S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Y Labordy yn llunio cyfle newydd i gynhyrchwyr Cymraeg eu hiaith

10 Tachwedd 2021

Dan arweiniad S4C, Cyngor Celfyddydau Cymru, Ffilm Cymru Wales a RHWYDWAITH BFI Cymru, mae Y Labordy yn rhaglen ddatblygu broffesiynol ar gyfer cynhyrchwyr ffilm, teledu a theatr sy'n dod i'r amlwg ac sydd â'r gallu i weithio yn y Gymraeg.

Mewn rhaglen fentora a dosbarthiadau meistr a gynhelir ar-lein dros gyfnod o chwe mis, bydd Y Labordy yn archwilio'r sgiliau sydd eu hangen ar gynhyrchwyr - sgiliau creadigol, sgiliau ym myd busnes ac o ran arweinyddiaeth.

Y nod yw rhoi dealltwriaeth i gyfranogwyr o arferion y diwydiant, apêl ryngwladol a'u gweledigaeth unigryw eu hunain.

Trwy Y Labordy bydd y pedwar cynhyrchydd llwyddiannus yn nodi ble maen nhw yn eu gyrfaoedd ar hyn o bryd, yn darganfod sut maent am symud ymlaen ac esblygu, a dysgu sut y gallant wireddu hyn.

Mae'r rhaglen yn cynnwys cefnogaeth bersonol gan fentor sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol, yn ogystal â dosbarthiadau meistr mewn grŵp dan arweiniad siaradwyr gwadd.

Bydd y rhaglen yn cyflwyno hyn gan ddefnyddio dull uchelgeisiol, amlddisgyblaethol, gyda'r cynhyrchwyr yn cael eu hannog i archwilio gweithio ar draws ffilm, teledu a theatr, yn ogystal â llwyfannau eraill fel VR, technoleg trochi a gemau.

Mae dwy raglen flaenorol Y Labordy wedi cynnig cymorth i awduron Cymraeg sy'n dod i'r amlwg i ddatblygu eu gyrfaon, e.e. Fflur Dafydd (Yr Amgueddfa), Dafydd James (Gwaith / Cartref), Bethan Marlow (Afiach), a Jon Gower, yn ogystal â'r cyfarwyddwyr Mared Swain (Bregus), Eilir Pierce (Marvin), Hanna Jarman (Merched Parchus), a Nico Dafydd.

Cawsant arweiniad a chyngor gan bobl greadigol brofiadol fel Euros Lyn (Y Llyfrgell, Dream Horse), Rachel Talalay (Sherlock, Doctor Who), Arwel Gruffydd (Theatr Genedlaethol Cymru), a Vicky Jones (Fleabag).

Meddai Swyddog Datblygu RHWYDWAITH BFI Cymru, Gwenfair Hawkins: "Dyw hi ddim yn gyfrinach bod tirwedd celfyddydol Cymru yn hynod gyfoethog.

"Er mwyn cefnogi ein lleisiau creadigol ymhellach rydym angen cynhyrchwyr cyffrous, talentog i weithio ar draws y diwydiannau er mwyn datblygu a hyrwyddo cynnwys yn yr iaith Gymraeg adref a thramor."

Meddai Lisa Matthews-Jones, Rheolwr Portffolio Cyngor Celfyddydau Cymru: "Wrth i ni ddod allan o'r pandemig, mae'n hanfodol datblygu talent a darparu llwybrau gyrfa newydd i gynhyrchwyr sy'n dod i'r amlwg ym myd theatr, ffilm a theledu; mae'n bwysicach nag erioed.

"Trwy esblygu prosiect Y Labordy a pharhau â'n partneriaeth â Ffilm Cymru, Rhwydwaith y BFI ac S4C, bydd y cyfleoedd cyffrous hyn yn helpu i gryfhau a gwasanaethu'r sector yng Nghymru. "

Dywedodd Gwenllian Gravelle, Comisiynydd Drama S4C: "Mae S4C yn falch iawn o gael gweithio gyda'n partneriaid ar Y Labordy unwaith eto, ac i ddatblygu'r to nesaf o gynhyrchwyr drama y tro hwn.

"Mae prinder gwirioneddol o gynhyrchwyr sy'n gallu gweithio'n y Gymraeg.

"Buaswn i'n annog pobl sydd efallai â phrofiad blaenorol fel rheolwyr cynhyrchu, cynorthwywyr cyfarwyddo, neu o weithio ym maes golygu neu gynhyrchu sgript, neu ar yr ochr gynhyrchu i ddod i'r digwyddiad lansio i glywed mwy am y cynllun arbennig yma.

"Bydd cyfleoedd cyffrous i gynhyrchu dramâu teledu dros y blynyddoedd nesaf, a bydd Y Labordy yn meithrin y dalent newydd yma yn barod i ateb y galw."

Mae ceisiadau am Y Labordy ar agor tan 3pm ddydd Gwener 3 Rhagfyr.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i:

http://ffilmcymruwales.com/cy/funding-and-training...

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?