S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

 • Prentis Newyddion Digidol

  Dyddiad Cau: 4 Medi 2022

  Oes gennych chi ddiddordeb yn yr hyn sy'n digwydd o'ch cwmpas? Ydych chi'n berson chwilfrydig, fuasai'n mwynhau cael cyfle i ddysgu sut i gynhyrchu, casglu a churadu cynnwys difyr a chreadigol ar gyfer gwasanaeth newyddion digidol S4C

 • Gweithredwr Comisiynu (Sgriptio)

  Dyddiad Cau: 8 Medi 2022

  Mae S4C yn chwilio am Gweithredwr Comisiynu i gyfrannu at y broses o gomisiynu cynnwys wedi ei sgriptio ar draws bob llwyfan. Trwy weithio'n agos gyda'r Pennaeth Sgriptio, byddwch yn gyfrifol am gyflwyno a chomisiynu ystod eang o gynnwys amrywiol ac arloesol gan gyflenwyr ac yn cydbwyso rhagoriaeth olygyddol â'r holl ofynion cydymffurfio a chyllidebol, gan sicrhau bod y cynnwys a gomisiynwyd yn cyd-fynd yn strategol â'r weledigaeth ar gyfer S4C.

 • Uwch Olygydd Newyddion Digidol S4C

  Dyddiad Cau: 15 Medi 2022

  Mae gwasanaeth newyddion digidol S4C yn ehangu, ac yn chwilio am uwch olygydd i arwain tîm o newyddiadurwyr i wireddu ein strategaeth newyddion digidol am y blynyddoedd i ddod.

  Dyma gyfle unigryw i arwain gwasanaeth aml blatfform fydd, ymhlith pethau eraill, yn rhoi blaenoriaeth i ddatblygu ein darpariaeth ar gyfryngau cymdeithasol.

 • Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes

  Dyddiad Cau: 15 Medi 2022

  Fel un o dîm o Gomisiynwyr Cynnwys byddwch yn cydweithio'n agos gyda'r Prif Swyddog Cynnwys i greu a goruchwylio strategaeth cynnwys aml-lwyfan ar gyfer S4C.

 • Arweinydd Strategaeth Cymraeg

  Dyddiad Cau: 1 Medi 2022

  Byddwch yn cyflwyno a gweithredu strategaeth uchelgeisiol i ddiffinio rôl S4C yn y nod o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

  Yn cynghori ac yn cydweithio gyda'r adran Gynnwys a Chyhoeddi byddwch yn sicrhau bod S4C yn darparu cynnwys deniadol a phwrpasol i siaradwyr Cymraeg newydd ar amrywiol lwyfannau.

 • Swyddog Adnoddau Dynol

  Dyddiad Cau: 1 Medi 2022

  Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol sydd a'r gallu i ddarparu gwasanaeth cyffredinol Adnoddau Dynol i S4C. Byddwch yn gyfrifol am, ond heb fod yn gyfyngedig i reoli a chynnal system AD (Ciphr), cytundebau, polisïau, absenoldeb, recriwtio, datblygu a hyfforddiant, gweinyddu'r gyflogres, rheoli data a phob agwedd ar weinyddu sy'n ymwneud ag Adnoddau Dynol a'r Gyflogres.

 • Rheolwr Prosiect

  Dyddiad Cau: 22 Awst 2022

  Mae S4C yn gweithredu ei rhaglen trawsnewid dros y 5 mlynedd nesaf sydd yn cynnwys nifer o brosiectau strategol bwysig. Mae'r prosiectau hyn yn amrywio o ran graddfa ac uchelgais ond mae un elfen nodweddiadol iddyn nhw i gyd: newid. Ymhlith portffolio cyfredol S4C o brosiectau mae, newid i fod yn gyhoeddwr cynnwys ar draws aml lwyfannau, gweithredu prosiectau data a brand a nifer o brosiectau newid llai sy'n canolbwyntio ar ddatblygiad a diwylliant sefydliadol.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?