler (sue.butler@s4c.cymru ) gyda chopi i sian.hill@s4c.cymru erbyn 12:00 canol dydd Dydd Llun 22 Chwefror 2016. Dylech nodi'r canlynol:

  1. Disgrifiad o rediad, cynnwys ac arddull y rhaglenni ac unrhyw gynnwys arlein posib.
  2. Awgrymiadau enwau ar gyfer tîm cyflwyno a sylwebu. Noder nad oes angen sicrhau eu cydsyniad i fod yn rhan o'r cais.
  3. Manylion yr adnoddau cynhyrchu ac ôl gynhyrchu (gan gynnwys unrhyw adnoddau sy'n cael eu llogi ar leoliad) a manylion unrhyw becynnau graffeg y bwriedir eu defnyddio.
  4. Paragraff byr yn amlinellu eich profiad o ddarparu rhaglenni uchafbwyntiau chwaraeon.
  5. Cyllideb ar gyfer y rhaglen uchafbwyntiau. Bydd angen i chi glirio'r rhaglen ar gyfer ei darlledu 3 gwaith. Dylid nodi unrhyw ragdybiaethau eraill.
  6. Unrhyw wybodaeth bellach sydd yn berthnasol i'ch cais.

Ni fydd unrhyw gynigion a fydd yn cael eu cyflwyno ar ôl y dyddiad a'r amser cau, neu y derbynnir gan S4C i unrhyw gyfeiriad ac eithrio'r cyfeiriad a nodir uchod, yn cael eu hystyried a chaiff unrhyw gynnig o'r fath ei hepgor o'r broses hon.

Nid yw S4C yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddiffygion mewn unrhyw system drosglwyddo nac am unrhyw gynigion sydd yn mynd ar goll, yn cael eu hoedi neu'n ddiffygiol. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod eich cais (ynghyd ag unrhyw atodiadau perthnasol) wedi ei baratoi mewn da bryd (gan gymryd i ystyriaeth y posibilrwydd y gall staff fod yn absennol neu fethiannau technegol) ac y caiff ei gyflwyno cyn y dyddiad a'r amser cau. Ni ystyrir prawf o anfon y cais fel prawf o'i dderbyn ac fe'ch anogir i holi am gadarnhad o dderbyn y cais.

Gwobrwyo Comisiwn

Bwriedir gwobrwyo'r cytundeb cynhyrchu erbyn dydd Gwener 26 Chwefror 2016. Byddwn yn gwobrwyo'r gwaith ar sail y cynnwys golygyddol, trac record y cwmni a'r personél a gwerth am arian.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?