Tendrau

Croeso i hafan Tendrau S4C.


Gwahoddiad i dendro am gytundeb i ddarparu Gwasanaethau Prynu Cyfryngau

Mae S4C yn dymuno penodi cwmni i gynghori, cynllunio, bwcio ac adolygu ymgyrchoedd yn y cyfryngau i hyrwyddo rhaglenni a gwasanaethau S4C.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tendrau: 27 Chwefror 2017 - canol dydd

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am eglurhad: 17 Chwefror 2017 - canol dydd


Holiadur Cyn-Gymhwyso ar gyfer Darparu Gwasanaethau Datblygu a Chynnal Mewnrwyd ar gyfer S4C – AIL-HYSBYSIAD

Mae S4C wedi ail-gyhoeddi Holiadur Cyn-Gymhwyso (Holiadur) ar gyfer darparwyr i’w cynnwys ar restr fer i ddarparu dyfynbris am ddarparu Gwasanaethau Datblygu a Chynnal Mewnrwyd ar gyfer S4C. Mae'r Holiadur wedi ei hysbysebu ar sell2wales.gov.wales. Gweler y dogfennau isod am ragor o wybodaeth. Rhaid i bob busnes sydd â diddordeb mewn darparu'r gwasanaethau gwblhau'r Holiadur yn y ffurf a osodir isod. Y dyddiad cau ar gyfer cyfleu'r Holiadur i S4C yw canol dydd, 20 Ionawr 2017.

Dylid cyfeirio pob cais am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r cais hwn a/neu'r broses gystadleuol hon at: Rhodri.apDyfrig@s4c.cymru Sylwer, os gwelwch yn dda, na ddylid anfon unrhyw ymholiad na chais am wybodaeth ynglŷn â'r broses gystadleuol at unrhyw swyddog, gweithiwr na chynrychiolydd unigol arall yn S4C.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r Holiadur ac/neu’r broses yw canol dydd, 12 Ionawr 2017.


Holiadur Cyn-Gymhwyso ar gyfer Darparu Gwasanaethau Datblygu a Chynnal Mewnrwyd ar gyfer S4C

Mae S4C wedi cyhoeddi Holiadur Cyn-Gymhwyso (Holiadur) ar gyfer darparwyr i’w cynnwys ar restr fer i ddarparu dyfynbris am ddarparu Gwasanaethau Datblygu a Chynnal Mewnrwyd ar gyfer S4C. Mae'r Holiadur wedi ei hysbysebu ar sell2wales.gov.wales. Gweler y dogfennau isod am ragor o wybodaeth. Rhaid i bob busnes sydd â diddordeb mewn darparu'r gwasanaethau gwblhau'r Holiadur yn y ffurf a osodir isod. Y dyddiad cau ar gyfer cyfleu'r Holiadur i S4C yw canol dydd, 23 Rhagfyr 2016.

Dylid cyfeirio pob cais am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r cais hwn a/neu'r broses gystadleuol hon at: Rhodri.apDyfrig@s4c.cymru Sylwer, os gwelwch yn dda, na ddylid anfon unrhyw ymholiad na chais am wybodaeth ynglŷn â'r broses gystadleuol at unrhyw swyddog, gweithiwr na chynrychiolydd unigol arall yn S4C.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r Holiadur ac/neu’r broses yw canol dydd, 15 Rhagfyr 2016.


Tendr ar gyfer Darparu Gwasanaethau Mynediad ar S4C

*Sylwer fod y ddogfen Gwahoddiad i Dendro wedi ei diweddaru – gweler y fersiwn newydd isod*

Mae S4C yn rhedeg tendr ar gyfer darpariaeth gwasanaethau mynediad ar S4C. Mae'r tendr wedi ei hysbysebu ar sell2wales.gov.wales. Gweler y dogfennau isod am ragor o wybodaeth. Rhaid i bob busnes sydd â diddordeb mewn darparu'r gwasanaethau gwblhau'r cais yn y ffurf a osodir isod. Y dyddiad cau ar gyfer cyfleu'r cais i S4C yw canol dydd, 22 Tachwedd 2016.

Dylid cyfeirio pob cais am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r cais hwn a/neu'r broses dendro hon at: cwestiynautendr@s4c.cymru Sylwer, os gwelwch yn dda, na ddylid anfon unrhyw ymholiad na chais am wybodaeth ynglŷn â'r broses dendro at unrhyw swyddog, gweithiwr na chynrychiolydd unigol yn S4C.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r cais yw canol dydd, 8 Tachwedd 2016.

Cwestiynau ac Atebion Tendr Gwasanaethau Mynediad ar S4C

Cwestiwn 1

Wedi gweld bod y ddogfen wedi'i adnewyddu ar wefan Sell2Wales. Oes modd rhoi gwybod pa newid/iadau sydd wedi’u gwneud neu oes rhaid mynd trwy'r hen ddogfen a'r ddogfen newydd i ganfod y newid/iadau?

Ateb 1

Mae S4C wedi diweddaru’r Gwahoddiad i Dendro yn dilyn ei gyhoeddi. Yr unig beth sydd wedi newid rhwng y fersiwn wreiddiol a’r fersiwn newydd yw’r cyfeiriad e-bost ar gyfer ceisiadau am eglurhad am y tendr. Dylid cyfeirio pob cais am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r cais a/neu'r broses dendro hon at: cwestiynautendr@s4c.cymru os gwelwch yn dda.

Cwestiwn 2

Nodir yn y Gwahoddiad i Dendro nad yw rhaglenni BBC a Tinopolis i'w cynnwys yng nghytundeb Byw a Hwyr. Yn y cytundeb Rhaglenni Cyffredinol, rhaglenni BBC yn unig sydd wedi'u heithrio. Ydy hyn y golygu bod rhaglenni Tinopolis a recordiwyd o flaen llaw yn rhan o gytundeb Rhaglenni Cyffredinol?

Ateb 2

Ydyn, mae rhaglenni Tinopolis a recordiwyd o flaen llaw yn ffurfio rhan o’r gwasanaethau o fewn Lot 1 – Is-deitlau Saesneg ar Raglenni Cyffredinol.

Cwestiwn 3

Oes modd derbyn copi electronig i'w lawrlwytho a'i lenwi'n electronig o Atodiad 4, sef y ffurflen wybodaeth sylfaenol, y Gwahoddiad i Dendro i Ddarparu Gwasanaethau Mynediad ar S4C?

Ateb 3

Rydyn ni wedi ychwanegu Atodiad 4 – Ffurflen Wybodaeth Sylfaenol ar ffurf dogfen Word i’r rhestr o ddogfennau uchod.

Cwestiwn 4

Ar gyfer Lot 4 - Gwasanaeth Isdeitlau Cymraeg - mae'n nodi bydd angen isdeitlo tua 8-10 awr o slotiau rhaglenni yr wythnos. Ydy hyn yn golygu cyfartaledd o 9 awr yr wythnos?

