S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Gwaredu Tapiau

  Gwaredu Tapiau

  Yn dilyn cyd-leoli technegol S4C yn Sgwâr Canolog BBC Caerdydd a digideiddio'r archif rhaglenni, mae S4C yn bwriadu cael gwared ar y tapiau ffisegol a ddelir yn ei chyn bencadlys ym Mharc Tŷ Glas Llanisien. Mae'r amserlen ar gyfer gwaredu yn golygu bod S4C yn edrych i wagio'r storfa erbyn diwedd Mehefin 2023.

  Rydym wedi cau y broses "dangos diddordeb" nawr ond os oes unrhyw gwestiwn pellach dylid cysylltu â materion busnes - mb@s4c.cymru

 • Taliadau yn weddill - cynnwys

  Fel y gwyddoch, rydym yn agosáu at ddiwedd ein blwyddyn ariannol.

  Er mwyn i ni sicrhau bod y swm sy'n weddill isod yn cael ei dalu cyn y 31ain o Fawrth, a fyddwch cystal ag anfon y gwaith papur a'r anfoneb gyfatebol i taliadau@s4c.cymru erbyn 23/03/2023.

  Bydd clirio'r balansau hanesyddol hyn yn ein cynorthwyo yn ein harchwiliad diwedd blwyddyn gan fod rhaid i ni ddarparu tystiolaeth i'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar gyfer croniadau a wnaed.

  Bydd eich cymorth yn y mater hwn yn cael ei werthfawrogi'n fawr.

  Tîmoedd Cyllid / Materion Busnes

 • S4C yn arwyddo’r ‘Coalition for Change’

  Mae S4C wedi ymuno â darlledwyr a chyrff eraill yn y diwydiant teledu i gefnogi'r Coalition for Change a'r Siarter Rhyddgyfranwyr, sy'n ymrwymo i wellla amodau gwaith rhyddgyfranwyr. Mae TAC eisoes wedi ymrwymo i'r Siarter ac rydym yn edrych ymlaen i gydweithio gyda TAC a'n cynhyrchwyr i wireddu'r ymrwymiadau.

  Gellir darllen y datganiad llawn a'r Siarter Rhyddgyfranwyr yma.

 • Canllawiau Castio S4C

  Rydym wedi bod yn adolygu Canllawiau Castio S4C yn ddiweddar mewn trafodaeth ag Equity. Lluniwyd y canllawiau i osgoi cael actorion yn ymddangos mewn rôl amlwg mewn mwy nag un gyfres ddrama oedd yn cael eu darlledu ar yr un pryd. Rydym wedi dod i'r casgliad nad oes angen y canllawiau mwyach, o ystyried arferion gwylwyr, ein strategaeth aml-blatfform (gan gynnwys bocs sets), y ffenest ar-alw o 150 diwrnod a'r newidiadau i batrymau ffilmio ein cyfresi sebon. Byddwn yn dileu'r Canllawiau Castio o Hafan Gynhyrchu S4C, ond bydd dal angen trafod a chytuno ar brif aelodau cast drama gyda Chomisiynydd S4C.

 • Datganiad o Ymrwymiad yn erbyn bwlio, aflonyddwch ac ymddygiad amhriodol

  Datganiad o Ymrwymiad yn erbyn bwlio, aflonyddwch ac ymddygiad amhriodol

  Mae S4C, TAC, Equity a nifer o ddarlledwyr a chyrff eraill yn y diwydiant wedi cefnogi Datganiad o Ymrwymiad yn erbyn bwlio, aflonyddwch ac ymddygiad amhriodol mewn teledu.

 • Dyddiadau Cyfleu

  10 Awst 2022

  Gair i'ch atgoffa bod dyddiadau cyfleu ar gyfer rhaglenni i S4C wedi eu nodi yn y drwydded ar gyfer y rhaglen neu gyfres.

 • Cyfres Newydd Gogglebocs Cymru

  Cyfres Newydd Gogglebocs Cymru

  Fel rhan o ymrwymiad parhaus S4C i ddarparu gwasanaeth amrywiol a chynnwys beiddgar, sy'n adlewyrchu'r Gymru fodern a chyfoes, mae S4C yn falch iawn o gadarnhau heddiw bod ceisiadau ar agor i gwmnïau cynhyrchu dendro am fersiwn Gymraeg o fformat Channel 4 a Studio Lambert o Gogglebox (dan drwydded i S4C gan Studio Lambert).

  Mae S4C yn cyhoeddi Gwahoddiad i Dendro ar gyfer Cyfres Gogglebocs Cymru - dyddiad cau 19 Awst, hanner dydd.

 • Cymryd rhan

  Cymryd rhan

  Gan nad yw'n bosib cynnig amser awyr i ddenu cyfranwyr i bob cynhyrchiad, mae tudalen Cymryd Rhan (s4c.cymru/cymrydrhan) yn bodoli ar ein gwefan i gynnwys cyfleoedd i bobl serennu ar y gwasanaeth.

  Mae modd pwyntio at y tudalen trwy e-byst, wasg a chyfryngau cymdeithasol.

  Mae croeso i gwmnïau cynhyrchu llenwi cais hyrwyddo ar gyfer y tudalen.

 • Adroddiad Blynyddol 2021-22

  Adroddiad Blynyddol 2021-22

  20 Gorffennaf 2022

  Mae copi o'r Adroddiad Blynyddol i'w weld yma.

 • Canllawiau Cynhyrchu Teledu: Byw gyda COVID

  Ebrill 2022 - Mae'r fersiwn diweddaraf hwn o'r canllawiau wedi'i gynhyrchu o ganlyniad i'r DU yn cael gwared ar nifer o gyfyngiadau'r llywodraeth ac wrth i berygl COVID-19 symud i gyfnod mwy deinamig.

 • Chwilio am gyfleoedd castio?

  Am gymryd rhan neu serennu yng nghynnwys newydd S4C?

  • Cylchythyr Cynhyrchu

   Tanysgrifio i'r Cylchythyr Cynhyrchu.

  • Cyfleu Darllediadau Gwleidyddol, Etholiadau ac Ymgyrchoedd Refferendwm

   Cyfleu Darllediadau Gwleidyddol, Etholiadau ac Ymgyrchoedd Refferendwm

   Diweddariad

   Mae'r ddogfen yma wedi cael ei ddiweddaru. Gweler gopi o'r ddogfen ddiwygiedig yma yn ogystal ag ar dudalen y canllawiau at y safle yma.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?