Blaenoriaethau i’w trafod

Blaenoriaethau
i’w trafod:

Mae angen uwchraddio cylch gorchwyl S4C, gan symud oddi wrth y cyfyngiadau daearyddol a theledu yn unig i alluogi darpariaeth Gymraeg aml-lwyfan ledled y Deyrnas Unedig a thu hwnt.

Mae angen i gylch gorchwyl newydd S4C ganiatáu ar gyfer pwerau masnachol ehangach er mwyn ysgogi refeniw ychwanegol i helpu i gyflawni ein gweledigaeth.

Mae angen i S4C esblygu i fod yn ddarparwr Cyfryngau Gwasanaeth Cyhoeddus – gan gomisiynu a darparu cynnwys Cymraeg ar yr holl lwyfannau a ddewisir gan bobl, boed hynny’n deledu llinol, gwasanaethau dal i fyny, llwyfannau ffurf-fer a chymdeithasol, neu unrhyw ffordd arall boblogaidd o gyrchu cynnwys clyweledol.

Fel yr unig wasanaeth teledu Cymraeg, mae angen i frand a gwasanaethau S4C gynnal amlygrwydd mewn byd aml-lwyfan.

Mae’n rhaid cynnal lluosogrwydd y ddarpariaeth yn sector y cyfryngau yng Nghymru – ar yr un pryd â chryfhau hyn ar gyfer y rhai sy’n cyrchu cynnwys ar lwyfannau digidol.

Bydd yr angen am fuddsoddiad dros y blynyddoedd i ddod yn fwy, er mwyn cynnal gwerth termau real y gwariant ar gynnwys ac i roi cyllid digonol i’r weledigaeth ar gyfer creu a darparu’r cynnwys a amlinellir yn y ddogfen hon.

Mae angen proses adolygu ariannol agored a thryloyw i benderfynu pa gyllid sy’n ddigonol ar gyfer S4C nawr ac yn y tymor hwy.

Dylid caniatáu cyllid digonol a sefydlog i S4C dros gyfnod penodol a sylweddol – yn unol ag egwyddorion cyffredin a dderbynnir yn eang ar gyfer cyllido cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus.

Mae angen diogelu lluosogrwydd cyllid – mae hyn wedi bod yn hollbwysig i annibyniaeth barhaus S4C ac i’n gallu i gyflawni ein cylch gorchwyl iaith Gymraeg.

O ystyried amgylchedd newidiol y cyfryngau (teledu) a gweledigaeth S4C ar gyfer y dyfodol, dyma’r adeg briodol i adolygu anghenion llywodraethu S4C.