Ateb 4

Fe fydd angen isdeitlo o gwmpas 9 awr yr wythnos ar gyfartaledd ond mae hyn yn ddibynnol ar yr amserlen. Gall y ffigwr wythnosol godi yn ystod cyfnodau prysur o’r flwyddyn, fel tymor yr hydref ac o gwmpas y Nadolig ond gall fod yn llawer is yn ystod cyfnodau tawel fel yr haf. Y flaenoriaeth fydd sicrhau bod rhaglenni addas yn cael eu hisdeitlo yn y Gymraeg. Fe fydd S4C yn paratoi amserlenni o flaen llaw fel bod y cwmni buddugol yn gwybod swmp y gwaith digon o flaen llaw.

Cwestiwn 5

Mewn perthynas â'r gwasanaeth arwyddeg ar sgrîn (BSL), yn benodol yr adran Deunydd a Dosbarthu ar dudalennau 34 a 35 o'r ddogfen dendr, oes yna, neu a fydd yna yn y dyfodol ddarpariaeth ar gyfer cyfleu rhaglenni gydag arwyddeg i S4C trwy ffeil electronig?

Ateb 5

Lot 6: Dylai ymgeiswyr llwyddiannus gyfleu’r rhaglen gydag arwyddeg ar sgrîn ar dâp, neu ar ffeil mewn ymgynghoriad ag S4C. Mae S4C yn bwriadu symud tuag at gyfleu ar ffeil yn unig yn y dyfodol.

Cwestiwn 6

Ym mha fformat mae modd cyfleu ffeiliau ar gyfer Sain Ddisgrifio? Oes modd cyfleu ffeil stereo .WAV unigol sy’n cydgyffwrdd sy'n cynnwys un sianel o sain ddisgrifio ac un sianel gydag arwydd Pan a Phylu?

Ateb 6

Lot 5: Gall ymgeiswyr llwyddiannus gyfleu’r rhaglen â sain ddisgrifio ar ffurf electronig trwy ffeiliau .WAV. Gellir cyfleu ffeil stereo .WAV unigol sy’n cydgyffwrdd sydd yn cynnwys un sianel o sain ddisgrifio ac un sianel gydag arwydd Pan a Phylu.

Cwestiwn 7

Fformat y cais: Ydi’r 20 tudalen ar gyfer y cytundeb a gwybodaeth sylfaenol neu adrannau 3.1.2 - 3.1.6 yn unig?

Ateb 7

Mae'r cyfyngiad ar hyd ymatebion i 20 tudalen A4 ar gyfer un lot yn berthnasol ar gyfer y wybodaeth a ofynnir amdano ym mharagraffau 3.1.2 -3.1.6. (H.y. ni fydd y Ffurflen Wybodaeth Sylfaenol a sylwadau ar y nodiadau cyfreithiol a'r cytundeb yn cael eu cyfrif o fewn y cyfyngiad o 20 tudalen).

Cwestiwn 8

A oes gwasanaeth hysbysu ar gael lle bo atebion neu ddiweddariadau i'r Tendr yn cael eu cyhoeddi?

Ateb 8

Mae'r tendr wedi ei hysbysebu ar wefan Gwerthwch i Gymru. Bydd partïon sy'n datgan diddordeb yn y tendr ar wefan Gwerthwch i Gymru yn derbyn hysbysiadau ar e-bost gan y gwasanaeth Gwerthwch i Gymru am unrhyw newidiadau a wneir i'r tendr. Bydd pob cais am wybodaeth bellach ac/neu arweiniad mewn perthynas â'r broses dendro hon ac ymatebion S4C i’r fath geisiadau yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen hon. Fe’ch cynghorir i ymweld â'r dudalen hon yn rheolaidd gan nad yw S4C yn darparu gwasanaeth hysbysu.

Cwestiwn 9

A oes angen cynnwys tystysgrifau Harding gyda'r rhaglenni cyfansawdd gydag arwyddeg neu a fydd y rhain wedi cael eu cwblhau yn barod ar gyfer y tâp gorffenedig heb arwyddeg?

Ateb 9

Lot 6: Ar hyn o bryd, nid oes angen am brawf Harding ychwanegol ar gyfer fersiwn o raglen gydag arwyddeg.

Cwestiwn 10

Lle bo angen cyfleu ar dâp, a oes yn well gennych, neu a oes gofyniad i gyfleu tapiau HDCAM neu HDCAMsr, neu a yw'n debygol o fod yn gymysgedd o'r ddau?

Ateb 10

Gellir cyfleu rhaglenni ar dapiau HDCAM neu HDCAMsr, nid yw S4C yn ffafrio un neu’r llall.

Cwestiwn 11

Wrth ystyried lotiau 2 a 3, rydym yn ystyried yr opsiwn o brynu’r offer sydd yn S4C ar hyn o bryd neu o leia’ rhai o’r cyfrifiaduron. Beth yw'r broses o ran cytuno ar bris am yr offer yma a phryd bydd modd dod i gytundeb ar hyn gan y bydd angen i ni gynnwys y gost hon fel rhan o'n cais?

Ateb 11

Gellir prynu’r offer (a restrir isod) oddi wrth S4C am £750.
HP EliteBook 8470p (Gweithfan)
HP Compaq dc7900 SFF (Gweithfan)
HP Compaq Elite 8300 SFF (Gweithfan)
HP Compaq Elite 8300 SFF (Gweithfan)
HP Compaq Elite 8300 SFF (Gweithfan)
HP Compaq Elite 8300 SFF (Gweithfan)
HP Z420 Workstation (Gweithfan)
HP Z420 Workstation (Gweithfan)
HP Compaq Elite 8300 SFF (Gweithfan)
HP Compaq Elite 8300 SFF (Gweithfan)
HP Compaq Elite 8300 SFF (Gweithfan)
Allweddellau
Monitors
Peiriannau argraffu
Bwth troslais gyda chyfarpar ategol

Cwestiwn 12

Ydy'r offer y byddai modd ei drosglwyddo i'r darparwr newydd yn cynnwys peiriannau argraffu a monitors?

Ateb 12

Ydi.

Cwestiwn 13

Mae'r ddogfen gwahoddiad i dendro yn dweud y byddai S4C yn darparu mynediad i'r gweinydd isdeitlo, yr offer recordio BIST, cyfarpar Prostar ar gyfer llwytho ffeiliau ac hefyd yn darparu cysylltiad ebost. A fydd modd darparu mynediad i'r we hefyd neu oes angen i'r rhai sy'n gwneud cais am y tendr gysylltu â chyflenwr y we eu hunain?

Ateb 13

Bydd gofyn i bob ymgeisydd llwyddiannus wneud eu trefniadau eu hunain ar gyfer mynediad i’r we.

