S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Pwt y Cyw

Mae Pwt y cyw bach yn teimlo'n drist iawn, gan mai hi yw'r anifail lleiaf ar y fferm. Tybed a fydd Jaff yn llwyddo codi ei chalon?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Y Dywysoges Fach - Dwi'm isio rhoi sws i fodryb

Mae hen fodryb y Dywysoges Fach yn dod i ymweld a'r teulu a dyw'r Dysysoges Fach ddim eisiau rhoi sws iddi.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Guto Gwningen - Hanes Wy Dili Minllyn

Wedi iddo gynnig gwarchod wy Dili Minllyn, mae Guto'n sylweddoli bod hynny'n waith anodd a pheryglus iawn.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Sblish Sblash Sblosh

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Morgan y Dewin

Mae Morgan yn ceisio gwneud triciau, ond mae Mali yn drysu pethau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Trysor Hapus

Mae Meic yn meddwl ei fod yn gallu gwarchod bananas arbennig ar ei ben ei hun, heb unrhyw help gan ei ddreigiau. Ond wrth i'r bananas ddiflannu fesul un, mae'n sylweddoli bod popeth yn haws o dderbyn ychydig o help gan eich ffrindiau.

07: 15
Ysbyty Cyw Bach

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Nico Nog - Nofio

Tydi Nico ddim yn mentro i'r d?r ond mae ei ffrindiau Elfyn a Beca yn mynd i nofio ar ddiwrnod rhewllyd yng nghanol y gaeaf!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Digbi Draig - Craig y Ddraig

Mae Digbi yn dangos map o Pen y Grib i Betsi a Cochyn ac yn esbonio wrthynt bod rhaid iddynt gyrraedd yno erbyn machlud haul er mwyn cael syrpreis gwerth chweil.

07: 50
Twm Tisian - Doctor Tisian

Nid yw Twm na Tedi yn temlo'n dda iawn heddiw ond mae Twm yn gwybod beth i'w wneud.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Enfys Mewn Cwlwm

Mae Enfys wedi llwyddo i glymu ei hun yn gwlwm ac felly mae'n rhaid i'r Cymylaubychain ei helpu gyda'r gwaith.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Crads Bach y Traeth - Tro'r Llanw

Mae'r tywod yn boeth pan mae'r llanw'n mynd allan ac mae'r crads bach yn falch pan mae'n dechrau nosi. Nawr, mae'n amser chwarae i'r draenogod bach.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Cwpwrdd Cadi - Cyfri'r Defaid!

Mae Cadi a'r plant yn gorfod edrych ar ol praidd o ddefaid.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Cled - Torri

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Marcaroni - Y Dant Sigledig

Mae Marcaroni'n cael profiad rhyfedd pan mae'n deffro - mae ei ddant yn siglo. Pan fydd yn deall bod hyn yn hollol arferol ac nad oes angen trwsio'r dant, mae'n mynd ati i ddathlu. Sut? Wel, drwy gyfansoddi can wrth gwrs!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Bach a Mawr

Mae Bach a Mawr yn ceisio cyfansoddi can i Lleucu- ond nid tasg hawdd yw plesio'r llygoden.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Stiw - Stiw a'r Camera

Mae Stiw am i'w Ddyddiadur Un Diwrnod fod yn arbennig iawn i blesio'r athrawes, felly mae'n cael benthyg camera newydd sbon Dad i dynnu lluniau ar ei gyfer.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Yn yr Ardd - Moc yn Ddewr

Mae pawb yn yr ardd yn meddwl bod gan Moc y mwydyn lais canu hyfryd ond ar ol gwahoddiad i ganu yng nghyngerdd fawr yr ardd dydy Moc ddim yn siwr os yw e'n ddigon dewr i berfformio.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Nodi - Llanw Uchel

Mae Nodi yn helpu'r mor-forwynion i ymarfer ar gyfer eu bale d?r.

09: 40
Llan-ar-goll-en - Lle aeth y Syrcas?

Mae Radli Migins yn clywed si bod yna syrcas yn Llan-ar-goll-en, ond pan mae'n mynd i chwilio amdani, does dim golwg ohoni. Tybed all Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif ddatrys y dirgelwch rhyfedd yma?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul - Anghenfil yn y Sied

Mae'r cywion bach yn darganfod anghenfil mawr oren yn y sied, ac mae'n bwyta Heti. A fydd yr anifeiliaid yn llwyddo i'w hachub mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Y Dywysoges Fach - 'Dwi isio beic

Mae'r Dywysoges Fach eisiau beic dwy olwyn.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Guto Gwningen - Hanes y Llwynog Celwyddog

Wedi i Mr Cadno gael ei ddal yng ngardd Mr Puw mae Guto'n cael ei berswadio gan y llwynog i'w helpu i ddianc, ond yn dysgu'n fuan mai peth gwirion iawn ydy credu llwynog celwyddog

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Brensiach y Blodau

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Yr Ymweliad

Mae'n ddiwrnod pwysig yn yr ysgol, ac mae yna rywun arbennig yn dod ar ymweliad. Ond pwy tybed?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Potyn Hud

Mae Meic yn ceisio gwneud potyn ei fam yn harddach ar gyfer y sioe Gwneud a Dangos trwy ei baentio, ei lenwi gyda blodau, a hyd yn oed honni ei fod yn botyn hud! Ond mae'n rhaid iddo ddysgu bod gwahanol bethau yn hardd i wahanol bobl.

