S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wefan hon

Polisi preifatrwydd S4C

Beth yw pwrpas y polisi preifatrwydd hwn?

Pwrpas y Polisi Preifatrwydd hwn yw dweud wrthych pa wybodaeth y mae S4C yn ei chasglu oddi wrthych, sut a pha bryd y gall gael ei chasglu, a sut y gallai gael ei defnyddio gan S4C.

Rydym eisiau bod yn dryloyw iawn o ran y defnydd a wnawn o'ch gwybodaeth fel eich bod yn deall sut a pham ein bod yn ei chasglu ac yn ei defnyddio, ac er mwyn i chi wybod y gallwch ymddiried ynom bob amser.

Cofiwch fod rhannu eich data gyda ni'n golygu y byddwch chi ac S4C yn datblygu perthynas agosach. Bydd modd i S4C ddarparu gwasanaeth llawer gwell i chi, wedi'i bersonoli'n fwy ac wedi'i lunio i ddarparu ar gyfer eich anghenion penodol chi.

Byddwn yn gallu gwneud mwy o'r rhaglenni y gwyddom eich bod yn eu hoffi, rhoi gwybod i chi amdanynt yn uniongyrchol ac yn rhwydd, asesu sut yr ydym yn dod ymlaen a gweithio i wella'n gwasanaethau.

Egwyddorion preifatrwydd S4C:

Os nad oes gennych amser i ddarllen gweddill y polisi hwn, yna mae 5 "Egwyddor Preifatrwydd" S4C yn esboniad cryno o ddull gweithredu S4C o ran casglu a defnyddio eich gwybodaeth.

 1. Ni fydd S4C ond yn gofyn am wybodaeth amdanoch fel y gallwn ddefnyddio'r wybodaeth honno i wella'r gwasanaethau a ddarparwn i chi, teilwra mwy ar y gwasanaethau hynny ar eich cyfer a gwella'r ffyrdd yr ydych yn cael mynediad atynt;
 2. Bydd S4C bob amser yn dweud wrthych i ba bwrpas yr ydym yn casglu eich gwybodaeth mewn modd sy'n glir ac yn hawdd ei ddeall, un ai wrth gasglu'r wybodaeth neu drwy'r Polisi Preifatrwydd hwn;
 3. Nid yw rhoi eich gwybodaeth bersonol i S4C yn golygu eich bod yn colli rheolaeth arni. Byddwn yn dweud wrthych pan wybodaeth sydd gennym amdanoch os byddwch yn gofyn i ni amdani. Byddwn hefyd yn dweud wrthych sut y gallwch ofyn i ni ddiweddaru, cywiro neu gael gwared ag unrhyw ddata o'ch eiddo;
 4. Ni fydd S4C yn gwerthu eich data i unrhyw un arall heb ganiatâd penodol gennych chi. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth ymlaen i sefydliad gwahanol ond gyda'ch caniatâd chi, neu yn yr amgylchiadau cyfyngedig a nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn; a
 5. Bydd S4C yn gofalu am eich gwybodaeth ac yn ei storio'n ddiogel;

Darllenwch ymlaen i gael gwybodaeth fanwl.

Noder nad yw'r polisi hwn yn berthnasol i gwmnïau, gwasanaethau neu 'apps' nad ydym yn berchen arnyn nhw neu'n eu rheoli, neu bobl nad ydym yn eu cyflogi na'u rheoli, gan gynnwys (heb gyfyngiad) gwefannau trydydd parti y gall fod S4C yn darparu dolenni cyswllt iddynt neu wefannau sy'n ymgorffori cynnwys S4C, megis gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol. Gall fod gan y gwasanaethau, 'apps' a'r trydydd partïon hyn eu polisïau preifatrwydd a/neu delerau ac amodau defnydd eu hunain, ac rydym yn argymell i chi ddarllen y rheiny cyn defnyddio unrhyw wasanaethau o'r fath.

Y gyfraith

Deddf Diogelu Data 1998 a'r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003 a 2011 yw'r prif ddeddfau yn y DU i sicrhau y caiff eich gwybodaeth bersonol a'ch preifatrwydd eu diogelu.

Os hoffech wybod mwy am Ddiogelu Data yn gyffredinol ewch i wefan y Comisiynydd Gwybodaeth yn www.ico.org.uk.

Pa wybodaeth allai S4C ei chasglu amdanaf a sut?

