S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

Swyddog Materion Cyhoeddus

Mae'r Swyddog Materion Cyhoeddus yn chwarae rhan ganolog yn S4C drwy gadw cyswllt â nifer o unigolion allweddol, trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau corfforaethol, meithrin cysylltiadau a rhwydweithiau ar draws Cymru. Bydd hefyd â chyfrifoldeb am nifer o bartneriaethau allweddol y sianel.

Bydd y person yma hefyd yn cynrychioli S4C ar nifer o bwyllgorau a fforymau ac yn cadw llygad ar ddatblygiadau o fewn y diwydiannau creadigol ac yn cydlynu ymatebion i'r rheiny. Byddant yn gallu gweithio yn gyflym, yn gywir ac yn drylwyr yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Manylion Eraill

Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ

Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes.

Oherwydd yr achosion o Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu. Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith

Cyflog: £26,000 - £31,000 y flwyddyn

Cytundeb: Parhaol

Oriau gwaith: 35¾ awr yr wythnos

Cyfnod Prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn ymuno â'r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 yn y prynhawn ar 31 Ionawr 2022 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r Adran Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

Ni dderbynnir CV.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

Manylion Swydd

Ffurflen Cais

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?