11: 15
Ysbyty Cyw Bach

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Nico Nog - Gwers i Lowri

Ffrind i Nico ydy Lowri, ond mae hi'n iau na fo, ac mae Nico wrth ei fodd yn rhoi gwersi sut i redeg ar ol pel iddi. Ond yn wahanol i Nico, tydi Lowri ddim yn awyddus i faeddu mewn pyllau d?r a ffosydd mwdlyd!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Digbi Draig - Gemau Pen Cyll

Mae Digbi'n sicr mai fo fydd y gorau ac yn ennill pob gem yng nghystadlaethau Gemau Pen Cyll eto eleni. Ond wrth i bawb gystadlu mae'n edrych yn debyg nad yw mor wych a hynny wedi'r cyfan.

11: 45
Twm Tisian - Glaw

Mae Twm eisiau mynd allan i chwarae ond dyna siom, mae hi'n bwrw glaw.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Cymoedd Roy Noble

Cymoedd Roy Noble

Yn rhaglen ola'r gyfres bydd Roy yn ymweld a Chaerffili a Senghennydd cyn dychwelyd i Gwm Rhondda drwy Bontypridd. Bydd yn dechrau'r daith yng nghwmni Liz Shankland gan glywed pam mae merch o'r dref bellach yn cadw fferm foch ym Medwas. Nes ymlaen, bydd Roy yn ymuno a'r Dr Elin Jones ym mhentref Senghennydd i gofio tramchwa tanddaearol 1901. Bydd e'n cwrdd hefyd a Geraint Hopkins i gael hanes ail agor Lido Pontypridd ac yn clywed stori Dr William Price yng nghwmni Dean Powell ym Mhontypridd.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Band Cymru

Band Cymru

Cyfle arall i fwynhau seiniau godidog byd y bandiau gydag uchafbwyntiau cystadleuaeth Band Cymru a Band Ieuenctid Cymru 2016 yng nghwmni'r beirniaid, y beirniaid answyddogol a'r cyflwynwyr.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Llys Nini

Llys Nini

Mae'r gyfres hon wedi'i lleoli yng nghanolfan anifeiliaid fwyaf Cymru. Dyma ganolfan sy'n achub a gwarchod anifeiliaid o bob math. Cawn hanesion y trigolion blewog a phluog yng nghwmni Elin Fflur a Steffan Alun a chyfarfod y bobl sy'n gofalu amdanynt ynghyd a'r rhai sy'n eu hail-gartrefu. Yn yr ail raglen, bydd Elin yn cael gwers ar sut i fynd a chi am dro.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Bydd Rhys Williams yn coginio a bydd cyfle i chi ennill pecyn penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Gwenda'n derbyn galwadau ffon cas di-enw a wnaethpwyd o fusnesau Geraint a Liz. Mae Gwyn Lloyd yn mwynhau creu mwy o helbul iddi wrth ddenu Liz i mewn i'r trafferthion.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Tu Hwnt i'r Tymbl

Tu Hwnt i'r Tymbl

Mae hi'n noson y Twrnamaint Dartiau 8 Bwrdd yng Nghlwb y Gweithwyr, sut hwyl gaiff tim dartiau menywod y Tymbl tybed? Cyfres o 2001.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Meripwsan, Ysbyty Cyw Bach, Digbi Draig, Traed Moch.

16: 00
Meripwsan - Gwag

Tydi Eynog ddim yn troi fyny i chwarae felly mae Meripwsan yn mynd i chwilio amdano. Ar y ffordd mae Meripwsan yn clywed synau mewn mannau gwag.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Ysbyty Cyw Bach - Alergedd

Mae Llew yn sal yn ei wely ar ol bwyta rhywbeth sydd wedi ei wneud yn dost.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Digbi Draig - Swyddog Diogelwch

Pan mae Cochyn yn creu llanast a miri ym Mhen Cyll am y canfed gwaith, mae'n penderfynu newid ei ffyrdd ac ymddwyn yn gyfrifol a phwysig drwy fod yn Swyddog Diogelwch y goedwig.

16: 35
Traed Moch - Diwrnod Mawr Dadi

Cyfres gartwn am deulu o foch a'u ffrindiau ar y fferm.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Crwbanod Ninja - Cyfodiad y Crwbanod: Rhan 1

Pan mae Sgyryn yn caniatau i'w feibion, y Crwbanod Ninja ymweld a'r wyneb maent yn darganfod nad yw pethau mor syml a hynny. Rhan 1 o 2.