A. Gwybodaeth u mae S4C un ei chasglu oddi wrthych yn uniongyrchol:-

Pan fyddwch yn rhyngweithio ag S4C yn y gwahanol ffyrdd a ddisgrifir isod, mae'n bosibl y byddwn yn gofyn am y wybodaeth ganlynol:-

 • manylion personol a manylion cysylltu (er enghraifft eich enw, cyfeiriad e-bost, dyddiad geni, rhyw a'ch dewis iaith o ran rhyngweithio â ni.).
 • manylion personol a manylion cysylltu a roddwch i ni wrth i chi gofrestru ar gyfer unrhyw gynnyrch neu wasanaeth gan S4C. Er enghraifft efallai y byddwn yn gofyn am eich manylion wrth i chi lwytho i lawr un o apiau S4C;
 • manylion personol a manylion cysylltu a roddwch i ni wrth danysgrifio i dderbyn e-byst, cylchlythyrau neu wybodaeth marchnata gennym;
 • manylion a roddwch i ni amdanoch eich hun (e.e. eich diddordebau personol) wrth i chi ateb arolwg neu holiadur;
 • manylion personol a manylion cysylltu a roddwch i ni wrth gymryd rhan mewn cystadleuaeth gan S4C;
 • gwybodaeth y byddwn yn ei chasglu drwy gwcis neu dechnoleg debyg a storir ar eich cyfrifiadur ynghylch sut yr ydych yn defnyddio cynnyrch neu wasanaethau digidol S4C. (Gallwch ganfod mwy am gwcis a sut y mae S4C yn eu defnyddio yn ein canllawiau cwcis)
 • eich cyfeiriad IP
 • gwybodaeth o weithgarwch cyfryngau cymdeithasol (gan gynnwys beth wnaethoch ei 'hoffi', 'rhannu' a 'thrydar') wrth i chi ryngweithio gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol;
 • gwybodaeth o weinyddion gwe S4C am weithgarwch ar-lein;
 • gwybodaeth ychwanegol wirfoddol y gallem ofyn i chi amdani er mwyn eich deall chi a'ch diddordebau yn well.
B. Gwybodaeth y gallai S4C ei derbyn gan eraill
 • Gall S4C weithiau dderbyn gwybodaeth amdanoch gan sefydliadau 3ydd parti. Ni fyddwn ond yn derbyn ac yn defnyddio gwybodaeth amdanoch gan sefydliadau dibynadwy sydd un ai wedi derbyn eich caniatâd i rannu eich gwybodaeth â ni neu sydd wedi casglu gwybodaeth amdanoch o ffynonellau sydd ar gael yn gyhoeddus.
 • Yn achlysurol gallai S4C dderbyn gwybodaeth amdanoch gan sefydliad partner y mae S4C yn ymddiried ynddo a fydd wedi ceisio eich caniatâd ymlaen llaw i'w rhannu â ni.

Sut fydd S4C yn defnyddio fy ngwybodaeth?

Rydym am i chi wybod beth i'w ddisgwyl pan fyddwch yn rhoi eich gwybodaeth i S4C felly dyma sut y gallem ei defnyddio:-

 • i gysylltu â chi os byddwch yn ennill cystadleuaeth;
 • i ddweud wrthych am ddigwyddiadau S4C sy'n cael eu cynnal yn eich ardal chi a allai fod o ddiddordeb i chi;
 • i gael gwybod am eich arferion, eich hoffterau a'ch diddordebau ar-lein a gasglwyd o "gwcis" a thechnolegau tebyg sy'n eistedd ar y ddyfais a ddefnyddir gennych i gael mynediad at wasanaethau S4C. Cyfeiriwch, os gwelwch yn dda at Weithdrefn Cwcis S4C i gael gwybodaeth fanwl am y ffordd y mae S4C yn defnyddio Cwcis;
 • i wneud eich rhyngweithio ag S4C yn fwy personol. Drwy gasglu gwybodaeth amdanoch gallwn wneud argymhellion o ran gwylio a/neu ddweud wrthych am gynnyrch, gwasanaethau neu ddigwyddiadau S4C a allai fod o ddiddordeb i chi;
 • i helpu S4C i fonitro a dadansoddi ein gwasanaethau a sut y defnyddir hwy; i nodi beth yr oeddech yn ei hoffi ac yn hoffi llai arno; i weld beth oedd yn cael ei rannu ar rwydweithiau cymdeithasol; i fonitro a chofnodi ein llwyddiannau a'n cynorthwyo i unioni unrhyw gamgymeriadau;
 • i edrych ar ba raglenni y dylem fod yn eu comisiynu yn y dyfodol i sicrhau ein bod yn rhoi'r gwasanaeth gorau i'ch anghenion;
 • lle rydych wedi cytuno i dderbyn marchnata gennym - i farchnata ein gwasanaethau i chi neu eich gwahodd i gymryd rhan mewn arolygon neu ymchwil
 • i werthu hysbysebion i roi hwb i'n cyllid;
 • gallem gyfuno gwybodaeth rydych yn ei ddarparu i ni gyda'r wybodaeth a gasglwyd gan wasanaethau eraill (megis gwefannau cymdeithasol) a/neu gyda gwybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus neu a gawn gan ffynonellau dibynadwy eraill; a
 • byddwn yn defnyddio cwcis a'ch cyfeiriad IP i ddarparu gwasanaethau penodol i chi ac i ddeall sut mae'r gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio.
 • Mae'r rhan fwyaf o wefannau S4C yn gweithio heb cwcis, ond byddwch yn methu defnyddio rhannau o'r gwasanaeth os ydych yn dewis diffodd eich cwcis. Er enghraifft, ni fyddwch yn gallu gosod y wefan Tywydd ar gyfer eich ardal chi.

