S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rhyngwladol

Cylchlythyr

Mae mwy o raglenni S4C nag erioed o'r blaen ar gael i wylwyr ar draws y byd. Mae rhestr lawn o'r rhaglenni sydd ar gael nawr ar waelod y dudalen hon.

Os ydych chi'n dymuno derbyn gwybodaeth am gynnwys rhyngwladol S4C, gallwch danysgrifio i dderbyn e-bost achlysurol.

Os ydych chi'n hapus i dderbyn gwybodaeth gan S4C am ein cynnwys rhyngwladol, neu i ni ofyn eich barn am ein gwasanaethau, darparwch eich e-bost yn y blwch isod.

Rydym yn cydnabod bod angen cadw eich manylion personol yn ddiogel. Ni fyddwn yn anfon eich manylion at unrhyw un heb eich caniatâd ac mi fyddwn yn esbonio sut i ddad-danysgrifio bob tro y byddwn ni'n cysylltu â chi.

 • Ble rydych chi'n byw?

Enid a Lucy

Blwyddyn Newydd ac mae antur newydd ar y gweill i Enid a Lucy wrth i hanes y ddwy ffrind annisgwyl barhau yn yr ail gyfres o'r ddrama gomedi dywyll. Mae Eiry Thomas (The Pact, Un Bore Mercher) yn ôl fel Enid - yr athrawes biano barchus a Mabli Jên Eustace (Gwaith Cartref, Byw Celwydd) yn ôl fel ei chyn-gymydog, Lucy.

Ar gael nawr

 • Cacamwnci

  Cacamwnci

  Mae Cacamwnci yn ôl gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cymeriadau newydd sbon fel Clem Clocsio, Myrddin y Dewin a Vanessa drws nesa, a rhai o¿r ffefrynnau fel Plismon Preis, Siwpyrtaid a Mr Pwmps. Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin!

 • Caru Canu a Stori

  Caru Canu a Stori

  Sut mae hyena¿n swnio pan mae¿n chwerthin' Gewch chi glywed sut yn y stori arbennig yma!

 • Gwdihw

  Gwdihw

  Cyfres yng nghwmni Megan Llyn sy'n cwrdd â phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel.

 • Awyr Iach

  Awyr Iach

  Heddiw, bydd Meleri a chriw o ffrindiau yn cael hwyl yn Fferm Folly, awn ni am dro gyda Iestyn a¿i deulu lan Moel Famau, a bydd Huw yn cael antur gyda Seth ac Aron

 • Fferm Fach

  Fferm Fach

  Mae Mari angen gwybod beth yw blodfresych felly mae Hywel y ffermwr hudol yn mynd â hi i Fferm Fach lle mae e¿n tyfu¿r llysieuyn.

 • Caru Siopa

  Caru Siopa

  Mae¿r gyflwynwraig Lara Catrin yn Mhrifysgol Caerdydd ar gyfer y bennod olaf yn y gyfres. Mae wedi bachu dau ffrind a dau fyfyriwr ffasiwn a¿u herio i brynu a gwerthu dillad ail law. Wrth i James a Menna fynd ati gyda pheiriant gwnio yr un i roi eu stamp eu hunain ar y dillad, mae¿r ddau yn gwybod mai¿r un sy¿n gwerthu fwyaf fydd yn ennill nid yn unig eu harian eu hunain ond arian eu gwrthwynebydd hefyd.

 • Adre

  Adre

  Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres 'Adre'. Mae bob 'Adre' yn wahanol a'r cartref yn aml iawn yn adlewyrchu'r cymeriad sy'n byw yno. Yr wythnos hon byddwn yn ymweld â chartref yr ymladdwr cymysg proffesiynol, Brett Johns.

 • Gwesty Aduniad

  Gwesty Aduniad

  I'r rhai sy'n cerdded trwy ddrws Gwesty Aduniad, mae un peth yn sicr: mae bywyd ar fin newid am byth. Mae pob unigolyn sy'n dod i'r gwesty hwn am wireddu un amcan penodol: i gyfarfod rhywun o'u gorffennol. Daw teulu y canwr gwlad Dave Curtis ynghyd i ddathlu ei fywyd, tra bo Glenda am gyfarfod person arbennig helpodd hi ar ei thaith i golli pwysau.

