S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Rhif EPG S4C ar Virgin Media yn newid

  Rhif EPG S4C ar Virgin Media yn newid

  Bydd rhif EPG S4C ar Virgin Media tu allan i Gymru yn newid o 166 i 164 ar 4 Gorffennaf 2023. Bydd S4C yn parhau ar 104 yng Nghymru.

  Gofynnwn i unrhyw gynhyrchwyr sy'n hyrwyddo rhifau sianel S4C mewn rhaglenni, er enghraifft rhaglenni chwaraeon, i adlewyrchu'r rhif newydd o 4 Gorffennaf ymlaen.

  Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

 • Gwahoddiad i wneud cais - Ffilm Ryngweithiol Gymraeg

  Mae S4C a Wales Interactive yn cynnig cyfle unigryw i awduron sgriptiau creadigol gyflwyno syniadau posibl ar gyfer creu ffilmiau rhyngweithiol hir i'w darparu yn y Gymraeg ac ieithoedd eraill.

  Mae Wales Interactive wedi bod yn cynhyrchu ffilmiau rhyngweithiol llwyddiannus a gemau fideo ar gyfer y consol next-gen, cyfrifiaduron a ffonau symudol am nifer da o flynyddoedd ac fe hoffem nhw gyd-gomisiynu'r ffilm ryngweithiol gyntaf erioed yn y Gymraeg mewn partneriaeth ag S4C. Mae S4C yn ystyried y cydweithio hwn fel ffordd hynod gyffrous o gyflwyno cynnwys Cymraeg i gynulleidfa fyd-eang. Darpariaeth fyddai y tu hwnt i ddarlledu sy'n cael ei drosglwyddo ar amser penodol ynghyd â'n galluogi i gysylltu drwy gyfrwng llwyfannau dosbarthu newydd.

 • Diweddariad - Gwahoddiad i ddatgan diddordeb: Cytundeb Fframwaith Dybio Animeiddiadau Plant

  Gwahoddir ymgeiswyr i fod yn rhan o gytundeb fframwaith ar gyfer dybio cyfresi a rhaglenni animeiddiedig ar gyfer gwasanaethau plant S4C gan gynnwys Cyw a Stwnsh.

  Mae S4C yn rhagweld yr angen i drwyddedu oddeutu 6 cyfres neu raglenni plant unigol yn flynyddol. S4C fydd yn gyfrifol am ddewis ac ymrwymo i gytundeb gyda pherchennog yr hawliau yn unrhyw gyfres neu raglen animeiddiedig y dymuna S4C ei darlledu.

  Mae S4C yn edrych am nifer cyfyngedig o gyflenwyr (uchafswm o 6 a lleiafswm o 3) i ffurfio fframwaith o ddarparwyr sydd yn medru dybio rhaglenni animeiddiedig i'r Gymraeg yn ôl y gofyn. Hysbysir y gwaith i'r cwmnïau ar y fframwaith ar sail prosiect neu brosiectau yn ôl y galw

  Cynigir cytundeb o bedair blynedd (2023 i 2027) gyda'r opsiwn i ymestyn am flwyddyn ychwanegol (2028) ar yr un telerau. Bydd S4C yn adolygu cytundeb a pherfformiad pob ymgeisydd llwyddiannus ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf a chedwir yr hawl i derfynu cytundeb ar unrhyw adeg yn dilyn y fath adolygiad.

  Rydym yn gwahodd cwmnïau cynhyrchu annibynnol, sydd â phrofiad o ddybio ac addasu'r math yma o raglenni, i ddatgan eu diddordeb drwy ddanfon e-bost at tendr@s4c.cymru erbyn hanner dydd dydd Gwener Mai 12fed 2023. Fe fydd pob cwmni sy'n datgan eu diddordeb yn derbyn dogfen drwy e-bost erbyn diwedd yr un dydd Mai 12fed 2023, sy'n amlinellu'r manylion pellach.

 • Galwad am Syniadau Ffilmiau Dogfen Hansh

  Galwad am Syniadau Ffilmiau Dogfen Hansh

  Mae S4C yn chwilio am syniadau newydd am ffilmiau dogfen i'w cyhoeddi ar Hansh. Rydym eisiau straeon fydd yn ysbrydoli, rhyfeddu, codi gwen, ffilmiau mentrus sy'n defnyddio ffurf ddogfen gwbl gyfoes.

  Rydym yn awyddus i gael syniadau am straeon pobl ifanc eithriadol all fynd â gwylwyr mewn i fyd arall gyda naratif sy'n datblygu yn y foment; dogfennau gyda digon o hiwmor sydd cwestiynu a phrocio hunaniaethau Cymru; dogfennau sydd yn ceisio rhoi darlun positif o amrywiaeth eang profiadau siaradwyr Cymraeg (neu siaradwyr ieithoedd eraill Cymru). Mae diddordeb mawr gennym am storiâu sydd wedi cael ei arwain gan fenywod a phobl o gefndiroedd sy'n cael eu tangynrychioli.

