S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Gweithdy Ar-lein gan FOCAL: Rhestr Penderfyniadau Golygu

  Gweithdy Ar-lein gan FOCAL: Rhestr Penderfyniadau Golygu

  "Mae Rhestr Penderfyniadau Golygu yn ddogfen allweddol sy'n caniatáu i gynhyrchydd yr archif gadw golwg ar ffilm, lluniau llonydd a sain sydd wedi'u defnyddio ar eich cynhyrchiad.

  Bydd y gweithdy hwn yn rhoi trosolwg a dealltwriaeth i chi o sut i ddadansoddi a defnyddio "EDLs", yn arbennig i gostio gwariant archif ar gyfer y cynhyrchiad ac yn y pen draw i gynhyrchu PasC archif terfynol manwl. Rydym hefyd yn edrych ar yr awgrymiadau a thriciau a'r gwasanaethau gwahanol sydd ar gael i drosi EDLs a ddarperir o'r golygiad megis EDL Hacker." - FOCAL

  Dyddiad: Dydd Mercher, 4 Hydref 2023

  Amser: 4.00yp - 5.00yp (BST)

  Lleoliad: Ar-lein, Zoom

  Cost: Aelodau FOCAL - Free | I bawb arall - £10

  Manylion yn cyrraedd chi ar wythnos y gweithdy.

  Mwy o wybodaeth: https://focalint.org/news-and-events/events/focal-online-workshop-edl

 • Gwybodaeth Pwysig - Newidiadau a Diweddariadau i system cyfleu gwaith papur cynnwys ar-lein S4C (PAC)

  O fewn yr wythnosau nesaf, rydym yn gobeithio cyflwyno diweddariadau i system ar-lein PAC S4C - pac.s4c.cymru

  Bydd y rhain yn cynnwys sawl gwelliant i brofiad y defnyddiwr a gwelliannau i'w ymarferoldeb - i gyd yn seiliedig ar adborth diweddar gan ddefnyddwyr.

  Rydym hefyd wedi gwella'r ffordd y caiff gwybodaeth ei storio a'i chadw ar ein gweinyddwyr i wella cyflymder a diogelwch.

  Oherwydd y gwelliannau angenrheidiol hyn, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn newid eich cyfrinair ar gyfer PAC i gynnwys hyd at 6 nod, (o leiaf un llythyren achos uchaf, un llythyren achos is, un digid ac un symbol arbennig na all fod yn ddyfyniad sengl neu ddwbl) - a sicrhau bod cyfeiriad e-bost cywir i'r defnyddiwr er mwyn osgoi cael eich cloi allan wrth i ni ddechrau'r ymfudo i'r fersiwn diweddaraf.

  Bydd cwmnïau gyda gweithwyr llawrydd sy'n defnyddio PAC hefyd angen newid eu cyfrinair.

  Mwy o fanylion a dyddiad lansio i ddilyn.

  Unrhyw ymholiadau, cysylltwch â: mb@s4c.cymru

 • Rhif EPG S4C ar Virgin Media yn newid

  Bydd rhif EPG S4C ar Virgin Media tu allan i Gymru yn newid o 166 i 164 ar 4 Gorffennaf 2023. Bydd S4C yn parhau ar 104 yng Nghymru.

  Gofynnwn i unrhyw gynhyrchwyr sy'n hyrwyddo rhifau sianel S4C mewn rhaglenni, er enghraifft rhaglenni chwaraeon, i adlewyrchu'r rhif newydd o 4 Gorffennaf ymlaen.

  Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

 • S4C yn arwyddo’r ‘Coalition for Change’

  Mae S4C wedi ymuno â darlledwyr a chyrff eraill yn y diwydiant teledu i gefnogi'r Coalition for Change a'r Siarter Rhyddgyfranwyr, sy'n ymrwymo i wellla amodau gwaith rhyddgyfranwyr. Mae TAC eisoes wedi ymrwymo i'r Siarter ac rydym yn edrych ymlaen i gydweithio gyda TAC a'n cynhyrchwyr i wireddu'r ymrwymiadau.

  Gellir darllen y datganiad llawn a'r Siarter Rhyddgyfranwyr yma.