 • Curadur

  Curadur

  Gwion Ap Iago; un hanner o Roughion, DJ a phennaeth label cerddoriaeth electronig Afanc sydd tu ôl i'r decs am y bennod hon o Curadur. Mae Gwion yn ein gwahodd i noson o berfformiadau byw arbennig iawn o gig 'Hanes Cerddoriaeth Ddawns Cymru' gyda Sachasom, DJ Esther, Llwybr Llaethog, Roughion (gyda Mali Haf) a System Sain Ty Gwydr.

 • Deian a Loli

  Deian a Loli

  Cyfres newydd am yr efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Y peth dwytha¿ ma¿r teulu¿n disgwyl wrth ymweld â Llyn Tegid ydi gweld criw newyddion yno¿n ffilmio, gyda rhywun yn honni eu bod wedi gweld anghenfil! Mae Loli¿n benderfynol o ddod o hyd iddo! Rhaid rhewi Mam ac aros yn amyneddgar i weld os gwnaiff y bwystfil â dannedd cyllyll ymddangos!

 • Caru Canu

  Caru Canu

  Gwenynen Fach Mae gan bob anifail ei sŵn arbennig ei hun. Dyma gân am rai ohonynt.

 • Codi Pac

  Codi Pac

  Geraint Hardy sy'n mynd â ni i lefydd gwahanol yng Nghymru i ddysgu am leoliadau o gwmpas y wlad.

 • Cefn Gwlad

  Cefn Gwlad

  Mari Lovgreen yn ymweld â theulu Ffarm y Fforch ar fynydd y Maerdy yn Nghwm Rhondda a nawr yn cadw Siop Ffarm y Cwm yn Treorci. 30 mlynedd yn ôl wedi symud i¿r ardal gyntaf bu¿r teulu yn destyn Cefn Gwlad ¿ tybed beth yw hanes Lynne a Lorne Jones a¿u 7 plentyn heddiw.

 • Ffermio

  Ffermio

  Rhaglen arbennig o Ffermio yn dilyn Teulu Shadog a'u blwyddyn ar y fferm.

 • Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Nia fydd yn cwrdd â¿r Parchedig John Gillibrand, un sy¿n benderfynol o redeg ras gorfforol ac ysbrydol.

 • Amser Maith Maith Yn Ôl

  Amser Maith Maith Yn Ôl

  Stori o Oes y Tuduriaid sydd gan Tadcu i Ceti heddiw yn 'Amser Maith Maith yn ôl'. Mae gan Meistres Bowen newyddion I'r gweision, mae 'na ddathlu yn mynd I fod ac felly yn ddiwrnod prysur i'r Gweision a'r Morwynion.

 • Jen a Jim a'r Cywiadur

  Jen a Jim a'r Cywiadur

  Cyfres addysgiadol ar gyfer plant meithrin yng nghwmni Jen a Jim.

 • 6 Gwlad Shane ac Ieuan

  6 Gwlad Shane ac Ieuan

  Cyn asgellwyr Cymru, Ieuan Evans a Shane Williams, sy'n mynd ar drip yn ol i brif ddinasoedd pencampwriaeth y Chwe Gwlad i hel atgofion a chael blas o'r dinasoedd o safbwynt y cefnogwyr. Yn y bennod hon, mae'r ddau yn mynd i Gaerdydd i hel atgofion a chyfarfod ag arwr i'r ddau, cyn teithio i Rufain i fentro'r strydoedd cul mewn car bach coch a gweld adfail trist.

 • Jen a Jim Pob Dim

  Jen a Jim Pob Dim

  Ers cyfarfod ffrind newydd sbon, Ystlum, mae Deryn wedi penderfynu ei bod hi hefyd eisiau bod yn ystlum yn cysgu yn y dydd ac yn chwarae yn y nos. Pwy arall fydd yn effro yn y nos i chwarae gyda hi'

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn yn ymweld â thy cyfoes ym Magor, oriel gelf sy hefyd yn gartref, a hen dy cyngor sydd wedi cael ei drawsnewid.

 • Jambori

  Jambori

  Helo, shw¿ mae' Sut wyt ti' Croeso mawr i gyfres newydd o Jamborî. Ymunwch â Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - gyda hwyaid yn dawnsio yn y bath, drws hudol yn y parc a chath yn coginio cacen. Hyn a lot mwy ar Jamborî!

 • Jerwsalem: Tir Sanctaidd

  Jerwsalem: Tir Sanctaidd

  Jason Mohammad sy'n archwilio hanes Mynydd y Deml, Jerwsalem - un o'r llefydd mwyaf sanctaidd ar wyneb y ddaear.

