S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Gwahoddiad i Dendro ar gyfer Gwasanaethau Rheoli Prosiect a Chynhyrchu Cynnwys Digidol ar gyfer Ymgyrch #Iaith2020 S4C

Mae S4C yn cyhoeddi Gwahoddiad i Dendro ar gyfer darpariaeth gwasanaethau rheoli prosiect a chynhyrchu cynnwys digidol ar gyfer ymgyrch #Iaith2020 S4C. Mae'r Gwahoddiad i Dendro wedi ei hysbysebu ar Sell2Wales.co.uk. Rhaid i bob busnes sydd â diddordeb mewn darparu'r gwasanaethau gwblhau ymateb yn y ffurf y gosodir yn y dogfennau isod. Y dyddiad cau ar gyfer cyfleu'r ymatebion tendro i S4C yw canol dydd, dydd Llun 9fed o Ragfyr 2019.

Dylid cyfeirio pob cais am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r ymateb a/neu'r broses gystadleuol hon at: cwestiynautendr@s4c.cymru Sylwer, os gwelwch yn dda, na ddylid anfon unrhyw ymholiad na chais am wybodaeth ynglŷn â'r broses dendro at unrhyw swyddog, gweithiwr na chynrychiolydd unigol yn S4C.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r cais yw canol dydd, dydd Llun 25ain o Dachwedd 2019.

Gwahoddiad i dendro ar gyfer darparu Gwasanaethau Rheoli Prosiect a Chynhyrchu Cynnwys Digidol ar gyfer Ymgyrch #Iaith2020 S4C

Atodiad 3 - Ffurflen Wybodaeth Sylfaenol

Cytundeb i Ddarparu Gwasanaethau Rheoli Prosiect Ymgyrch a Chynhyrchu Deunydd Digidol

Cwestiwn 1

Ydy TAW yn daladwy ar ben yr £80,000?

Ateb 1

Ydy, mae TAW yn daladwy ar ben y ffi a dylai pob elfen o'r gwaith gael ei gostio ar wahân.

Cwestiwn 2

Pan ofynnir yn y tendr: 'Cynnig ar gyfer darparu'r gwasanaethau Rheoli Prosiect Ymgyrch gan gynnwys: 'hunaniaeth' awgrymedig ar gyfer yr Ymgyrch', pa fath o ymateb ydych chi'n ei ddisgwyl i hyn, os gwelwch yn dda?

Ateb 2

Rydym yn edrych am unrhyw syniadau a throsolwg lefel uchel o hunaniaeth ymgyrch. Ni fyddem yn disgwyl hunaniaeth gyflawn gyda lluniau a.y.b. oherwydd fe fyddwn yn gweithio'n agos gyda'r asiantaeth lwyddiannus ar y darn yma o waith unwaith caiff y cytundeb ei wobrwyo.

Cwestiwn 3

Oes gennych unrhyw ddisgwyliadau o ran yr ymgyrch gyfryngau – teledu, radio, awyr agored – neu yw hyn at ddisgresiwn yr asiantaeth?

Ateb 3

Rydym yn targedu amrediad eang o gynulleidfaoedd ac felly disgwyliwn weld defnydd o gymysgedd o sianeli a gweithgareddau cyfathrebu a marchnata yn yr ymgyrchoedd a awgrymir.

Mi fyddem yn sicr yn disgwyl i'r ymgyrch wyro'n sylweddol tuag at gynnwys digidol a chroesawn unrhyw syniadau pellach o'r asiantaeth o safbwynt beth sydd fwyaf addas ar gyfer yr ymgyrch wrth dargedu'r holl gynulleidfaoedd.

Cwestiwn 4

A ydych chi'n rhagweld bydd yr ymgyrch gyfryngau yn cynnwys hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol?

Ateb 4

Mi fyddem yn disgwyl gweld hysbysebu cyfryngau cymdeithasol wedi ei gynnwys yn yr ymgyrch gyflawn.

Cwestiwn 5

A oes gennych chi unrhyw ddisgwyliadau o safbwynt faint o gyllideb bydd yn cael ei roi ar gyfer yr ymgyrch cyfryngau neu ai penderfyniad yr asiantaeth fydd hyn?

Ateb 5

Mi fyddai disgwyl i'r asiantaeth baratoi cynllun wedi ei gostio'n gyflawn ar gyfer pob un gweithgaredd.

Cwestiwn 6

A oes angen i'r gyllideb gynnwys costau digwyddiadau?

