S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Rhaglen Hyfforddiant Fformatau – S4C mewn partneriaeth gyda Media Cymru

  Rhaglen Hyfforddiant Fformatau – S4C mewn partneriaeth gyda Media Cymru

  Dyddiad cau i wneud cais – 8 Rhagfyr 2023

  Hyfforddiant rhad ac am ddim gyda sesiynau yn y de a'r gogledd a chyfle i gystadlu am arian datblygu o hyd at £10,000 a chefnogaeth arbenigol pellach ar gyfer wyth prosiect llwyddiannus.

  Mae gwybodaeth bellach a ffurflen gais ar gael ar wefan Media Cymru:

  https://culture.research.southwales.ac.uk/research/media-cymru/media-cymru-training-global-formats/

 • Y Gronfa Twf Masnachol

  Y Gronfa Twf Masnachol

  Cronfa fuddsoddi newydd yw Cronfa Twf Masnachol S4C sy'n cael ei sefydlu o fewn Braich Cyfryngau Digidol S4C. Bydd y Gronfa yn buddsoddi mewn busnesau sy'n cyd-fynd yn agos â nodau strategol hirdymor S4C ac sy'n gallu dangos y cyfle a'r potensial ar gyfer twf. Bydd y gronfa'n gweithredu fel catalydd ar gyfer y twf hwnnw ac yn chwarae rhan amlwg wrth harneisio potensial sylweddol y diwydiannau creadigol yng Nghymru.

 • Y Gronfa Cynnwys Masnachol

  Y Gronfa Cynnwys Masnachol

  Mae'n gyfnod cyffrous i fod yn gweithio yn y sector creadigol yng Nghymru. Mae straeon lleol gwych, wedi'u hadrodd yn dda, yn mynd y tu hwnt i dir ac iaith er mwyn i gynulleidfaoedd byd-eang eu mwynhau.

  O lwyddiant Y Ferch Dawel yn y Wyddeleg i Dal Y Mellt gan S4C ar Netflix, mae'r tir wedi ei fraenaru ar gyfer cynnwys gwreiddiol nad yw yn Saesneg.

  Crëwyd y Gronfa Cynnwys Masnachol gan S4C Rhyngwladol i lwyr wireddu cyfleoedd masnachol newydd i gynnwys a chynhyrchwyr gwych S4C – yn rhyngwladol ac ar lwyfannau gwahanol.

  Pa bynnag faes creadigol rydych chi'n rhan ohono, hoffem glywed gennych chi i weld a allwn ni helpu i ddod o hyd i farchnad i'ch syniad.

 • Galwad am syniadau drama i bobl ifanc

  Mae S4C yn awyddus i dderbyn syniadau drama ar gyfer yr oedran 13 – 15 oed yn y gobeitho gomisiynu un gyfres ddrama 8 x 30 y flwyddyn i'w darlledu o 25/26 ymlaen.

  Bydd potensial i ddatblygu 3 syniad bob blwyddyn gyda un o'r syniadau hynny'n cael ei ddewis ar gyfer cyllid cynhyrchu.

  Mwy o wybodaeth ar gael yma: Cais_syniadau_drama_13-15_oed_CYM.pdf

  Dyddiad cau hanner dydd 31 Ionawr 2024

 • Gweithdy Ar-lein gan FOCAL: Rhestr Penderfyniadau Golygu

  "Mae Rhestr Penderfyniadau Golygu yn ddogfen allweddol sy'n caniatáu i gynhyrchydd yr archif gadw golwg ar ffilm, lluniau llonydd a sain sydd wedi'u defnyddio ar eich cynhyrchiad.

  Bydd y gweithdy hwn yn rhoi trosolwg a dealltwriaeth i chi o sut i ddadansoddi a defnyddio "EDLs", yn arbennig i gostio gwariant archif ar gyfer y cynhyrchiad ac yn y pen draw i gynhyrchu PasC archif terfynol manwl. Rydym hefyd yn edrych ar yr awgrymiadau a thriciau a'r gwasanaethau gwahanol sydd ar gael i drosi EDLs a ddarperir o'r golygiad megis EDL Hacker." - FOCAL

  Dyddiad: Dydd Mercher, 4 Hydref 2023

  Amser: 4.00yp - 5.00yp (BST)

  Lleoliad: Ar-lein, Zoom

  Cost: Aelodau FOCAL - Free | I bawb arall - £10

  Manylion yn cyrraedd chi ar wythnos y gweithdy.

