S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni i'r plant lleiaf: Ben Dant, Digbi Draig, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Ynys Broc Mor Lili, Tomos a'i Ffrindiau, Deian a Loli a'r Sws Llyffant, Dathlu 'Da Dona, Meic y Marchog, Tili a'i Ffrindiau, Sam Tan, Patrol Pawennau.

06: 00
Ben Dant - Ysgol Maesincla

Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Maesincla wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Digbi Dwy Ddraig

Pan mae Digbi'n rhedeg ar ol mochyn coed sydd wedi rholio i lawr i dy Betsi mae Glenys yn siarsio Teifion i gadw Digbi draw oddi wrth ei ffrindiau er mwyn iddi hi ymuno a nhw.

06: 25
Dwylo'r Enfys - Elen

Mae Heulwen ar daith dros yr enfys i fynd ar antur gyda phlantos Cymru! Ar hyd y ffordd, byddwn ni'n dysgu tri arwydd Makaton newydd, ac yn cael ambell i alwad ffon gan Ffion! Heddiw mae Heulwen yn glanio yng nghanol gwyl ffasiwn Caerdydd ac yn chwilio am Elen. Mae'r ddwy yn cael cyfle i wneud ychydig o siopa yn y ddinas, yn dysgu sut i fod yn fodel ac yn cyfarfod Miss go arbennig o Gymru.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sbridiri - Fferm

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon, mae Twm a Lisa yn creu ceffyl, ac yn mwynhau ailgreu fferm yng nghwmni plant Ysgol y Babanod Abergwaun.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Jen a Jim Pob Dim - Dere Nol Deryn

Ers cyfarfod ffrind newydd sbon, Ystlum, mae Deryn wedi penderfynu ei bod hi hefyd eisiau bod yn ystlum yn cysgu yn y dydd ac yn chwarae yn y nos. Pwy arall fydd yn effro yn y nos i chwarae gyda hi?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Ynys Broc Mor Lili - Lawr ar Lan y Mor

Mae pawb ar yr ynys yn mynd i dy'r Iarll Carw ar y traeth i gael ychydig o hwyl yr haf!

07: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Barcud Gwyllt

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Deian a Loli - Y Sws Llyffant

Ar ol i Deian berswadio Loli i roi sws i Robat Ribit, ei lyffant anwes, mae 'na swyn dieflig yn cael ei osod ar Loli. Mae'n rhaid i Deian wynebu ei ofnau - ac yn waeth na hynny, Gwrach y Corsydd Duon - er mwyn ceisio dadwneud y swyn.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Dathlu 'Da Dona - Parti Gwisg Ffansi Joshua

Ymunwch a Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu. Heddiw, bydd Joshua yn cael parti gwisg ffansi gyda Tara Tan Toc.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 05
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ffair Ffeirio

Mae Meic am gael mwy o bethau na neb arall i'w ffeirio yn y ffair felly mae'n mynd a phethau pobl eraill heb ofyn iddyn nhw. Ond mae rhywun wedi mynd a'i bethau o hefyd - y Llychlynwyr!

08: 15
Tili a'i ffrindiau - Pum Tili

Mae Tili wedi blino bod yn hi ei hun ac yn penderfynu gorffwys. Mae'r ffrinidau yn cymryd arnynt i fod yn Tili ac mae pawb yn hapus nes iddynt ddechrau ddechrau colli bod yn nhw eu hunain.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Sam Tan - Rhew Peryglus

Mae Moose yn agor Gwlad Hud a Lledrith y Gaeaf i fyny ar Fynydd Pontypandy. Ond mae pethau'n mynd o'i le pan aiff Sara, Jams a Norman i sglefrio ar yr ia.

08: 35
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub y Corn Rhost

Pan mae Clwcsan-wy yn mynd yn sownd yn y Dryslwyn Corn, daw'r Pawenlu i'w hachub!

08:50 Penblwyddi Cyw

Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Merch

Pen-blwydd Pwy? Merch - Olwynion

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Dal Ati: Bore Da

Dal Ati: Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da a chyfle i ymweld a phobl a llefydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Dal Ati