 • Canllawiau Castio S4C

  Rydym wedi bod yn adolygu Canllawiau Castio S4C yn ddiweddar mewn trafodaeth ag Equity. Lluniwyd y canllawiau i osgoi cael actorion yn ymddangos mewn rôl amlwg mewn mwy nag un gyfres ddrama oedd yn cael eu darlledu ar yr un pryd. Rydym wedi dod i'r casgliad nad oes angen y canllawiau mwyach, o ystyried arferion gwylwyr, ein strategaeth aml-blatfform (gan gynnwys bocs sets), y ffenest ar-alw o 150 diwrnod a'r newidiadau i batrymau ffilmio ein cyfresi sebon. Byddwn yn dileu'r Canllawiau Castio o Hafan Gynhyrchu S4C, ond bydd dal angen trafod a chytuno ar brif aelodau cast drama gyda Chomisiynydd S4C.

 • Datganiad o Ymrwymiad yn erbyn bwlio, aflonyddwch ac ymddygiad amhriodol

  Datganiad o Ymrwymiad yn erbyn bwlio, aflonyddwch ac ymddygiad amhriodol

  Mae S4C, TAC, Equity a nifer o ddarlledwyr a chyrff eraill yn y diwydiant wedi cefnogi Datganiad o Ymrwymiad yn erbyn bwlio, aflonyddwch ac ymddygiad amhriodol mewn teledu.

 • Dyddiadau Cyfleu

  10 Awst 2022

  Gair i'ch atgoffa bod dyddiadau cyfleu ar gyfer rhaglenni i S4C wedi eu nodi yn y drwydded ar gyfer y rhaglen neu gyfres.

 • Cymryd rhan

  Cymryd rhan

  Gan nad yw'n bosib cynnig amser awyr i ddenu cyfranwyr i bob cynhyrchiad, mae tudalen Cymryd Rhan (s4c.cymru/cymrydrhan) yn bodoli ar ein gwefan i gynnwys cyfleoedd i bobl serennu ar y gwasanaeth.

  Mae modd pwyntio at y tudalen trwy e-byst, wasg a chyfryngau cymdeithasol.

  Mae croeso i gwmnïau cynhyrchu llenwi cais hyrwyddo ar gyfer y tudalen.

 • Canllawiau Cynllun Albert - Ionawr 1 2022

  Mae'n hollbwysig fod cynaliadwyedd amgylcheddol yn rhan annatod o'r ffordd y mae rhaglenni S4C yn cael eu cynhyrchu. Mae gennym ddyletswydd i sicrhau ein bod yn cadw ein heffaith amgylcheddol mor isel â phosibl. Ein nod yw gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu ac annog y cynhyrchwyr rydym yn gweithio â nhw i roi blaenoriaeth i'r amgylchedd wrth gynhyrchu rhaglenni.

 • ​Addewid Cynnwys Hinsawdd

  Mae S4C wedi cyhoeddi ei hymrwymiad i'r Addewid Cynnwys Hinsawdd ar y cyd ag 11 o ddarlledwyr a gwasanaethau ffrydio eraill.

  Mae'n cydnabod y cyfrifoldeb allweddol sydd gan ddarlledwyr i gynorthwyo'n cynulleidfa i ymwneud â heriau newid hinsawdd a bydd hyn yn cyfrannu at ein penderfyniadau comisiynu.

  Gallwch ddarllen yr Addewid llawn yma:


 • Chwilio am gyfleoedd castio?

  Am gymryd rhan neu serennu yng nghynnwys newydd S4C?

  • Cylchythyr Cynhyrchu

   Tanysgrifio i'r Cylchythyr Cynhyrchu.

  • Cyfleu Darllediadau Gwleidyddol, Etholiadau ac Ymgyrchoedd Refferendwm

   Cyfleu Darllediadau Gwleidyddol, Etholiadau ac Ymgyrchoedd Refferendwm

   Diweddariad

   Mae'r ddogfen yma wedi cael ei ddiweddaru. Gweler gopi o'r ddogfen ddiwygiedig yma yn ogystal ag ar dudalen y canllawiau at y safle yma.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?