Ateb 6

Os yw'r cynllun ymgyrch yn cynnwys digwyddiadau yna bydd angen eu costio fel rhan o'r ymgyrch gyflawn.

Cwestiwn 7

Os ydych yn mynychu digwyddiadau megis yr Eisteddfod, yr Urdd, Tafwyl a.y.b. yn barod – gall yr ymgyrch gael ei hyrwyddo yn y digwyddiadau yma fel rhan o bresenoldeb S4C?

Ateb 7

Yr ymgyrch yma fydd un o ymgyrchoedd allweddol S4C ar gyfer 2020 ac felly fe fyddwn yn disgwyl hyrwyddo'r ymgyrch yn ystod ein holl ddigwyddiadau cenedlaethol ac ymgyrchoedd arferol.

Cwestiwn 8

Sut fydd yr ymgyrch yn cael ei rannu rhwng tîm mewnol S4C a'r asiantaeth allanol? Pwy fydd yn gwneud beth?

Ateb 8

Caiff hyn ei gytuno ar ôl dewis yr asiantaeth lwyddiannus.

Cwestiwn 9

O ran y ddwy raglen deledu a gyfeirir atynt, ydyn nhw'n cael eu hyrwyddo yn unigol o dan gyllideb ar wahân neu a oes angen iddynt ddod o fewn y gyllideb yma?

Ateb 9

Bydd gan y ddwy raglen deledu gyllidebau marchnata a chyfathrebu ar wahân.

Cwestiwn 10

A fydd gan yr ymgyrch dudalen we ar wefan S4C?

Ateb 10

Bydd. Fe fydd tudalen ymgyrch ar wefan S4C ar gyfer cynnwys digidol, fforymau posib a manylion gweithgareddau.

Cwestiwn 11

Archifau S4C – a fydd modd cael mynediad am ddim i'r cynnwys?

Ateb 11

Yn dibynnu ar y syniadau o amgylch y cynnwys, gallwn edrych i mewn i hyn.

Cwestiwn 12

A ydych chi'n rhedeg arolygon yn flynyddol? Os ydych, a fyddai modd i ni ychwanegu cwestiwn am yr ymgyrch yma i helpu gwerthuso?

Ateb 12

Rydym yn rhedeg arolygon gyda'n gwylwyr trwy gydol y flwyddyn i gael ymateb gwylwyr i gynnwys a digwyddiadau S4C ac mae yna ystod o arolygon allanol y gellir eu defnyddio i helpu gwerthuso.

Cwestiwn 13

Beth yw llwyddiant i chi?

Ateb 13

Fe fyddwn yn gosod ystod o ddangosyddion allweddol perfformiad (KPIs) wrth i'r ymgyrch ddatblygu, ond y prif nod yw i greu trafodaeth am sefyllfa gyfredol a dyfodol yr iaith Gymraeg trwy gydol y flwyddyn.Y prif nod yw i gysylltu gyda'n cynulleidfa a phobl Cymru i greu trafodaeth am sefyllfa'r iaith Gymraeg heddiw. Felly, fe fyddem yn edrych am ymwybyddiaeth uchel o'r ymgyrch ac ymrwymiad i'r cynnwys a gynhyrchir boed yn gyfres deledu, cyfryngau cymdeithasol, cynnwys digidol neu weithgareddau eraill.

Cwestiwn 14

A oes penderfyniad pendant wedi ei wneud ar #Iaith2020? Neu a fyddech yn agored i gynigion eraill?

Ateb 14

Rydym yn agored i gynigion eraill.

Cwestiwn 15

Ar wahân i 'Iaith ar Daith' a 'Hanes yr Iaith', a oes unrhyw raglenni penodol arall sy'n benodol gysylltiedig ag ymgyrch #Iaith2020 yn mynd i gael eu darlledu yn 2019 – a fyddai yna'n lliwio cynnwys?

Ateb 15

Mae rhaglenni eraill a rhaglenni o'r archif yn cael eu trafod, ond y ddwy gyfres a nodir yw'r blaenoriaethau yn yr amserlen. Er hyn, bydd y pwyslais ar greu cynnwys sy'n gyson â phrif neges y prosiect sef i greu trafodaeth am yr iaith.

Cwestiwn 16

Un o'r prif bethau a ofynnir yn y briff i'r asiantaeth lwyddiannus i wneud yw 'datblygu a gweithredu brand a hunaniaeth ar gyfer yr ymgyrch'. A yw'n bosib diffinio'r hyn a olygir wrth hunaniaeth, os gwelwch yn dda? Er enghraifft: a yw'r hunaniaeth yma'n cynnwys datblygu nod brand/logo?