Dal Ati

Geraint Hardy sy'n 'Codi Pac' ac yn cymryd taith hamddenol o gwmpas Cymru. Yn Abergwaun y tro hwn byddwn yn darganfod beth sydd gan y dref i'w gynnig; o weithgareddau difyr i lefydd i fwyta neu ymweld a nhw. I ddilyn, cyfle i weld 'Cwmni' lle byddwn yn cymryd cipolwg ar gwmni gwahanol ymhob rhaglen ac yn gweld sut maen nhw'n defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle. Heddiw, cawn gyfarfod gweithwyr Cwrw Llyn ym Mhen Llyn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Yn dilyn ei gyfnod yn y carchar, mae Kelvin yn cael trafferth setlo yn ol i 'fywyd-go-iawn', ond mae gan Ken syniad fydd yn helpu pawb. Mae gan Jason syniad pendant am sut i adennill calon Erin, ac mae Michelle yn llawn syniadau am beth i'w wneud a'r pres y mae Meical a hithau am ei dderbyn o ewyllys Ron. A son am bres, mae Mags yn dechrau gofyn cwestiynau am berchnogaeth garej Rhys.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Ar ol sbwylio noson fach ramantus gyda Lowri, mae Kelvin yn parhau i ypsetio pobl - neb yn fwy na Terry, sydd wedi cael llond bol o'i ymddygiad. Mae'n edrych fel bod angen i'r adeiladwr adeiladu pontydd! I ddod dros y siom o golli Erin, mae Jason am ganolbwyntio ar ei waith, ac mae Barry yn gweld hynny fel cyfle gwych i gymryd mantais o'i frawd bach. Mae ymgyrch Mags i ddod o hyd i'r gwirionedd y tu ol i brynu'r garej yn cynhesu, a chynhesu hefyd mae'r croeso i Vince ym mywydau'r plant a Sophie.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:55 Clwb Ni

Clwb Ni - Rygbi Cadair Olwyn

Cipolwg ar glwb chwaraeon a'r wythnos hon cawn ymuno a chwaraewyr rygbi mewn cadair olwyn.

Prynhawn

12:00 Trefi Gwyllt Iolo

Trefi Gwyllt Iolo

Iolo Williams sy'n chwilio am fywyd gwyllt yn ein trefi. Y tro yma, mae Iolo yn darganfod creyr glas yn dod am ei selsig ddyddiol mewn gardd yn Llanberis a llwynoges a chadno bach yn casglu esgyrn o ardd yn Aberdar. Mae'n gweld mochyn daear yn dod am swper i dy yn Aberystwyth, yn dod o hyd i neidr ddafad yn cuddio o dan ddarnau o blastig ym Mhorthmadog ac yn gweld gwiwerod coch ar stad yn Llangefni.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:30 Dylan ar Daith

Dylan ar Daith - O Ffaldybrenin i Tsieina

Ym mis Chwefror 1870, fe laniodd dyn ifanc o Ffaldybrenin ym mhorthladd Yantai; aeth i Tsieina fel un o'r cenhadon cynnar. Yn ol rhai, Timothy Richard oedd y cenhadwr pwysicaf i fynd i Tsieina erioed, o unrhyw genedl. Ond roedd e'n llawer mwy na hynny. Fe achubodd fywydau miloedd o bobl trwy ymladd newyn, daeth i adnabod yr Ymerawdwr ac fe wnaeth ymgyrchu dros ddatblygu'r wlad.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Pobl Harri Parri

Pobl Harri Parri

I Harri mae rhai pobl sy'n berchen ar egni heintus. Caiff wybod mwy am yr hyn sy'n eu gyrru wrth ymweld a labordy Dr Hefin Jones, gwyddonydd ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd e hefyd yn clywed hanes morwyr y Cilie yng nghwmni Jon Meirion Jones ger Llangrannog ac yn Rhos, Wrecsam, bydd yn ail-gyfarfod cyfaill a chwaraewr tenis, Elfyn Richards. Bydd Harri hefyd yn teithio i ysbyty Lerpwl i gyfarfod y meddyg, Yr Athro Mari Lloyd-Williams. Ond beth sy'n rhoi'r 'teigr yn y tanc' i'r bobl 'arbennig' yma?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Ar y Dibyn

Ar y Dibyn

Ymunwch a Lowri Morgan a Dilwyn Sanderson-Jones yn y rownd derfynol i weld ai Hannah neu Tom fydd enillydd Ar y Dibyn 2015.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Pele 1-0

Pele 1-0

Rhaglen arbennig yn dilyn Gary Slaymaker ar daith i Zurich i gwrdd a 'Brenin y bel gron', Pele. Bydd y rhaglen hon yn olrhain hanes tim Cymru yng Nghwpan y Byd 1958, yr unig dro i Gymru gyrraedd y gystadleuaeth - hyd yn hyn. Byddwn yn cofio'n arbennig am y gem bel-droed fawr rhwng Cymru a Brasil yn rownd y chwarteri. Sgoriodd y bachgen 17 oed, Pele, y gol a sicrhaodd fuddugoliaeth i Frasil. Dangosir y rhaglen eto yn ystod Cwpan y Byd 2018.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 George Best: Y Bel a'r Botel

George Best: Y Bel a'r Botel

George Best; Y dewin o Ogledd Iwerddon. Fe'i hadnabyddid yn y cyfryngau fel 'Y pumed Beatle' oherwydd ei fywyd 'roc a rol'. Daeth i amlygrwydd ar, ac oddi ar y cae, ac roedd yr un mor enwog am fwynhau partion ag yr oedd am ei sgiliau pel-droed. Fe wnaeth synnu dilynwyr pel-droed pan gyhoeddodd ei fod yn ymddeol yn 27 oed a'i yrfa yn ei hanterth. Yn y rhaglen ddogfen hon, ceir cyfweliadau gyda'i deulu a'i gyd-chwaraewyr wrth i ni gael cipolwg ar y dyn y tu ol i'r arwr.

