S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Mae'r anifeiliaid yn creu hafoc yn y gegin ac yn poeni y byddant yn cael stwr am dorri tebot Heti.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Hudlath Betsi

Pan mae hudlath Betsi yn torri cyn iddi fynd i'r Gwersyll Teg mae Digbi'n penderfynu mynd ar antur i ddarganfod hen Hudlath y Corrachod sydd wedi ei guddio rhywle ym Mhen Cyll.

06: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Hiro'n Gwneud Cymwynas

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ceffyl Smotiog

Trwy ddamwain mae Galath wedi ei orchuddio mewn smotiau, a Meic felly'n penderfynu eistedd ar gefn ceffyl y bugail er mwyn i Ceridwen wneud cerflun ohonyn nhw. Ond wrth hiraethu am Galath mae'n sylweddoli bod cyfeillgarwch yn llawer pwysicach na sut mae rhywun yn edrych.

06: 50
Peppa - Haul, Mor ac Eira

Mae pawb yn edrych ymlaen at drip i lan y mor i adeiladu cestyll tywod. Ond mae un broblem, mae gormod o eira ar y traeth!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Tili a'i ffrindiau - Anrheg Twmffi

Un bore mae Tili'n darganfod pentwr o anrhegion wrth y drws. Mae yna anrheg i bawb - heblaw am Twmffi. Mae'r ffrindiau'n ceisio darganfod yr anrheg ddelfrydol iddo fel nad yw'n teimlo'n siomedig. Tybed beth fydd hwnnw a tybed beth mae Twmffi wedi ei anghofio?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Jen a Jim Pob Dim - Amser Ysgol Bysgod Bach

Mae'n ddiwrnod cynta'r tymor yn ysgol 'Dan D?r' ond mae un o'r disgyblion ar goll! Tybed all Jen a Jim, Capten Carys, Llew a Cyw helpu'r brifathrawes, Mrs Morfil ddod o hyd i'r creadur coll?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Bing - Pendro

Mae Bing eisiau teimlo hwyl y bendro ar y chwrligwgan felly mae Pando'n ei wthio'n gyflym iawn iawn.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn ymweld a'r siop flodau, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'rh' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

07: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Boj - Y Consuriwr Clipaclop

Mae Boj a'i ffrindiau yn darganfod bod gan Mr Clipaclop sgiliau consuriwr ac yn ceisio annog Y Consuriwr Clipaclop i wneud un ymddangosiad arall ar lwyfan. Wrth i sioe Mr Clipaclop ddechrau mynd o ddrwg i waeth, mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych am sut i helpu, trwy greu tric diflannu anhygoel.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Pingu - Pingu'n Cadw'n Gynnes

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

08: 15
Loti Borloti - Mathemateg

Caiff Macsen drafferth gyda'i waith cartref Mathemateg felly mae Loti Borloti yn cynnig gwahanol syniadau iddo fyddai'n ei helpu i adio a thynnu, gan gynnwys gwneud peli bach siocled blasus! Trwy wneud yr ymarferion hyn mae Macsen yn sylweddoli ei fod yn gallu datrys y problemau Mathemategol ac mae'n cael hwyl wrth wneud hynny.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Ymweliad Smotyn

Mae Smotyn yn dal annwyd gan bod ei ogof yn gadael dwr i mewn. Mae'n cael gwahoddiad i fynd i aros yn y castell ond mae'n cymryd dros y lle ac yn cysgu yng ngwely'r Brenin hyd yn oed!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Stiw - Tarten Geirios Stiw

Mae Stiw a Nain yn coginio tarten geirios ar gyfer cystadleuaeth, ond mae goriadau garej Taid ar goll yng nghanol y ceirios!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Heini - Swyddfa Ddosbarthu

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld a'r swyddfa ddosbarthu.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Twt - Chwilen Newydd Twt

Mae'r Harbwr Feistr wedi dysgu dawns newydd, y Salsa, a chyn hir, mae trigolion yr harbwr yn dawnsio - pawb heblaw am Lewis gan na all symud. Mae Lewis yn ddigalon na fedr ymuno yn y dawnsio, a phan mae ei olau'n diffodd, gan roi diwedd i'r dawnsio, mae pawb arall yn ddigalon hefyd. Tybed a fedr T?t achub y dydd a rhoi gwen ar wyneb holl drigolion yr harbwr?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Ty Mel - Teimlydd Llipa

Mae Morgan yn esgus ei fod yn sal fel ei fod yn cael amser i ymarfer pel-droed, ond doedd Morgan ddim yn disgwyl i Dr Chwilen gael ei alw!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Wibli Sochyn y Mochyn - Tren

Dewch i deithio ar dren Wibli! Tren Parti ydy hwn: a'r cwbl sydd rhaid i Wibli ei wneud yw casglu pawb o wahanol orsafoedd a bydd y parti yn gyflawn. Ond ar ol i Gwich Bach ddod ymlaen gyda'r balwns dyw Wibli ddim yn gallu dod o hyd i Soch Mocha - sydd yn dod a'r brechdanau! Mae'n darganfod fod gan Soch Smotiog dren hefyd ac mae o'n casglu hanner y gwesteion! Pryd fyddant i gyd yn dod at ei gilydd i fwynhau'r parti?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Sbarc - Clywed

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw'r 'Glust'.