Cwestiwn 14

Beth yw'r sefyllfa o ran pwyntiau a gwifrau rhwydwaith?

Ateb 14

Lle bo ymgeisydd llwyddiannus i’w leoli yn swyddfeydd S4C, bydd S4C yn darparu gwifrau mewnol a mynediad at bwyntiau rhwydwaith.

Cwestiwn 15

Gydag unrhyw wasanaeth a fydd wedi ei leoli yn adeilad S4C, a fydd S4C yn parhau i ddisgwyl ffeiliau isdeitlau gael eu creu a'u harbed ar system S4C neu a fydd y darparwr/darparwyr yn gyfrifol am gadw'r rhain ar weinydd eu hunain?

Ateb 15

Bydd gofyn i’r holl ffeiliau is-deitlau gael eu harbed ar system archif S4C.

Cwestiwn 16

Os oes disgwyl parhau i ddefnyddio gweinydd S4C, oes modd cael gwarant gan yr adran TG na fydd unrhyw gyfyngiadau'n cael eu gosod ar y peiriannau a fydd yn amharu ar allu'r peiriannau hynny i greu'r ffeiliau isdeitlau perthnasol, eu gwylio, eu golygu a'u darlledu? Mae problemau wedi codi yn y gorffennol efo'r feddalwedd isdeitlo sydd ar waith yn y Stafell Isdeitlo a’r problemau hynny'n deillio o'r ffaith bod cyfyngiadau ar yr hyn sy'n bosib ei wneud ar y peiriannau yno. Gall rhain fod yn fân osodiadau sydd ddim yn amlwg yn gysylltiedig â’r feddalwedd ei hun ond sy'n gallu effeithio ar y ffordd mae'r feddalwedd yn gweithio e.e. bod angen i'r feddalwedd sgwennu i'r registry wrth wneud ryw weithred a bod dim modd gwneud hynny sy'n golygu bod y feddalwedd ddim yn gweithio'n iawn. Os mai’r disgwyliad yw bod y rhai sy’n gweithio yn y Stafell Isdeitlo yn parhau i weithio ar system S4C o ran arbed ffeiliau ac yn arbennig o ran mynd ar yr awyr gyda ffeiliau byw, oes modd cael rhyw fath o sicrwydd na fydd y gwaith yn cael ei effeithio gan faterion cyfrifiadurol eitha’ elfennol ond sy'n gallu bod yn anodd eu datrys?

Ateb 16

Bydd adran TG S4C yn gweithio gydag adran TG yr ymgeisydd llwyddiannus ar unrhyw broblemau TG yn ymwneud â rhyngwynebau rhwng y darparwr ac S4C. Ond, lle canfyddir problem ar offer y darparwr, nid cyfrifoldeb S4C fydd datrys y broblem honno.

Cwestiwn 17

A fydd trwyddedau meddalwedd yn cael eu trosglwyddo os ydyn ni'n prynu'r cyfrifiaduron presennol?

Ateb 17

Ni fydd S4C yn trosglwyddo unrhyw drwyddedau meddalwedd i unrhyw ymgeiswyr llwyddiannus.

Cwestiwn 18

Mae'r feddalwedd isdeitlo yn dibynnu ar bresenoldeb pecynnau meddalwedd eraill ar gyfrifiaduron, e.e. mae Wincaps yn defnyddio spellchecker Microsoft Word. Beth yw'r sefyllfa gyda thrwyddedau cyffredinol megis Microsoft Office ac ati?

Ateb 18

Yr ymgeiswyr llwyddiannus fydd yn gyfrifol am drefnu mynediad eu hunain i unrhyw feddalwedd gofynnol. Ni fydd S4C yn trosglwyddo unrhyw drwyddedau meddalwedd i unrhyw ymgeiswyr llwyddiannus.

Cwestiwn 19

A fydd y cyfrifiaduron yn parhau i fod yn rhan o barth (domain) S4C?

Ateb 19

Na, ni fydd unrhyw gyfrifiaduron a drosglwyddir i unrhyw ymgeiswyr llwyddiannus yn parhau yn rhan o barth S4C.

Cwestiwn 20

A fydd aelodau staff y darparwr sy'n gweithio ar y cytundeb(au) newydd yn parhau i gael cyfrifon defnyddiwr (gan gynnwys ebost) ar gyfer parth S4C?

Ateb 20

Na, ni fydd staff ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn enwau defnyddiwr S4C nac enwau parth S4C.

Cwestiwn 21

Oes modd cael gwybod spec y cyfrifiaduron presennol sydd yn yr ystafell isdeitlo yn S4C, tebyg i wybodaeth allbwn msinfo32.exe, er mwyn gwerthuso gwerth y cyfarpar wrth ystyried ei brynu?

Ateb 21

Gweler ateb 11.

Cwestiwn 22

Nodir yn Atodlen 1.2, cymal 2.3.4 y cytundeb drafft y dylai darparwr “sicrhau nad yw’r Isdeitlau Byw a Hwyr yn hepgor unrhyw beth a ddywedir ar sgrîn”. Ydy S4C yn cytuno bod elfen o grynhoi bob amser yn angenrheidiol mewn isdeitlo, a’i bod yn anochel i beth cynnwys gael ei hepgor mewn isdeitlau byw sy’n gyfieithiad o’r gwreiddiol?

Ateb 22

Lot 2: Mae S4C yn derbyn ei bod hi'n anochel yn nghyd-destun is-deitlo byw a hwyr bod yn rhaid crynhoi ar yr hyn sy'n cael ei ddweud. Mae S4C yn disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus gynnwys cymaint o gynnwys y rhaglen â phosibl o fewn yr is-deitlau, a dylai ymgeiswyr ddefnyddio eu synnwyr cyffredin wrth ystyried beth y gellir ei hepgor.

Cwestiwn 23

Yn Atodiad 3.2, ar dudalen 24 y gwahoddiad i dendro, nodir y “bydd angen i unrhyw isdeitlau byw gael eu cofnodi.” Mae’r cytundeb drafft hefyd yn nodi (Atodlen 1.2, cymal 2.5) “Bydd y Cwmni’n sicrhau y caiff yr is-deitlau ar gyfer y Rhaglenni Byw eu dal ar fformat Word neu’r cyfryw fformat arall yn unol â gofynion S4C, er mwyn galluogi S4C i gynnwys yr Isdeitlau ar wasanaeth dal-fyny arlein S4C ac iPlayer y BBC, neu fel rhan o ddarpariaeth ehangach.” Oes modd cael eglurhad pellach o ran pwy fydd yn gyfrifol am gofnodi’r isdeitlau hyn ac os bydd y system bachu presennol yn parhau i fod yn rhan o’r cyfarpar sy’n cael ei ddarparu gan S4C?