 • Heno

  Heno

  Heno, byddwn ni'n fyw o Bwllheli gyda chriw RSPB Cymru gan fod hi'n Fis Gwylio Adar yr Ysgol 2022.

 • Dolenni Cyw

  Dolenni Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl i'r plant lleiaf.

 • Anifeiliaid Bach y Byd

  Anifeiliaid Bach y Byd

  Dewch ar antur gyda ni i gwrdd ag anifeiliaid bach y byd. Yn y rhaglen hon cawn ddysgu mwy am Chwilen y Dom a'r Anaconda.

 • Blociau Rhif

  Blociau Rhif

  Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif.

 • Dolenni Cyw

  Dolenni Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl i'r plant lleiaf.

 • Bwystfil

  Bwystfil

  O gotiau cynnes i haenau o fraster trwchus, mae gan rhai bwystfilod ffyrdd ffantastig o oroesi yn rhai o¿r llefydd oeraf yn y byd! Rhowch y menig ymlaen wrth inni gwrdd â deg anifail sy¿n byw yn yr oerfel.

 • Awr Fawr

  Awr Fawr

  Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol.

 • Cymry ar Gynfas

  Cymry ar Gynfas

  Yn y rhaglen hon bydd yr artist Sarah Carvell yn cwrdd a'r gantores Margaret Williams er mwyn ceisio peintio portread ohoni.

 • Antur Natur Cyw

  Antur Natur Cyw

  Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl i'r plant lleiaf.

 • Fferm Ffactor Selebs

  Fferm Ffactor Selebs

  Mae Fferm Ffactor yma unwaith eto ac mae 'na dmau o selebs yn barod i gystadlu mewn tasgau amaethyddol. Yn y rhaglen gyntaf yma bydd dau dîm yn mynd ben-ben â'i gilydd. Capten y tîm cyntaf yw'r cyflwynydd Owain Williams a bydd yntau yn cesio cadw trefn ar ei gyd gyflwynydd Mari Lovgreen a chyn brif weinidog Cymru Carwyn Jones. Yn ymuno a'r cerddor Brychan Llyr yn yr ail dîm bydd y cyflwynydd Elinor Jones a'r canwr Lloyd Macey. Bydd enillwyr y rhaglen yma yn mynd ymlaen i'r rownd derfynol i frwyd

 • Bois y Pizza

  Bois y Pizza

  Cyfres yn dilyn dau ddyn o Lanelli ar daith drwy Ewrop yn gwerthu pitsa wrth iddynt anelu at bencampwriaeth pitsa yn yr Eidal.

 • Chwarter Call

  Chwarter Call

  Cyfres gomedi newydd sbon sydd ddim Chwarter Call! Ymuna a Cadi, Luke, Jed a Miriam am sgetsys gwirion, hwyl gwallgo a llond bol o chwerthin!

 • Ci Da

  Ci Da

  Cyfres am un o hoff anifeiliaid anwes teuluoedd Cymru, y ci! Gyda ffeithiau difyr a chyngor am ofalu am eich ffrind blewog.

 • Codi Pac

  Codi Pac

  Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a thref Llandudno sy'n serennu yr wythnos hon.

 • FFIT Cymru

  FFIT Cymru

  Mae 6 mis bellach wedi mynd ers i 5 Arweinydd FFIT Cymru 2021 gychwyn ar eu taith trawsnewid a byw bywyd iach. Ond, ydyn nhw wedi parhau i ddilyn y cynllun a chadw¿r pwysau i ffwrdd' Cawn weld yn y bennod arbennig yma.

 • 04 Wal Gwestai'r Byd

  04 Wal Gwestai'r Byd

  Golwg ar rai o westai mwyaf diddorol y byd, yng nghwmni Aled Samuel a'r cynllunydd Leah Hughes, gan edrych ar hanes, cynllun a phensaernïaeth yr adeiladau yn ogystal â'r 'waw' factor unigryw.

 • Cyw - Dysgu Gyda Cyw

  Cyw - Dysgu Gyda Cyw

  Rhaglenni addysgiadol ar gyfer y plant lleiaf.

 • Amser Maith Maith Yn Ôl

  Amser Maith Maith Yn Ôl

  Stori am Tomi a Gwen sy'n byw adeg Y Rhyfel Byd Cyntaf sydd gan Tadcu i Ceti heddiw. Mae mam Gwen a Tomi yn trefnu picnic fel syrpreis i'r ddau. Mae angen paratoi digon o fwyd ac mae pawb yn gobeithio am dywydd braf.