 • S4C yn arwyddo’r ‘Coalition for Change’

  Mae S4C wedi ymuno â darlledwyr a chyrff eraill yn y diwydiant teledu i gefnogi'r Coalition for Change a'r Siarter Rhyddgyfranwyr, sy'n ymrwymo i wellla amodau gwaith rhyddgyfranwyr. Mae TAC eisoes wedi ymrwymo i'r Siarter ac rydym yn edrych ymlaen i gydweithio gyda TAC a'n cynhyrchwyr i wireddu'r ymrwymiadau.

  Gellir darllen y datganiad llawn a'r Siarter Rhyddgyfranwyr yma.

 • Canllawiau Castio S4C

  Rydym wedi bod yn adolygu Canllawiau Castio S4C yn ddiweddar mewn trafodaeth ag Equity. Lluniwyd y canllawiau i osgoi cael actorion yn ymddangos mewn rôl amlwg mewn mwy nag un gyfres ddrama oedd yn cael eu darlledu ar yr un pryd. Rydym wedi dod i'r casgliad nad oes angen y canllawiau mwyach, o ystyried arferion gwylwyr, ein strategaeth aml-blatfform (gan gynnwys bocs sets), y ffenest ar-alw o 150 diwrnod a'r newidiadau i batrymau ffilmio ein cyfresi sebon. Byddwn yn dileu'r Canllawiau Castio o Hafan Gynhyrchu S4C, ond bydd dal angen trafod a chytuno ar brif aelodau cast drama gyda Chomisiynydd S4C.

 • Datganiad o Ymrwymiad yn erbyn bwlio, aflonyddwch ac ymddygiad amhriodol

  Datganiad o Ymrwymiad yn erbyn bwlio, aflonyddwch ac ymddygiad amhriodol

  Mae S4C, TAC, Equity a nifer o ddarlledwyr a chyrff eraill yn y diwydiant wedi cefnogi Datganiad o Ymrwymiad yn erbyn bwlio, aflonyddwch ac ymddygiad amhriodol mewn teledu.

 • Dyddiadau Cyfleu

  10 Awst 2022

  Gair i'ch atgoffa bod dyddiadau cyfleu ar gyfer rhaglenni i S4C wedi eu nodi yn y drwydded ar gyfer y rhaglen neu gyfres.

 • Cyfres Newydd Gogglebocs Cymru

  Cyfres Newydd Gogglebocs Cymru

  Fel rhan o ymrwymiad parhaus S4C i ddarparu gwasanaeth amrywiol a chynnwys beiddgar, sy'n adlewyrchu'r Gymru fodern a chyfoes, mae S4C yn falch iawn o gadarnhau heddiw bod ceisiadau ar agor i gwmnïau cynhyrchu dendro am fersiwn Gymraeg o fformat Channel 4 a Studio Lambert o Gogglebox (dan drwydded i S4C gan Studio Lambert).

  Mae S4C yn cyhoeddi Gwahoddiad i Dendro ar gyfer Cyfres Gogglebocs Cymru - dyddiad cau 19 Awst, hanner dydd.

 • Cymryd rhan

  Cymryd rhan

  Gan nad yw'n bosib cynnig amser awyr i ddenu cyfranwyr i bob cynhyrchiad, mae tudalen Cymryd Rhan (s4c.cymru/cymrydrhan) yn bodoli ar ein gwefan i gynnwys cyfleoedd i bobl serennu ar y gwasanaeth.

  Mae modd pwyntio at y tudalen trwy e-byst, wasg a chyfryngau cymdeithasol.

  Mae croeso i gwmnïau cynhyrchu llenwi cais hyrwyddo ar gyfer y tudalen.

 • Chwilio am gyfleoedd castio?

  Am gymryd rhan neu serennu yng nghynnwys newydd S4C?

  • Cylchythyr Cynhyrchu

   Tanysgrifio i'r Cylchythyr Cynhyrchu.

  • Cyfleu Darllediadau Gwleidyddol, Etholiadau ac Ymgyrchoedd Refferendwm

   Cyfleu Darllediadau Gwleidyddol, Etholiadau ac Ymgyrchoedd Refferendwm

   Diweddariad

   Mae'r ddogfen yma wedi cael ei ddiweddaru. Gweler gopi o'r ddogfen ddiwygiedig yma yn ogystal ag ar dudalen y canllawiau at y safle yma.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?