  Mwy o wybodaeth: https://focalint.org/news-and-events/events/focal-online-workshop-edl

 • Gwybodaeth Pwysig - Newidiadau a Diweddariadau i system cyfleu gwaith papur cynnwys ar-lein S4C (PAC)

  O fewn yr wythnosau nesaf, rydym yn gobeithio cyflwyno diweddariadau i system ar-lein PAC S4C - pac.s4c.cymru

  Bydd y rhain yn cynnwys sawl gwelliant i brofiad y defnyddiwr a gwelliannau i'w ymarferoldeb - i gyd yn seiliedig ar adborth diweddar gan ddefnyddwyr.

  Rydym hefyd wedi gwella'r ffordd y caiff gwybodaeth ei storio a'i chadw ar ein gweinyddwyr i wella cyflymder a diogelwch.

  Oherwydd y gwelliannau angenrheidiol hyn, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn newid eich cyfrinair ar gyfer PAC i gynnwys hyd at 6 nod, (o leiaf un llythyren achos uchaf, un llythyren achos is, un digid ac un symbol arbennig na all fod yn ddyfyniad sengl neu ddwbl) - a sicrhau bod cyfeiriad e-bost cywir i'r defnyddiwr er mwyn osgoi cael eich cloi allan wrth i ni ddechrau'r ymfudo i'r fersiwn diweddaraf.

  Bydd cwmnïau gyda gweithwyr llawrydd sy'n defnyddio PAC hefyd angen newid eu cyfrinair.

  Mwy o fanylion a dyddiad lansio i ddilyn.

  Unrhyw ymholiadau, cysylltwch â: mb@s4c.cymru

 • Rhif EPG S4C ar Virgin Media yn newid

  Bydd rhif EPG S4C ar Virgin Media tu allan i Gymru yn newid o 166 i 164 ar 4 Gorffennaf 2023. Bydd S4C yn parhau ar 104 yng Nghymru.

  Gofynnwn i unrhyw gynhyrchwyr sy'n hyrwyddo rhifau sianel S4C mewn rhaglenni, er enghraifft rhaglenni chwaraeon, i adlewyrchu'r rhif newydd o 4 Gorffennaf ymlaen.

  Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

 • S4C yn arwyddo’r ‘Coalition for Change’

  Mae S4C wedi ymuno â darlledwyr a chyrff eraill yn y diwydiant teledu i gefnogi'r Coalition for Change a'r Siarter Rhyddgyfranwyr, sy'n ymrwymo i wellla amodau gwaith rhyddgyfranwyr. Mae TAC eisoes wedi ymrwymo i'r Siarter ac rydym yn edrych ymlaen i gydweithio gyda TAC a'n cynhyrchwyr i wireddu'r ymrwymiadau.

  Gellir darllen y datganiad llawn a'r Siarter Rhyddgyfranwyr yma.

 • Canllawiau Castio S4C

  Rydym wedi bod yn adolygu Canllawiau Castio S4C yn ddiweddar mewn trafodaeth ag Equity. Lluniwyd y canllawiau i osgoi cael actorion yn ymddangos mewn rôl amlwg mewn mwy nag un gyfres ddrama oedd yn cael eu darlledu ar yr un pryd. Rydym wedi dod i'r casgliad nad oes angen y canllawiau mwyach, o ystyried arferion gwylwyr, ein strategaeth aml-blatfform (gan gynnwys bocs sets), y ffenest ar-alw o 150 diwrnod a'r newidiadau i batrymau ffilmio ein cyfresi sebon. Byddwn yn dileu'r Canllawiau Castio o Hafan Gynhyrchu S4C, ond bydd dal angen trafod a chytuno ar brif aelodau cast drama gyda Chomisiynydd S4C.

 • Datganiad o Ymrwymiad yn erbyn bwlio, aflonyddwch ac ymddygiad amhriodol

  Datganiad o Ymrwymiad yn erbyn bwlio, aflonyddwch ac ymddygiad amhriodol

  Mae S4C, TAC, Equity a nifer o ddarlledwyr a chyrff eraill yn y diwydiant wedi cefnogi Datganiad o Ymrwymiad yn erbyn bwlio, aflonyddwch ac ymddygiad amhriodol mewn teledu.

 • Chwilio am gyfleoedd castio?

  Am gymryd rhan neu serennu yng nghynnwys newydd S4C?

  • Cylchythyr Cynhyrchu

   Tanysgrifio i'r Cylchythyr Cynhyrchu.

  • Cyfleu Darllediadau Gwleidyddol, Etholiadau ac Ymgyrchoedd Refferendwm

   Cyfleu Darllediadau Gwleidyddol, Etholiadau ac Ymgyrchoedd Refferendwm

   Diweddariad

   Mae'r ddogfen yma wedi cael ei ddiweddaru. Gweler gopi o'r ddogfen ddiwygiedig yma yn ogystal ag ar dudalen y canllawiau at y safle yma.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?