Ateb 23

Lot 2: Yr ymgeisydd llwyddiannus fydd yn gyfrifol am gofnodi neu fachu’r is-deitlau Byw ac am ddarparu a chynnal unrhyw offer angenrheidiol. Ni fydd S4C yn parhau i ddarparu’r offer a ddefnyddir gan y darparwr cyfredol ar hyn o bryd, ond gall fod cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus berchnogi’r offer hwn oddi wrth S4C.

Cwestiwn 24

Yn Atodiad 3.3 y ddogfen gwahoddiad i dendro, mae S4C yn nodi mai’r disgwyliad ar gyfer Lot 3 yw “gweithdrefn gwirio ieithyddol a thechnegol sylfaenol ar gyfer y ffeil isdeitlau cyn darlledu. Ni ddylai’r gwiriad hwn gymryd llawer mwy o amser na hyd y rhaglen. Disgwylir i’r contractwr llwyddiannus wylio’r rhaglen gyda’r isdeitlau a chywiro unrhyw wallau teipograffyddol, gwallau sillafu a gwallau sylfaenol yn y cyfieithiad.” Oes modd cael eglurhad pellach ar sut mae hyn yn cydfynd â chymal 5 Atodlen 1.3 y cytundeb drafft, sy’n nodi bod angen i’r Cwmni gyflwyno adroddiad cynhwysfawr yn cynnwys manylion ar y nifer o wallau, cynnwys, safon a natur yr isdeitlau ayb?

Ateb 24

Lot 3: Fel rhan o’r lot hwn, bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu gwasanaeth gwirio sylfaenol na ddylai gymryd mwy o amser i’w gyflawni na hyd y rhaglen berthnasol. Mae’r gofyniad adrodd fel a nodir ym mharagraff 5 o Atodiad 1.3 i’r cytundeb drafft yn gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu adborth i S4C ar safon cyffredinol y rhaglenni a wiriwyd yn ystod pob chwarter.

Cwestiwn 25

Beth yw ansawdd / cyflwr ac oedran y peiriannau isdeitlo sydd yn S4C ar y foment a beth fyddai'r gost o'u trosglwyddo i berchennog newydd, os yw hyn yn fwriad gan S4C?

Ateb 25

Oedran yr offer yw dros 5 mlwydd oed, a gweler ateb 11 ar gyfer gwybodaeth am y gost.

Cwestiwn 26

Faint o drwyddedi isdeitlo sy'n bodoli yn Stafell Isdeitlo S4C? Beth fyddai'r gost o'u trosglwyddo i berchennog newydd, os yw hwn yn fwriad gan S4C?

Ateb 26

Mae yna 11 gweithfan, y cyfan â’u thrwyddedau meddalwedd. Ni fydd S4C yn trosglwyddo unrhyw drwyddedau meddalwedd i unrhyw ymgeiswyr llwyddiannus.

Cwestiwn 27

Mae'r tendr yn nodi y gall deunydd gyrraedd ar dâp neu ffeil ond ar pa fformat fyddai well gan S4C dderbyn deunydd (fersiynau BIST, Sain Ddisgrifio ac Arwyddo)? Fyddai'n well gan S4C dderbyn fersiynau newydd ar yr un fformat â'r tâp gwreiddiol neu fod popeth yn cyrraedd ar ffeiliau AS-11?

Ateb 27

Mae S4C yn parhau i ddatblygu’r ddarpariaeth cyfleu ar ffeil, felly mae yna opsiwn i gyfleu ar AS 11 ond i wneud hynny mewn ymgynghoriad ag S4C. Fel arall rhaid i’r deunydd a gyflëir gyfateb i’r fformat gwreiddiol.

Cwestiwn 28

Mewn perthynas â Lot 5, does dim sôn am gyfleu OTT, a thrwy hynny gynhyrchu cymysgedd o sain y rhaglen a'r trac sain ddisgrifio. A yw hyn yn ofyniad ar gyfer y tendr hwn?

Ateb 28

Lot 5: Na. Lle bo ymgeiswyr llwyddiannus yn cyfleu ar dâp, dylai sain y rhaglen Gymraeg fod ar draciau 1 a 2; dylai’r sain ddisgrifio fod ar drac 3; a dylai’r arwydd Pan a Phylu fod ar drac 4. Ar gyfer cyfleu ar ffeil, dylai ymgeiswyr llwyddiannus gyfleu’r sain ddisgrifio trwy ffeil .WAV.


Tendr ar gyfer Darparu Gwasanaethau Archwilio Allanol

Mae S4C yn rhedeg tendr ar gyfer darpariaeth gwasanaethau archwilio allanol. Mae'r tendr wedi ei hysbysebu ar sell2wales.gov.wales. Rhaid i bob busnes sydd â diddordeb mewn darparu'r gwasanaethau gwblhau'r cais yn y ffurf a osodir isod. Y dyddiad cau ar gyfer cyfleu'r cais i S4C yw canol dydd, 09 Medi 2016.

Dylid cyfeirio pob cais am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r cais hwn a/neu'r broses dendro hon at: tendrarchwilio2016@s4c.cymru Sylwer, os gwelwch yn dda, na ddylid anfon unrhyw ymholiad na chais am wybodaeth ynglŷn â'r broses dendro at unrhyw swyddog, gweithiwr na chynrychiolydd unigol yn S4C.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r cais yw canol dydd, 26 Awst 2016.

Cwestiynau ac Atebion Tendr Gwasanaethau Archwilio Allanol 2016

Cwestiwn 1

A allwch chi gadarnhau bod y gwahoddiad i dendr yn cynnwys gwaith cydymffurfio treth ac os ydy hi’n bolisi i gael un darparwr ar gyfer y ddau wasanaeth?

Ateb 1

Mae'r tendr yn cynnwys y gwaith cydymffurfio treth. Yn y gorffennol yr un darparwr sydd wedi darparu'r ddau wasanaeth.

Cwestiwn 2

Ydi hi’n bosib cwrdd â’r tîm rheoli er mwyn i ni ehangu ein dealltwriaeth o’ch sefydliad ac i ddatblygu ein cynnig archwilio ar gyfer S4C?

Ateb 2

Nid yw’r Tîm Rheoli wedi gwneud hyn yn y gorffennol, fodd bynnag, mae staff allweddol wedi cyfarfod â chwmnïau sy'n ystyried gwneud cais yn y gorffennol. Fe fydd staff allweddol ar gael i drefnu cwrdd ar ddydd Mercher 7 Medi.

Cwestiwn 3

Pa systemau TG ydych chi’n eu defnyddio?

Ateb 3

Dyma’r systemau a ddefnyddir:

  • Y Gyflogres - Earnie.
  • Cyllid – SAP Business 1.
  • System Archebu - Idocuments.

Cwestiwn 4

Beth ydy eich risgiau archwilio sylweddol?

Ateb 4

Risgiau Archwilio Sylweddol. Mae'r cynllun archwilio allanol (sy'n cynnwys risgiau allweddol ar gyfer yr archwiliad allanol) yn cael ei ddatblygu bob blwyddyn gan yr archwilwyr allanol ac yn cael ei gyflwyno i'r pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg a’r Bwrdd Masnachol ym mis Chwefror bob blwyddyn. Gellir cyfeirio at dudalennau 116 - 119 o’n Hadroddiad Blynyddol am fwy o ddatganiadau am ein harchwilio a risgiau.

Cwestiwn 5

Sawl awr ydy’r archwiliad yn ei gymryd?

Ateb 5

Mae’r archwilwyr allanol ar y safle yn S4C am tua 14 diwrnod. Fodd bynnag, mae llawer o’r gwaith yn digwydd oddi ar y safle (yn enwedig amser y rheolwyr a’r partneriaid) a gall hyd y fath oriau amrywio.

Cwestiwn 6

Pa adroddiadau ffurfiol ydych chi’n disgwyl oddi wrth eich archwilwyr? e.e. Papur cynllunio a phapur ar ôl cwblhau’r archwiliad?

Ateb 6

Dogfen Cynllunio Archwilio Allanol, Adroddiad Canfyddiadau'r Archwiliad, Llythyrau Cynrychiolaeth, Tystysgrifau Enillion y Cyfarwyddwyr lle’n berthnasol. Bydd angen y rhain ar gyfer yr holl gyrff o fewn y grŵp.

Cwestiwn 7

Beth yw'r amserlen archwilio: gwaith maes yr archwilio, amseru derbyn papurau rheoli, y cyfrifon ac adroddiadau i’r Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg?

Ateb 7

Amserlen - Cynllunio ym mis Chwefror, Gwaith Maes pythefnos olaf mis Ebrill, pwyllgorau Archwilio a Rheoli Risg ym mis Mai, Pecyn C flynyddol i’r DCMS ym mis Mai, Cymeradwyaeth Ymddiriedolaeth y BBC a’r DCMS ym mis Mehefin, Gosod y cyfrifon gerbron y Senedd ym mis Gorffennaf, a chofrestru cyfrifon y grŵp Masnachol yn Nhŷ'r Cwmnïau.

Cwestiwn 8

Pa dechnegau archwilio cyfrifiadurol sydd yn cael eu defnyddio yn ystod y broses archwilio?

Ateb 8

Nid yw ein harchwilwyr allanol cyfredol wedi trafod y technegau cyfrifiadurol maent yn eu defnyddio.

Cwestiwn 9

Sawl cyfarfod Pwyllgor Archwilio a Risg ydy’r archwilwyr yn eu mynychu, ac mewn sawl cyfarfod disgwylir i’r archwilwyr gyflwyno adroddiad?

Ateb 9

Bydd disgwyl i'r Archwilwyr Allanol fod yn bresennol yng nghyfarfodydd yr Awdurdod a'r Bwrdd Masnachol ym mis Mai. O bryd i'w gilydd mae angen iddynt fod yn bresennol mewn cyfarfodydd eraill (e.e. yn 2015/16 cafwyd cyflwyniad gan yr archwilwyr i esbonio’r newidiadau FRS102).

Cwestiwn 10

A fydd y tîm cyllid yn symud i Gaerfyrddin yn 2018?

Ateb 10

Bydd, fe fydd y tîm cyllid yn symud i Gaerfyrddin yn 2018.

Cwestiwn 11

Ydi hin bosib cael copi o’r datganiad i’r llywodraeth er mwyn i ni ddeall cwmpas y gwaith sydd angen ei wneud?

Ateb 11

Mae gwaith Cyfrif y Llywodraeth Gyfan yn golygu archwilio’r pecyn C a gyflwynir i’r DCMS (Gweithlyfr Excel sy'n cymryd mantolen brawf y Cyrff Hyd Braich [ALB] ac yn ei drosglwyddo i mewn i set o gyfrifon sy'n unol â’r Llawlyfr Adroddiadau Ariannol [FReM]). Mae’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn delio’n uniongyrchol â'r archwilwyr allanol ar y darn hwn o waith. Byddwn yn trefnu danfon copi o'r pecyn at ymgeiswyr.

Cwestiwn 12

Beth yw cwmpas y gwaith cydymffurfio treth?

Ateb 12

Mae'r gwaith cydymffurfio treth yn cynnwys yr holl gyfrifiadau treth ar draws y grŵp, gan gyflenwi nodiadau dreth statudol ar gyfer eu cynnwys yn y cyfrifon, a ffurflenni treth a gyflwynwyd ar ran S4C ar gyfer pob endid. Bydd unrhyw gyngor treth ychwanegol ar sail ffi ar wahân i’w gytuno.

Cwestiwn 13

Oes modd i chi ddarparu copïau o'ch cyfrifiadau treth blaenorol?

Ateb 13

Ni fedrwn ddarparu copïau o'r cyfrifiadau blaenorol.


Tendr ar gyfer Darparu Gwasanaeth Cefnogaeth Cyfreithiol, Polisi a Chydymffurfiaeth ar gyfer Cynnwys S4C

Mae S4C yn rhedeg tendr ar gyfer darpariaeth gwasanaeth cefnogaeth cyfreithiol, polisi a chydymffurfiaeth ar gyfer cynnwys S4C. Mae'r tendr wedi ei hysbysebu ar Sell2Wales.co.uk. Rhaid i bob busnes sydd â diddordeb mewn darparu'r gwasanaethau ymateb yn llawn i’r Gwahoddiad i Dendr a osodir isod. Y dyddiad cau ar gyfer cyfleu'r Tendr i S4C yw canol dydd, dydd Iau 3ydd o Fedi 2015.

Dylid cyfeirio pob cais am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r Tendr hwn a/neu'r broses dendro hon at: cwestiynautendr@s4c.cymru Sylwer, os gwelwch yn dda, na ddylid anfon unrhyw ymholiad na chais am wybodaeth ynglŷn â'r broses dendro at unrhyw swyddog, gweithiwr na chynrychiolydd unigol yn S4C.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r Tendr yw canol dydd, dydd Gwener 21ain o Awst 2015.

Cwestiwn 1

Ydy’r cyfyngiad tudalennau a nodir yn y gwahoddiad i dendro yn cynnwys tystiolaeth ysgrifenedig o gefnogaeth oddi wrth gwmnïau cynhyrchu annibynnol neu a oes modd i ni ddarparu’r fath dystiolaeth fel atodiad i'r brif ddogfen ymateb?

Ateb 1

Na, nid yw’r cyfyngiad tudalennau a nodir yn y gwahoddiad i dendro yn cynnwys tystiolaeth ysgrifenedig o gefnogaeth oddi wrth gwmnïau cynhyrchu. Gellid cynnwys y fath dystiolaeth mewn atodiad.


