S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cysylltu â Ni

Sut i Gwyno i S4C

Mae'r ddogfen hon yn egluro sut mae gwneud cwyn i S4C, gan gynnwys cwyn ynglŷn â rhaglen (neu raglenni) sydd wedi ei darlledu ar S4C (neu gynnwys sydd wedi ei gyhoeddi gan S4C ar unrhyw lwyfan) a chwynion ynghylch unrhyw fater yn ymwneud â chydymffurfedd S4C â Safonau'r Gymraeg.

Cwynion am Raglenni S4C

Awdurdod S4C sydd â'r cyfrifoldeb am ddarparu gwasanaeth teledu S4C a sicrhau fod cynnwys y sianel yn cydymffurfio â gofynion perthnasol gan gynnwys Cod Darlledu Ofcom. Mae'r Cod ar gael ar safle gwe Ofcom,http://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0035/56978/ofcom_broadcast_code_may2016_welsh.pdf

Mae Awdurdod S4C hefyd yn gyfrifol am sicrhau fod cynnwys unrhyw wasanaeth rhaglenni ar-alw a ddarperir gan S4C yn cydymffurfio â gofynion perthnasol Deddf Gyfathrebiadau 2003.

Mae S4C yn annog achwynwyr i gysylltu gydag S4C i gyflwyno'u cwynion. Fodd bynnag mae modd hefyd i achwynwyr gyflwyno cwynion parthed cydymffurfiaeth rhaglenni S4C â chodau priodol Ofcom, at Ofcom yn uniongyrchol: Ofcom, Riverside House, 2a Southwark Bridge Road, Llundain SE1 9HA (www.ofcom.org.uk). O ran gwasanaethau ar-alw S4C, cyfrifoldeb Awdurdod S4C yw delio â chwynion ynglŷn â chynnwys ar alw.

O ran cynnwys hysbysebion a ddarlledir ar S4C neu wasanaeth ar-alw S4C, gallwch gwyno at yr Awdurdod Safonau Hysbysebu (Advertising Standards Authority, yr "ASA"), Mid City Place, 71 High Holborn, Llundain WC1V 6QT (www.asa.org.uk).

Os ydych yn cysylltu ag S4C yn gyntaf, nid yw hyn yn effeithio ar eich hawl i gyfeirio'ch cwyn at Ofcom neu'r ASA ar unrhyw bryd.

Mewn amgylchiadau eithriadol, lle nad yw hi'n ymarferol i ddilyn y drefn hon, bydd gan S4C yr hawl i amrywio'r drefn. Os digwydd hynny, bydd S4C yn rhoi gwybod i'r achwynwr, gan nodi'r rheswm dros wneud.

Cwynion Eraill

Mae modd i unrhyw un wneud cwyn i S4C yn ymwneud â chydymffurfedd neu ddiffyg cydymffurfedd S4C mewn perthynas â Safonau'r Gymraeg.

Bydd unrhyw gwynion o'r fath, ac unrhyw gwynion eraill yn ymwneud â gwasanaethau S4C yn dilyn trefn gwynion arferol S4C fel a nodir isod.

Hyfforddiant staff

Bydd staff perthnasol S4C yn derbyn hyfforddiant priodol (ar gychwyn swydd gydag S4C ac yn achlysurol wedi hynny) er mwyn delio ag unrhyw gwynion y bydd S4C yn eu derbyn mewn modd effeithiol ac yn unol â'r polisi hwn.

Sut i wneud cwyn

Mae modd i unrhyw un wneud cwyn am S4C trwy gysylltu â Gwifren Gwylwyr. Mae modd gwneud hyn yn y ffyrdd canlynol:

  • Cwyno trwy wefan S4C: danfonwch gŵyn
  • Ffonio Gwifren Gwylwyr S4C ar 0370 600 4141. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 7 niwrnod yr wythnos rhwng 09:00 a 22:00 o'r gloch. Cynigir gwasanaeth peiriant ateb y tu allan i'r oriau hyn a phan fydd y llinellau'n brysur;
  • Ysgrifennu at: Cwynion S4C, Uned 1, Doc Fictoria, Caernarfon, Gwynedd LL55 1TH

Mae angen i'r Wifren dderbyn unrhyw gŵyn am raglen neu gynnwys (sydd wedi ei ddarlledu neu ei gyhoeddi gan S4C ar lwyfan heblaw'r teledu) o fewn 20 diwrnod i'r darllediad, neu 20 diwrnod o'r dyddiad olaf pryd y mae'r cynnwys neu raglen ar gael i'w wylio ar-alw. Ni fydd modd i S4C ystyried cwyn yn hwyrach na hyn heblaw bod amgylchiadau eithriadol yn bodoli, neu fod yna reswm dilys am yr oedi. Mater i swyddogion S4C fydd penderfynu, gan ystyried yr amgylchiadau, i dderbyn neu wrthod ystyried cwyn a wneir yn hwyr.