 • None

  None

  Fel un o brif gyflwynwyr newyddion y BBC, mae'r darlledwr Huw Edwards yn wyneb cyfarwydd i filiynau o bobol ac yn bâr saff o ddwylo yn ystod rhai o ddigwyddiadau hanesyddol mwya'r byd. Mewn rhaglen arbennig i S4C, dyma gyfle i ddod i adnabod y dyn y tu ôl i'r wyneb cyhoeddus wrth iddo ddathlu ei benblwydd yn 60 oed. Bydd y daith yn mynd â ni o'i gartre yn Llundain yn ôl i Gymru, gan alw yn rhai o'r llefydd sydd agosa' at ei galon. Golwg ar beth sydd wedi siapio ei fywyd a'i waith hyd yma.

 • Bwrdd i Dri

  Bwrdd i Dri

  Yn y gyfres newydd yma fe fydd 3 seleb yn paratoi pryd o fwyd 3 chwrs i'w fwynhau gyda'i gilydd. Ond - dydyn nhw ddim yn gwybod tan cyrraedd y bwrdd pa selebs fydd yn rhannu eu "bwrdd i dri". Y tro hwn, yn cymryd rhan fydd Mari Lovgreen, Aeron Pughe a Bethan Gwanas.

 • Enid a Lucy - Cyfres 2

  Enid a Lucy - Cyfres 2

  Mae Enid a Lucy, y gyfres ddrama llawn tensiwn a hiwmor tywyll yn ôl! Mae taith y ddwy ffrind yn parhau yn yr ail gyfres gydag Enid, Lucy a babi Archie bellach yn byw o dan yr un to.

 • Gareth!

  Gareth!

  Gareth yr Orangutan sy'n cyflwyno Gareth!, ei raglen deledu hir-ddisgwyliedig ble mae Gareth, ynghyd a'i fand, HMS Morris yn cyfarfod ac yn sgwrsio gyda rhai o wynebau amlycaf Cymru. Yn y rhaglen hon bydd Gareth yn cyfweld y gantores ac awdur, Non Parry ynghyd a'r actor a digrifwr, Iwan John.

 • None

  None

  Rhaglen arbennig yn olrhain hanes popeth o datws Caryl Bryn i Opera Gareth Glyn. Mae eleni yn nodi trigain mlynedd ers cyhoeddi nofel ysgytwol Caradog Prichard 'Un Nos Ola Leuad' . 30 mlynedd yn ddiweddarach cynhyrchwyd ffilm o'r nofel ac eleni gwelwn gyfansoddiad o opera newydd sbon wedi ei hysbrydoli gan waith gwreiddiol Caradog Prichard. Mewn rhaglen arbennig edrychwn ar weithiau eraill sydd yn deillio yn uniongyrchol neu wedi eu sbarduno gan y nofel arbennig hon.

 • Bois y Rhondda

  Bois y Rhondda

  Mae Bois y Rhondda yn ôl. Cawn gipolwg unigryw ar fywydau grŵp o ffrindiau sydd yn dod i delerau â chymhlethdodau cymdeithas fodern, a'r brwydrau sy¿n wynebu eu cenhedlaeth nhw ar adeg ansicr. Sut bydd deinameg y ffrindiau yn newid wrth i'r bechgyn symud ymlaen i'r cam nesaf' Sut fydd eu perthynas â¿u teuluoedd yn datblygu' Bydd llawer o chwerthin a dwli wrth i¿r camerau ddilyn y criw egnïol yn llywio¿u ffordd drwy fywyd. Y tro hwn mae¿r bois yn teithio¿n bell o¿r Rhondda!

 • Am Dro!

  Am Dro!

  Pedwar trysor cenedlaethol sy'n cystadlu er mwyn ennill mil o bunnau i'w hoff elusen. Y darlledwr chwaraeon Jason Mohammad sy'n ein tywys ar hyd y Taf ar siwrne ger ei gartre, bydd y ffarmwr Gareth Wyn Jones yn arwain pawb ar daith ddramatic uwchben tir y teulu, drwy'r Carneddau .Taith drwy'r goedwig o Nanhyfer i Drefdaeth yw paradwys Non Parry o'r grwp pop, Eden. Yna, Alex Humphreys, y cyflwynydd tywydd fydd yn gobeithio am haul o Laneurgain i Sychdyn er mwyn arddangos Sir Fflint ar ei orau!

 • Dathlu 'Da Dona

  Dathlu 'Da Dona

  Ymunwch â Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu.

