S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Holiadur Technegol a Gweithredol

  I'w gwblhau erbyn 6pm, 1 Chwefror, 2023

 • Chwilio am gyfleoedd castio?

 • Bas Data Cyflenwyr

  Bas Data Cyflenwyr

  Blwyddyn Newydd Dda!

  Rydym yn diweddaru ein bas data cyflenwyr ar hyn o bryd ac yn gofyn yn garedig am ychydig funudau o'ch amser i lenwi holiadur syml ar-lein.

  Ei nod yw sicrhau bod gennym y manylion cyswllt cywir a diweddaraf i'n holl gyflenwyr (yn dechnegol ac yn weithredol) a hefyd i gael dealltwriaeth o'r gwasanaethau rydych chi'n eu cynnig a'u gwydnwch, wrth i ni adolygu rhai o'n cynlluniau parhad busnes. Bydd yr holl fanylion yn cael eu trin yn gyfrinachol.

  Oes modd i chi lenwi'r ffurflen ar-lein erbyn 1800 1af Chwefror 2023 os gwelwch yn dda.

  Holiadur Technegol a Gweithredol

 • Canllawiau Castio S4C

  Rydym wedi bod yn adolygu Canllawiau Castio S4C yn ddiweddar mewn trafodaeth ag Equity. Lluniwyd y canllawiau i osgoi cael actorion yn ymddangos mewn rôl amlwg mewn mwy nag un gyfres ddrama oedd yn cael eu darlledu ar yr un pryd. Rydym wedi dod i'r casgliad nad oes angen y canllawiau mwyach, o ystyried arferion gwylwyr, ein strategaeth aml-blatfform (gan gynnwys bocs sets), y ffenest ar-alw o 150 diwrnod a'r newidiadau i batrymau ffilmio ein cyfresi sebon. Byddwn yn dileu'r Canllawiau Castio o Hafan Gynhyrchu S4C, ond bydd dal angen trafod a chytuno ar brif aelodau cast drama gyda Chomisiynydd S4C.

 • Datganiad o Ymrwymiad yn erbyn bwlio, aflonyddwch ac ymddygiad amhriodol

  Datganiad o Ymrwymiad yn erbyn bwlio, aflonyddwch ac ymddygiad amhriodol

  Mae S4C, TAC, Equity a nifer o ddarlledwyr a chyrff eraill yn y diwydiant wedi cefnogi Datganiad o Ymrwymiad yn erbyn bwlio, aflonyddwch ac ymddygiad amhriodol mewn teledu.

 • Dyddiadau Cyfleu

  10 Awst 2022

  Gair i'ch atgoffa bod dyddiadau cyfleu ar gyfer rhaglenni i S4C wedi eu nodi yn y drwydded ar gyfer y rhaglen neu gyfres.

 • Cyfres Newydd Gogglebocs Cymru

  Cyfres Newydd Gogglebocs Cymru

  Fel rhan o ymrwymiad parhaus S4C i ddarparu gwasanaeth amrywiol a chynnwys beiddgar, sy'n adlewyrchu'r Gymru fodern a chyfoes, mae S4C yn falch iawn o gadarnhau heddiw bod ceisiadau ar agor i gwmnïau cynhyrchu dendro am fersiwn Gymraeg o fformat Channel 4 a Studio Lambert o Gogglebox (dan drwydded i S4C gan Studio Lambert).

  Mae S4C yn cyhoeddi Gwahoddiad i Dendro ar gyfer Cyfres Gogglebocs Cymru - dyddiad cau 19 Awst, hanner dydd.

 • Cymryd rhan

  Cymryd rhan

  Gan nad yw'n bosib cynnig amser awyr i ddenu cyfranwyr i bob cynhyrchiad, mae tudalen Cymryd Rhan (s4c.cymru/cymrydrhan) yn bodoli ar ein gwefan i gynnwys cyfleoedd i bobl serennu ar y gwasanaeth.

  Mae modd pwyntio at y tudalen trwy e-byst, wasg a chyfryngau cymdeithasol.

  Mae croeso i gwmnïau cynhyrchu llenwi cais hyrwyddo ar gyfer y tudalen.

 • Adroddiad Blynyddol 2021-22

  Adroddiad Blynyddol 2021-22

  20 Gorffennaf 2022

  Mae copi o'r Adroddiad Blynyddol i'w weld yma.

 • Canllawiau Cynhyrchu Teledu: Byw gyda COVID

  Ebrill 2022 - Mae'r fersiwn diweddaraf hwn o'r canllawiau wedi'i gynhyrchu o ganlyniad i'r DU yn cael gwared ar nifer o gyfyngiadau'r llywodraeth ac wrth i berygl COVID-19 symud i gyfnod mwy deinamig.

 • Canllawiau Castio (10 Mawrth 2022)

  Canllawiau Castio (10 Mawrth 2022)

  Mae S4C wedi bod yn adolygu ei Chanllawiau Castio mewn trafodaeth gyda TAC ac Equity. Dyma'r fersiwn newydd (Mawrth 2022) sy'n cymryd lle'r fersiwn flaenorol (Awst 2016).

 • Canllawiau Cynllun Albert - Ionawr 1 2022

  Mae'n hollbwysig fod cynaliadwyedd amgylcheddol yn rhan annatod o'r ffordd y mae rhaglenni S4C yn cael eu cynhyrchu. Mae gennym ddyletswydd i sicrhau ein bod yn cadw ein heffaith amgylcheddol mor isel â phosibl. Ein nod yw gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu ac annog y cynhyrchwyr rydym yn gweithio â nhw i roi blaenoriaeth i'r amgylchedd wrth gynhyrchu rhaglenni.

  • Cylchythyr Cynhyrchu

   Tanysgrifio i'r Cylchythyr Cynhyrchu.

  • Cyfleu Darllediadau Gwleidyddol, Etholiadau ac Ymgyrchoedd Refferendwm

   Cyfleu Darllediadau Gwleidyddol, Etholiadau ac Ymgyrchoedd Refferendwm

   Diweddariad

   Mae'r ddogfen yma wedi cael ei ddiweddaru. Gweler gopi o'r ddogfen ddiwygiedig yma yn ogystal ag ar dudalen y canllawiau at y safle yma.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?