S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Anhwylder Straen wedi Trawma

Anelir y gwybodaeth yma at bobl sydd wedi bod yn y lluoedd, ond mae Anhwylder Straen wedi Trawma yn gallu effeithio unrhyw berson sy'n mynd drwy brofiad trawmatig yn eu bywydau, un fel arfer sydd wedi golygu bygythiad corfforol difrifol.

Yn seicolegol, mae rhai pobl yn ei chael hi'n anodd i ddelio gyda'r argraff gryf ar y cof mae hyn yn ei greu ac yn mynd ymlaen i ddioddef o sumtomau yn cynnwys hunllefau neu ail fyw'r profiad yn annisgwyl.

Gall hyn gael effaith mawr ar eu bywydau, yn cynnwys ar eu perthynas ag eraill neu'r gallu i weithio, yn enwedig wrth geisio ail afael ar fywyd tu allan i'r lluoedd. Erbyn hyn, fodd bynnag, mae'r dealltwriaeth o'r cyflwr yn gwella, ac mae yna mwy nag un triniaeth ar gael i helpu gyda'r cyflwr.Ceir gwybodaeth am gefnogaeth a help yma.

 • Veterans' NHS Wales

  Help a chefnogaeth i gyn filwyr o Wasanaeth Iechyd Cymru.

  www.veteranswales.co.uk

 • Change Step

  Gwasanaethau gan gyn-filwyr i gyn-filwyr, mae Change Step yn cynnig mentora a chymorth i gael gafael ar wasanaethau perthnasol - gan gynnwys cefnogaeth gydag iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau, cyfiawnder troseddol a ffeindio lle i fyw.

  0300 777 2259

  www.changestepwales.co.uk

 • Combat Stress

  Mae Combat Stress yn gymdeithas sydd wedi ei anelu at helpu'r sawl sydd wedi bod yn y lluoedd ac sy'n dioddef trawma oherwydd eu profiadau - dim ots ble neu pryd oedd hynny. Mae ganddynt ganolfannau ac arbenigwyr ar draws y Deyrnas Unedig. Mwy o wybodaeth ar y gwefan neu drwy ffonio un o'u canolfannau sydd wedi eu rhestru yma.

  0800 138 1619

  www.combatstress.org.uk

 • Amser i Newid Cymru

  Partneriaeth o dair elusen iechyd meddwl mwyaf blaenllaw Cymru ac ymgyrch i herio stigma o gwmpas iechyd meddwl. Mae'r wefan gyda gwybodaeth defnyddiol a diddorol ar sut i wneud hyn a chysylltiadau i Hafal, Gofal a Mind Cymru.

  www.timetochangewales.org.uk

 • Mind Cymru

  Cyngor a chefnogaeth dwyieithog i unrhyw un sydd gyda problem iechyd meddwl, ond gyda gwybodaeth clir a da ar ystod o bynciau, yn cynnwys yng nghyfnod COVID-19.

  www.mind.org.uk

 • Meddwl.org

  Gwefan cynhwysfawr yn y Gymraeg sy'n cynnig erthyglau, dolenni a adnoddau cefnogol i bobl sy'n byw gyda problemau iechyd meddwl.

  meddwl.org

 • Y Samariaid

  Cefnogaeth emosiynol gyfrinachol dros y ffôn ar gael gan y Samariaid - unrhyw bryd, dydd neu nos. Mae hefyd gwasanaeth Gymraeg ar gael rhwng 7pm-11pm bob nos, drwy ffonio 0808 164 0123.

  116 123

  www.samaritans.org

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?