 • None

  None

  Uchafbwyntiau cystadleuaeth 'Y Cymro Cryfa' o Barc y Gnoll Castell Nedd. Wrth wylio byddwn yn profi'r poen, yr emosiwn a'r gorfoledd pan fydd un dyn yn cael ei goroni 'Y Cymro Cryfa'.

 • Ahoi!

  Ahoi!

  Cyfres hwyliog ar gyfer plant meithrin yng nghwmni y môr-ladron Ben Dant a Cadi.

 • Cacamwnci

  Cacamwnci

  Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl iawn!

 • Jambori

  Jambori

  Helo, siwd mae' Sut wyt ti' Croeso mawr i'r Jamborî! Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio, robotiaid yn chwarae a ffrwythau yn symud, hyn a lot mwy ar Jamborî!

 • None

  None

  Cipolwg ar ymdrech Cymru i dorri amrywiaeth o recordiau byd swyddogol Guinness World Records ar gyfer Dydd G¿yl Dewi 2021.

 • None

  None

  Cyfeillion a chyd-berfformwyr yn talu teyrnged i ddawn a chyfraniad yr actor Mei Jones i fyd y ddrama ac adloniant yng Nghymru.

 • Jam

  Jam

  Mae Carwyn a Larry'n barod i fod yn dadau, ond maen nhw mewn picil¿ Neu jam, efallai' Maen nhw'n benderfynol o barhau â'u gyrfâu - boed hynny mewn Drag neu'r Gyfraith - a dechrau teulu. Tybed pam fod eu gweithiwr cymdeithasol ddim yn ffonio nôl'' Comedi newydd gan Alun Saunders sy'n ein hatgoffa i fod yn ffabiwlys wrth wynebu bob her.

 • Caru Canu a Stori

  Caru Canu a Stori

  Mae Alun Asyn yn teimlo¿n unig. Hoffai chwarae gyda¿i ffrindiau newydd, ond does neb yn deall ei iaith ¿hi-ho¿. Oes posib cyd-chwarae pan mae pawb yn siarad ieithoedd gwahanol'

 • None

  None

  Ymunwch â'r gantores a'r gyflwynwraig, Elin Llwyd, wrth iddi daflu golwg yn ôl ar rhai o'i hoff atgofion o gystadleuaeth Carol yr ¿yl ers 1999. Wrth i ni glywed carolau ysgolion ar draws Cymru a thu hwnt, cawn sgwrs ag ambell wyneb cyfarwydd a gystadlodd dros y blynyddoedd, sydd wedi mynd ati i ddilyn gyrfa yn y maes perfformio. Efallai bod ffasiwn a steil gwallt wedi newid ers diwedd y 90au, ond mae safon y canu wedi parhau i fod o safon uchel. Gwledd o garolau i'ch paratoi ar gyfer y Nadolig.

 • None

  None

  Dathlwch hud y Nadolig gydag Aled Jones a'i ffrindiau, gyda pherfformiadau gan Aled ei hun, Al Lewis, Lily Beau, a Carly Paoli. Mae No Good Boyo yn dod â'u tro arferol ar rai o ffefrynnau'r ¿yl, mae Glain Rhys wrth y piano, ac mae Siwan Henderson a Steffan Rhys Hughes yn dod â chyffyrddiad o hud y West End i bethau. Hefyd yn cynnwys Y Cledrau, Brigyn, a Band Pres Tongwynlais, gyda diweddglo i'w gofio gan Aled a chôr arbennig iawn.

 • None

  None

  Yn y bennod arbennig hon, mae Chris yn cydweithio gyda chymuned rhyngwladol Cymru i greu ryseitiau anarferol tanbaid. O'r Caribî i Ynysoedd y Philipinau, Syria a Japan - bydd cogyddion talentog o bedwar ban byd yn helpu Chris i weini'r bwyd i'r Cofis yn ei farchnad Nadoligaidd yng Nghaernarfon!

 • Asra

  Asra

  Plant o ysgolion cynradd Cymru sy'n cystadlu yn y gyfres hwyliog hon lle mae ennill sêr yn golygu ennill pwer.

 • None

  None

  Ffilm fer â cherddoriaeth wreiddiol gan Bardd Plant Cymru, Casi Wyn, ac animeiddio gan yr animeiddwraig Efa Blosse-Mason.

 • None

  None

  Mae hi'n ddiwrnod pen-blwydd Cyw ac mae Tref a Tryst wedi trefnu parti - parti cerddorfa. Gyda help Radli Miggins, maen nhw wedi gwahodd rhai o ffrindiau Cyw i'r parti - Huw, Elin, Ben Dant, Dona Direidi, Deian, Loli a'r anifileiaid. Dim ond un gwahoddiad parti sydd ar ôl i'w ddosbarthu - gwahoddiad Cyw! Ond mae 'na broblem, 'does neb yn gwybod lle mae Cyw' Tybed a ddown nhw o hyd iddi'

 • 'Run Sbit

  'Run Sbit

  Cyfres gomedi ddychanol mewn fformat cyfres bry ar y wal.

 • Caru Canu

  Caru Canu

  Cân draddodiadol yn dymuno Nadolig Llawen, a Blwyddyn Newydd Dda i bawb!

 • Heno Aur

  Heno Aur

  Rhaglen arbennig Nadolig o 'Heno Aur' gydag Angharad Mair a Siân Thomas. Eisteddwch nôl i chwerthin a rhyfeddu ar rai o straeon Nadolig y nawdegau cynnar.

 • Adre

  Adre

  Mewn rhaglen arbennig Nadoligaidd, Nia Parry sy¿n cael y pleser o fusnesa yn nhai tri o bobl sy¿n mynd dros ben llestri wrth addurno ar gyfer yr wyl.

 • Iaith ar Daith

  Iaith ar Daith

  Yn y rhaglen yma o Iaith ar Daith, ry ni'n edrych yn ôl ar daith iaith Steve Backshall, Rakie Ayola, James Hook, Chris Coleman, Kiri Pritchard-McLean a Joanna Scanlan a'u mentoriaid, wrth iddyn nhw deithio hyd a lled Cymru yn wynebu tasgau fydd yn eu herio wrth ddysgu Cymraeg.

 • Lwp ar Dâp

  Lwp ar Dâp

  None

 • Limbo

  Limbo

  None

 • Pa Fath o Bobl ... 2021

  Pa Fath o Bobl ... 2021

  None

 • None

  None

  Ugain mlynedd ers digwyddiadau dychrynllyd 9/11, cyfle i glywed atgofion newyddiaduron, ymatebwyr cyntaf, a phobl o Efrog Newydd oedd yn agos i safle'r dinistr yng Nghanolfan Fasnach y Byd. Bydd y Rhyfel yn Erbyn Terfysgaeth yn cael sylw, a chlywn bersbectif o Brydain, America, Irac, a hyd yn oed gan rywun oedd tu mewn i garchar diogelwch uchel. O ystyried yr argyfwng presennol sy'n datblygu yn Affganistan erbyn hyn, edrychwn ar legasi 9/11 a'r rhyfel yn enw diogelwch America a'r Gorllewin.

 • None

  None

  Faint o'n gwastraff plastig sy'n llygru môr yr Artig' Aeth Mari Huws yno i weld drosti'i hun.

 • Beirdd/Beats

  Beirdd/Beats

  Fideos o gerddi gan feirdd Cymru.

 • None

  None

  Noson o focsio yn fyw o Ganolfan LC2, Abertawe. Bydd Gavin Gwynne o Abertawe yn amddiffyn Pencampwriaeth Pwysau Ysgafn y Gymanwlad yn erbyn Jack O'Keefe o Birmingham ym mhrif ornest y noson. Bydd y paffiwr pwysau plu o Bort Talbot, Joshua John, hefyd yn herio'r Sbaenwr, Farlin Condori, tra bydd sawl bocsiwr talentog o Gymru, gan gynnwys Morgan Jones a Kristian Touze, yn dychwelyd i'r sgwâr yn ogystal.

 • None

  None

  Mewn rhaglen arbennig dilynwn taith Carys Eleri o gwmpas Cymru wrth iddi edrych yn ôl ar ein hen arferion Calan Gaeaf Cymreig ac yna gofyn, a ydyn ni wedi colli ein cysylltiad gyda gwir ystyr y dathliad pwysig hwn'

 • Cegin Bryn

  Cegin Bryn

  Y cogydd Bryn Williams sy'n ymweld â cheginau a chynhyrchwyr bwyd ar hyd a lled Cymru gan gynnig cymorth a chefnogaeth i unigolion brwd.

 • Chwedloni: Grav

  Chwedloni: Grav

  Cyfres Chwedloni wedi ei seilio ar hanesion y seren rygbi Grav a fydde wedi bod yn 70 ym Medi.