Tendr ar gyfer Darparu Gwasanaethau Cyfieithu

Mae S4C yn rhedeg tendr ar gyfer darpariaeth gwasanaethau cyfieithu. Mae'r tendr wedi ei hysbysebu ar Sell2Wales.co.uk. Rhaid i bob busnes sydd â diddordeb mewn darparu'r gwasanaethau gwblhau cais yn y ffurf y gosodir isod. Y dyddiad cau ar gyfer cyfleu'r cais i S4C yw canol dydd, dydd Mawrth 7fed o Orffennaf 2015.

Dylid cyfeirio pob cais am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r cais hwn a/neu'r broses dendro hon at: cwestiynautendr@s4c.cymru Sylwer, os gwelwch yn dda, na ddylid anfon unrhyw ymholiad na chais am wybodaeth ynglŷn â'r broses dendro at unrhyw swyddog, gweithiwr na chynrychiolydd unigol yn S4C.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r cais yw canol dydd, dydd Gwener 26ain o Fehefin 2015.

Cytundebau Fframwaith Cyfieithu


Tendr ar gyfer Darparu Gwasanaethau Archwilio Mewnol

Mae S4C yn rhedeg tendr ar gyfer darpariaeth gwasanaethau archwilio mewnol. Mae'r tendr wedi ei hysbysebu ar Sell2Wales.co.uk. Rhaid i bob busnes sydd â diddordeb mewn darparu'r gwasanaethau gwblhau'r cais yn y ffurf a osodir isod. Y dyddiad cau ar gyfer cyfleu'r cais i S4C yw canol dydd, dydd Iau 5ed o Chwefror 2015.

Dylid cyfeirio pob cais am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r cais hwn a/neu'r broses dendro hon at: tendrarchwilio2015@s4c.co.uk Sylwer, os gwelwch yn dda, na ddylid anfon unrhyw ymholiad na chais am wybodaeth ynglŷn â'r broses dendro at unrhyw swyddog, gweithiwr na chynrychiolydd unigol yn S4C.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r cais yw canol dydd, dydd Iau 23ain o Ionawr 2015.

Cytundeb Darparu Gwasanaethau Archwilio Mewnol


Tendr ar gyfer Darparu Gwasanaethau Data Gwylio a Gwerthfawrogiad y Gynulleidfa

Mae S4C yn rhedeg tendr ar gyfer darpariaeth gwasanaethau darparu data gwylio a gwerthfawrogiad y gynulleidfa mewn perthynas â rhaglenni S4C. Mae'r tendr wedi ei hysbysebu ar Sell2Wales.co.uk ac yn yr "Official Journal of the European Union". Rhaid i bob busnes sydd â diddordeb mewn darparu'r gwasanaethau gwblhau'r Holiadur Cyn-Gymhwyso yn y ffurf y gosodir isod. Y dyddiad cau ar gyfer cyfleu'r Holiadur Cyn-Gymhwyso i S4C yw canol dydd, dydd Llun 9fed o Chwefror 2015.

Dylid cyfeirio pob cais am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r Holiadur hwn a/neu'r broses dendro hon at: tendr@s4c.co.uk Sylwer, os gwelwch yn dda, na ddylid anfon unrhyw ymholiad na chais am wybodaeth ynglŷn â'r broses dendro at unrhyw swyddog, gweithiwr na chynrychiolydd unigol yn S4C.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r Holiadur yw canol dydd, dydd Llun 26ain o Ionawr 2015.

Holiadur Cyn-Gymhwyso

Cwestiwn 1

Adran 3, rhan b) – Oes cyfyngiad ar y nifer o esiamplau o gytundebau perthnasol yr hoffech gael gwybod amdanynt, neu a ddylem gynnwys manylion unrhyw gytundeb y teimlwn sy’n berthnasol (yn y 5 mlynedd diwethaf)?

Ateb 1

Nid oes cyfyngiad. Gofynnir i chi gynnwys unrhyw esiamplau dros y 5 mlynedd diwethaf y credwch eu bod yn berthnasol.

Cwestiwn 2

Gallwch chi ddarparu, os gwelwch yn dda, mwy o wybodaeth am gyfansoddiad y panel:

Cynrychioli Cymru gyfan, neu gynrychioli Cymru ond gydag elfennau o ddiddordeb arbennig (e.e. gwylwyr rheolaidd S4C?)

O ran aelodau'r panel sy'n siarad Cymraeg, beth yw'r diffiniad? H.Y. ydyn nhw'n Gymry Cymraeg iaith gyntaf, neu yn bobl sy'n gallu cyfathrebu drwy'r Gymraeg i ryw raddau, ac felly yn gallu gwylio S4C?

Ateb 2

Hoffem i'r panel gynrychioli Cymru a siaradwyr Cymraeg fel y nodir, ond gallem hefyd ffiltro'r canlyniadau fesul eu lefelau gwylio i S4C er mwyn creu grŵp adrodd ychwanegol, "gwylwyr rheolaidd S4C", sut bynnag y'i diffinnir.

Mae balans y panel yn amlwg yn gorgynrychioli siaradwyr Cymraeg - fe fydd angen eu pwysoli i'r ganran gywir wrth adrodd ar "Gymru".

Rydym yn hapus i ystyried defnyddio un o'r ddwy opsiwn isod.

Rydym ar hyn o bryd yn defnyddio'r diffiniadau lefelau rhuglder isod. (Mae poblogaethau BARB gennym ar rhain).

Rhuglder
Lefel 1 Yn deall, siarad, ysgrifennu a darllen Cymraeg yn DDA IAWN
Lefel 2 Yn deall, siarad, ysgrifennu a darllen Cymraeg yn EITHAF DA
Lefel 3 Yn deall, siarad, ysgrifennu a darllen YCHYDIG o Gymraeg
Lefel 4 Yn deall ac yn siarad PETH Cymraeg

Rydym hefyd wedi defnyddio, ac mae cyrff cyhoeddus eraill yn defnyddio'r mesuriadau rhuglder yma: rhugl; yn gallu siarad cryn dipyn; yn gallu siarad ychydig o Gymraeg; neu yn gallu dweud rhai geiriau yn unig. Mae poblogaethau gennym ar gyfer rhain hefyd.

Cwestiwn 3

Oes panel gennych ar y funud - ac os oes, ers pa mor hir mae hwn wedi bod yn rhedeg?

Ateb 3

Mae'r panel presennol wedi bod yn rhedeg am 7 mlynedd, a bu gwasanaethau eraill tebyg cyn hynny gan gwmnïau gwahanol.

Cwestiwn 4

A fydd yr arolygon mwy neu lai'r un fath pob "wythnos" neu a fydd yna newidiadau rheolaidd / ad-hoc i'r holiadur?