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul

Mae'n ddiwrnod cynhaeafu'r gwair ar fferm Hafod Haul, ond mae Heti'n teimlo'n sal. Tybed a fydd Jaff a'r anifeiliaid yn llwyddo i gasglu'r gwair i gyd cyn i'r glaw ddod?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Reid Dreigiol Aruthrol

Mae Teifon yn helpu Glenys i dacluso a chlirio eu cartref. Mae'n dod o hyd i'r lle perffaith i adael eu trugareddau - ty-coeden Cochyn!

10: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Yr Anrheg Orau Erioed

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Bastai Arbennig

Er i Mistar Trolyn helpu Meic i ddod o hyd i gynhwysyn arbennig i wneud pastai, tydy Meic ddim yn ei rannu fel y dylai. Pan ddaw Mistar Trolyn i'r castell i chwilio am ei hanner o'r bastai, mae Meic yn dysgu ei bod hi bob amser yn bwysig rhannu!

10: 50
Peppa - Llion Llwynog

Mae Peppa a?i ffrindiau?n chwarae cuddio, ond Llion Llwynog yw?r gorau am chwarae?r gem hon, diolch i?w synnwyr arogli gwych.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 55
Tili a'i ffrindiau - Tili Ddigynffon

Mae'r ffrindiau i gyd yn dawnsio'n llon gan ysgwyd eu cynffonau yn braf - heblaw am Tili. Does ganddi ddim cynffon! Mae'r ffrindiau yn penderfynu gwneud un iddi ac mae Tili yn dechrau meddwl yr hoffai hi gael un ei hun. Ond wrth gael pum cynffon, un gan bob ffrind, mae'n darganfod nad peth hawdd yw byw efo cynffon!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Jen a Jim Pob Dim - Y Pili Pala

Mae Siani Flewog, un o ffrindiau Plwmp a Deryn wedi bod ar goll ers awr, ond pa mor hir yw awr? Tybed a all 'y llyfr pob dim' helpu esbonio amser i'r criw?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Bing - Ble Mae Fflop?

Mae Swla ac Amma wedi dod i dy Bing i gael cinio ond does dim moron ar ol, felly mae Fflop yn picio i'r siop i 'nol rhai.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd ar y bws, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'f' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

11: 40
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Antur Waunfawr

Antur Waunfawr

Cyfres arbennig yn rhoi cip tu ol i'r llenni ar fenter Antur Waunfawr. Yn yr ail raglen, cawn weld y gwaith sy'n digwydd ar safle'r Warws Werdd yng Nghaernarfon. Yma mae hen ddodrefn yn cael eu hadnewyddu a'u gwerthu i'r cyhoedd. Yn ol yn Waunfawr mae gweithwyr y caffi yn paratoi ar gyfer ymwelydd arbennig.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Gwyl Cerdd Dant 2018

Gwyl Cerdd Dant 2018 - Uchafbwyntiau

Cerdd dant's counterpoint music is unique to us in Wales, and as popular as ever. The highlight of the calendar for all those interested in the art is the Cerdd Dant Festival, and this year's celebration was held in Blaenau Ffestiniog. Tune in for some extra highlights.

13:30 Babi Del: Ward Geni

Babi Del: Ward Geni

Cwpl ifanc o Riwlas yw mam a dad ail fabi del y gyfres. Dyma fydd babi cyntaf Kirsten a Jamie - ac mae 'na hen edrych ymlaen at gael croesawu'r newydd ddyfodiad. Ar y gweill, mae trip i sioe fabanod yn Llundain a sgan 3D. Ond peidiwch, da chi, a dweud wrthynt ai hogyn neu hogan sydd ar ei ffordd - mae Kirsten isio syrpreis!

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, byddwn yn mwynhau perfformiad Ysgol Gynradd Dolbadarn, Llanberis yng Nghystadleuaeth Carol yr ?yl, tra bydd Lisa Fearn yma'n coginio.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Sion, plentyn John Albert a Medwen, yn cael gafael yn nhabledi Harri gyda chanlyniadau dychrynllyd.