 • Codi Hwyl America

  Codi Hwyl America

  Ym mhennod ola'r gyfres wrth i Dilwyn a John ddirwyn tuag at ddiwedd eu taith, maent yn ymweld â Wales yn nhalaith Wisconsin. O faneri'r ddraig goch i enwau strydoedd, maent yn rhyfeddu at yr holl arwyddion adawodd y sefydlwyr o Gymru ym mhob man. Caiff Dilwyn ei urddo i frawdoliaeth enwog beicwyr Harley Davidson yn nhref Milwaukee gerllaw, tra bod John yn darganfod mai Cymry o Fôn, ac nid Almaenwyr ddechreuodd fragu yn y ddinas enwog a gaiff ei galw'n brifddinas fragu'r byd. Daw'n amser wedyn i

 • Craith - Cyfres 3

  Craith - Cyfres 3

  Mae Cadi a Vaughan yn cyfweld a Piotr, dyn o wlad Pwyl sydd yn gweithio yn yr hen ysbyty ond nid oes ganddo lawer o wybodaeth. Mae¿r chwiorydd yn ffarwelio efo¿r tŷ ar yr ynys.

 • Craith- Cyfres 2

  Craith- Cyfres 2

  Mae Cadi a Vaughan yn llwyddo atal Mia, Lee a Connor ond nid oes unrhyw fuddugoliaeth ar gael fan hyn.

 • Craith-Cyfres 1

  Craith-Cyfres 1

  Drama dditectif ddwys llawn dirgelwch a thensiwn.

 • None

  None

  Rhaglen yn dilyn taith Sioned Halpin wrth iddi baratoi at gystadleuaeth y 'Cymraes Cryfa'. Cyfle i'r gwylwyr i ddod i adnabod Sioned a dysgu sut mae codi pwysau wedi trawsnewid ei bywyd a bod yn gymorth iddi tra'n dygymod â chyfnod anodd yn ei bywyd.

 • Cymry ar Gynfas

  Cymry ar Gynfas

  Yn y rhaglen hon bydd yr artist aml-gyfrwng Wil Rowlands yn mynd ati i geisio peintio portread o Dafydd Iwan.

 • Cynefin

  Cynefin

  Bydd Heledd Cynwal yn cychwyn ei hymweliad i Gaerdydd drwy fynd ar drip cwch i Ynys Echni, yna'n dod i'r lan yn y Bae gan ddarganfod mwy am enwau Cymraeg y ddinas yn ogystal a chael cip olwg tu ol i'r llenni yn adeilad eiconig y Senedd. Bydd Iestyn Jones yn adrodd hanes rhyfeddol Capten Scott, a Sion Tomos Owen ar un o strydoedd enwocaf y ddinas, Stryd Womanby.

 • None

  None

  Breuddwyd Dylan yw croesi draw i Ynys Enlli, er y rhwystrau corfforol sydd ganddo. Mae Titw ei ofalwr yn benderfynol o¿i helpu i oresgyn y Dystonia sy¿n caethiwo ei gorff er mwyn cyrraedd ¿Pen Draw¿r Byd.¿ Yn kick boxio a rhedeg marathons cyn hyn mae Dylan yn barod at yr her a¿r boen. Ni wnaiff Titw ildio chwaith.

 • None

  None

  Tri deg mlynedd ar ôl terfysgoedd brawychus a threisgar ar strydoedd Trelái yng Nghaerdydd, mae Jason Mohammad yn dychwelyd i'r stâd lle gafodd ei fagu i ddarganfod pam ddigwyddodd y terfysg a sut mae'r cyfnod yn dal i effeithio ar bobl yr ardal heddiw. Dechreuodd y trwbwl yn ystod haf 1991, yn dilyn ffrae fach tu allan i siop leol. Yn sydyn, roedd torf o 500 a heddlu terfysg ar strydoedd Cymru am y tro cynta'. Mae Jason Mohammad yn ail-fyw'r profiad ac yn siarad gyda phobl oedd yna ar y pryd.

 • Dan Do

  Dan Do

  Aled Samuel a Mandy Watkins sy'n mynd â ni ar hyd a lled Cymru i ymweld â gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn yn ymweld â Ann a Gareth, sydd wedi cyfuno yr hen a'r newydd yn eu ty Sioraidd yn Aberaeron.

 • None

  None

  Jess Davies, Gav Murphy, Lily Beau, a Nick Yeo sy'n trafod eu perthynas â siarad Cymraeg fel ail iaith.

 • Eisteddfod AmGen: Cwt Cerdd

  Eisteddfod AmGen: Cwt Cerdd

  Cyfres 4 rhaglen a recordiwyd fel rhan o arlwy Eisteddfod AmGen 2021. Ymunwch â Huw Foulkes a'i westeion am sesiynau hwyliog yn hel atgofion a thrafod hoff ganeuon. Awn i fwy o ddyfnder cerddorol ac hanesyddol rhai o'r darnau, a chawn berfformiadau o hoff ddarnau'r cyfranwyr. Bydd pob rhaglen yn canolbwyntio ar genres gwahanol a'r tro hwn yn y rhaglen olaf, roc a phop sy'n cael sylw Huw Foulkes a'i westeion, Lewys Meredydd, Delwyn Sion, Tara Bethan, Casi Wyn a Lleden.

 • Esyllt Ethni Jones yn Cyflwyno...

  Esyllt Ethni Jones yn Cyflwyno...

  Yn y bennod yma bydd Esyllt Ethni Jones yn ein tywys o gwmpas tref y Rhyl. Be fydd yn dwyn ei sylw hi tybed'

 • Fferm Ffactor: Selebs

  Fferm Ffactor: Selebs

  Cyfres dair rhan lle mae selebs yn cystadlu mewn tasgau amaethyddol.

 • Ffilmiau It's My Shout

  Ffilmiau It's My Shout

  Ar ôl marwolaeth sydyn ei mam, mae Fflur yn mynd i'r afael â'i galar, a geraniwm sydd wedi ymgymryd ag ymgorfforiad ei mam. Wrth i amser symud ymlaen mae'n amlwg ei bod hi a'r planhigyn ar goll yn y byd. A all gladdu ei thristwch a dysgu byw eto'

 • None

  None

  Yn y rhaglen gyffrous, fentrus hon, ry' ni'n mynd i anfon rhywun ar wyliau am ddim - ond mae 'na amod. Bydd dau berson yn ymuno â nhw o'u cysylltiadau ffôn neu gyfryngau cymdeithasol. Dychmygwch fynd ar wyliau gyda'ch mamgu, eich cymydog, neu hyd yn oed eich cyn-gariad. Mae cyfuniadau'r annisgwyl yn ddiddiwedd!

 • Garddio a Mwy

  Garddio a Mwy

  Blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni , Meinir Gwilym, Sioned Edwards ac Iwan Edwards. Yn y rhaglen olaf yn y gyfres ma Iwan cynaeafu'r cynnyrch o'r ty poeth tra bod Sioned yn casglu hadau i'w defnyddio yn yr ardd flodau'r flwyddyn nesa a Meinir yn datgelu enillwyr cystadleuaeth fawr 'Gardd Orau' Garddio a Mwy 2021.

 • Garejis: Dan y Bonet

  Garejis: Dan y Bonet

  Mae cwmni Gwili Jones yn arddangos yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, mae cwmni BV Rees yn dathlu penblwydd yn 70oed ac mae Melvyn a Meirion Evans yn cael cyfle i gystadlu yn erbyn ei gilydd yn Rali'r Down, Gogledd Iwerddon.

 • Gareth Jones: Nofio Adre

  Gareth Jones: Nofio Adre

  I ddathlu ei ben-blwydd yn 60 oed mae Gareth 'Gaz Top' Jones am nofio 60km o'r de i ogledd Cymru ar draws llynnoedd, afonydd, a chronfeydd d¿r. Dros dair wythnos bydd Gareth yn nofio mwy nag y mae erioed wedi ei wneud o'r blaen. Yn ystod wsos olaf y sialens bydd y nofiwr gwyllt Caris Bowen yn cefnogi Gareth wrth iddo deithio ar draws y gogledd cyn gorffen ei sialens drwy nofio lawr yr afon Conwy. Ond ar ôl tair wythnos nofio fydd ganddo ddigon o egni i lwyddo'

 • None

  None

  None

 • Heno Aur

  Heno Aur

  Cyfres gydag Angharad Mair a Siân Thomas yn dathlu 30 mlynedd o raglen Heno. Eisteddwch nol i chwerthin a rhyfeddu ar rai o straeon mawr y 90au, o bremiere Jurassic Park yng Nghaerfyrddin a chwmniau o Siapan yn dod i Gymru, i argyfwng Aids y cyfnod a sgwrs arbennig gyda Jonathan Davies; bydd y ddwy hefyd yn sgwrsio gyda gwesteion o'r newydd.

 • Hoyw, Balch, Caru Rygbi

  Hoyw, Balch, Caru Rygbi

  Cipolwg gonest ac agored o'r sin rygbi hoyw yng Nghymru.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?