Amdanom ni

Amrywiaeth

Mae gan S4C gyfrifoldeb i gynrychioli ac i apelio at bawb - pobl o wahanol ddiwylliannau, cenedligrwydd, hil, crefyddau, yr anabl, cyfeiriadedd rhywiol ac o bob oedran. Ein nod yw bod hyn yn cael ei adlewyrchu yn ein gwasanaeth ac yn ein rhaglenni.

Yn ein holl weithgareddau rydym yn ymdrechu i barchu pobl am yr hyn ydynt ac nid pwy ydynt. Unig sail beirniadu unigolyn yw'r ffordd mae person yn gweithio ac yn cyfrannu. Ein bwriad yw creu awyrgylch lle mae pawb yn teimlo'n rhydd i gyfrannu heb ofn er mwyn gwneud y gorau o botensial pob unigolyn.

I'r perwyl hwn, mae S4C ymrwymo i amrywiaeth, cyfle cyfartal a thriniaeth deg i'w staff, gwylwyr a'r cyhoedd yn gyffredinol. Mae'r ymrwymiad yn berthnasol i holl ystod busnes S4C fel cyflogwr, comisiynydd cynnwys a darparwr gwasanaethau i'w gynulleidfaoedd. Ymhlith y camau gweithredu mae S4C yn eu cymryd fel rhan o'i ymrwymiad i amrywiaeth mae:

  • Sicrhau bod ei rhaglenni'n adlewyrchu'n well y gymuned a'r gwylwyr mae'n eu gwasanaethu
  • Gweithio gyda phartneriaid yn y sector gynhyrchu i sicrhau bod eu gweithgareddau'n gyson ag ymrwymiad S4C
  • Sicrhau bod ymrwymiad S4C i ddarparu gwasanaethau mynediad a chymorth mewn perthynas â'i rhaglenni a'i chynnwys yn dal i gael ei gyflawni
  • Trefnu hyfforddiant amrywiaeth i bob aelod o'i staff
  • Cynnwys cyfrifoldebau penodol am amrywiaeth mewn disgrifiadau swydd
  • Creu amgylchedd gwaith cynhwysol a pharchus
  • Cyhoeddi cynllun gweithredol blynyddol
  • Gwneud adolygiad blynyddol o'r ymrwymiad gan Dîm Rheoli S4C

Darllenwch ymrwymiad S4C i amrywiaeth yn llawn (PDF)

Mae S4C yn aelod o'r Rhwydwaith Amrywiaeth Creadigol, (CDN), www.creativediversitynetwork.org, sy'n cynnwys yr holl ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig (DU).

Yn ogystal, rydym wedi cofrestru gyda chynllun newydd Llywodraeth y DU, Think, Act, Report, fel cyflogwr sy'n hyrwyddo cydraddoldeb o ran rhyw yn y gweithle, www.gov.uk/government/policies/creating-a-fairer-and-more-equal-society/supporting-pages/think-act-report.

Er mwyn sicrhau bod ein hymrwymiad i amrywiaeth yn cael ei gyflawni mae S4C yn rhoi Cynllun Gweithredu Amrywiaeth blynyddol ar waith. Mae'r Tîm Rheoli yn ystyried sut mae'r Cynllun yn mynd yn ei flaen yn chwarterol ac yn adrodd i Awdurdod S4C. Ceir adolygiad blynyddol hefyd yn Adroddiad Blynyddol S4C.

Adroddiad 2015 ar effeithlonrwydd polisïau a hyfforddiant amrywiaeth a chydraddoldeb a chydymffurfiaeth S4C gyda’r ddyletswydd cydraddoldeb gyffredinol o dan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010

Cynnwys

Mae S4C yn gweithio gyda chynhyrchwyr yn y sector annibynnol a gyda rhan ddalwyr i wella ac i atgyfnerthu ein cynrychioliad o amrywiaeth diwylliannol ac anabledd. Dyma ragflas o sut mae S4C yn dathlu ac yn cynrychioli amrywiaeth ei chynulleidfa o fewn ei rhaglenni.

Hygyrchedd

Er mwyn gwneud rhaglenni S4C yn hygyrch i gymaint o wylwyr â phosib, mae nifer o wasanaethau ar gael yn cynnwys is-deitlau, arwyddo a sain ddisgrifiad. Mae mwy o fanylion ar gael ar ein safle Gwasanaethau Mynediad.

Yn ogystal, mae nifer o raglenni S4C dros wahanol fathau o raglenni ar gael yn gyson i'w mwynhau fel podlediadau.

Mae holl ddeunydd hybu S4C ar gael mewn ffurf print bras ac mae Sgrîn, cylchgrawn gwylwyr S4C ar gael hefyd mewn ffurf sain ar gryno ddisg ac arlein.

Er mwyn gwneud gwefan S4C yn hygyrch i gymaint o ddefnyddwyr â phosib, mae'r wefan wedi ei hadeiladu gan ddefnyddio safonau gwe ac arfer da canllawiau hygyrchedd y we. Mae hyn yn sicrhau y bydd y wefan yn gweithio mewn dyfeisiau pori modern yn ogystal â gwneud y wefan yn haws i'w defnyddio gan y rheiny sydd ag anableddau. Mae mwy o fanylion ar gael ar ein safle Hygyrchedd.

Cymdeithasau

Mae S4C yn falch o fod yn aelod o'r canlynol:

Gwybodaeth ychwanegol

Am fwy o wybodaeth ac ystadegau am amrywiaeth yng Nghymru ewch at: