S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Tendrau

Tendr ar gyfer Darparu Gwasanaethau Mynediad ar S4C

Mae S4C yn rhedeg tendr ar gyfer darpariaeth gwasanaethau mynediad ar S4C. Mae'r tendr wedi ei hysbysebu ar sell2wales.gov.wales.

Gweler y dogfennau isod am ragor o wybodaeth. Rhaid i bob busnes sydd â diddordeb mewn darparu'r gwasanaethau gwblhau'r cais yn y ffurf a osodir isod. Y dyddiad cau ar gyfer cyfleu'r cais i S4C yw canol dydd, 12 Rhagfyr 2018.

Dylid cyfeirio pob cais am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r cais hwn a/neu'r broses dendro hon at: cwestiynautendr@s4c.cymru

Sylwer, os gwelwch yn dda, na ddylid anfon unrhyw ymholiad na chais am wybodaeth ynglŷn â'r broses dendro at unrhyw swyddog, gweithiwr na chynrychiolydd unigol yn S4C.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r cais yw canol dydd, 23 Tachwedd 2018.

Cwestiynnau ac Atebion

C: Ydy hi'n bosib i gwmniau wneud cais am rhan o un lot yn unig e.e. Is-deitlo Saesneg yn unig ac eithrio isdeitlo iaith Gymraeg?

A: Na, nid yw'n bosib gwneud cais ar gyfer rhan o un lot. Rhaid i bob tendrwr fedru darparu'r holl ofynion ar gyfer pob lot y maent yn ymgeisio amdanynt.

C: Mae cyfeiriadau tuag at gyfundrefn "Signiant" ar gyfer trosglwyddo ffeiliau. Sut mae modd cael gwybodaeth pellach am y cynnyrch ac a fyddai disgwyl i'r cwmni buddugol orfod buddsoddi neu dalu am danysgrifiad blynyddol?

A: Mae Signiant yn declyn ar gyfer symud ffeil yn sydyn iawn drwy dorri lawr y cuddni (latency) i bron ddim. Bydd y tendrwr buddugol (sy'n darparu'r isdeitlau)_yn cael mynediad at borth ar gyfer uwchlwytho ffeiliau i S4C. Yr oll sydd ei angen gan y tendrwr llwyddiannus ar gyfer defnydd o'r gwasanaeth yw cywllt i'r rhyngrwyd, bydd costau trwyddedu'r meddalwedd wedi eu talu gan S4C. Er mwyn cysondeb y bwriad yw defnyddio yr un system pan fydd S4C yn cydleoli yr elfennau Cyflwyno a Darlledu i adeilad newydd y BBC yn Sgwar Canolog.

C: Ym mha fformat y mae S4C yn disgwyl pris am lwytho/archifo ffeiliau rhaglenni wedi eu hisdeitlo?

A: Dylid ymgorffori'r costau hyn o fewn costau is-deitlo yr awr.

C: Oes disgwyl i'r cwmni buddugol addasu, llwytho ac archifo ffeiliau Heno a Prynhawn Da ac os oes, sut mae S4C yn disgwyl pris ar gyfer y gwaith?

A: Oes,mae disgwyl i'r cwmni buddugol addasu, llwytho ac archifo ffeiliau Heno a Prynhawn Da. Dylai'r costau am wneud hyn gael eu hymgorffori yng ngostau is-deitlo yr awr. Rydym yn disgwyl uchafswm o hyd at 435 awr o raglenni y flwyddyn a fydd angen y gwasanaeth hyn.

C: Oes angen i rywun o'r cwmni buddugol wylio'r isdeitlau yn ystod y broses recordio BIST neu addasu a darparu'r ffeil isdeitlo BIST fydd unig gyfrifoldeb y cwmni?

A: Cyfrifoldeb y cwmni buddugol fydd sicrhau cywirdeb yr is-deitlau, felly dylai hyn fod yn rhan bwysig o'r llif gwaith / proses wirio ieithyddol â thechnegol.

C: Mae ceisiadau wedi dod ger ein bron am wybodaeth datgeliad TUPE.

A: Bydd y wybodaeth o dan Reoliad 11 o Reoliadau TUPE 2006 yn cael ei ddarparu yn dilyn derbyn y cytundeb cyfrinachedd (NDA) wedi ei arwyddo. Bydd rheiny sydd wedi gofyn am fanylion TUPE yn derbyn NDA drwy ebost mewn da bryd.

A: Rydyn ni wedi ychwanegu Atodiad 5 – Ffurflen Wybodaeth Sylfaenol ar ffurf dogfen Word i'r rhestr o ddogfennau uchod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?