15:30 I'r Oesoedd A Ddel

I'r Oesoedd A Ddel

Tai mawr bonedd mae pawb yn cysylltu a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ond does fawr o'r rhain yng Nghymru. Ar drywydd hanes y tai a'r newid pwylais diweddar ar adeiladu mwy Cymreig eu naws fydd Catrin Beard yn y rhaglen hon.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Peppa - Dim Trydan

Mae'r ty mewn tywyllwch pan fo toriad yn y cyflenwad trydan. Mae Peppa a George yn cael hwyl wrth chwilio am gemau i'w chwarae.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Jen a Jim Pob Dim - Fflip Fflap Fflamingo

Mae'r Fflamingo wedi dod i'r traeth ar ei wyliau ac wedi gofyn i Llew bobi cacen sydd yr un mor dal ag ef. Yn anffodus, nid yw'n aros yn llonydd am ddigon hir i'r criw ei fesur. Tybed oes ffordd arall o fesur y Fflamingo?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Bing - Coeden

Mae Bing a Pando yn y pwll tywod yn chwarae Jac Codi Baw a Jac Rhaw Fawr.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Gwersyll y Marchogion

Mae Meic eisiau gwersylla dros nos yn y goedwig - heb unrhyw offer o gwbl! Wedi iddo chwerthin am ben y dreigiau am ddod a phethau efo nhw i'w gwneud yn gyfforddus, mae'n dod i ddeall mai cwblhau'r dasg sy'n bwysig a bod modd gwneud hynny a bod yn gysurus!

16: 45
Sbarc - Llaeth

Cyfres wyddoniaeth newydd gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema?r rhaglen hon yw Llaeth.

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Mwy o Stwnsh Sadwrn

Cipolwg yn ol dros rai o uchafbwyntiau rhaglen dydd Sadwrn.

17: 25
Angelo am byth - Un o Galon

Cartwn yn dilyn Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd gyda help ei ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 30
Sgorio

Trydedd rownd Cwpan Cymru sy'n cael y sylw wythnos yma. Ac wrth i glybiau Uwch Gynghrair Cymru gyrraedd y gystadleuaeth bydd yna ambell i sioc yn bosib ar draws y wlad. Ymunwch a Morgan Jones ar gyfer holl gyffro'r cwpan.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Pobol y Rhondda

Pobol y Rhondda

Yn rhaglen ola'r gyfres bydd Sion Tomos Owen yn mynd i Benrhys i sgwrsio a Rhian Ellis, Prifathrawes Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, gafodd ei magu ar y stad dai enwog. Byddwn yn ymweld a chanolfan The Factory i glywed am rai o brofiadau'r comediwr Phil Cooper o'r Porth wrth iddo berfformio yn yr ardal, a byddwn yn cyfrif sawl aelod o deulu Hannah Griffiths sy'n byw yn yr un stryd ym Mhontygwaith. Bydd Sion yn arddangos y map mewn arddangosfa ac yn ychwanegu'r wynebau olaf at y map.

 • Isdeitlau Saesneg

18:30 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y gyflwynwraig Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu i gipio'r jacpot o #10,000. Does yna ddim cwestiynau i'w hateb - y cyfan sydd angen gwneud er mwyn ennill arian a symud i fyny o ris i ris fydd dewis pa gelwydd sy'n ymddangos ym mhob rownd. Yn mynd am y jacpot yr wythnos yma mae'r ffrindiau Ian Roberts a Karl Jackson o Gaernarfon a Modryb a nith, Sheelagh Hughes o Dwygyfylchi a Bethan Jones o Landudno.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Heno, byddwn yn tynnu'r enwau ar gyfer pedwaredd rownd Cwpan Bel-droed Cymru JD yn fyw yng nghwmni Dylan Ebenezer.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mewn ymgais i'w rwydo, mae Gwyneth yn ceisio temtio DJ i ddod am dro ar y beic modur gyda hi. Mae Iori'n agor stondin Nadolig ar y stryd fawr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Garejis: Dan y Bonet

Garejis: Dan y Bonet

Mae cwmni Gwili Jones wedi gadael y garej yn Llanbed ac yn teithio i Sioe Frenhinol Tir Glas Cymru i werthu peiriannau. Mae Wyn o gwmni BV Rees wedi swopio car am gwch ac mae Meirion o garej Derwen yn cael cwmni'i chwaer mewn car ralio.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Ffermio

Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Y Wal

Y Wal - Israel - Palesteina

Mae taith y cyflwynydd Ffion Dafis yn parhau wrth iddi ymweld ag un o ffiniau mwya' dadleuol y byd - y wal sy'n gwahanu Israel a Phalesteina. Mewn rhaglen bwerus, bydd Ffion yn holi pam gafodd y wal ei chodi yn y lle cyntaf, bydd yn ymweld a'r setliadau Iddewig dadleuol ac yn cwrdd a phobl sydd wedi colli eu tir, bywoliaeth ac anwyliaid oherwydd y wal.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:00 Trysor Coll Y Royal Charter

Trysor Coll Y Royal Charter

Yn oriau man 26 Hydref, 1859, ar gymal olaf ei thaith ddeufis o Melbourne i Lerpwl, fe ddrylliwyd y Royal Charter mewn storm oddi ar arfordir Ynys Mon. Boddwyd 497 o bobl ac ni wnaeth yr un fenyw na phlentyn oroesi. Ond nid cyrff yn unig a lyncwyd gan y d?r, ond hefyd yr holl drysor o feysydd aur Awstralia a gludwyd yn y llong ac ym mhocedi'r teithwyr - gwerth #80 miliwn. Yn y gyfres hon mae Gwenllian Jones Palmer ar drywydd yr aur a'i phobl, yng nghwmni'r heliwr trysor, Vincent Thurkettle.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?