S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

Swyddog Cyfathrebu (Ebyst)

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu i ymuno â'r Adran Ddigidol a Marchnata. Fel aelod o dîm byddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C.

Byddwch yn defnyddio a thrin data er mwyn cysylltu'n uniongyrchol a gwylwyr a darpar wylwyr S4C drwy e-bost er mwyn tynnu eu sylw ar gynnwys y Gwasanaeth fydd o ddiddordeb iddyn nhw.

Byddwch a sgiliau ysgrifennu rhagorol yn y Gymraeg a'r Saesneg, yn gallu trin bas-data a meddalwedd e-bostio a gyda dealltwriaeth o oblygiadau GDPR.

Manylion Eraill

Lleoliad: Mae'r mwyafrif o'r tîm Hyrwyddo wedi cael ei lleoli yn yr Egin, Caerfyrddin, ond rydyn ni'n gweithredu polisi gweithio hybrid, felly rydyn ni'n rhoi'r cyfle i staff gweithio ar ddesgiau yn ein Swyddfa yng Nghaernarfon

Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes

Oherwydd yr achosion o Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu. Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith.

Cyflog: £25,000-£30,000

Cytundeb: Parhaol

Oriau gwaith: 35¾ yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc. Bydd y cyflog yn cymryd i ystyriaeth yr oriau ychwanegol y mae'n bosibl y bydd angen i chi weithio.

Cyfnod Prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn, y cyfryw gyfnod i redeg o 1 Ionawr.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn ymuno â'r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 yn y prynhawn ar ddydd Llun, 6 Rhagfyr 2021 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r Adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C:Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ. Ni dderbynnir CV.Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

Manylion Swydd

Ffurflen Cais

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?