S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Blero yn Mynd i Ocido, Halibalw, Loti Borloti, Olobobs, Da 'Di Dona, Rapsgaliwn.

06: 00
Heini - O Dan y Mor

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Hein'n ymweld a chreaduriaid o bob lliw a llun sy'n byw o dan y mor.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
06: 15
Guto Gwningen - Hanes y Gwningen Bi-po

Mae Benja a Nel yn mynd ar goll yn y goedwig wrth chwarae pi-po. Tybed allith Guto ddefnyddio'r union gem honno i'w rhwystro rhag cael eu dal gan Mr Cadno?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Octonots - a'r Berdys Mantis

Mae'n rhaid i'r Octonots rwystro dau ferdysyn mantis rhag ymladd cyn i'w crafangau cryfion chwalu'r Octofad.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Peppa - Groto Sion Corn

Mae Peppa, George a'u ffrindiau yn ymweld a Sion Corn. Mae Peppa'n gofyn am ddol arbennig, ond tybed a fydd Sion Corn yn gwybod ble mae Peppa er mwyn rhoi'r anrheg iddi?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Blero yn Mynd i Ocido - Plu Eira

Mae Blero wrth ei fodd pan ddaw storm o eira i Ocido - a hynny ganol haf!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 05
Halibalw - Nadolig

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Loti Borloti - Dwi Wedi Colli Cadi'r Gath

Mae Efa'n drist ar ol iddi chwilio ym mhobman am Cadi'r gath, a daw Loti Borloti i roi help llaw iddi. Mae'r ddwy yn gwneud posteri gyda llun Cadi arnyn nhw i'w dosbarthu o amgylch y bloc o fflatiau. Ar ddiwedd y rhaglen daw cymdoges i'r drws gyda syrpreis ar gyfer Efa - Cadi'r gath!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Olobobs - Hedfan Barcud

Gyda help Harri Hirgwt mae Bobl yn ymuno a'r Snwffs yn eu sioe awyr.

07: 35
Da 'Di Dona - Gweithio mewn gwesty efo Sion

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn gwesty gyda Sion.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Rapsgaliwn - Llaeth

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gore'r byd (sy'n odli o hyd!) - yn ymweld a fferm yn y bennod hon er mwyn darganfod o ble mae llaeth yn dod. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod yn ol yr arfer!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl: Y Brodyr Adrenalini, Y Dyfnfor, Tref a Tryst, Pengwiniaid Madagascar, Chwarter Call, Kung Fu Panda, Lois yn erbyn Anni!

08: 00
Y Brodyr Adrenalini - Syched Syched!

Yn yr anialwch does dim d?r dim ond rhithluniau o dd?r a man diogel. Mae'r camel barus yn yfed pob diferyn o dd?r!

08: 10
Y Dyfnfor - Trysor yr ynyswyr

Mae Dolos wedi gwerthu dau fap i'r trysor - un i'r teulu Nektor ac un i'r mor-ladron. Mae'n ras wyllt i weld pwy fydd yn cyrraedd y trysor gyntaf!

08: 30
Tref a Tryst

Ymunwch a Tref, y ci drygionus a'i ffrind gorau Trystan. Dyma dy gyfle i ffonio i mewn os wyt ti eisiau'r cyfle i ennill gwobr wych.

09: 00
Pengwiniaid Madagascar - Welwyd Erioed y Fath Gath

Mae angen ar Lleu Lleuad gymorth y pengwiniaid i ddianc rhag y swyddog anifeiliaid mwyaf dychrynllyd yn y byd - Swyddog X.

09: 10
Chwarter Call

Ymunwch a Mari, Tudur, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi Chwarter Call. Bydd digonedd o hwyl a chwerthin gyda chriw 'Y Pop Ffactor', 'Yr Unig Ffordd Yw' ac 'InstaG'.

09: 25
Kung Fu Panda - Pan Gyll y Call

Mae Po yn ymweld ag arwr iddo, y Cadfridog Tsin, ond mae'n cael tipyn o fraw ar ol gweld nad ydy popeth fel y dylai fod ym myd y Cadfridog.

09: 50
Lois yn erbyn Anni - Llangrannog

Gweithio yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog y bydd Anni a Lois y tro hwn - yn gweini bwyd, yn golchi llestri ac yn glanhau'r ystafelloedd - gyda bron dim amser i fwynhau eu hunain!

