S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

S4C yn cyhoeddi degau o gomisiynau newydd

21 Ebrill 2020

Mae S4C wedi cyhoeddi heddiw bwriad i gomisiynu degau o raglenni unigol a chyfresi newydd gwerth sawl miliwn i'w darlledu cyn diwedd mis Gorffennaf.

Yn ystod cyfarfod gyda'r sector ar 8 Ebrill, cyhoeddodd S4C becyn i'r sector gynhyrchu ar gyfer rownd gomisiynu frys.

Gan edrych yn benodol am syniadau yn codi o'r sefyllfa bresennol, roedd S4C yn chwilio am raglenni dogfen a oedd yn dibynnu ar fynediad, a rhaglenni a chomedïau i godi ysbryd gwylwyr yn ystod argyfwng Covid-19.

Daeth dros gant o syniadau i law oddi wrth gwmnïau cynhyrchu led led Cymru. Nawr mae S4C yn falch o gadarnhau y comisiynau sydd wedi bod yn llwyddiannus.

Un o'r rheiny yw rhaglen Syrjeri Amlwch gan gwmni cynhyrchu Darlun fydd yn dilyn cleifion meddygon a staff canolfan iechyd Amlwch.

Bydd y ganolfan hon yn hwb leol i achosion coronafeirws a bydd y rhaglen bry ar y wal yma yn dangos sut mae'r syrjeri a'r gymuned leol yn ymdopi gyda sefyllfa Covid -19.

Bydd y cyfan yn cael ei ffilmio mewn dull diogel a'r rig camerâu wedi ei gosod yn y feddygfa ers cyn cyfnod y lockdown er mwyn sicrhau proses o saethu saff.

Rhaglen arall sydd wedi derbyn comisiwn yw Priodas Dan Glo gan gwmni gynhyrchu Boom Cymru.

Wrth i briodasau led led y wlad gael eu gohirio, o dan brand Priodas Pum Mil byddwn yn dilyn ac yn cynnal priodas wahanol iawn i un cwpwl arbennig sy'n ysu i briodi ers tro byd.

Bydd Trystan ac Emma yn helpu i drefnu priodas yn llawn sypreisys gyda chymorth nifer o selebs adnabyddus a llwythi o westeion yn ymddangos ar sgrin.

Comisiwn arall fydd drama CYSWLLT (mewn Covid) gan Vox Pictures sydd hefyd yn cynhyrchu Un Bore Mercher/ Keeping Faith.

Bydd y ddrama dair rhan hon yn adlewyrchu bywyd yn ystod cyfnod 'lockdown' dros dair wythnos ac yn trafod unigedd a gobaith y cyfnod rhyfedd hwn a hynny wrth i bob cenhedlaeth gael eu heffeithio.

Bydd y ffilmio yn digwydd yn bennaf yn nhai yr actorion ar liniaduron a ffonau symudol, ond hefyd gyda deunydd ychwanegol ar gamera.

Mae'r comisiynau eraill yn cynnwys, Babis Covid fydd yn dogfennu cyfnod hapus ond anodd wrth i deuluoedd fethu dod ynghyd i ddathlu, Ffarwelio yn dilyn teulu o ymgymerwyr angladdau, Ffermwyr Ifanc yn Cicio'r Corona yn edrych ar rai o gynlluniau Mudiad y Ffermwyr Ifanc i ymdopi, Natur a Ni sef rhaglen gylchgrawn naturiaethol wedi ei hangori mewn gardd a Tŷ Bach Mawr fydd yn edrych ar greu pob math o adeiladau bach trawiadol yn ein gardd gefn.

Yn ychwanegol mae cynlluniau ar waith gyda chymeriadau Pobol y Cwm, Goreuon Priodas Pum Mil, Goreuon Gwesty Aduniad ac Ysgol Ni Maesincla: Diwedd Tymor er mwyn sicrhau bod nhw'n parhau i ymddangos ar y sianel.

Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C.

Meddai Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C: "Mae wedi bod yn her sylweddol i gadw amserlen llawn wrth i gyfresi a digwyddiadau sy'n gonglfeini i'r amserlen fethu cyfleu yn ystod y cyfnod yma am resymau amlwg.

"Mae colli oriau o sebon, drama, chwaraeon a digwyddiadau wedi gadael tyllau yn yr amserlen i'w llenwi. Nawr bydd gwylwyr yn medru mwynhau amrywiaeth eang o raglenni fydd yn ymateb i sefyllfa'r coronafeirws.

"Ry'n ni'n ddiolchgar iawn i'r cwmnïau cynhyrchu ddangos dyfeisgarwch aruthrol wrth ymateb i'n galwad, gan fwrw ati i droi syniadau creadigol yn gynnwys perthnasol a safonol, a hynny o fewn amserlen eithriadol o dynn."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?