S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Cynnydd S4C Clic – neges Prif Weithredwr y sianel wrth gyhoeddi’r Adroddiad Blynyddol

24 Medi 2020

Mae gwasanaeth ar alw S4C, sef S4C Clic wedi llwyddo i gynyddu nifer y cofrestriadau o lai na 1,000 ar ddiwedd 2018/19 i dros 100,000 erbyn diwedd mis Mawrth 2020.

Wrth gyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2019/20 dywed Prif Weithredwr S4C, Owen Evans ei fod yn falch iawn o'r cynnydd a'r buddsoddiad sydd wedi digwydd gyda S4C Clic yn ddiweddar trwy greu swyddogaeth newydd a chomisiynu cynnwys penodol i'r gwasanaeth.

"S4C Clic sy'n pontio rhwng y llinol a'r digidol" meddai Owen Evans. "Gwelodd S4C Clic nifer o welliannau o ran sefydlogrwydd, cyflwyniad a swyddogaeth. Cafodd cynnwys digidol unigryw ei sianeli'n benodol drwyddo, megis rygbi PRO14 a darparwyd bocs sets a chynnwys arall yn gynyddol ar lein yn unig. Yn ystod y flwyddyn cyflwynwyd cofrestru gorfodol, ac roedd hwn yn brif lwyfan i S4C allu marchnata'n uniongyrchol i'n gwylwyr drwy e-bost ac i adlewyrchu eu diddordebau penodol."

Wrth nodi fod S4C yn parhau i ddatblygu ei strategaeth ddigidol yn dilyn arolwg Euryn Ogwen Williams o'r sianel yn 2018, dywed Owen Evans ei fod yn falch iawn fod S4C wedi buddsoddi mewn tîm o staff newydd i ddatblygu y gwasanaeth digidol, ac mae'n falch hefyd o weld cynnydd mewn defnydd digidol gyda'r gwylwyr ifancaf.

"Ym mis Mawrth 2020 denodd ein platfform ieuenctid Hansh sy'n cynnig cynnwys unigryw i bobl 16-34 oed, un miliwn o sesiynau gwylio mewn un mis ar draws Twitter, Facebook ac YouTube. Lansiwyd y gwasanaeth ym mis Mehefin 2017 ac mae wedi esblygu o weithredu'n unig ar Facebook ac YouTube i greu cynnwys ar Instagram a TikTok yn ogystal â chreu podlediadau."

Roedd y deuddeg mis diwethaf yn flwyddyn gymharol anodd i holl ddarlledwyr y sector gyhoeddus wrth i SVoD (Netflix, Amazon ac ati) dyfu o ran buddsoddiad a chynulleidfa. Er bod pob darlledwr cyhoeddus arall wedi gweld lleihad mewn oriau darlledu llinol, gwelodd S4C gynnydd o 7% mewn oriau gwylio.

"Mae hyn yn adlewyrchu nod S4C i gyfleu barn cynulleidfaoedd yn ein cynnyrch ac ar draws y platfformau. Yn ein strategaeth gyffredinol rydym wedi rhoi ffocws y brif sianel ar ddatblygu cynnwys cynhwysfawr i'n cynulleidfa graidd a'n gwylwyr achlysurol wrth dyfu ein cynulleidfaoedd ifancach a mwy amrywiol drwy ein cynnwys digidol." meddai Owen Evans.

Bu'r defnydd o dechnoleg hefyd yn bwysicach nag erioed o'r blaen wrth i'r cyfnod clo ddod i rym.

"Ar adeg o argyfwng cynyddwyd ein cyfathrebu â'n cynulleidfa. Yn ogystal â'r gwasanaeth Gwifren Gwylwyr, lansiwyd ffyrdd newydd o ymwneud wrth i ni drefnu sesiynau Facebook Live. Darlledwyd nifer o syniadau a ddeilliodd o'r sesiynau hyn gan gynnwys gwasanaeth bore Sul ac amrywiaeth o bocs sets. Lansiwyd sianel ddigidol dros dro er mwyn i bobl gael mynegi eu diolch am gyfraniad y gwasanaethau hanfodol, a darparwyd gofod hysbysebu am ddim i nifer o elusenau."

Dywed Owen Evans fod yr argyfwng wedi pwysleisio pwysigrwydd S4C fel darlledwr cyhoeddus cenedlaethol i gynulleidfaoedd Cymraeg ei hiaith.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi diwedd cyfnod Huw Jones fel Cadeirydd, cyfnod Hugh Hesketh Evans fel Cadeirydd Dros Dro a chychwyn cyfnod Rhodri Williams fel y Cadeirydd presennol.

"Mae wedi bod yn her i gynnal y sianel drwy'r cyfnod clo, ond rwy'n ddiolchgar am gefnogaeth fy nhîm a'r staff, bwrdd a chadeirydd egnïol a chefnogol, llywodraeth y Deyrnas Gyfunol a Llywodraeth Cymru, BBC, TAC a'r sector gynhyrchu annibynnol i gyd am eu cefnogaeth ddiflino."

Mae Adroddiad Blynyddol 2019/20 at gael at wefan S4C.

DIWEDD

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?