10:00 Tywysogion

Tywysogion - Llywelyn ein Llyw Olaf

Llywelyn oedd y tywysog cyntaf (a'r olaf) i gael ei gydnabod yn Dywysog Cymru gan Frenin Lloegr. Harri III oedd hwnnw ond daeth tro ar fyd i Llywelyn pan ddaeth Edward I i deyrnasu. Ar farwolaeth Llywelyn, daeth traddodiad hirfaith o frenhiniaeth Gymreig i ben, ond roedd ei deyrnasiad, ynghyd a'r goncwest a'i dilynodd, yn drobwynt yn hanes Cymru. Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn 2006.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 Cerdded y Llinell

Cerdded y Llinell - Y Somme

Iolo Williams a Hywel Teifi Edwards sy'n cerdded ar hyd cadwyn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'r rhaglen yma yn canolbwyntio ar frwydr fawr Mametz ym mis Gorffennaf 1916, pan ymosododd llu Cymreig ar goedwig a oedd wedi'i hamddiffyn yn gadarn gan yr Almaenwyr. Er i'r Cymry ennill y frwydr wedi diwrnodau o ymladd ffyrnig, fe gollwyd o gwmpas 4000 o'r milwyr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:30 Parti Bwyd Beca

Parti Bwyd Beca - Pwllheli

Ym Mhlas Heli, Academi Hwylio Pwllheli, bydd Beca'n cynnal gwledd fegan i drigolion Pen Llyn. Ar y fwydlen bydd salad nwdls Asiaidd, byrgyr ffa a madarch ac i bwdin, cacen siocled flasus. Y gantores Alys Williams sy'n rhannu ei hoff rysait fegan sef macaroni a chaws, a chawn gwmni'r hwyliwr enwog Richard Tudor. Alys a Richard fydd yn cael yr her o feirniadu'r gystadleuaeth bwdinau, ac i olchi'r bwyd i lawr bydd yr arbenigwr diod Arwel Owen yn ein cyflwyno i winoedd fegan.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Prynhawn

12:00 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Teulu Pen Bryn Llan

Y tro hwn bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld ag Elfyn a Meinir Jones a'r meibion, ar fferm laeth Pen Bryn Llan, Llanrhaeadr, Dinbych. Ers pan oedd y bechgyn yn ifanc, mae eu diddordeb yng ngwaith y fferm yn amlwg, gyda'r teulu yn cydweithio'n hapus ac yn mwynhau arddangos mewn sioeau. Dros y blynyddoedd mae talent y bechgyn ym maes canu, wedi cael ei meithrin gan nain, sef Brenda Jones.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo
12: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:30 Lle Aeth Pawb?

Lle Aeth Pawb? - Ai Hwn yw'r Nadolig...

Mewn rhaglen arbennig, cawn olrhain hanes llun y criw o blant oedd ar glawr record Nadolig y cerddor a'r digrifwr Ryan Davies ym 1971. Mae ei blant yn y llun - ond a fyddant yn ddarganfod lle aeth pawb er mwyn cael tynnu'r llun unwaith eto?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:00 Ffermio

Ffermio

Gyda ffermydd yn ddrud i'w prynu, bydd Meinir yn gofyn oes yna ffordd arall i ffermwyr ifanc fentro i'r diwydiant. Bydd Daloni yn gweld sut mae cwmni cwrw yn rhoi hwb i fridiwr moch a bydd Alun yn edrych ar brisiau gwellt.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 Ar y Bysus

Ar y Bysus

Yn y rhaglen hon mae Clive Edwards o gwmni Cwm Taf yn trefnu pedwar bws ar gyfer ei gyngerdd flynyddol sy'n cael ei gynnal yng ngwesty'r Celt, Caernarfon. Mae 'na gerbyd newydd sbon wedi landio ar iard cwmni Midway i ddathlu 60 mlynedd o fusnes. Ac mae'r brodyr Richards wedi trefnu bws arbennig ar gyfer priodas arbennig.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:00 Huw Edwards a'r Cymry Estron: Stori Cymry Llundain

Huw Edwards a'r Cymry Estron: Stori Cymry Llundain

Huw Edwards sy'n ein tywys trwy bum canrif o hanes y Cymry yn Llundain. O gyfnod y Tuduriaid hyd heddiw, sut y gwnaeth Cymry o bob cefndir adael eu marc ar brifddinas Lloegr, a sut mae'r ddinas honno wedi dylanwadu arnom ni?