Ateb 4

Ar gyfer y dyddiaduron gwylio, byddwch yn derbyn amserlen S4C pob wythnos, (felly mae'r elfen o holi am wylio a gwerthfawrogiad rhaglenni yn seiliedig ar hwnnw) gyda chwestiynau byr rheolaidd wythnosol - dim mwy na 2 neu 3.

Efallai y hoffech ystyried sut y byddwch yn dymuno derbyn y rhain. Gallwn eu danfon atoch yn uniongyrchol (gyda newidiadau achlysurol) neu efallai hoffech eu derbyn o ffynhonnell fel BDS (Broadcast Data Services). Ar y funud fe ddefnyddir y ddwy ffynhonnell (y drafft cyntaf gan BDS, gyda newidiadau hwyr gan S4C).

Hefyd, tua unwaith y mis, byddwn yn gofyn cwestiynau ad-hoc am oddeutu 3 pwnc mewn dyfnder, bydd y rhain yn wahanol pob mis.

Cwestiwn 5

Ar gyfer pob arolwg, a oes angen isafswm maint sampl ar gyfer unrhyw grwpiau penodol?

Ateb 5

Rydym yn tueddu i adrodd ar AI's yn fisol, gyda maint samplau o 25 neu drosodd o fewn pob genre. Mae hefyd angen arnom y gallu i weld samplau llai na hyn mewn maint.

Mae angen i ni allu gweld maint sampl i bob cwestiwn er mwyn gallu asesu pa mor ddibynadwy ydynt. Cynghorwch os teimlwch y dylid cael isafswm sampl.

Cwestiwn 6

A gawn ni enghraifft o holiadur o weithredoedd ymchwil tebyg o'r gorffennol?

Ateb 6

Ni fyddwn yn rhannu holiaduron - rhai safonol i'r diwydiant ydynt. Mae dwy elfen iddynt - dyddiadur gwylio gyda graddfa gwerthfawrogiad 10 pwynt yn erbyn rhaglenni a chwestiynau am ddull gwylio ar gyfer pob rhaglen. Wedyn mae elfen arall - arolwg traddodiadol gyda chyfuniad o gwestiynau penagored a chaeedig.

Cwestiwn 7

Oes amcanion ganddynt am lefelau ymateb disgwyliedig ar gyfer arolygon wythnosol, neu fisol?

Ateb 7

Hoffem yn hytrach i gael eich amcanion chi yn seiliedig ar eich profiad o baneli tebyg.

Cwestiwn 8

A oes angen allbwn arall arnoch ar wahân i fynediad at y canlyniadau? E.e. unrhyw adroddiadau, cyflwyniadau, ayb.

Ateb 8

Mae'r allbwn yn dibynnu ar eich dull darparu gwybodaeth. Os bydd gennym feddalwedd er mwyn gweld adroddiadau, ni fyddem yn disgwyl derbyn adroddiadau na chyflwyniadau gennych. Ond, os teimlwch y bydd cynnig adroddiadau neu gyflwyniadau yn gwella eich cynnig mae croeso i chi gynnig hyn.

Cwestiwn 9

Faint o gyfarfodydd wynebyn wyneb mae S4C yn rhagweld ar ben y cyfarfodydd blynyddol rhyngddynt a'r cwmni llwyddiannus?

Ateb 9

Nid ydym yn rhagweld fod angen cyfarfod wyneb-yn-wyneb yn fwy aml nac yn flynyddol fel arfer, er mae'n bosib y gall fod angen cyfarfodydd chwarterol yn y flwyddyn gyntaf. Rydym hefyd yn rhagweld cynnal cyfarfodydd dros ffôn neu linc fideo fel mae'r angen yn codi.

Cwestiwn 10

Allwch chi egluro eich mwyafswm hyd i'r ddogfen - ai 15 ochr o A4, neu 15 tudalen o A4 (h.y. 30 ochr)?

Ateb 10

Mae hwn yn golygu 15 ochr o A4.

Cwestiwn 11

Rydym yn cymryd y bydd yr holl gwestiynau yn cael eu cylchredeg at y sawl sy'n cynnig gwasanaeth - allwch chi gadarnhau hyn os gwelwch yn dda?

Ateb 11

Fe fydd yr holl gwestiynau ac atebion yn ymddangos ar wefan tendr S4C, fe fyddwn yn cyfeirio pob cwmni tendro ato.

Cwestiwn 12

Mae dau ddyddiad cau yn yr GID ar gyfer gofyn cwestiynau pellach yn ymwneud â'r tendr, erbyn pa ddyddiad y mae'n rhaid inni ddarparu ein cwestiynau terfynol?

Ateb 12

Rhaid darparu pob cwestiwn yn ymwneud â'r tendr erbyn 12.00 ar y 9fed o Fawrth 2015.

Cwestiwn 13

Fe fydd yna arolwg wythnosol ar sail raglenni S4C (52 wythnos ar draws y flwyddyn). Ar gyfer yr elfen hon, oes angen deall pa ddiwrnod o'r wythnos y gwylir, e.e. fformat dyddiadur, neu a fydd yn ddigon i wybod iddynt gael eu gwylio'r wythnos yna a hyd y gwylio? Fe fyddai hyn ochr-yn-ochr a sgôr AI'r rhaglen. Hefyd, oes amcan gennych am y nifer o raglenni bydd yn cael eu holi amdanynt bob wythnos?

Ateb 13

Fe fydd yn ddigon i wybod iddynt gael eu gwylio'r wythnos yna a hyd y gwylio (a dull gwylio). Fe fyddwn yn holi am oddeutu 60 rhaglen S4C yr wythnos. Nodwch mai rhaglenni S4C yn unig fydd yn y dyddiadur gwylio.

Cwestiwn 14

Ar gyfer y dasg fisol rydych yn gofyn am sgoriau AI fesul sianel - a fyddai'r rhain wedi eu hagregu o sgoriau rhaglenni unigol, neu o gwestiwn unigol ar lefel brand sianel?

Ateb 14

Rhaglenni S4C yn unig fydd yn y dyddiadur gwylio, felly fe ellir cyfrifo AI S4C o rheiny. Rydym hefyd yn bwriadu gofyn cwestiynau misol ar lefel brand sianel (fe fydd S4C ymysg y rhestr). Felly fe fydd dau ddull gwahanol o fesur gwerthfawrogiad S4C.

Cwestiwn 15

Os mae sgôr gwerthfawrogiad sianeli yn cael ei seilio ar agregu sgoriau rhaglenni, a fyddech yn disgwyl fod data arolygon wythnosol S4C yn cael eu cyfuno i'r arolwg misol neu a fyddent ar wahân bob tro?

Ateb 15

Fe fyddai angen i sgoriau AI S4C i fod ar gael fesul wythnos, ond hefyd wedi eu cyfuno ar gyfer data misol (neu unrhyw gyfnod arall).