Ar gyfer unrhyw gwynion eraill, disgwylir i'r Wifren dderbyn y gŵyn o fewn 20 diwrnod i'r amgylchiad neu'r diffyg y gwneir y cwyn yn ei gylch.

Wrth wneud cwyn, mae angen darparu'r manylion y gofynnir amdanynt ar y ffurflen gwynion (sydd ar gael ar safle gwe S4C). Nid yw S4C yn ystyried cwynion dienw. Yn ogystal, mae angen i'r cwynwr ddarparu manylion cyswllt llawn.

Mae modd i gwynwyr ofyn am gadw eu henw a manylion cyswllt yn gyfrinachol ond mae'n rhaid gofyn i wneud hyn ar y dechrau pan mae'r gŵyn yn cael ei gwneud. Does dim modd cadw manylion cwynwr yn gyfrinachol mewn achos o gŵyn o degwch neu breifatrwydd1 lle y bydd rhaid trafod manylion y gŵyn gyda'r cwmni cynhyrchu neu (yn achos rhaglenni a gynhyrchir gan BBC Cymru) y BBC.

Mae disgwyl i bawb sy'n ymwneud â chŵyn drin ei gilydd gyda pharch. Os bydd cwynwr yn defnyddio iaith anaddas, anweddus neu ymosodol, mae'n bosib y byddwn yn gofyn i'r gŵyn gael ei haralleirio cyn y byddwn ni'n ei hystyried. Os na fydd y cwynwr yn fodlon gwneud hyn, fe allwn ni wrthod delio â'r gŵyn.

Y Broses Gwynion

Cam 1: Ar ôl derbyn cwyn, bydd y Wifren Gwylwyr yn cydnabod derbyn y gŵyn o fewn 5 diwrnod gwaith.

Yn arferol, byddwn yn anelu i ymateb i'r gŵyn o fewn 15 dydd gwaith.

Ond lle mae'r gŵyn yn fwy cymhleth, lle mae angen mewnbwn arbenigol neu lle mae angen cysylltu â thrydydd parti (fel cwmni cynhyrchu neu BBC Cymru), byddwn yn anelu i ateb y gŵyn o fewn 50 dydd gwaith.

Oherwydd eu natur, mi fydd cwynion am degwch neu breifatrwydd yn debygol o fod yn fwy cymhleth ac angen mwy o amser i'w hateb.

Cam 2: Apêl i Bwyllgor Cwynion yr Awdurdod.

Mewn achosion difrifol lle nad yw'r cwynwr yn cytuno ag ymateb swyddogion S4C, mae modd gwneud apêl i Bwyllgor Cwynion a Chydymffurfiaeth yr Awdurdod.

Bydd apêl yn bosib o fewn 20 dydd gwaith i dderbyn ateb terfynol am gŵyn gan swyddogion S4C. Bydd Ysgrifennydd yr Awdurdod yn cydnabod y ddogfen apêl o fewn 5 dydd gwaith.

Mae angen i'r cwynwr osod allan yn glir ac yn gryno mewn dogfen ysgrifenedig pam nad yw'n fodlon gydag ymateb swyddogion S4C.

Dylai'r ddogfen osod allan unrhyw bwyntiau sydd wedi eu cynnwys yn ateb y swyddogion sydd angen eu hail ystyried. Ni ddylai'r Pwyllgor ystyried unrhyw bwyntiau newydd sydd heb eu cyflwyno o'r blaen, heblaw lle byddai gwrthod gwneud hynny'n annheg.

Ni fydd angen i'r Pwyllgor ystyried pob apêl y bydd yn ei dderbyn a mater i'r Pwyllgor fydd ystyried a oes rheswm digonol i ystyried cais am apêl cyn gwneud penderfyniad yn derfynol.

Canlyniad cynnal apêl

Lle mae'r Pwyllgor yn cynnal apêl gall:

  • Sicrhau fod S4C yn ymddiheuro i'r cwynwr (lle'n briodol, er enghraifft mewn achos o ddiffyg preifatrwydd neu driniaeth annheg);
  • Rhoi gorchymyn i swyddogion S4C i weithredu camau i sicrhau na all y cam neu ddiffyg cydymffurfiaeth ddigwydd eto;
  • Cyhoeddi ei benderfyniad, gan gynnwys unrhyw gyfarwyddiadau i'r Swyddogion, ar Safle Gwe S4C.

1 Mae'r cwynion yma yn ymwneud â'r modd y mae darlledwyr yn trin unigolion neu gyrff y mae rhaglenni'n effeithio arnynt yn uniongyrchol, yn hytrach na'r hyn y mae'r cyhoedd yn ei weld a/neu ei glywed fel gwylwyr a gwrandawyr.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?