Ateb 16

Rydym yn edrych am unrhyw syniadau a throsolwg lefel uchel o hunaniaeth ymgyrch. Ni fyddem yn disgwyl hunaniaeth gyflawn gyda lluniau a.y.b. oherwydd fe fyddwn yn gweithio'n agos gyda'r asiantaeth lwyddiannus ar y darn yma o waith unwaith caiff y cytundeb ei wobrwyo.

Cwestiwn 17

Mae sôn yn y briff bod S4C eisiau adfywio ei safle fel congl faen yr iaith Gymraeg i bawb. A oes gofyn i ni gynnig syniadau am resymeg tu ôl i'r safle newydd yma?

Ateb 17

Na, mae'r iaith Gymraeg eisoes wedi ei sefydlu fel un o werthoedd craidd S4C.

Cwestiwn 18

A fydd costau am unrhyw gynnwys cyfryngau cymdeithasol wedi eu talu amdanynt/eu hyrwyddo yn dod o gyllideb yr ymgyrch benodol yma – neu o gyllideb ar wahân wedi ei glustnodi'n benodol ar gyfer treuliau cyfryngau digidol?

Ateb 18

Mae'r gyllideb yn cynnwys pob agwedd gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol/digidol ond costiwch bob elfen o'r ymgyrch ar wahân, os gwelwch yn dda.

Cwestiwn 19

Beth yw eich gallu yn fewnol? Er enghraifft, a oes gennych arbenigwyr aml-gyfrwng mewnol a fydd yn gallu creu cynnwys?

Ateb 19

Fe fydd hyn yn cael ei gytuno ar ôl dewis yr asiantaeth lwyddiannus, ond ni ddylai eich cais ddibynnu ar S4C.

Cwestiwn 20

A fydd disgwyl i'r asiantaeth lwyddiannus ffilmio/tynnu ffotograffau/cynhyrchu a golygu yr holl gynnwys, neu a fydd hyn yn cael ei wneud gan dimoedd mewnol S4C?

Ateb 20

Bydd S4C a'r asiantaeth lwyddiannus yn creu cynnwys – fe fydd y manylion yn cael eu cytuno ar ôl dewis yr asiantaeth lwyddiannus. At bwrpas y broses dendr, darparwch gost ar gyfer fideo 2 funud arferol, os gwelwch yn dda.

Cwestiwn 21

Beth yw'r nifer lleiaf o ddarnau o gynnwys y bydd disgwyl i'r asiantaeth lwyddiannus gynhyrchu bob mis? A oes lleiafswm o 'posts'/ffotograffau/fideos sydd eu hangen bob mis, neu a fydd hyn yn cael ei lywio gan argymhellion yr asiantaeth a defnydd o gyllideb yr ymgyrch?

Ateb 21

Bydd hyn yn cael ei lywio gan y cynllun ymgyrch llwyddiannus.

Cwestiwn 22

A oes gwybodaeth fanylach/data ar gyfansoddiadau demograffig cymdeithasol y tair cynulleidfa darged a nodir yn y briff (siaradwyr di-Gymraeg; defnyddwyr ysgafn; cynulleidfa graidd)?

Ateb 22

Ni allwn ryddhau mwy o wybodaeth manwl ar ddemograffig cymdeithasol y gwahanol gynulleidfaoedd ond mae gwybodaeth ar ffigyrau gwylwyr rhaglenni ar gael ar wefan S4C http://www.s4c.cymru/cy/amdanom-ni/page/31291/ffig...

Cwestiwn 23

Yn yr un modd, a oes unrhyw bersonau penodol arall a allai brofi'n berthnasol wrth siapio cynnwys?

Ateb 23

Nid oes gennym fynediad i wybodaeth ar bersonau cynulleidfa penodol.

Cwestiwn 24

A fydd Iaith ar Daith yn canolbwyntio ar sefyllfa'r iaith Gymraeg heddiw yn ogystal ag mewn hanes?

Ateb 24

Bydd.

Cwestiwn 25

A fyddwn yn cael mynediad i 'sneak peaks'/darnau o ffilm 'tu ôl i'r llen' ar gyfer y gyfres 'keynote' i rannu?

Ateb 25

Byddwn yn gallu rhannu cynnwys i'r ddau gyfres arfaethedig gyda'r asiantaeth lwyddiannus i greu cynnwys.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?