Y wefan hon

Polisi Preifatrwydd

Mae'r nodyn isod yn egluro ein polisi ynglŷn â'r wybodaeth bersonol y casglwn amdanoch.

Cyflwyniad

Mae'r polisi hwn yn ymwneud â defnydd S4C o'ch gwybodaeth bersonol y casglwn pan fyddwch yn ymweld â gwefannau S4C. Mae'r polisi hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi ynglŷn â Cwcis, defnydd trydydd parti S4C o ddefnydd Cwcis a sut y gallwch wrthod Cwcis o'r fath. O bryd i'w gilydd, bydd gofyn i chi anfon gwybodaeth bersonol (e.e. enw a chyfeiriad e-bost) er mwyn eich galluogi i ddefnyddio gwasanaethau S4C ar y we. Mae gwasanaethau o'r fath yn cynnwys cylchlythyron, cystadlaethau, sgyrsiau byw neu aelodaeth o wefan.

Drwy roi eich manylion yn y blychau perthnasol, rydych yn caniatáu S4C a'n darparwyr gwasanaeth i ddarparu'r gwasanaeth yr ydych yn tanysgrifio iddo. Pan fyddwch yn darparu gwybodaeth bersonol o'r fath, byddwn yn trin y wybodaeth yn unol â'r canllawiau a nodir yn y polisi hwn ac unrhyw delerau ac amodau y'i nodir ar y ffurflen lle casglir eich gwybodaeth. Pan ddefnyddiwn eich gwybodaeth bersonol, byddwn yn gweithredu yn unol â deddfwriaeth gyfredol ac fe wnawn bob ymdrech i gyrraedd yr arfer orau ar y we.

Gwybodaeth i'r defnyddiwr

Yn ystod unrhyw ymweliad â gwefannau S4C, bydd y tudalennau y gwelwch, ynghyd â ffeil testun a elwir yn 'cwci', yn cael eu dadlwytho i'ch cyfrifiadur. Mae nifer o wefannau yn gwneud hyn, gan fod Cwcis yn caniatáu cyhoeddwyr gwefannau i gyflawni pethau defnyddiol megis darganfod os yw'r cyfrifiadur (a'i ddefnyddiwr mae'n debyg) wedi ymweld â'r wefan o'r blaen. Gwneir hyn wrth ymweld â'r wefan eto a bydd y cyfrifiadur yn chwilio a darganfod y cwci a osodwyd yno ar yr ymweliad diwethaf.

Defnyddio a storio eich gwybodaeth bersonol

Pan ydych yn darparu gwybodaeth bersonol drwy unrhyw un o wefannau S4C (ee. cystadlaethau), mae gennym gyfrifoldeb cyfreithiol yn y modd y defnyddiwn eich data. Rhaid i ni gasglu eich gwybodaeth yn deg, hynny yw, rhaid i ni egluro i chi sut y bwriadwn ddefnyddio'r data (gweler hysbysiadau preifatrwydd ar dudalennau penodol ar ein gwefannau sy'n dweud wrthoch chi pam mae angen y wybodaeth arnom) a dweud wrthoch chi os ydym eisiau pasio'r wybodaeth ymlaen at unrhyw un arall.

Yn gyffredinol, mae unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei ddarparu i S4C yn cael ei ddefnyddio gan S4C ac unrhyw un o'i asiantaethau neu ddarparwyr gwasanaeth yn unig. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei ddatgelu pan fo gorfodaeth arnom neu yn unol â'r gyfraith. Hefyd, os ydych yn postio neu anfon cynnwys ymosodol, anaddas neu annymunol unrhyw le ar dudalennau'r we S4C neu yn ymgymryd ag ymddygiad aflonyddus ar wefannau S4C, gall S4C ddefnyddio unrhyw wybodaeth sydd ar gael amdanoch i wahardd agwedd o'r fath. Gall hyn olygu hysbysu staff perthnasol trydydd parti megis eich darparwr we/e-bost ac asiantaethau gweithredu'r gyfraith ynglŷn â'r cynnwys a'ch agwedd.

Byddwn yn dal eich gwybodaeth bersonol ar ein systemau am gyn hired ag y defnyddiwch y gwasanaeth yr ydych wedi gofyn amdano, ac yna ei ddileu pan fo'r pwrpas y tanysgrifioch i'r gwasanaeth wedi dirwyn i ben. Byddwn hefyd yn dileu eich manylion mewn achos o pryd yr ydych yn dymuno gorffen aelodaeth i glwb ar-lein neu wefan. Pan fo gwybodaeth yn cael ei gadw am unigolion nad ydynt wedi cofrestru eto ond wedi eisoes wedi cymryd rhan mewn gwasanaethau eraill ar y wefan (ee cystadlaethau), cedwir y wybodaeth honno am cyn hired a'i fod yn angenrheidiol i sicrhau fod y gwasanaeth yn rhedeg yn llyfn. Byddwn yn sicrhau bod yr holl wybodaeth bersonol a ddarperir yn cael ei gadw'n saff, yn unol â'r Ddeddf Gwarchod Data 1998.

Os oes hysbysiad ar wefan S4C y gall eich manylion gael eu defnyddio er mwyn i S4C gysylltu â chi ar gyfer rhesymau gweinyddu'r gwasanaeth, golyga hyn y gall S4C gysylltu â chi am nifer o resymau yn ymwneud â'r gwasanaeth yr ydych wedi tanysgrifio iddo. Er enghraifft, falle y byddwn eisiau eich darparu â nodyn atgof am gyfrineiriau neu eich hysbysu am wasanaeth yr ydych wedi tanysgrifio iddo sydd wedi ei ohirio oherwydd gwaith cynnal a chadw. Ni fyddwn yn cysylltu â chi ar gyfer pwrpas hyrwyddo, heblaw eich bod yn cytuno'n arbennig i ni eich cysylltu am y fath bwrpas pan ydych yn darparu eich gwybodaeth, neu rhywbryd yn ddiweddarach i dderbyn gwybodaeth hyrwyddo o'r fath.

Mynediad at eich gwybodaeth bersonol

Mae gennych yr hawl i wneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol yr ydym yn ei ddal amdanoch ac i gywiro unrhyw gamgymeriadau. (Rydym yn codi ffi o £10 am wybodaeth o'r fath). Cyfeiriwch eich cais at y Swyddog Gwarchod Data S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd CF14 5DU.

Defnyddwyr o dan 16 oed

Os ydych o dan 16 oed, bydd angen i chi ofyn am ganiatâd rhiant neu warchodwr pan fyddwch yn darparu gwybodaeth i wefannau S4C. Ni chewch ddarparu unrhyw wybodaeth drwy wefannau S4C heb y caniatâd hwn.