S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rhyngwladol

Sut i wylio S4C yn rhyngwladol?

Mwynhewch raglenni S4C ar S4C Clic wrth gofrestru am ddim. Gallwch hefyd fwynhau bocs sets a chynnwys ecsgliwsif.

Dyma restr lawn o'r holl gynnwys S4C sydd ar gael yn rhyngwladol trwy S4C Clic.

Heb gofrestru eto? Beth am greu eich cyfrif am ddim nawr? Dim ond 2 funud fydd e'n cymryd ac mi fydd yn eich cofio chi y tro nesaf.

Oes gennych gwestiwn am raglen benodol? Cysylltwch â gwifren@s4c.cymru ac fe fyddwn yno i'ch helpu gydag unrhyw ymholiadau.

Am wybodaeth ynglŷn â pha ddyfeisiau sy'n galluogi chi i dderbyn S4C Clic, cliciwch yma.

DRYCH: Dyn yn y Van

Dilynwn stori afaelgar Paul O'Neill – y dyn sy'n byw yn ei van gwaith. Awn ar daith onest ac emosiynol gyda Paul yn ardal Pen Llŷn, gan edrych ar ei fywyd bob dydd a'i orffennol.

Cylchlythyr

 • Ble rydych chi'n byw?

Ar gael nawr

Mae mwy o raglenni S4C nag erioed o'r blaen ar gael i wylwyr ar draws y byd.

Os ydych chi'n dymuno derbyn gwybodaeth am gynnwys rhyngwladol S4C, gallwch danysgrifio i dderbyn e-bost achlysurol.

Os ydych chi'n hapus i dderbyn gwybodaeth gan S4C am ein cynnwys rhyngwladol, neu i ni ofyn eich barn am ein gwasanaethau, darparwch eich e-bost yn y blwch isod.

Rydym yn cydnabod bod angen cadw eich manylion personol yn ddiogel. Ni fyddwn yn anfon eich manylion at unrhyw un heb eich caniatâd ac mi fyddwn yn esbonio sut i ddad-danysgrifio bob tro y byddwn ni'n cysylltu â chi.

 • Kim a Cêt a Twrch

  Kim a Cêt a Twrch

  Ymunwch â Kim a Cêt ar antur hudolus a chwareus sy'n llawn dawns a cherddoriaeth wrth iddyn nhw chwilio am Twrch yn y goedwig.

 • Bwrdd i Dri

  Bwrdd i Dri

  Mae 3 seleb yn paratoi pryd o fwyd 3 chwrs i'w fwynhau gyda'i gilydd. Ond dydyn nhw ddim yn gwybod tan cyrraedd y bwrdd pa selebs fydd yn rhannu eu 'bwrdd i dri'. Fe fydd pob un yn gyfrifol am ddewis un cwrs ond fe fydd y tri yn coginio pob un o'r cyrsiau! - sut siap fydd arnyn nhw yn y gegin tybed' Y tri seleb yn y bennod yma fydd Connagh Howard, Mali Ann Rees a Mei Gwynedd. .

 • Fferm Fach

  Fferm Fach

  Mae Nel eisiau gwybod o ble mae afalau yn dod. Felly, mae Hywel, y ffermwr hud, yn mynd â hi i Fferm Fach er mwyn dangos hud ffermio go iawn iddi.

 • Anifeiliaid Bach y Byd

  Anifeiliaid Bach y Byd

  Dewch ar antur gyda ni i gwrdd ag anifeiliaid bach y byd. Y tro hwn bydd y daith yn mynd a ni i'r mor i gwrdd a Cheffyl y mor ac i ben y coed i gwrdd a'r Gibon.

 • Ein Byd Bach Ni

  Ein Byd Bach Ni

  Rhaglen i blant lle da ni'n ymweld a gwledydd y byd i ddysgu am yr hanes, tirwedd, plant a'r diwylliant yno.

 • None

  Fairbourne: Y Mor Wrth y Drws

  Fairbourne ym Meirionnydd fydd o bosib y pentref cyntaf ym Mhrydain i ddiflannu dan y dwr oherwydd newid hinsawdd. Dyma'r trigolion yn sôn am eu bro hardd a'u sefyllfa argyfyngus wrth iddynt wynebu lefel y môr yn codi.

 • Sgwrs Dan y Lloer

  Sgwrs Dan y Lloer

  Â ninnau ar fin camu i gyfnod y Chwe Gwlad, heno fe fydd Elin yn teithio lawr yr A470 i gwrdd â chyn-seren Cymru a'r Llewod, Gareth Davies. Cyfle i fwynhau straeon am Gwm Gwendraeth y chwedegau, addysg Rhydychen a gyrfa sydd wedi mynd ag e o Gaerdydd, i Awstralia, ac i Leeds. Er yr yrfa lwyddiannus does dim yn llonni calon Gareth yn fwy erbyn hyn na bod yn Ddad-cu.... ac ambell gêm o golff! Recordiwyd fis Hydref 2022.

 • Priodas Pum Mil

  Priodas Pum Mil

  Mae Emma Walford a Trystan Ellis-Morris yn cynnig help llaw i'r cwpwl Lleucu a Stephen o Landysul er mwyn gwireddu eu breuddwyd o ddweud 'Gwnaf', a gyda fan melyn adnabyddus yn bresennol, mae'r rhaglen yn sicr o godi gwên. Ac er tydi'r trefnu ddim yn fêl i gyd, mae 'na un syrpreis ar ôl y llall, gydag Emma yn tynnu mewn cymwynas gyda neb llai nag EDEN.

 • Caru Canu a Stori

  Caru Canu a Stori

  Stori am aderyn sy'n dod o hyd i wy ychwanegol yn ei nyth sydd gan Cari i ni heddiw.

 • Pobl a'u Gerddi

  Pobl a'u Gerddi

  Yn y rhaglen hon bydd Aled Samuel yn ymweld a gerddi Delyth O'Rourke yn Brynaman, Eleri a Robin Gwyndaf yng Nghaerdydd a Gwilym a Sally Davies yn Ynys Mon.

 • Deian a Loli

  Deian a Loli

  Mae Deian wedi cael llond bol o'i chwaer yn dweud wrtho be i'w wneud bob munud, a ma' petha'n gwaethygu wrth iddi ddod yn ffrindiau â Gwydion y Dewin sydd yn hoffi rheoli pobl yn fwy na hi hyd yn oed! Ond ydi hi'n saff gyda'i 'ffrind' newydd' A fydd Deian yn gallu cael ei chwaer yn nôl'!

 • Cymry ar Gynfas - Cyfres 1

  Cymry ar Gynfas - Cyfres 1

  Yn y rhaglen hon bydd yr artist Billy Bagilhole yn ceisio portreadu Syr Bryn Terfel.

 • Oli Wyn

  Oli Wyn

  Cyfres i blant meithrin am gath fath fywiog sy'n hoffi cerbydau o bob math.

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn ni'n ymweld â chartref cyfoes yn y Bontfaen, tŷ sy'n llawn lliw ym Mhontlliw, a hen ficerdy llawn personoliaeth ar Ynys Môn.

 • Misho

  Misho

  Cyfres sydd yn edrych ar pob math o sefyllfaoedd all godi pryder i blentyn bach; a dyma gyfle i dawelu meddyliau bach drwy ganu, sgwrsio a lot fawr o chwerthin! Y teimlad o fod ofn sydd dan sylw yn Misho heddiw, ac mae Dr Aw yn ei gwneud hi'n anodd iawn i blentyn bach fynd i weld y Doctor.

 • Jambori

  Jambori

  Helo, shw' mae' Sut wyt ti' Croeso mawr i gyfres newydd o Jamborî. Ymunwch â Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - gyda hwyaid yn dawnsio yn y bath, drws hudol yn y parc a chath yn coginio cacen. Hyn a lot mwy ar Jamborî!

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl i'r plant lleiaf.

 • Cywion Bach

  Cywion Bach

  'Doli' yw gair arbennig heddiw ac mae Bîp Bîp yn cael amser wrth ei bodd yn dawnsio gyda doli yn yr ardd. Rwyt ti'n siwr o gael amser wrth dy fodd yn dysgu gair heddiw hefyd.

 • Sion y Chef

  Sion y Chef

  Mae Mario ac Izzy ar y traeth ac yn cystadlu i weld pwy all gasglu'r mwya' o gregyn gleision ar gyfer un o brydau arbennig Siôn y Chef.

 • Ahoi!

  Ahoi!

  Mae'r môr-ladron Ben Dant a Cadi wedi glanio ar Ynys Bendibelliawn, ond mae'r hen gapten drewllyd Capten Cnec wedi glanio yno'n barod ac wedi cipio'r ynys. A fydd y criw o forladron bach o Ysgol Pont Siôn Norton yn llwyddo i helpu Ben Dant a Cadi i drechu Capten Cnec a chipio'r ynys yn ôl'

 • Shwshaswyn

  Shwshaswyn

  Os yw'r byd yn teimlo yn rhy brysur, dewch i Shwshaswyn i gael saib.

 • Ffermio

  Ffermio

  Y tro hwn: Myfyriwr o'r gogledd sy'n cipio gwobr arbennig; statws unigryw i lysieuyn cenedlaethol; ni'n gofyn a fydd yna lai o gig oen Cymreig ar silffoedd yr archfarchnadoedd eleni; a buches arbennig yn cael ei gwerthu at achos da.

 • Ar Werth

  Ar Werth

  Yn y rhaglen hon mae ein hasiantwyr ni wrthi'n brysur fel arfer! Mae Dafydd Hardy yn gwerthu fflatiau moethus newydd sbon ym Mhorthaethwy ac yn cynnal diwrnod agored er mwyn denu prynwyr newydd. Yng Nghaerdydd mae Marc Morrish yn gwerthu ty anarferol iawn yn ardal Y Rhath yn y brif ddinas. Rydym hefyd yn ymweld â thref Machynlleth yn y canolbarth lle mae John Hughes yn gwerthu ei gartref wedi iddo ef a'i deulu fyw yno am bron i 30 o flynyddoedd.

 • None

  Ma'i Off 'Ma

  Ma'i wastad off gyda theulu'r Roberts o fferm Penparc, Sir Gar. Wythnos yma mae'r teulu yn cystadlu yn Sioe Sir Benfro. Dilynwn y teulu trwy'r cwbl - o'r 'stres' paratoi, i gyffro a'r nerfau'r cystadlu! Ma'i Off 'Ma!

 • Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Mae'n Sul y Mamau, diwrnod penodol i'w neilltuo yn ystod y flwyddyn i ddiolch ac i ddathlu. Bydd Ryland yn ein harwain drwy'r rhaglen o'r lleoliad baradwys Dinbych y Pysgod. Cawn glywed hanes gwreiddiau'r Sul arbennig yma.

 • Caru Canu

  Caru Canu

  Cân i helpu plant bach ymgyfarwyddo gyda wyneb cloc a dweud yr amser.

 • Ffasiwn Drefn

  Ffasiwn Drefn

  FFASIWN DREFN - RHAGLEN 4 Yn y gyfres hon bydd y cyflwynydd Lara Catrin a'n trefnydd proffesiynol Gwenan Rosser yn rhoi trefn ar gypyrddau dillad a llofftydd ar hyd a lled Cymru. 'Lle i bopeth a phopeth yn ei le' yw'r nod. Yr wythnos hon cwpwrdd dillad Meinir Williams Jones o Ynys Môn sy'n cael ei drawsnewid.

 • Gwdihw

  Gwdihw

  Cyfres yng nghwmni Megan Llyn sy'n cwrdd â phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel.

 • Y Stiwdio Grefftau

  Y Stiwdio Grefftau

  Cyfres newydd sbon yn clodfori campweithiau crefftus i'w trysori am byth. Bydd tri crefftwr dawnus yn cystadlu â'i gilydd er mwyn ennill y fraint o arddangos eu gwaith i'r cyhoedd ar ran mudiadau mwyaf pwysig Cymru. Y tro hwn, yr Eisteddfod Gen sy'n comisiynu cerfluniaeth arbennig.

 • Nyrsys

  Nyrsys

  Mae Mikey yn ei flwyddyn gyntaf yn astudio nyrsio ac ar leoliad yn Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli yn gweithio ar ward orthopedig ac yn arsylwi llawdriniaethau yn y theatr. Ochr arall y wlad yn Ysbyty Gwynedd mae Cath a Sophie ar ward Ogwen yn trin amryw o gleifion.

 • Y Byd ar Bedwar

  Y Byd ar Bedwar

  Mae'r ystadegau diweddara'n dangos bod y nifer uchaf erioed o bobl wedi marw o achosion yn ymwneud ag alcohol yng Nghymru. Sion Jenkins sy'n cwrdd ag un dyn ifanc sydd ar ddechrau ei adferiad a theulu sydd wedi profi colled. Ni'n clywed gan arbenigwr sy'n galw am fwy o wasanaethau arbenigol er mwyn achub bywydau.

 • Cacamwnci

  Cacamwnci

  Mae Cacamwnci yn ôl gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cymeriadau newydd sbon fel Iestyn Ymestyn, Tesni Trwsio Popeth, Dani Rheolaeth, a rhai o'r ffefrynnau fel Plismon Preis, Vanessa drws nesa a Delyth Dylwythen. Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin!

 • Pen/Campwyr

  Pen/Campwyr

  Jason Mohammad sy'n cyflwyno'r sioe Cwis Chwaraeon newydd sbon lle mae brains yn cwrdd â brawn, Pen/Campwyr. Jonathan, Tanwen a Roy o Glwb Tri 2-1 sy'n ateb cwestiynau chwaraeon i ennill mantais yn erbyn y rhedwr marathon eithafol Huw Brassington mewn cyfres o heriau chwaraeon rhithiol, i ennill gwobr ariannol.

 • Mwy o Stwnsh Sadwrn

  Mwy o Stwnsh Sadwrn

  Owain, Jack a Leah sy' yn stiwdio Stwnsh Sadwrn, gyda llond lle o gemau, LOL-ian ac ambell pei Stwnsh!

 • Stwnsh

  Stwnsh

  Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

 • Awr Fawr

  Awr Fawr

  Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol.

 • Heno

  Heno

  Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

 • Y Diwrnod Mawr

  Y Diwrnod Mawr

  Pedwaredd gyfres y rhaglen sy'n dangos plant yn mwynhau diwrnod mawr yn eu bywydau.

 • Teulu Ni

  Teulu Ni

  Cawn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd mewn teuluoedd o amgylch Cymru.

 • Jen a Jim a'r Cywiadur

  Jen a Jim a'r Cywiadur

  Cyfres addysgiadol ar gyfer plant meithrin yng nghwmni Jen a Jim.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl i'r plant lleiaf.

 • Odo

  Odo

  Cartwn hyfryd am gwdihw bach o'r enw Odo a'i ffrindiau yn y goedwig.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Er bod Rhys yn edrych ymlaen at ei benwythnos ym Manceinion efo Trystan, dydio ddim yn siwr iawn beth i'w ddisgwyl o'r berthynas. Doedd o'n sicr ddim yn disgwyl yr hyn sy'n digwydd ar y ffordd! Gan ei fod yn amlwg wedi mopio efo Lili, mae gan "Taid" John gynlluniau mawr i addurno'i llofft fel palas. Cynllunio i gael Gwenno a Vince at ei gilydd mae Mel, tra mae Dani'n grediniol y bydd trefnu bedydd yn fodd o newid cynlluniau Jason i adael y wlad.

 • Bwystfil

  Bwystfil

  Mae rhai anifeiliaid yn frolgar iawn, o'i lliw, i'w cotiau a'u dawn, dyma rhai o'r anifeiliaid sy'n hoff o ddangos ei hunain wrth i ni gyfri lawr y deg anifail fwyaf brolgar.

 • Prynhawn Da

  Prynhawn Da

  Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

 • Cegin Bryn

  Cegin Bryn

  Y cogydd Bryn Williams sy'n ymweld â cheginau a chynhyrchwyr bwyd ar hyd a lled Cymru gan gynnig cymorth a chefnogaeth i unigolion brwd.

 • Sigldigwt

  Sigldigwt

  Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Ymunwch gyda Tref y ci, Elin a Berian wrth iddynt edrych ar ôl pob math o anifeiliaid gyda help eu ffrindiau ifanc.

 • Teulu, Dad a Fi

  Teulu, Dad a Fi

  Cyfres dwymgalon yn olrhain hanes teulu Wayne a Connagh Howard yng Nghymru, Iwerddon a Jamaica. Y tro hwn mae'r pâr yn teithio i'r Ynys Werdd i ddysgu mwy am eu gwreiddiau Gwyddelig.

 • Sain Ffagan - Cyfres 1

  Sain Ffagan - Cyfres 1

  Dyma olwg unigryw tu ôl i ddrysau Sain Ffagan. Ar ôl 6 mis o waith adnewyddu, mae'n bryd i'r sgaffald ddod i lawr oddi ar Dwr y Cloc. Yn Fferm Kennixton, mae Ceri'r garddwraig yn cael hwyl yn glanhau'r lloriau wrth stampio perlysiau o'r gerddi i mewn i'r pren.

 • Iolo: Deifio yn y Barrier Reef

  Iolo: Deifio yn y Barrier Reef

  Iolo Williams sy'n edrych ar ba mor iach y mae'r bywyd gwyllt ar y Barrier Reef.

 • Penblwyddi Cyw

  Penblwyddi Cyw

  Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Amser Maith Maith Yn Ôl

  Amser Maith Maith Yn Ôl

  Heddiw mae Tadcu yn trio trwsio ei beiriant golchi cyn i Ceti gyrraedd am stori. Tybed pa mor wahanol oedd golchi dillad amser y Rhyfel Byd Cyntaf' Mae Sioned, mam Gwen yn brysur iawn heddiw ac mae'n rhaid i Gwen a Tomi ei helpu.

 • Cacamwnci

  Cacamwnci

  Mae Cacamwnci yn ôl gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cymeriadau newydd sbon fel Clem Clocsio, Myrddin y Dewin a Vanessa drws nesa, a rhai o'r ffefrynnau fel Plismon Preis, Siwpyrtaid a Mr Pwmps. Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin!

 • Jen a Jim Pob Dim

  Jen a Jim Pob Dim

  Mae defaid du a gwyn Fflur Fferm ar goll! Wedi cryn dipyn o ymdrech gan Jen, Jim, Bolgi a Cyw, mae'r gorlan yn llawn anifeiliaid du a gwyn. Ond ai defaid Fflur ydyn nhw'

 • Blociau Rhif

  Blociau Rhif

  Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl i'r plant lleiaf.

 • Curadur

  Curadur

  Y canwr-gyfansoddwr Mari Mathias sy'n ein tywys ar siwrne gerddorol rhwng Caerdydd, lle ma hi'n byw ar hyn o bryd, a'i chartref yn Nhalgarreg, Ceredigion. Gyda Gwenno Morgan, Meinir Mathias a Cynefin.

 • Teulu'r Castell

  Teulu'r Castell

  Cyfres newydd yn dilyn Marian a Rob Evans o Lansteffan sydd wedi prynu ty fferm gyda thir, coedwig, a chastell Normanaidd. Yn yr ail bennod mae Marian yn trafod ei chynllun i gynnal cyrsiau preswyl i gleientiaid ac mae'r teulu yn rhoi stamp eu hunain ar y castell. Ond gyda Cofid dal i chwalu eu cynlluniau a gwahardd digwyddiadau yn y castell; tybed os fydd y teulu yn medru cydweitho a defnyddio pen busnes Marian i droi y fenter yn lwyddiant ysgubol'

 • Bois y Pizza: Chwe' Gwlad

  Bois y Pizza: Chwe' Gwlad

  Y tro hwn, awn i Baris. Dinas llawn cariad. Dinas llawn diwylliant. Dinas llawn bwyd. Mae'n daith chwedlonol sy'n enwog am y gwrthdaro rhwng Cymru a'r Les Bleus nerthol. Ond dyw'r bois ddim yma am y rygbi - ma' nhw am flasu'r bwydydd arbennig gall y ddinas hon, sy mor enwog am y bwyd, ei gynnig. Pizzas gyda'r enwog Yves Camdeborde, madarch yn tyfu mewn hen maes parcio, seidr a parti pizza wrth gwrs. Ooh la la!

 • Siwrne Ni

  Siwrne Ni

  Cyfres newydd, llawn hwyl a fydd yn dilyn plant a'u teuluoedd wrth iddyn nhw deithio mewn car gyda'i gilydd ar siwrnai arbennig. Y tro 'ma, mae Llew yn edrych 'mlaen i deithio gyda'i deulu i Aberaeron are eu gwyliau.

 • Stwnsh Sadwrn

  Stwnsh Sadwrn

  Owain, Jack a Leah sy' yn stiwdio Stwnsh Sadwrn, gyda llond lle o gemau, LOL-ian ac ambell pei Stwnsh!

 • Halibalw

  Halibalw

  Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Fferm Fach

  Fferm Fach

  O ble mae llaeth yn dod' Mae Hywel y ffermwr hudol yn dangos i Mari, Gwen ac i ni yn union sut mae llaeth yn cyrraedd bwrdd y gegin.

 • Gwely a Brecwast Maggi Noggi

  Gwely a Brecwast Maggi Noggi

  Mae Maggi Noggi yn dechrau busnes Gwely a Brecwast yn Fferam Noggi ar Ynys Môn. Gyda gwesteion di-ri yn ymweld â'r lle bob wythnos, Aloma (heb Tony) fydd y cyntaf i aros a chynnig rhywfaint o gyngor iddi.

 • Chris a'r Afal Mawr

  Chris a'r Afal Mawr

  Bydd y cogydd tanbaid Chris 'Flamebaster' Roberts yn bwyta ac yn coginio ei ffordd o amgylch NYC, gan flasu clasuron y ddinas am y tro cyntaf - o pizzas i fyrgyr eiconig a brechdanau pastrami anferth!

 • Prosiect Z

  Prosiect Z

  Cyfres llawn heriau corfforol a phroblemau i'w datrys i ddisgyblion ysgolion uwchradd. A fyddant yn gallu cwblhau'r heriau er mwyn dianc rhag y sombis'

 • Pigo Dy Drwyn

  Pigo Dy Drwyn

  Ymunwch â Gareth a Cadi ynghanol y cyffro wrth i'r Tîm Pinc a'r Tîm Melyn chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Ac yn cystadlu am y Tlws Trwynol heddi mae Ysgol Gymraeg Gwaun Cae Gurwen ac Ysgol Gynradd Gymraeg Tyle'r Ynn.

 • Chwarter Call

  Chwarter Call

  Ymunwch â Cadi, Luke, Jed a Miriam yn y gyfres gomedi Chwarter Call. Digonedd o hwyl a chwerthin gyda Cath Cofi, Y Ddau Dditectif a'r Anhygoels.

 • Boom!

  Boom!

  Ymunwch â Rhys ac Aled Bidder am yr arbrofion gwyddonol sy'n rhy beryglus i'w gwneud adre'. Y tro yma, maen nhw'n edrych ar ddaeargrynfeydd a chorwyntoedd yn Techniquest, yn gofyn pam rydym yn torri gwynt a chipolwg ar theori enwog Syr Isaac Newton am ddisgyrchiant.

 • Dewi a'r Ditectifs Gwyllt

  Dewi a'r Ditectifs Gwyllt

  Cyfres ar gyfer pobl ifanc yn dilyn PC Dewi Evans, aelod o dîm Troseddau Cefn Gwlad Heddlu Gogledd Cymru.

 • Sigldigwt Byw

  Sigldigwt Byw

  Hwyl, dwli a gwobrau yn fyw o fyd Sigldigwt!

 • Dysgu Gyda Cyw

  Dysgu Gyda Cyw

  Rhaglenni addysgiadol ar gyfer y plant lleiaf.

 • Her yr Hinsawdd

  Her yr Hinsawdd

  Yr Athro Siwan Davies sy'n gadael ei labordy ym Mhrifysgol Abertawe, lle mae hi'n ymchwilio i newid hinsawdd y gorffennol pell, ac yn teithio i'r Ynys Las i edrych ar y newid hinsawdd presennol. Cyfres 5 rhan.

 • Codi Hwyl

  Codi Hwyl

  Ymdrech John Pierce Jones a Dilwyn Morgan i hwylio o gwmpas Ynysoedd Heledd a gorllewin yr Alban.

 • Cefn Gwlad

  Cefn Gwlad

  Ifan Jones Evans sy'n ymweld â ffarm Blaennant y Mab, Dryslwyn, Sir Gaerfyrddin, lle mae tri mab yn wynebu sefyllfa gyffredin iawn. Mae Alun, Daniel a Hefin i gyd am aros adref yng nghefn gwlad, ar y fferm deuluol - beth sy'n anghyffredin yw eu bod nhw'i gyd wedi mynd ati i chwilio ffordd o wneud hynny'n bosib trwy greu busnesau llwyddiannus bob un. Bechgyn sy'n fodlon mentro ydi Bois Blaennant y Mab.

 • Yn y Lwp

  Yn y Lwp

  Dyma'r gyntaf o'r gyfres, ble byddwn yn ymuno â'r cerddor Catrin Hopkins a fydd yn ein tywys drwy gynnwys cerddorol diweddar, fideos o'r archif, fideos newydd sbon, sesiynau byw, a chyfweliadau gyda'r artistiaid. Byddwn yn gwylio fideos cerddorol gan Dafydd Owain, Thallo a Kim Hon cyn ymuno ar daith efo HMS Morris i'r Eidal ar gyfer Gwyl Suns.

 • Ysbyty Cyw Bach

  Ysbyty Cyw Bach

  Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

 • None

  DRYCH: Meddwl yn Wahanol

  Mae'r seiciatrydd Dr Olwen Payne yn gofyn os yw iaith a diwylliant yn llywio ein profiad o iechyd meddwl yng Nghymru. Taith bersonol a chraffus i ymchwilio'r nodweddion Cymreig unigryw a all fod yn ddylanwad ar salwch meddwl yn ein cymdeithas ni.

 • Sali Mali

  Sali Mali

  Dywed SALI MALI wrth ei ffrindiau am beidio ag ofni'r wenynen sy'n suo o'u cwmpas, ond mae JACI SOCH yn ei gwylltio a chaiff ei golio ar ei ben-ôl. Wrth i'r colyn gael ei dynnu o'i bart ôl, mae JACI SOCH yn dysgu fod gwenyn mewn gwirionedd yn eithaf clên ac yn rhoi mêl i ni.

 • Caru Canu

  Caru Canu

  Mae'r gyfres animeiddiedig hyfryd hon yn cynnig cyfle i wylio a chanu caneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes wrth ddysgu am anifeiliaid, ystumiau, cyfri a'r tywydd. Ac i'r rhai sydd angen 'amser tawel', mae 'na hwiangerddi i'w helpu cysgu hefyd! Cân fywiog sydd - gyda chymorth anifeiliaid - yn helpu plant ymarfer cyfri i dri.

 • Awyr Iach

  Awyr Iach

  Heddiw, bydd Huw yn beicio yn Coed y Brenin gyda Gruff, Tryfan ac Elen, bydd rhai o ddisgyblion Ysgol Penmachno yn plannu coed a bydd Meleri yn ymuno a chriw o gasglwyr sbwriel yng Nghaerdydd.

 • None

  Eirys: Mam yr Urdd

  Ailddarllediad i nodi Diwrnod Rhynglwadol y Merched. Mae rhai o ffigyrau mwyaf diddorol hanes, merched yn aml, yn bobl y cysgodion. Roedd Eirys Edwards, gwraig Syr Ifan ab Owen Edwards, sylfaenydd Yr Urdd, yn un o'r rheiny. Wrth i'r Urdd ddathlu ei ganmlwyddiant eleni, mae Mari Emlyn ar drywydd hanes ei nain, Eirys.

 • Potsh

  Potsh

  Be chi'n cael os chi'n rhoi 4 cogydd amhrofiadol yn y gegin' Potsh wrth gwrs! Leah a Dyfed fydd yn helpu'r tîm pinc a'r tîm glas yn y gegin wrth iddyn nhw drio ennill y Pinafal Aur! Tair rownd Potshlyd sydd o'u blaenau. Yn gyntaf, bydd rhaid creu pryd mewn 10 munud, yna wynebu sypreis parsel Potsh ac i orffen coginio Prif Gwrs gan ddilyn ryseit, ond falle gawn ni ddim gweld y rysait i gyd! Yn y rhaglen yma Ysgol Botwnnog sy'n coginio Brecwast llawn

 • Itopia - Cyfres 2

  Itopia - Cyfres 2

  Drama sci-fi llawn dirgelwch.

 • Cymry ar Gynfas - Cyfres 2

  Cymry ar Gynfas - Cyfres 2

  Yn y rhaglen hon bydd yr artist aml-gyfrwng Wil Rowlands yn mynd ati i geisio peintio portread o Dafydd Iwan.

 • None

  Can i Gymru 2023

  Elin Fflur a Trystan Ellis Morris fydd yn cyflwyno prif gystadleuaeth gyfansoddi y flwyddyn. Mewn darllediad byw o Ganolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, bydd 8 cân newydd yn brwydro am dlws enillydd Cân i Gymru ynghyd a gwobr ariannol o £5000 i'r enillydd, £2000 i'r ail a £1000 i'r trydydd. Pleidlais ffôn gyhoeddus yn unig fydd yn dewis yr enillydd, felly cofiwch fwrw eich pleidlais. Y barnu, y cystadlu, yr anthemau di-ri. Pwy fydd nesa i hawlio eu lle yn llyfrau hanes Cân i Gymru'

 • Cacamwnci

  Cacamwnci

  Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Oli Wyn

  Oli Wyn

  Trên Bach yr Wyddfa yw un o atyniadau mwya' poblogaidd Cymru. Heddiw, mae Oli Wyn yn cael cyfle i fusnesu ar waith Amanda y gard a Kevin y gyrrwr wrth iddyn nhw yrru trên disl lan a lawr mynydd uchaf Cymru a Lloegr.

 • Nos Da Cyw

  Nos Da Cyw

  Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am het Jangl.

 • Dathlu!

  Dathlu!

  Cyfres newydd, llawn hwyl a fydd yn dilyn plant a'u teuluoedd wrth iddyn nhw ddathlu dathliad arbennig gyda'i gilydd. Y tro 'ma, y brawd a chwaer Llew a Mabli, sy'n dangos i ni sut mae nhw'n hoffi dathlu Dydd Gŵyl Dewi.

 • Nos Da Cyw

  Nos Da Cyw

  Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am yr Eisteddfod.

 • Rygbi Pawb

  Rygbi Pawb

  Cyfres sy'n canolbwyntio ar rygbi ieuenctid yng Nghymru.

 • Bwrdd i Dri

  Bwrdd i Dri

  Yn y gyfres yma bydd 3 person o'r un ardal yn camu i'w ceginau i baratoi pryd o fwyd tri chwrs i'w gilydd. Fe fydd pob un o'r tri yn gyfrifol am ddewis un cwrs yr un. OND nid nhw fydd yn paratoi na choginio y ryseit ma nhw wedi ei ddewis. Sut siâp fydd arnyn nhw yn y gegin tybed' A'r ôl y coginio mae'n amser blasu a chyfarfod y gweddill am y tro cyntaf. Beth mae nhw i gyd yn feddwl o ryseitiau ei gilydd' A fydd y bwyd yn plesio' A fydd y sgwrsio a'r bwyd blasus wedi troi tri dieithrin yn ffrind

 • Dau Gi Bach

  Dau Gi Bach

  Yn mhennod ola'r gyfres, mae Pat yn dewis ci bach i ddod i fyw ati hi a'i gwr ym Mhorthmadog, tra mae Tracy a'r teulu yn croesawu aelod newydd i'r teulu yng Ngarndolbenmaen.

 • Y Diwrnod Mawr

  Y Diwrnod Mawr

  Trydedd gyfres y rhaglen sy'n dangos plentyn yn mwynhau diwrnod mawr yn ei bywyd.

 • Jambori

  Jambori

  Croeso mawr i'r Jamborî! Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio, robotiaid yn chwarae a ffrwythau yn symud, hyn a lot mwy ar Jamborî!

 • Cynefin

  Cynefin

  Iestyn Jones sy'n adrodd hanes Ynys Dewi mewn Cynefin Byr.

 • Rygbi Pawb

  Rygbi Pawb

  Cyfres sy'n canolbwyntio ar rygbi ieuenctid yng Nghymru.

 • Shwshaswyn

  Shwshaswyn

  Beth sy'n digwydd ym myd Shwshaswyn heddiw'

 • None

  DRYCH: Dyn yn y Van

  Mae Paul wedi troi cefn ar gymdeithas gonfensiynol a byw mewn fan. Ond dim ond dechrau'r stori ydi ei fywyd yn y fan, mae o hefyd wedi creu set o reolau bywyd sydd yn gwbl wahanol i'w hen ffordd o fyw.

 • Efaciwîs

  Efaciwîs

  Sut brofiad ydi hi i geisio lloches yng Nghymru' Cyfle i glywed lleisiau rhai unigolion sydd wedi dod i Gymru yn chwilio am ddiogelwch.

 • Arfordir Cymru: Llyn

  Arfordir Cymru: Llyn

  Taith ar hyd arfordir Pen Llyn i ymweld â phentrefi a lleoliadau diddorol.

 • Da 'Di Dona

  Da 'Di Dona

  Dewch i ymuno â Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol.

 • Darren Drws Nesa - Cyfres 1

  Darren Drws Nesa - Cyfres 1

  Drama deuluol yn dilyn hanes bachgen ifanc sy'n cael ei ddal rhwng dau deulu.

 • 6 Gwlad Shane ac Ieuan

  6 Gwlad Shane ac Ieuan

  Cyn asgellwyr Cymru, Ieuan Evans a Shane Williams, sy'n mynd ar drip yn ol i brif ddinasoedd pencampwriaeth y Chwe Gwlad i hel atgofion a chael blas o'r dinasoedd o safbwynt y cefnogwyr. Yn y bennod hon, mae'r ddau yn mynd i Gaerdydd i hel atgofion a chyfarfod ag arwr i'r ddau, cyn teithio i Rufain i fentro'r strydoedd cul mewn car bach coch a gweld adfail trist.

 • Am Dro

  Am Dro

  Cyfres gyda phedwar o gyfranwyr - selebs! - yn arwain ei gilydd yn eu tro wrth gerdded ac yn sgorio ei gilydd ar y diwedd. Gyda Donna Edwards, Catrin Heledd, Gwilym Ifan Pritchard, a Dewi Pws.

 • Am Dro!

  Am Dro!

  Mae mil o bunnoedd yn y fantol a phedwar yn brwydro i'w hennill drwy arwain teithiau cerdded i arddangos eu hardaloedd ar eu gorau. Byddwn yn ymweld a Bro Morgannwg, Cwm Ffynnonau yn Sir Benfro, Penllyn a Chaergybi yng nghwmni Stephen, Rhodri, Alex a Jacqui.

 • Amser Maith yn ôl - Oes y Tywysogion

  Amser Maith yn ôl - Oes y Tywysogion

  Yn rhaglen ola'r gyfres mae 'Amser Maith Maith yn ôl' yn mynd a ni i'r Oesoedd Canol ag i Llys Llywelyn. Mae hi'n dawel yn Llys Llywelyn heddiw. Mae'r Tywysog a'i osgordd wedi gadael. Mae nhw yn symud at un o lysoedd arall Llywelyn. Ond, mae gwaith tacluso i'w wneud a tybed beth sydd ar y gweill gyda'r ddau ddrygionis - Grwgyn a Gruffudd. Mae hi'n dawel yn Llys Llywelyn heddiw. Mae'r Tywysog a'i osgordd wedi gadael. Ond, mae gwaith tacluso i'w wneud ac mae rhywbeth ar y gweill gyda Grwgyn

 • Ar Dâp - cyfres 2

  Ar Dâp - cyfres 2

  Y tro hwn, y band Adwaith sy'n rhannu eu cerddoriaeth gyda ni.

 • Aur Du

  Aur Du

  Yr actores Mali Ann Rees sy'n dathlu 'Mis Hanes Pobl Ddu' drwy gymryd golwg ar y berthynas rhwng hil, hunaniaeth a'r iaith Gymraeg gyda rhai sy'n arloeswyr yn eu maes. Yn y bennod yma, mae Mali Ann Rees yn cwrdd a'r athrawes Gymraeg ar ysgrifenwraig, Natalie Jones, i drafod addysg, cynrychiolaeth a dyfodol ein plant.

 • Bang - Cyfres 1

  Bang - Cyfres 1

  Cyfres ddrama drosedd - hanes brawd, chwaer a gwn.

 • Bang: Cyfres 2

  Bang: Cyfres 2

  Cyfres 2, a chawn ymchwiliad i lofruddiaethau sy'n gysylltiedig ag achos hynafol o drais.

 • Be Di'r Ateb

  Be Di'r Ateb

  Yn y bennod hon, mae Jade yn cwrdd â Lora, sydd eisiau gofyn i'w chariad, Richard, symud i mewn gyda hi, i'w chartref newydd. Ond, Be di'r ateb'

 • None

  Bois 58

  Mae'n 64 mlynedd ers Cwpan y Byd gyntaf Cymru efo hogia' Jimmy Murphy nôl yn 1958. Er bod rhai enwau fel John Charles dal i fod yn gyfarwydd, pwy sydd wir yn nabod y garfan honno' Geraint Iwan sydd yn ein tywys o amgylch 30 o stadiymau i addysgu ni am Bois '58.

 • None

  Bry: Mewn Cyfyng-gyngor - 1

  Mae Bry bellach yn gweithio i'r Cyngor fel Swyddog Gwastraff, ond mae problemau ar y gorwel. Odi glei, mae Bry: Mewn Cyfyng Gyngor.

 • None

  Bry:Mewn Cyfyng Gyngor - 2

  Ma' Bry nôl! A ma fe dal Mewn Cyfyng Gyngor. Dyw bywyd byth yn hawdd, yn enwedig i Swyddog Gwastraff gyda babi newydd. Ar ben hyn rhaid i Bry drefnu angladd, ac yn waeth fyth... priodas. Wrth gwrs, dyw pethe byth yn mynd yn iawn ....

 • None

  Carol yr Wyl 2022

  Pa ysgol fydd yn ennill teitl Carol yr Wyl 2022' Robat Arwyn a Bronwen Lewis sy'n beirniadu'r gystadleuaeth boblogaidd yma i ysgrifennu carolau gwreiddiol ar gyfer plant ysgolion cynradd.

 • Caru Canu

  Caru Canu

  Dyn Eira Mae'r gaeaf yn gallu bod yn gyfnod hudolus, yn enwedig pan fydd eira a chyfle i adeiladu dyn eira.

 • Caru Canu a Stori

  Caru Canu a Stori

  Er bod ei chwiorydd yn gwneud hwyl am ei ben, mae Deio'r hwyaden wrth ei fodd yn darllen llyfrau ac ar ben ei ddigon pan ddaw o hyd i ffrind sy'n mwynhau darllen cymaint ag e.

 • Ceffylau Cymru

  Ceffylau Cymru

  Cyfres yn canolbwyntio ar fyd y ceffyl yng Nghymru gan ddilyn gwahanol gyfranwyr ac amryw o fridiau.

 • Cegin Bryn: Tir a Môr

  Cegin Bryn: Tir a Môr

  Tir a'r môr Cymru sy'n ysbrydoli Bryn Williams yn y gyfres goginio hon.

 • Celwyddgi

  Celwyddgi

  Pedwar o bobl, pedwar datganiad, ond mae rhywun yn dweud celwydd. I rannu'r wobr o £500 mae'n rhaid darganfod y celwyddgi neu a fydd yr un sy'n gallu palu celwydd yn gadael gyda'r arian i gyd'

 • Cerys Matthews a'r Goeden Faled

  Cerys Matthews a'r Goeden Faled

  Cyfres lle mae Cerys Matthews yn olrhain hanes deuddeg cân sydd â'u gwreiddiau yng Nghymru neu â chysylltiad gyda Gwlad y Gân.

 • None

  Cleifion Cwmderi

  Sgets hwyliog am aelodau o'r tîm meddygol Casualty yn dianc i Pobol y Cwm ond yn sylweddoli'n fuan iawn bod mwy o waed a thrasiedi yng Nghwmderi nac mewn unrhyw ysbyty!

 • Colleen Ramsey: Bywyd a Bwyd

  Colleen Ramsey: Bywyd a Bwyd

  Cyfres goginio newydd gyda Colleen Ramsey. Mae bywyd a bwyd yn dod law yn llaw i Colleen. Yn rhaglen olaf y gyfres mae'n dangos i ni sut i greu prydau 'ffansi pants', rhai sy'n edrych yn fwy cymhleth nag ydyn nhw. Ac mae Mam a Dad Colleen yn dod draw i fwynhau pwdin arbennig.

 • Curadur - Cyfres 1

  Curadur - Cyfres 1

  Cyfres gyda phob pennod wedi ei churadu gan bobl dylanwadol a hanfodol o'r sin gerddoriaeth Gymraeg.

 • Curadur - Cyfres 2

  Curadur - Cyfres 2

  Mae'r bennod olaf yn y gyfres yn mynd â ni i'r Dê-Ddwyrain i gwrdd â Lemfreck, y cerddor o Gasnewydd, wrth iddo ddilyn traddodiad y ddinas o chwyldro a cheisio dod a'r Gymraeg a sîn MOBO Cymru ynghyd. Perfformiadau gan Lemfreck, Mace the Great, Lily Beau, Luke RV a Dom & Lloyd.

 • Curadur - Cyfres 3

  Curadur - Cyfres 3

  Cate Le Bon sy'n curadu'r bennod arbennig hon - o Orllewin Cymru i anialwch Joshua Tree, California. Gyda Pys Melyn, Accu, Kris Jenkins, Samur Khouja, Devendra Banhart, Courtney Barnett a Stella Mozgawa.

 • Cynefin - Cyfres 5

  Cynefin - Cyfres 5

  Yn y rhaglen arbennig hon o Geredigion bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen yn darganfod beth sydd gan Aberaeron i'w gynnig. Bydd Heledd yn profi peth o gyffro tu ôl i'r llenni pantomeim Theatr Felinfach, bydd Iestyn yn cael tro yn chwarae coets, a bydd Sion ar drywydd cymeriadau lleol lliwgar, Dafydd Gwallt Hir a Mari Berllan Bitar.

 • Cyngherddau'r Eisteddfod Genedlaethol 2022

  Cyngherddau'r Eisteddfod Genedlaethol 2022

  Huw Stephens sy'n cyflwyno Gig y Pafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion gyda Adwaith, Alffa, Gwilym, Mellt a'r Welsh Pops Orchestra.

 • None

  Cyw a'r Gerddorfa 2

  Sioe Nadolig gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a chast o gymeriadau a chyflwynwyr poblogaidd Cyw. Mae pawb ym Myd Cyw yn edrych ymlaen i ddathlu'r Nadolig! Maen nhw wrthi yn paratoi pan ddaw galwad gan Cyw i ddweud bod yna argyfwng! Tybed a ddaw Cyw adre ar gyfer y diwrnod mawr ac a oes digon o amser i Siôn Corn lenwi sled' Efallai gall Deian a Loli helpu'

 • None

  DRYCH: Fi, Rhyw ac Anabledd

  Cyfle arall i weld enillydd un o Wobrau Broadcast 2023. Mae Rhys Bowler yn torri'r tabw o siarad am ryw ac anabledd. Mae'n dechrau perthynas pellter hir newydd cyffrous, a jyglo cymhlethdodau ei gyflwr dirywiol Duchenne Muscular Dystrophy. Ac yn cwestiynu, oes 'na fwy i fywyd na jyst rhyw' Bydd Rhys yn ffeindio gwir gariad yn y diwedd'

 • None

  Darllediad Gwleidyddol gan Llafur Cymru

  Darllediad gwleidyddol gan Llafur Cymru.

 • None

  Darllediad Gwleidyddol gan Plaid Cymru

  Darllediad gwleidyddol gan Plaid Cymru.

 • None

  Deian a Loli ac Ysbryd y Nadolig

  Pennod arbennig am yr efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Mae hi'n Noswyl Nadolig ac wrth gyfarfod â sowldiwr bach o'r enw Arwen mae Deian a Loli'n dysgu bod 'na argyfwng - mae Ysbryd y Nadolig wedi diflannu a heb hwnnw fydd y Nadolig wedi ei ganslo! Rhaid helpu Arwen ddod o hyd i Ysbryd y Nadolig reit sydyn cyn i'r Nadolig ddod i ben am byth!

 • None

  Dim byd fel DIMBYD

  Mewn pennod arbennig o Dim Byd i ddathlu penblwydd S4C, mae'r Reservoir Gogs yn derbyn comisiwn i wneud rhaglen i'r sianel. Ond fel pob tro arall, tydi pethau ddim yn hawdd i'r criw.

 • Efaciwis

  Efaciwis

  Mae'r efaciwîs yn mynychu ysgol y pentref am y tro cyntaf, yn cael gwers ysgrifenedig, ond nid ar bapur, ond yn defnyddio sialc a llechi.

 • None

  Ein Hail Lais

  Jess Davies, Gav Murphy, Lily Beau, a Nick Yeo sy'n trafod eu perthynas â siarad Cymraeg fel ail iaith.

 • FFIT Cymru

  FFIT Cymru

  Beth ydi canlyniad dilyn cynllun iach FFIT Cymru' Mae 6 mis wedi mynd heibio ers i ni weld trawsnewidiad diwethaf Gafyn, Twm, Wendy, Ruth a Bethan. Mewn rhaglen arbennig ymunwch â'u ffrindiau, teuluoedd a Lisa Gwilym wrth i ni ddathlu moment fawr: canlyniad taith chwe mis colli pwysau yr Arweinwyr, gyda chefnogaeth barhaol y tri arbenigwr.

 • None

  Ffoadur Tim Pêl-droed Maesglas

  None

 • None

  Gareth! Dan y Lloer

  Mae Elin Fflur yn gwireddu breuddwyd o gyfweld Gareth yr Orangutan ar Sgwrs Dan y Lloer, ond mae gan Gareth syniad gwell ac mae'r ddau yn mynd am dro i'r stiwdio recordio i sgwennu cân am S4C.

 • Goro' Neud

  Goro' Neud

  None

 • Greenham

  Greenham

  Pennod 2. Ffilm ddogfen gyda archif o'r cyfnod a chyfweliadau newydd yn cael eu cyfuno i adrodd stori anghredadwy Comin Greenham. Byddwn ni'n ailfyw yr ymgyrch o ddwy ochr y ffens, a thrwy ddefnyddio cyfweliadau archif a newydd, byddwn ni'n gweld sut mae bywydau a theimladau y menywod wedi newid 40 mlynedd yn ddiweddarach. Mewn penodau yn dilyn storiau unigol y menywod, cawn glywed am eu haberth, eu brwydr, eu gobeithion a'u hofnau yng nganol y Rhyfel Oer, a hefyd am sut mae'r frwydr yn parhau h

 • Grid

  Grid

  Y Dylunydd Rhi Dancey sy'n trafod yr heriau i sicrhau byd ffasiwn cynaliadwy.

 • Grid - Cyfres 2

  Grid - Cyfres 2

  Cipolwg i fywyd Solwen, merch 17 oed a'i ffrindiau sy'n byw 'off-grid' mewn cymuned yn Sir Gâr.

 • Gwesty Aduniad

  Gwesty Aduniad

  Mae wynebau cyfarwydd yn dod i Gwesty Aduniad i gael Nadolig i'w chofio eleni. Mae'r canwr opera Wynne Evans yn gofyn i'r Gwesty am help wrth iddo chwilio am deulu gwaed rhywle yng Ngwlad Belg. Yr actores a pherfformwraig, Gillian Elisa, sydd yn diolch i rhywun arbennig am ei gymorth ar ol damwain difrifol, ac mae'r seren Broadway Mark Evans am aduno efo rhywun ddaru newid ei fywyd ugain mlynedd yn ol. Mae'r tenor Rhys Meirion yn dod a theuluoedd o'r Wcrain ynghyd yn y Gwesty ar gyfer y Nadol

 • Gwrach y Rhibyn - Cyfres 2

  Gwrach y Rhibyn - Cyfres 2

  Cyfres antur lle mae pedwar tîm yn ceisio cyrraedd lloches ddiogel cyn i'r haul fachlud a dianc rhag Gwrach y Rhibyn. Mae'r timau'n wynebu mwy o sialensiau heriol er mwyn cymryd cam yn nes at y lloches. Ond erbyn diwedd yr awr, bydd un o'r timau yn troi o bedwar i dri.

 • Hansh ar yr Hewl

  Hansh ar yr Hewl

  Garmon ab Ion sy'n arwain y gynulleidfa trwy gyfres o heriau sy'n seiliedig ar fformatau gemau sydd wedi eu gweld yn flaenorol ar fideos Hansh. Yn gymysgedd o wynebau cyfarwydd y sianel ac aelodau o'r gynulleidfa, bydd Garmon yn ceisio ateb y cwestiwn bytholwyrdd "Pwy sy'n well: Gogs neu Hwntws'" Bydd y cystadleuwyr yn mynd benben yn erbyn wynebau cyfarwydd y sianel mewn heriau poblogaidd e.e 'Cwis Trydanol', 'Be Sy' Yn Y Bocs' a 'Dwi erioed wedi'.

 • Heno Aur

  Heno Aur

  Rhaglen arbennig Nadolig o 'Heno Aur' gydag Angharad Mair a Siân Thomas. Eisteddwch nôl i chwerthin a rhyfeddu ar rai o straeon Nadolig y nawdegau cynnar.

 • Hoyw, Balch, Caru Rygbi

  Hoyw, Balch, Caru Rygbi

  Cipolwg gonest ac agored o'r sin rygbi hoyw yng Nghymru.

 • Hyd y Pwrs

  Hyd y Pwrs

  Iwan John, Aeron Pughe, Dion Davies, Rhodri Evan, Steffan Rhys Williams a'u gwestai arbennig Catrin Mara sy'n creu comedi penigamp yn rhaglen olaf Hyd y Pwrs!

 • None

  Hywel Gwynfryn yn 80

  Rhaglen arbennig i ddathlu cyfraniad unigryw Hywel Gwynfryn ar achlysur ei benblwydd yn 80 oed. Mae'r ¿Dyn ei Hun¿ wedi bod yn llais a wyneb y Gymru Gymraeg ers 1964, ac mae'n dal i godi gwên a chreu argraff bron I 60m yn ddiweddarach. Awn ar daith trwy hanes trysor cenedlaethol gan fynd dan groen bywyd sydd wedi bod yn baradocs o'r llon a'r lleddf, a rhyfeddu at ei agwedd bositif at bob dim ¿a deud y gwir yn onest¿¿..

 • Iaith ar Daith

  Iaith ar Daith

  Rhaglen uchafbwyntiau o gyfres 3 Iaith ar Daith.

 • Iaith ar Daith - Cyfres 1

  Iaith ar Daith - Cyfres 1

  Seleb-ddysgwyr yn paru fyny gyda llysgenhadwyr a selebs Cymraeg i ddysgu'r iaith - ar daith o amgylch Cymru!

 • Iaith ar Daith - Cyfres 2

  Iaith ar Daith - Cyfres 2

  Yn y rhaglen yma o Iaith ar Daith, ry ni'n edrych yn ôl ar daith iaith Steve Backshall, Rakie Ayola, James Hook, Chris Coleman, Kiri Pritchard-McLean a Joanna Scanlan a'u mentoriaid, wrth iddyn nhw deithio hyd a lled Cymru yn wynebu tasgau fydd yn eu herio wrth ddysgu Cymraeg.

 • It's My Shout

  It's My Shout

  Pan mae ei ffrind gorau, Gwil, yn cael ei ddympio, mae Otto'n addo dod o hyd i gariad newydd iddo, ond yn fuan iawn daw'n amlwg bod rhaid iddo benderfynu beth sydd bwysicaf ¿ hapusrwydd ei ffrind neu ei fodolaeth ei hun.

 • Itopia - Cyfres 1

  Itopia - Cyfres 1

  Drama 'sci-fi' llawn diregelwch. Mae ITOPIA wedi rhyddhau'r 'Z' ¿ dyfais cyfathrebu chwyldroadol. Mae Lwsi'n cael trafferth i ddod i arfer gyda'r 'Z' ac yn gofyn am help gan Zac. Mae Alys a Macs yn anghytuno ynglŷn â'r ffordd orau i ddelio â'r hyn welson nhw yn yr Uned Biotech.

 • None

  Jambori Cwpan y Byd

  Uchafbwyntiau o'r digwyddiad rhithiol gyda Owain, Leah, Jack a Lloyd yn diddannu gwesteion a miloedd o blant, gyda llond lle o ganu a rhannu cyfarchion. Ac hefyd gwestai arbennig, Dafydd Iwan yn canu 'Yma o Hyd'.

 • None

  Lleisiau Eraill: Aberteifi 2022

  Mae Lleisiau Eraill yn dychwelyd i Aberteifi - 80 o setiau byw gan rai o leisiau disglair y byd cerddoriaeth yng Nghymru, Iwerddon a thu hwnt. Mae'n ymwneud â'r cysylltiadau Celtaidd rhwng Aberteifi a Dingle - dwy dref fechan ar gyrion y gorllewin sy'n rhannu tirwedd, iaith ac ysbryd. Dyma uchafbwyntiau ecscliwsif o'r ¿yl, gyda pherfformiadau gan Gwenno, Sage Todz, Band Pres Llareggub, Aoife Ní Bhriain a Catrin Finch yn ogystal â Stella Donnelly. Huw Stephens sy'n cyflwyno.

 • None

  Llofruddiaeth Jack Armstrong

  Ers 1979 mae llofruddiaeth gyrrwr tasci o Gaerdydd wedi parhau'n ddirgelwch i dditectifs. Ond nawr gyda datblygiadau newydd ym myd DNA, mae Heddlu De Cymru yn benderyfnol o ddod o hyd i'r llofrudd.

 • Lwp ar Dap

  Lwp ar Dap

  None

 • Mabinogiogi - Cyfres 2

  Mabinogiogi - Cyfres 2

  Criw Stwnsh yn cyflwyno chwedlau Cymru mewn ffordd fodern, llawn hiwmor. Yr wythnos hon, eu fersiwn nhw o stori Trystan ac Esyllt. Digon o hwyl, chwerthin a cherddoriaeth!

 • None

  Marathon Eryri 2022

  Uchafbwyntiau Marathon Eryri 2022, Marathon lôn galetaf a mwyaf dramatig Prydain.

 • Mwy Na Daffs a Taffs

  Mwy Na Daffs a Taffs

  Cyfres hwyliog a phryfoclyd 6 phennod sy'n gweld sêr realiti ac 'influencers' y DU yn ymweld â Chymru. Sut ma' Cymru'n cael ei phortreadu i'r byd' Be 'da ni'n feddwl o'n delwedd ein hunain' Ydy'r hen ragfarnau, rhagdybiaethau, ystrydebau am ddelwedd Cymru yn dal i fodoli' Ydy o'r ots'

 • Nos Da Cyw

  Nos Da Cyw

  Cyfres o straeon bach cyn cysgu. Heddiw, Elin Fflur sy'n darllen Cyw a'r Lliwiau Coll.

 • Noson Gomedi: Dathlu 40

  Noson Gomedi: Dathlu 40

  Noson o ddathliad penblwydd S4C yn 40 yn fyw o'r Egin nos wener Tachwedd 4ydd. Mi fydd noson o adloniant gyda Emma Walford, Trystan Ellis-Morris a Maggi Noggi wrth y llyw gyda thair awr o gomedi rhwng 7-10yh. Yng nghwmni gwesteion arbenning, cerddorion a stand-yps. Bydd hefyd naws gomedi i'r raglenni ar y noson, gyda phennodau arbennig o Pobol y Cwm, O'r Diwedd, Dim Byd a Rownd a Rownd gyda sawl syrpeis. Ymunwch â ni yn y dathlu.

 • None

  O'r Diwedd

  Teyrnged ddychanol gan griw 'O'r Diwedd' i ddathlu pen-blwydd S4C yn 40. Mae 'Rhodri' ac 'Elinor' nôl ar soffa 'Pnawn Ma' i edrych nôl dros y blynyddoedd ers i S4C gael ei lawnsio. Mae'r cymeriadau 'O'r Diwedd' yn mynd a ni ar daith o'r 80au a'r 90au i'r cyfnod presennol, gan gymryd golwg unigryw ar bynciau llosg y degawdau, o Meibion Glyndwr a chwymp Wal Berlin, i eni'r we fydeang. Gyda Tudur Owen, Sian Harries a gwesteion megis Geraint Rhys Edwards, Mari Beard, Jâms Thomas a Huw Chiswell.

 • Pa Fath o Bobl ... 2021

  Pa Fath o Bobl ... 2021

  Annibyniaeth i Gymru - pwnc llosg, pwnc cymhleth, pwnc dwys. Pwnc ble mae ⅔ o'r wlad yn cynddeirio tu ôl i'w sgriniau. Pam bod hi'n teimlo fel bod pawb methu stopio siarad am annibyniaeth' Mae Garmon yn gafael yng nghyrn y tarw diarhebol a'n 'sgrifennu drama i weld sut 'da ni 'di cyrraedd y pwynt yma yn hanes Cymru..

 • Pa Fath o Bobl...

  Pa Fath o Bobl...

  Mae'n swyddogol - yn ôl arolwg annibynnol, pêl-droed nid rygbi yw camp fwya' poblogaidd Cymru. Garmon ab Ion sy'n edrych ar sut mae'r FAW wedi achub y blaen ar y WRU a dal dychymyg y genedl. Pa fath o berson sy'n dilyn rygbi yng Nghymru' Oes modd dilyn y ddwy gamp neu yw'r hollt yn rhy ddwfn' Bydd Garmon yn teithio'r wlad a holi cefnogwyr cyn cyflwyno eu sylwadau i'r WRU.

 • Paid Ti Meiddio Chwerthin

  Paid Ti Meiddio Chwerthin

  Cyfres newydd gyda Molly Palmer yn rhoi pedwar cystadleuydd o dan bwysau i beidio chwerthin! Yr wythnos hon mi fydd Dom James, Mared Parry, Mali Haf a Geraint Rhys Edwards yn cymryd rhan.

 • Paid Ti Meiddio Chwerthin - Cyfres 2

  Paid Ti Meiddio Chwerthin - Cyfres 2

  Ni gyd 'di bod 'na, y teimlad o ishe chwerthin pan chi ddim fod... Ie, mae Molly yn ei hôl! A tro yma, mae Cat Williams yn trio cracio myfyrwyr Prifysgol Abertawe!

 • Pawb a'i Farn

  Pawb a'i Farn

  Yn wythnos cyhoeddi ystadegau'r cyfrifiad am y Gymraeg fe fydd Pawb a'i Farn yn dod o Blas Heli ym Mhwllheli. Ymysg y pynciau fydd yn cael sylw'r gwleidyddion a phobl Pen Llyn , fe fydd dyfodol yr iaith a'r cymunedau Cymraeg.

 • Pen Petrol - Cyfres 2

  Pen Petrol - Cyfres 2

  Mae criw Unit Thirteen yn dathlu'r Nadolig wrth ail-adeiladu hen Volkswagen Golf racs yn ystod heatwave yn ganol yr haf. Pam' Peidiwch a poeni am y manylion, jyst yn laff dydi. Nadolig llawen.

 • None

  Plant y Sianel

  Beti George sy'n mynd ar daith emosiynol i ymweld â rhai o 'Blant y Sianel' - criw o bob cwr o Gymru sydd, fel S4C, yn dathlu eu penblwydd yn 40 eleni. Pan oedd S4C yn 10, 20 a 30 oed aeth Beti i'w holi am eu bywydau, eu teimladau a'u gobeithion. Sut blant oedd cenhedlaeth y sianel' Sut oedd bywyd yn eu trin a beth oedd eu breuddwydion ar gyfer y dyfodol' O Gaerdydd i'r Rhyl ac o Lanelli i Lundain, bydd Beti yn clywed y straeon oll a'u gobeithion wrth i ddegawd arall o'u bywydau ddirwyn i ben.

 • Pobl a'u Gerddi

  Pobl a'u Gerddi

  Aled Samuel sy'n ymweld â gerddi hyfryd ac yn cwrdd â'r bobl sydd wedi eu creu.

 • Pobol y Môr

  Pobol y Môr

  Mae rhyw atynfa i'r môr ym mhob un ohonom, ac yn y rhaglen hon, cawn ddilyn tri sydd â halen yn y gwaed Mici y pysgotwr, Stan y dyn cychod a Carole sy'n rhedeg Llwybr Arfordir Gogledd Ynys Môn.

 • Pobol y Penwythnos

  Pobol y Penwythnos

  Angharad a Caryl sy'n rhannu profiadau eu penwythnos perffaith. Boed waith neu bleser dyma ddiwrnod ym mywyd dwy sy'n byw am ddihangfa'r penwythnos.

 • None

  Queens Cwm Rag

  Mae Queens 'Cwm Rag' wedi gadael Llundain ac ar eu ffordd adref i Gymru ar ôl penderfynu dringo'r Wyddfa¿..mewn 'heels'!

 • None

  Ralio: Rali Cilwendeg

  Rhaglen llawn cyffro a hwyl wrth i rali nos chwedlonol 'Y Cilwendeg' dathlu 60 mlynedd. Mi fydd adroddiad llawn o'r rali gyda lluniau egsliwsif o 6 lleoliad gwahanol, wrth i 90 o geir mentro allan o Gastell Newydd Emlyn am ganol nos i ralio ar draws tair Sir -Ceredigion/Caerfyrddin/Sir Benfro. A'r cyfan yn cwpla gyda brecwast nôl yng nghlwb rygbi Castell Newydd Emlyn cyn coroni'r enillydd wrth iddi wawrio!

 • Richard Holt - Yr Academi Felys

  Richard Holt - Yr Academi Felys

  Am y tro olaf, mae'r pobyddion yn cystadlu am y brif wobr gyda 'theganau' retro yn yr Ystafell De!

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Mae hi'n Nos Galan ac mae'r paratoadau ar gyfer y ffair bron â'u cwblhau. Mae'n mynd i fod yn ddiwrnod prysur i Anest ac mae Dylan braidd yn bryderus gan mai fo fydd yn gyfrifol am gysylltu'n fyw gyda'r ysgol yn Iwerddon. Mae Ken a Kelvin wedi cael gorchymyn i ofalu am stondin gwerthu breichledau ac mae gan Mali sypreis mewn sach i Arthur a Jason. Mae hi'n argoeli i fod yn noson fawr.

 • Rownd a Rownd pwy ydy hi?

  Rownd a Rownd pwy ydy hi?

  Mae'r tafod yn dynn yn y boch wrth i Catrin Mara ddefnyddio ei sgiliau fel prifathrawes y gyfres i gadw trefn ar yr aelodau cast afreolus. Bydd gwynebau cyfarwydd a chyfredol yn ymddangos yn y ddau dîm wrth iddynt fynd ben wrth ben mewn cwis i brofi pwy sy'n gwybod fwyaf am Rownd a Rownd. Dyma sioe banel hwyliog lle cawn gyfle i hel atgofion o du ol i'r llen. Ar y diwedd bydd Catrin yn cyhoeddi'r enillwyr. Eu gwobr' Yr anrhydedd o fod yn arbenigwyr ardystedig ar un o ragleni fwyaf eiconig S4C.

 • Rygbi Indigo Prem

  Rygbi Indigo Prem

  Gêm Rygbi Indigo Prem rhwng Llanymddyfri v Caerdydd.

 • Rygbi Pawb Gweddarllediad 2022

  Rygbi Pawb Gweddarllediad 2022

  Gweddarllediad Rygbi Pawb gyda'r Gweilch yn erbyn Caerdydd.

 • None

  S4HANSH

  Eitem gan griw Hansh i ddathlu penblwydd S4C yn 40.

 • None

  Sianel Sianice

  Mae gan Shanice, un o gymeriadau poblogaidd 'Cymry Feiral', ei sioe ei hun! Anghofiwch Lorraine Kelly a Wendy Williams, mae 'na 'hostess with the mostest' newydd ar y sîn. Bydd eitemau di-ri yn y bennod arbennig hon i ddathlu 40 mlynedd o S4C. 'S4-Crush' lle bydd Shanice yn rhestru hunks y sianel ac 'Oi Oi Icons', i roi sylw i'r holl icons ar y sianel. Mi fydd hi hefyd yn darllen y tywydd ac yn ymweld â set yr eiconig Pobol y Cwm! Dewch i ddathlu 40 mlynedd 'proper lush' o uchafbwyntiau S4C!

 • None

  Teilwng Yw'r Oen

  Perfformiad o drefniant roc newydd y cerddor Mei Gwynedd o'r Messiah gan Handel a berfformwyd yn Theatr Donald Gordon yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. Yn canu gyda Cor Yr Eisteddfod a Cherddorfa Pops Cymru mae Rebecca Trehearn, Mirain Hâf a Daniel Lloyd, gyda Tom Rhys Harries yn llefaru a Jeff Howard yn arwain.

 • Tisho Fforc - Cyfres 1

  Tisho Fforc - Cyfres 1

  Dau desperate singletons yn chwilio am gariad, ond beth ¿ neu pwy ¿ fydd ar y fwydlen tro 'ma' Dishy Dewi a Saucy Shauna fydd yn gofyn am help Mared Parry i ddarganfod os ydyn nhw'n match, neu beidio.

 • Tisho Fforc - Cyfres 2

  Tisho Fforc - Cyfres 2

  Mae Callum yn edrych am ei sgrym nesaf, ond ai Rosie fydd yr un' Mared Parry fydd yn helpu'r ddau ffeindio cariad.

 • None

  Tudur Owen: Go Brin

  Mae'r byd a Chymru wedi newid am byth ac mae Tudur wedi bod yn ceisio gwneud synnwyr or cyfan. Ydi'r byd angen bod mwy diog' Fydd Lloegr byth yn wlad annibynnol' Dylia' plismyn iaith wisgo iwnifforms' Mae Tudur yn gofyn y cwestiynau yma a llawer mwy yn ei sioe stand yp newydd, wedi ei ffilmio o flaen gynulleidfa fyw yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli. Ond oes ganddo atebion' Go brin!

 • Un Bore Mercher - Cyfres 1

  Un Bore Mercher - Cyfres 1

  Drama yn serennu Eve Myles fel Faith - cyfreithwraig, mam a gwraig sy'n cael ei thynnu i mewn i ddirgelwch pan fo'i g¿r, Evan, yn diflannu.

 • Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr!

  Welsh Whisperer: Ni'n Teithio Nawr!

  Daw taith y Welsh Whisperer i ben ym mhentref Trawsfynydd lle fe fydd yna wers bysgota ar lyn Trawsfynydd yng nghwmni Marion Davies.

 • None

  Wyt Ti'n Iawn?

  Mae'r diwydiant amaethyddol ar cyfradd uchaf o hunanladdiad, mwy na' un proffesiwn arall. Yn 2018 roedd yna 83 o amaethwyr wedi diweddu eu bywydau yng Nghymru a Lloegr. Dyma brofiadau gr¿p o ffermwyr ifanc cafodd eu heffeithio gan salwch iechyd meddwl.

 • Y Byd yn ei Le

  Y Byd yn ei Le

  Cyfres wleidyddol gyda Catrin Haf Jones sy'n dadansoddi'r diweddara o'r byd gwleidyddol.

 • Y Ffair Aeaf

  Y Ffair Aeaf

  Ifan Jones Evans a Mari Lovgreen sy'n edrych nôl ar uchafbwyntiau Ffair Aeaf 2022. Y gorau o'r goreuon dros ddeuddydd o gystadlu o Faes y Sioe yn Llanelwedd.

 • Y Goleudy

  Y Goleudy

  Mae Efa yn symud i fyw gyda'i thad-cu I dref dawel Brynarfor. Mae'r Goleudy wedi tynnu ei sylw ac mae'n benderfynol o fynd yno

 • Y Gwyll - Cyfres 1

  Y Gwyll - Cyfres 1

  Pennod ddwbl o'r ddrama dditectif.

 • Y Gwyll - Cyfres 2

  Y Gwyll - Cyfres 2

  Drama dditectif arobryn wedi'i lleoli yn Aberystwyth gyda Richard Harrington, Mali Harries, Hannah Daniel ac Alex Harries yn y brif rannau.

 • Y Gêm gyda...

  Y Gêm gyda...

  Yn y rhaglen yma Owain Tudur Jones fydd yn holi y cyn bêl-droediwr rhyngwladol a'r sylwebydd Gwennan Harries. Mewn lleoliad hyfryd ar fferm y teulu bydd yn trafod ei hoffter o'r bêl gron ers yn ferch ifanc, yr heriau a'r uchelfannau.

 • None

  Yma o Hyd

  39 mlynedd ers ei chyfansoddi, mae Dafydd Iwan a'r gân Yma o Hyd wedi cyrraedd rhif 1 ag ar ei ffordd i Gwpan y Byd yn Qatar. Rhaglen ddogfen arbennig sydd wedi dilyn taith arbennig Dafydd a'r gân gyda chefnogwyr a chwaraewyr y tîm peldroed cenedlaethol ers y perfformiad cyntaf yn y gêm yn erbyn Awstria nol ar ddechrau'r flwyddyn. Cawn ddysgu am hanes y gân ynghyd a'r siwrne ma'i wedi bod arni dros yr 8 mis diwethaf wrth gyrraedd rhif 1 yn y siartiau.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?