 • Isdeitlau Saesneg

16:30 Treiathlon Cymru 2018

Treiathlon Cymru 2018 - Treiathlon Sir Benfro

Uchafbwyntiau Treiathlon Sir Benfro, ail rownd Cyfres Cymru 2018. Ar ol nofio ym Mor yr Iwerydd a thaith feicio heriol ar heolydd serth yr ardal, mae'r ras yn gorffen gyda ras redeg ar ben y clogwyni uwchben y mor ar Lwybr Arfordirol Sir Benfro.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Ffermio

Ffermio

Y tro hwn, cawn edrych ar y diwydiant moch yng Nghymru a'r systemau gwahanol, o'r mawr i'r bach. Byddwn hefyd yn ardal Machynlleth yn gweld sut mae un ffermwr wedi manteisio ar dwristiaeth a byddwn yn clywed am gynllun sy'n rhoi cyfle i ffermwyr ehangu eu busnesau.

 • Isdeitlau Saesneg

17:30 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon y penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:40 Pobol y Cwm Omnibws

Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg yn ol dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:30 Nefoedd ar y Ddaear

Nefoedd ar y Ddaear - Iddewiaeth

Mewn rhaglen o 2004, bydd John Ogwen yn mynd ar drywydd celfyddyd a phensaerniaeth Iddewiaeth. O Deml Israelitico, Rhufain, awn i Synagog Cordoba yn ne Sbaen, Synagog Stryd Dohany ym Mwdapest a Theml Emanu-el yn Efrog Newydd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:00 Hen Blant Bach Nadolig

Hen Blant Bach Nadolig

Mewn arbrawf arloesol, mae chwech o blant bach yn cael rhannu eu gofal dydd gyda chriw o bensiynwyr. Canolfan Ddydd i'r Henoed yn Sir Gaerfyrddin yw'r cynta' i groesawu'r plant. Bydd y camerau yn dilyn yr henoed a'r plant wrth iddyn nhw fwyta, chwarae a magu perthynas a'i gilydd. Bydd tim o seicolegwyr yn clustfeinio ar y sgyrsiau, a thrwy'r dagrau a'r chwerthin, cawn brofi'r effeithiau rhyfeddol ar yr unigolion sy'n cymryd rhan. Dyma gipolwg gwbl unigryw ar fywydau'r hen a'r ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Cynefin

Cynefin - Merthyr

Y tro hwn, bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen yn ymweld a Merthyr Tudful er mwyn mynd ar drywydd straeon difyr a chudd y dref. O ysblander cyfoeth y meistri haearn i wrthryfela dosbarth gweithiol Chwyldro Merthyr, mae'n dref sy'n cynnig cymaint o straeon. Yn ogystal a dysgu am hanes y daith tren stem cyntaf yn y byd byddwn yn ymweld a Chlwb Bocsio Dowlais er mwyn clywed am arwyr y sgwar bocsio a byddwn yn cael cipolwg go wahanol ar dy'r emynwr Joseph Parry.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
21: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri

Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri

Yr wythnos yma, bydd Y Byd yn ei Le yn ymchwilio i honiadau bod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn dal i fethu. Yn syrjeri'r stryd, pobl Dolgellau fydd yn cael cyfle i herio'r Aelod Seneddol Liz Saville Roberts a David Davis AS sy'n wynebu cwestiynau Guto Harri.

 • Isdeitlau Saesneg

22:30 Ar Werth

Ar Werth

Y tro hwn mae Iestyn Leyshon yn wynebu sialens enfawr wrth geisio gwerthu ty hanesyddol y tu allan i Aberystwyth. Mae Dafydd Hardy yn gorfod torchi llewys er mwyn cyflwyno gwasanaeth newydd i'r busnes ac yn Rhuthun, mae Glyn Owens yn chwilio am deulu newydd i adnewyddu hen ysgol.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Ward Plant

Ward Plant

Pendics, sepsis a ffit - tri chyflwr tra gwahanol ar y Ward Plant yn rhaglen ola'r gyfres.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?