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:00 Antur Waunfawr

Antur Waunfawr

Mewn cyfres o dair rhaglen arbennig o 2009 cawn gip y tu ol i'r llenni ar fenter arbennig Antur Waunfawr. Sefydlwyd y fenter chwarter canrif yn ol gan Gwynn Davies i gynnig gwaith i bobl ag anableddau dysgu a rhoi cyfle iddynt gyfrannu i'r gymdeithas. Yn y rhaglen gyntaf cawn gyfarfod nifer o weithwyr yr Antur.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:30 Ceffylau Cymru

Ceffylau Cymru

Y ceffyl gwaith sydd dan sylw Brychan Llyr a David Oliver yn ail raglen y gyfres newydd sy'n dilyn byd y ceffyl yn y Gymru gyfoes. Yn ardal Llangadog, Sir Gar mae Brychan yn helpu paratoi ceffylau Friesian hardd ar gyfer y gwaith pwysig o dywys cerbydau angladd. Ym Mhen-y-bont ar Ogwr mae David yn ymuno mewn sesiwn hyfforddiant ceffylau heddlu De Cymru. Yn ardal Penygroes yng Ngogledd Cymru, mae Brychan yn cwrdd a phrentis logio coed yn hyfforddi ei geffyl ac yn ymuno a'r ddau ar brosiect clirio

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Noson

16:00 Jude Cisse: Y WAG ar Wyliau

Jude Cisse: Y WAG ar Wyliau

Bydd Jude yn rhoi sylw i aelod arall o'r teulu heddiw. Fel Paris Hilton a Sharon Osbourne mae gan Jude Chihuahua 8 mlwydd oed o'r enw Lily. Heno, mae'n mynd a Lily i westy moethus sy'n pampro perchnogion a'u cwn, a'r dasg fwya' yw penderfynu pa bersawr i ddewis i Lily! Cawn gyfle hefyd i fynd efo Jude i Crufts i chwilio am gi arall i gadw cwmni i Lily. Ble bynnag mae Jude yn mynd i fwynhau ei hun, mae hi bob amser yn cael amser i siopa ac yfed siampen, a tydi sioe gwn fwya'r byd ddim yn eithriad

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:30 Tai Bach y Byd

Tai Bach y Byd

Ifor ap Glyn sy'n edrych ar hanes y ty bach ar draws y byd. Heddiw mae'n ymweld a'r Iseldiroedd a Siapan. A bydd yn dod ar draws iwreinal i ferched mewn clwb nos yng Nghaernarfon!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

17:00 Sgorio

Sgorio - Derwyddon Cefn v Bangor

Ymunwch a Dylan Ebenezer, Nicky John ac Owain Tudur Jones ar Y Graig wrth i Dderwyddon Cefn Huw Griffiths herio Dinasyddion Bangor yn Uwch Gynghrair Cymru JD (cic gyntaf, 5.15). Tra bo nifer wedi disgwyl i Fangor fod ymhlith y ceffylau blaen y tymor hwn, doedd fawr neb wedi darogan bod y Derwyddon am gystadlu am le yn y chwech uchaf. Maen nhw eisoes wedi curo Bangor ar Lannau'r Fenai ond bydd y Gleision yn ysu i ddial wrth chwarae ar Y Graig. Bydd gwasanaeth goliau a chanlyniadau'r prynhawn, yn

 • Isdeitlau Saesneg

19:20 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
19: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

19:30 Parti Bwyd Beca

Parti Bwyd Beca - Parti 'Dolig Beca

Yn y rhaglen arbennig hon, bydd Beca yn dathlu traddodiadau Nadolig yn Ewrop, ym mhentref Eidalaidd Portmeirion. Bydd yna westeion o Ewrop yn helpu Beca yn y gegin a bydd Arwel Owen wrth law i brofi diodydd gwahanol i yfed dros yr ?yl. Bydd Beca hefyd yn blasu cawsiau amrywiol gyda Carrie a Patrick Rimes a chawn adloniant gan Gwibdaith Hen Fran ar ddiwedd y noson.

 • Isdeitlau Saesneg

20:30 Noson Lawen

Noson Lawen - Theatr y Lyric, Caerfyrddin

Tudur Dylan Jones sy'n cyflwyno llu o artistiaid o Theatr y Lyric yng Nghaerfyrddin, gyda Fflur Wyn, Gary Griffiths, Ifan Gruffydd, Cor Ffermwyr Ifanc Sir Gar, Gruff Sion Rees, Lleisiau CBC, Sian Richards ac Ensemble Band Pres Porth Tywyn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:30 Nadolig Llawen?

Nadolig Llawen?

Pennod Nadoligaidd o'r gyfres sy'n dilyn hynt a helynt tim pel-droed Bryncoch United.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Un Bore Mercher

Un Bore Mercher

Pan ddaw'r heddlu o hyd i gar Evan yn y dociau mae Faith yn cael ei holi'n dwll. Mae Steve yn rhoi ei fywyd yn y fantol i'w helpu er gwaethaf rhybuddion Tom; mae Bethan yn closio at gleient ac mae Williams yn benderfynol o ddial ar Faith.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:05 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?