S4C
Menu

Navigation

Hansh

Rheolau Cystadleuaeth Hansh yn erbyn y Byd

1. Mae'r gystadleuaeth yn agored i bawb ac eithrio unigolion sy'n gyflogedig gan S4C, Antena Cyf (y Cwmni), eu teuluoedd a chwmnïau eraill sy'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth.

2. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 16 oed neu'n hŷn i gystadlu.

3. I gystadlu, rhaid gwylio'r darllediad byw ar dudalen Facebook Hansh ac ateb y cwestiynau aml-ddewis drwy fwrw'r eicon ymateb sy'n cyfateb i'r ateb perthnasol, fel a ymddangosir ar-sgrin.

4. Ym mhob rownd, bydd yr ateb mwya poblogaidd ymysg y gwylwyr yn cael ei gyfri fel ateb 'Y Byd'. Bydd panel yn y stiwdio yn trafod a chytuno ar ateb ar ran 'Hansh'. Rhoddir marc i'r naill ochr am bob ateb cywir (neu farc yr un os ydi'r ddau yn gywir)

5. Yn ogystal, bydd yr unigolyn sydd wedi ateb y nifer fwyaf o atebion cywir ar ran tîm Y Byd ar ddiwedd y gystadleuaeth yn ennill gwobr ariannol.

6. Os oes mwy nag un ymgeisydd â'r un sgôr, yr unigolyn a atebodd gyflymaf ar gyfartaledd fydd yn ennill.

7. Cyhoeddir yr enillydd ar ddiwedd y darllediad.

8. Bydd maint y wobr ariannol i'r enillydd yn dibynnu ar ganlyniad y gystadleuaeth rhwng Hansh a'r Byd.

9. Os fydd cyfanswm marciau'r panel (Hansh) yn uwch na chyfanswm marciau pleidleisiau'r gynulleidfa (Y Byd), cynigir gwobr o £50 i'r unigolyn sy'n ennill.

10. Neu, os fydd marciau Y Byd yn uwch, neu yn gyfartal â, marciau Hansh, cynigir gwobr o £100.

11. Bydd y darllediad yn cychwyn am 8 o'r gloch nos Lun, y 7fed o Fai 2018.

12. Byddwn yn cysylltu â'r enillydd drwy gyfrwng eu cyfrif Facebook ar ôl y darllediad i drefnu danfon y wobr.

13. Er mwyn derbyn y wobr, bydd rhaid i'r enillydd ddarparu prawf oedran.

14. Os na fydd y Cwmni yn derbyn ymateb gan yr enillydd, neu nid yw'n gallu cyflwyno prawf oedran, yna mae'r Cwmni yn cadw'r hawl i wobrwyo'r wobr i'r enillydd nesaf yn unol â'i ddisgresiwn.

15. Mae penderfyniad y Cwmni ac S4C yn derfynol.

16. Trwy ymateb i unrhyw un o'r cwestiynau yn y gystadleuaeth, mae ymgeiswyr yn:

• ymrwymo i'r rheolau hyn;

• yn cadarnhau eu bod yn gymwys i gymryd rhan yn y gystadleuaeth;

• yn cydsynio i'r Cwmni ac/neu S4C ddefnyddio ymatebion, enw cyfrif Facebook, a llun proffeil yr ymgeisydd, fel rhan o'r darllediad ar Facebook ac i'r darllediad gael ei wneud ar gael ar Facebook yn fyd-eang am byth yn dilyn y fath ddarllediad;

• yn cadarnhau bod gan yr ymgeisydd ganiatâd i ddefnyddio neu ddangos unrhyw bobl, cynnwys neu ddeunydd arall sydd wedi'i gynnwys o fewn ymgais, enw a llun proffeil yr ymgeisydd;

• yn cadarnhau nad oes unrhyw beth yn ymgais, enw na llun proffeil yr ymgeisydd yn torri hawliau eiddo deallusol, hawliau preifatrwydd nac unrhyw hawliau eraill unrhyw drydydd parti, ac na fyddant yn cynnwys unrhyw beth sy'n enllibus, difenwol, anllad, anweddus, yn peri aflonyddwch neu'n fygythiol; ac

• yn cytuno, os y bydd yr ymgeisydd yn ennill, y gall y Cwmni ac S4C ddefnyddio enw a llun proffeil yr enillydd at ddibenion hyrwyddo'r gystadleuaeth mewn unrhyw gyfrwng, gan gynnwys trwy ddarllediad ar raglen deledu Hansh.

17. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw sicrhau bod ganddo/i gysylltiad dibynadwy â'r we er mwyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth. Ni fydd y Cwmni nac S4C yn gyfrifol am unrhyw ymgais neu atebion sy'n methu â chyrraedd, sy'n methu â chael eu cofnodi gan blatfform Facebook, nac am unrhyw gamgymeriad, diffyg, amhariad, dileu, nam neu oedi mewn unrhyw ddull cyfathrebu a ddefnyddir gan ymgeiswyr i gymryd rhan yn y gystadleuaeth.

18. Bydd y Cwmni yn cadw data personol ymgeiswyr, gan gynnwys enw a rhif cyfrif Facebook y cystadleuwyr, am gyfnod rhesymol ar ôl y gystadleuaeth er mwyn gweinyddu'r gystadleuaeth a delio gydag unrhyw gwestiynau.

19. Ni fydd y Cwmni yn gallu gweld na chofnodi unrhyw fanylion pellach o'r cyfrifon, megis diddordebau na ffrindiau.

20. Caiff unrhyw ddata personol a gesglir ei brosesu yn unol â deddfwriaeth diogelu data perthnasol y DU yn unig. Gweler hefyd polisi preifatrwydd S4C: http://www.s4c.cymru/cy/y-wefan-hon/page/16717/pol... a pholisi preifatrwydd Antena Cyf: http://antena.co.uk/cy/polisi-preifatrwydd/

21. Nid yw'r gystadleuaeth yn gysylltiedig â, nac wedi ei noddi, ardystio, gweinyddu na'i chymeradwyo gan, Facebook mewn unrhyw ffordd ac mae ymgeiswyr yn cadarnhau eu bod yn rhyddhau Facebook rhag unrhyw atebolrwydd sy'n codi mewn cysylltiad â chymryd rhan yn y gystadleuaeth.

22. Mae'r Cwmni a/neu S4C yn cadw'r hawl i anghymwyso unrhyw ymgeisydd os bydd ganddi sail resymol dros gredu bod yr ymgeisydd wedi torri unrhyw rai o'r rheolau hyn.

23. Mae'r Cwmni a/neu S4C yn cadw'r hawl i ddiwygio'r rheolau hyn neu i ganslo, addasu neu ddiwygio'r gystadleuaeth ar unrhyw adeg o ganlyniad i ddigwyddiadau y tu hwnt i'w rheolaeth, neu er mwyn sicrhau bod y gystadleuaeth yn cael ei chynnal yn unol â'r deddfau a chanllawiau perthnasol.

24. Lle bo'r Cwmni neu S4C yn canfod neu fod gan y Cwmni neu S4C sail resymol dros amau bod ymgeisydd wedi defnyddio unrhyw feddalwedd neu broses awtomataidd naill ai i ateb cwestiynau, neu wneud nifer fawr o geisiadau, gall y Cwmni neu S4C eithrio ceisiadau o'r fath a gwahardd yr ymgeisydd o'r Gystadleuaeth.

25. Mae'r Cwmni a/neu S4C yn cadw'r hawl i gyfnewid y wobr, neu unrhyw ran ohoni, am wobr o'r un gwerth ariannol, neu o werth ariannol uwch, a bydd penderfyniad y Cwmni a/neu S4C yn hyn o beth yn derfynol.

26. Mae'r telerau a'r amodau hyn yn weithredol yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.

27. Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r Gystadleuaeth at dîm Hansh yn Antena Cyf ar hansh@antena.co.uk / 01286 662200 neu Gwifren Gwylwyr S4C 0370 600 4141.

Can’t find what you’re looking for?