Cwestiwn 16

Os enillwn y prosiect, a fydd y panel presennol yn cael ei symud atom o'r deilydd presennol? Os felly, a fydd yr holl banel yn cael ei symud, neu a fyddwn angen eu gwahodd i ymuno â'r panel newydd yn hytrach na'r un presennol?

Ateb 16

Ein cred ar y funud yw na fydd y panelwyr presennol yn cael eu symud i'r panel hon.

Cwestiwn 17

Hoffwn gael eglurhad o gyfansoddiad demograffig y panel, gan fod 50% o'r panel angen bod yn siaradwyr Cymraeg, tra mai dim ond 20% o boblogaeth Cymru sy'n siarad Cymraeg. A oes angen recriwtio hanner y panel i ffitio demograffeg siaradwyr Cymraeg, a hanner y panel i ffitio demograffeg y Di-Gymraeg?

Ateb 17

Mae hyn yn gywir, rydym yn dymuno i chi recriwtio hanner y panel i ffitio demograffeg siaradwyr Cymraeg, a hanner y panel i ffitio demograffeg y Di-Gymraeg. Wedyn bydd angen pwysoli'r data yna wrth adrodd ar y categori Cymru gyfan.

Cwestiwn 18

Ai 1,500 yw maint y panel cyfan neu maint y panel sy'n adrodd?

Ateb 18

Maint y panel cyfan yw hyn.

Cwestiwn 19

Oes gan y panel presennol gwefan portal ar gyfer ymatebwyr i ymweld â hi, neu ydy'r panel yn cael ei thrin mwy fel bas data ble gwneir popeth drwy ein cysylltiadau â nhw?

Ateb 19

Mae'r panel presennol yn defnyddio gwefan ond mae hynny yn bennaf ar gyfer cwestiynau ac atebion (i leihau e-byst). Mae'r panel yn cael ei drin fel bas data ar y cyfan, lle gwneir pob dim drwy gyfathrebu â phanelwyr.

Cwestiwn 20

Gallwch chi ddweud wrthym sut mae'r panelwyr presennol yn cael eu gwobrwyo? Os rydym yn symud aelodau drosodd, hoffwn beidio awgrymu rhywbeth yn ein cais sydd yn wahanol iawn yn ariannol i beth a ddefnyddir ar y funud. Os cynigiwn ormod, fe fyddwn yn gwastraffu'r gyllideb ar adnodd a fyddai'n well ei ddefnyddio mewn lle arall (fel recriwtio mwy o aelodau) ac os cynigiwn rhy ychydig, ni fydd hyn yn cymell aelodau presennol i symud atom.

Ateb 20

Mae'r gwobrwyon presennol yn cynnwys pot cyfan o £700 y mis, a hefyd £5 y mis mewn talebion stryd-fawr i bawb 16-34 sy'n cwblhau arolwg ar-lein ym mhob mis. Mae hefyd gwobrwyon ychwanegol yn ystod y flwyddyn i greu ffyddlondeb, gydag eitemau fel consol gemau, neu "llechi" - fel arfer yn gysylltiedig â digwyddiad fel Calan Gaeaf, ond nid yw'r rhain yn gyson.

Cwestiwn 21

Mae'r briff yn son y dylai 70% o'r arolygon fod ar-lein, ac o leiaf 30% i beidio bod ar-lein (post). Ni sonnir am y canrannau hyn yn y briff wrth drafod cyfansoddiad y panel, felly a ddylem gymryd fod 30% o'r panel i fod drwy ddull post?

Ateb 21

Mae hyn yn cyfeirio at gyfansoddiad y panel ac nid lefelau ymateb. Felly ie, 30% o'r panel i fod wedi cael eu recriwtio i ymateb drwy'r post.

Cwestiwn 22

Gan fod ymchwil ar-lein a drwy'r post yn digwydd ar gyflymderau gwahanol iawn, pa fath o amserlen ydych chi wedi dod i'r arfer efo o ran gwaith maes ac amserlen adrodd?

Ateb 22

Fe fyddem yn disgwyl derbyn popeth 4-5 wythnos ar ôl i'r dyddiaduron gael eu dosbarthu i'r ymatebwyr.

Cwestiwn 23

Dilyniant i gwestiynau 21 & 22, gan fod ymchwil ar-lein a drwy'r post yn cael lefel ymateb tra gwahanol, hoffwn hefyd wybod pa lefel ymateb sydd gennych ar y panel, dros amser. Gobeithiaf y byddwch yn gallu gadael i ni wybod hyn, ar gyfer ymatebwyr ar lein a ddim ar-lein. Hoffwn wybod hyn yn arbennig er mwyn i ni gyfrifo pa ganrannau o aelodau ar-lein/ddim ar-lein y bydd angen recriwtio er mwyn cael o leiaf 30% o atebion drwy'r post. Os yw dull drwy'r post yn cael lefel ymateb uwch nac ar-lein er enghraifft, fe fyddwn yn trefnu ein recriwtio panel i weddu i hyn.

Ateb 23

Nodwch fod y rhaniad 70/30 yn cyfeirio at gyfansoddiad y panel ac nid cyfansoddiad yr ymatebion. Ni fyddwn yn darparu lefel ymateb, hoffem yn hytrach i chi ddarparu eich amcanion yn seiliedig ar eich profiad o baneli o'r fath.


S4C – Cytundeb Glanhau

Mae S4C yn cynnal proses dendro er mwyn penodi darparwr gwasanaethau glanhau am gyfnod o dair blynedd, gyda dewis i ymestyn y cytundeb am 12 mis pellach. Mae'r gwasanaethau sy'n cael eu tendro yn cynnwys y gwaith o lanhau tu mewn i safle S4C yng Nghaerdydd, sy'n cynnwys swyddfeydd, safleoedd darlledu, safleoedd cegin a ffreutur.

Holiadur Cyn-Gymhwyso i gynnwys rhywun yn y tendr ar gyfer Cytundeb i Gyflenwi Gwasanaethau Glanhau i S4C

Holiadur Cyn-Gymhwyso

Cwestiwn 1

Nodwyd yn yr Holiadur Cyn-gymhwyso y bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn Gwahoddiad i Dendro a gwahoddiad i ymweld â'r safle cyn 5 Tachwedd 2014? Rydym wedi cyflwyno Holiadur Cyn-gymhwyso ond heb dderbyn ymateb hyd yn hyn. Ydy hyn yn golygu bod ein cais yn aflwyddiannus?

Ateb 1

Mae'r amserlen mewn perthynas â'r tendr hwn wedi llithro oherwydd salwch. Bydd pob ymgeisydd sydd wedi cyflwyno Holiadur Cyn-gymhwyso yn cael gwybod am ganlyniadau'r gwerthusiad yn fuan. Bydd rheini a fydd yn derbyn gwahoddiad i dendro yn cael gwybod am ddyddiad newydd ar gyfer ymweld â'r safle cyn gynted â phosib. Ymddiheurwn am yr oedi.