17: 30
Larfa - Amser Maith yn Ol

Heddiw, cawn glywed sut daeth Coch a Melyn yn fets yn y lle cyntaf. Tybed sut 'wnaethon nhw gwrdd?

17: 35
Cog1nio

Yn y rownd gynderfynol, mae'r tri chogydd wedi symud i Ysgol Goginio Bodnant ger Llanrwst. Mae'r cogyddion Gerwyn Williams a Nerys Howell yn asesu datblygiad y cogyddion ifanc ac yn penderfynu pa ddau fydd yn herio'i gilydd am y teitl Cogydd Ifanc Gorau Cymru. Gallwch chi flasu'r tensiwn nawr, a'r wobr fawr mor agos.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y gyflwynwraig Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu at gipio'r jacpot o #10,000. Yn cystadlu heddiw mae'r ffrindiau, Miriam Williams o Benllyn ac Aled Illtud o Bontypridd a phar arall o ffrindiau, Twm Griffiths o Fethel a Sion Owen o Benygroes.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae Sophie'n ymddwyn yn amheus iawn ac yn amlwg yn amau bod Mathew ar ryw berwyl drwg. Mae hi'n benderfynol o ddod i wybod beth mae o'n ei wneud ac yn defnyddio tactegau braidd yn eithafol i ddod o hyd i'r gwir. Mae Carys wedi cael digon ar ymddygiad afresymol Barry ac yn penderfynu ei bod hi am sefyll ar ei thraed ei hun. Ond nid yw hynny'n hawdd pan nad oes ganddi lawer o waith ar y gweill. Diffyg gwaith sy'n poeni Meical a Michelle hefyd ond mae'n bosib y gall Dani gynnig help.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Bydd Rhodri'n cyfarfod yr artist Haf Weighton, a bydd Al Lewis yn westai stiwdio.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

A wnaiff Non dderbyn cynnig DJ am ddet neu a fyddai'r holl beth yn rhy lletchwith?! Mae rhywun yn dod i wybod am Sion ac Anita.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Codi Hwyl

Codi Hwyl - Bunessan ac Ynys Iona

Mae Dilwyn a John wedi hwylio i dde Ynys Mull, i'r rhan a elwir yn Ross of Mull gan angori ym mae bychan Bunessan. Yno caiff y ddau gyfle i weld olion pentrefi cyfan a gafodd eu gwagio ddwy ganrif yn ol i wneud lle i fwy o ddefaid - cyfnod yr 'Highland Clearances'. Caiff Dilwyn fodd i fyw wrth hwylio hen gwch traddodiadol ar draws y swnt i ymweld ag ynys sanctaidd Iona. Yn Abaty canoloesol Iona y cafodd Cristnogaeth ei harddel am y tro cyntaf yn yr Alban gan Sant Colmcille (St Columba).

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Galw Nain Nain Nain

Galw Nain Nain Nain

Cyfres newydd. Mae rhywun yn chwilio am gariad a hynny ym mwyty Galw Nain Nain Nain. Byddant yn cael tri det gwahanol dros bryd o fwyd tri chwrs ac yn cael cyngor gan eu nain yn eu clust! Bydd nain y tu allan i'r bwyty ac yn gweld a chlywed bob dim! Bydd hi'n gallu cynnig cyngor a rhoi sylwadau. Ar ol y tri det bydd gan nain y cyfrifoldeb o ddewis un o'r tri i fynd ar ail ddet; y tro yma heb nain! Yn y rhaglen hon, bydd Catrin o Rydaman yn chwilio am gariad gyda help ei nain Maureen o Felin Foel

 • Isdeitlau Saesneg

22:05 Y Stiwdio Gefn

Y Stiwdio Gefn

Yn ymuno a Lisa Gwilym heno bydd yr Al Lewis band. Hefyd cawn gwmni'r gr?p newydd o Fon, Fleur de Lys, a'r bytholwyrdd Gwenda Owen.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:35 Parch

Parch

Caiff Terwyn a Myfanwy dipyn o sioc wrth ymweld a chwnselydd priodas ond mae mwy o ddigwyddiadau annisgwyl yn dilyn yr ymweliad. Mae Eurig yn awyddus i ddarganfod mwy am y ffordd gyfrinachol y mae Sheridan yn rhedeg y busnes a gweld a ydy Wyn yn rhan o'r cynllwynio. Daw Myf i wybod mwy o hanes Dafydd, yr ysbryd ifanc aflonydd. Penderfyna Rhodri ofyn am gymorth Myfanwy i ail-gysylltu a'i deulu ond bydd parti bedydd Blod yn cael ei ddifetha'n llwyr pan ddaw ymwelydd annisgwyl at y drws.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?