Close
Flash is required to view this video

Ffeithiol

Taith Fawr y Dyn Bach

Diagnosis o barlys ymledol yn un ar hugain - Siwrna Sara ar S4C

Yn un ar hugain oed roedd Sara Jones o Lanffestiniog ar ben ei digon; yn mwynhau cwrs dylunio ffasiwn ym Manceinion, newydd ddechrau canlyn bachgen o'r enw Huw ac yn fwrlwm o fywyd, ond yna, newidiodd popeth.

Anfonwyd Sara i'r ysbyty ar ôl iddi golli teimlad yn un ochr o'i chorff, a dywedodd y doctoriaid bod parlys ymledol arni, neu MS fel yr adnabyddir y cyflwr yn fwy cyffredin.

Bydd James Lusted yn cyfarfod Sara ar Taith Fawr y Dyn Bach nos Fawrth 25 Mehefin.

"Dwi'n meddwl bod pobol yn gweld MS fel cyflwr mae pobl hŷn yn ei gael," meddai'r ferch dair ar hugain oed. "Ond mae 'na fwy a mwy o bobl ifanc yn ei gael o rŵan, a dwi'n meddwl y dylai bod 'na fwy o ymwybyddiaeth am y cyflwr a bod pobl yn gwybod dy fo ti'n gallu'i gael o, dim ots faint oed wyt ti."

Bu Sara yn ei chael hi'n anodd iawn i siarad am y cyflwr ar y dechrau, ond bron i ddwy flynedd yn ddiweddarach mae hi'n barod i rannu ei phrofiadau ac yn meddwl ei bod hi'n bwysig siarad am y cyflwr a'i effeithiau er mwyn i bobl gael deall mwy amdano.

"Ar ôl i fi gael o'r tro cynta do' ni methu gwneud dim byd yn dda iawn. Do' ni methu 'molchi, methu cerdded heb help, methu gafael yn ddim byd a phan 'o ni'n siarad 'o ni'n slyrian."

Gyda'r math o barlys ymledol sydd gan Sara, sef math lle mae'r ail-waelu yn digwydd dro ar ôl tro (relapsing remitting MS), mae'n amhosib gwybod pryd y daw'r pwl nesaf.

"Y peth anoddaf amdano ydy nad wyt ti byth yn gwybod pryd mae'n mynd i ddigwydd, a dydy o ddim yn gallu gwella, dim ond mynd yn waeth.

"Mae hynna'n ei gwneud hi'n anodd iawn i fi gynllunio dim byd, ond dwi'n trio ei anwybyddu fo a chario ymlaen, a jyst byw bywyd o ddydd i ddydd."

Mae Sara wedi bod yn weithgar iawn yn codi arian tuag at elusen MS Trust ac ar Taith Fawr y Dyn Bach bydd James yn ymweld â Sara wrth iddi gynnal cwis a threfnu diwrnod paned a chacen yn Llanffestiniog i godi arian tuag at yr achos.

"Dwi 'di ffeindio na'r peth gorau ydy cadw'n brysur, a chadw dy feddwl oddi ar y peth. Dwi'n cael dyddiau weithiau pan dwi mor brysur dwi ddim yn meddwl amdano a dyna sy' orau achos os ti'n meddwl amdano fo ormod ti'n gallu mynd yn isel."

Ond mae digon wedi bod ar blât Sara i'w chadw yn brysur yn ddiweddar rhwng y digwyddiadau i godi arian at yr elusen a'r mater bach o drefnu ei phriodas hefyd! "Rydw i a Huw yn priodi ym mis Hydref ac mae bron iawn yr holl drefniadau wedi cael ei gwneud rŵan. Dwi methu aros."

Dilynwch hanes James wrth iddo gwrdd â phobl gyda gwahanol anableddau ar Trydar @DwarfmanJay a gan ddefnyddio #Taithfawrydynbach. Gallwch wylio'r penodau blaenorol ar s4c.co.uk/clic.