Pobl ifanc dan 16 oed

Os ydych chi dan 16 oed, a wnewch chi gael caniatâd eich rhieni/gwarcheidwaid ymlaen llaw os gwelwch yn dda pryd bynnag y byddwch yn darparu gwybodaeth bersonol i S4C.

Rheoli eich gwybodaeth bersonol a chael mynediad iddo

  I ganfod pa wybodaeth sydd gan S4C amdanoch, cysylltwch â Swyddog Diogelu Gwybodaeth S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU.

  Byddwn angen gweld prawf o bwy ydych cyn i ni ddarparu gwybodaeth i chi a gallem godi ffi weinyddu o £10.

  Gallwch ofyn i ni dynnu eich gwybodaeth o systemau S4C drwy gysylltu â Swyddog Diogelu Data S4C, S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU. Yna bydd S4C yn tynnu eich data o'r systemau neu yn sicrhau ei fod yn ddienw.

  Gallwch ddiweddaru'r wybodaeth sydd gennym amdanoch drwy cysylltu â S4C at y cyfeiriad ychod neu ymweld â thudalen "Golygu Fy Manylion" ar y tudalen wefan os yn perthnasol.

Am ba hyd fydd S4C yn cadw gwybodaeth amdanaf?

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth gyhyd â'i fod yn ddefnyddiol i'r diben y casglwyd hi'n wreiddiol a'i bod yn gyfreithiol i ni ei chadw.

A fydd S4C yn rhannu fy ngwybodaeth gyda phobl eraill?

  Ni fydd S4C yn gwerthu eich gwybodaeth.

  O bryd i'w gilydd, mae S4C yn defnyddio sefydliadau eraill i'n helpu i ddarparu ein gwasanaethau. Mae S4C yn cytundebu â chwmnïau eraill i ddarparu gwasanaethau ar ein rhan. Rydym ond yn darparu'r wybodaeth sydd ei angen i'r cwmnïau yma er mwyn iddynt gyflawni eu gwasanaethau.

  Ni fydd S4C yn rhannu'ch gwybodaeth bersonol gydag unrhyw un (heblaw rheini yr ydym wedi cytundebu â nhw fel y nodir uchod) heb ofyn eich caniatâd yn gyntaf oni bai fod gofyn neu hawl cyfreithiol gennym i wneud hynny.

Rhyddid gwybodaeth a'ch manylion chi

Mae S4C yn ddarostyngedig i Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FOIA). Mae hyn yn golygu y gall unrhyw wybodaeth sydd gennym, a allai gynnwys gwybodaeth a ddarparwyd gennych i ni, gael ei ddatgelu pe cais Rhyddid Gwybodaeth yn cael ei gyflwyno.

Cwcis

  Ewch i Weithdrefn Cwcis S4C os gwelwch yn dda i ganfod mwy am y ffordd y mae S4C yn defnyddio Cwcis a sut y gallwch reoli'r defnydd ohonynt.

Diogelwch

Does dim gwarant o ran diogelwch gwybodaeth a anfonir drwy'r Rhyngrwyd ond mae S4C yn defnyddio mesurau safonol y diwydiant i amddiffyn diogelwch eich gwybodaeth.

Newidiadau i'r polisi hwn

Bydd unrhyw newidiadau a wnawn i'r polisi hwn yn cael eu gosod ar y dudalen we hon a, lle bo'n ymarferol, rhoddir gwybod i chi drwy e-bost.

Cysylltu â ni ynghylch preifatrwydd

Swyddog Diogelu Data S4C, S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?