S4C

Cynnwys

Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
07:00 Pingu - Pingu'n Gwneud Sblash

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options
07:05 Octonots - Yr Octonots a'r Pysgodyn Haul

Pan fydd Pysgodyn Haul enfawr yn mynd yn sownd yn un o'r cychod Tanddwr, mae'n rhaid i Pegwn a Harri dynnu'r pysgodyn mawr allan o'r cwch.

Content options
07:15 Cân yr Octonots - Yr Octonots a'r Pysgodyn Haul

Cân fer gan griw'r Octonots.

Content options
07:20 Digbi Draig - Brawd bach Conyn

Mae Betsi yn meddwl ei bod wedi rhoi swyn ar Conyn a'i wneud yn gawr. Mae Digbi a Cochyn yn egluro wrthi eu bod newydd ei weld a hynny fel 'Conyn maint iawn'.

Content options
07:30 Gwdihw

Mae'r milfeddyg yn edrych ar y marmoset a chawn gwrdd â Pero'r ci a moch bach Fferm Dihewyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Twt - Tw Tw Twt

Mae Twt yn cynnig cyfeirio traffig yr harbwr i'r Harbwr Feistr, ond cyn hir mae'n draed moch a phawb yn symud i'r cyfeiriad anghywir. Tybed all Tanwen ei helpu i gael trefn ar bethau?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Y Dywysoges Fach - Dwi isio ffa pob

Mae'r Dywysoges Fach yn hoff iawn o ffa pob.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 DipDap - Diferu

Mae Dipdap yn trio stopio pethau rhag diferu dwr ond mae'r Llinell yn gwneud ei fywyd yn anodd.

Content options
08:15 Syrcas Deithiol Dewi - Y Diabolo Diflanedig

Mae Bobo eisiau chwarae gyda diabolo Li a Ling.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Pen Tylluan yn Troi'r

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae pen Tylluan yn troi'r holl ffordd rownd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Peppa - Cyfrifiadur Taid Mochyn

Mae Mami Mochyn yn rhoi ei hen gyfrifiadur i Nain a Taid Mochyn. A fyddan nhw'n gwybod sut i'w ddefnyddio tybed?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Tawelwch Tangnefeddus

Mae'r Frenhines angen tawelwch, ond wrth geisio cadw pawb arall yn ddistaw mae Meic yn gweiddi ac yn gwneud swn mawr. Rhaid iddo sylweddoli mai'r ffordd i gael tawelwch ydi trwy fod yn dawel eich hun!

Content options

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
09:00 Falmai'r Fuwch - Y Planhigyn Dirgel

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:05 Hafod Haul

Mae'r anifeiliaid yn creu hafoc yn y gegin ac yn poeni y byddant yn cael stwr am dorri tebot Heti.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Tomos a'i Ffrindiau - Boncyffion Bywiog

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Abadas - Map

Mae antur gyffrous arall yn disgwyl un o'r Abadas heddiw. Hari gaiff ei ddewis i chwilio am air newydd Ben, 'map'. Mae ei antur yn mynd ag e i gefn gwlad. Tybed a ddaw o hyd i'r map yno?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isio mynd i'r gwely

Nid yw'r Dywysoges Fach eisiau mynd i gysgu pan mae pawb arall ar ddihun.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:55 Y Teulu Mawr - Drama Fawr

Cyfres gartwn i blant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Bing - Hwylnos

Mae Coco yn aros dros nos yng nghartre' Bing am y tro cyntaf ac mae hi wedi dod â'i chasgliad o Lygod Enfys gyda hi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Enwog o Fri, Ardal Ni! - Y Ferch o Sgêr

Yn y rhaglen hon, ymunwn â disgyblion Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sgêr ger Pen-y-bont ar Ogwr, wrth iddynt bortreadu stori serch a thrist Thomas Evans y telynor ac Elisabeth Williams, Y Ferch o'r Sgêr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Bobi Jac - Yn Neidio

Mae Bobi Jac yn mwynhau antur yn y gofod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Cei Bach - Mari'n Helpu Pawb

Mae Mari bob amser yn barod i gynnig help llaw i bawb er mwyn iddyn nhw gael gorffwys. Ond un diwrnod, mae Mari'n dysgu ei bod hi weithiau'n well dweud "na" na cheisio gwneud gormod a gadael pawb i lawr yn y diwedd - gan gynnwys hi ei hun.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
11:00 Pingu - Pingu a'r Paent

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options
11:05 Octonots - Yr Octonots a'r Siarc Rhesog

Pan fydd siarc rhesog yn llyncu camera sydd gan Ceri y crwban môr, ac yna yn bygwth Ceri ei hun, mae'n rhaid i Ira a'r Octonots ddod i'w hachub.

Content options
11:15 Cân yr Octonots - Yr Octonots a'r Siarc Rhesog

Cân fer gan griw'r Octonots.

Content options
11:20 Digbi Draig - Craig y ddraig

Mae Digbi yn dangos map o Pen y Grib i Betsi a Cochyn ac yn esbonio wrthynt bod rhaid iddynt gyrraedd yno erbyn machlud haul er mwyn cael syrpreis gwerth chweil.

Content options
11:30 Gwdihw

Bydd Ffred yn dangos ei gwningen a bydd Owain Siôn yn dangos hebogiaid i ni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Twt - Twt ar Olwynion

Mae Cen Twyn wedi creu cerbyd newydd sbon ar olwynion. Cyn pen dim, mae Twt yn cael gwireddu un o'i freuddwydion gan ddod allan o'r dwr a throi'n gerbyd y tir!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Y Dywysoges Fach - Dwi isio chwarae pêl-droed

Mae'r Dywysoges Fach yn dysgu pam na ddylai hi chwarae pêl-droed yn y ty.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 DipDap - Ysgol

Mae'r Llinell yn tynnu llun o ysgolion ac mae Dipdap yn ceisio eu defnyddio i gyrraedd afal. Ond mae'n cael ychydig o drafferth!

Content options
12:15 Syrcas Deithiol Dewi - Drama Banana

Mae rhywun llwglyd iawn yn dwyn tartenni banana Heulwen. Ond pwy ydy'r lleidr?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:25 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Ystlum yn Hongian Ben

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Ystlum yn hongian ben i waered

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Peppa - Llion Llwynog

Mae Peppa a'i ffrindiau'n chwarae cuddio, ond Llion Llwynog yw'r gorau am chwarae'r gêm hon, diolch i'w synnwyr arogli gwych.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Swn Dychrynllyd

Mae swn dychrynllyd i'w glywed ac mae Meic y Marchog dewr yn mynd i geisio darganfod beth ydy o, gan adael Sblash yn unig ac yn ofnus. Ond pan fydd ar ei ben ei hun mae hyd yn oed Meic yn ofnus nes iddo ddod o hyd i'r ateb cerddorol i ddirgelwch y swn!

Content options

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Bydd Malcolm Allen yn y stiwdio'n edrych ymlaen at gêm Gweriniaeth Iwerddon v Cymru a byddwn ni hefyd yn dymuno pen-blwydd hapus iddo'n 50 oed! Bydd Alun Williams yn Abergwaun yn llongyfarch un o gaffis y dref ar ennill gwobr Ewropeaidd fawreddog, a bydd ein camerâu'n darlledu'n fyw o Dywyn wrth i'r gyfrol 'O! Mam Bach' gael ei lansio'n barod ar gyfer Sul y Mamau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Cefn Gwlad - Ken a Lisa Markham

Dai Jones, Llanilar yn ymweld â Ken a Lisa Markham a'r teulu, ar eu fferm yn ardal hyfryd Llanfihangel y Pennant, yn Sir Feirionnydd. Mae hi'n fis Ebrill braf ac mae'r wyna yn ei anterth, a'r teulu i gyd yn brysur.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Prynhawn Da

Bydd Huw Ffash yn ein cyflwyno ni i ffasiwn ddiweddara'r stryd fawr a bydd Dr Ann yn trafod pynciau meddygol y dydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cymoedd Roy Noble

Cwm ola'r gyfres yw Dyffryn Tywi sydd yn gartref i lyn anferth Llyn Brianne ac sy'n cyfleu dwr i Abertawe a'r cyffiniau. Y ffermwr Aled Edwards a'i wraig Eleri sy'n tywys Roy o amgylch eu fferm lle maen nhw'n magu gwartheg Limousin. Yna, Prif Fachgen Coleg Llanymddyfri, Huw Richards Price, sy'n croesawu Roy i'r coleg hanesyddol i glywed ychydig am ei fusnes gwefan unigryw. Jim Griffiths sydd yn treulio misoedd ar y tro yn teithio'r byd ar gefn ei feic modur yw'r alwad nesaf cyn i Roy gwrdd â'i hen ffrind, y ddarlledwraig Sara Edwards, sydd erbyn hyn yn Arglwydd Raglaw Sir Ddyfed.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:30 Natur Gudd Cymru - Dyfrgwn

Y tro hwn bydd Iolo Williams yn gwylio dyfrgwn yn gwledda ar lyffantod ac yn dysgu eu rhai bach i hela yng Nghorris, Llwyngwril, Llandeilo a Chastell Newydd Emlyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Peppa, Y Teulu Mawr, Octonots, Guto Gwningen, Gwdihw.

Content options
16:00 Peppa - Y Ffynnon Ddymuniadau

Mae Nain Mochyn yn hoff iawn o'r corachod plastig a'r ffynnon ddymuniadau sydd yn yr ardd, ond mae Taid Mochyn eisiau cael gwared â phob un ohonynt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:05 Y Teulu Mawr - Chwyrligwgan

Cyfres gartwn i blant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Octonots - Yr Octonots a'r Selacanth

Wrth nofio mewn ogof dywyll, ddychrynllyd, daw'r Octonots ar draws ffosil o bysgodyn grymus o'r oes o'r blaen - ond tybed ai ffosil yn unig sydd yno?

Content options
16:35 Guto Gwningen - Hanes yr Ardd Agored

Mae Mr Puw'n gadael ei fferm am y diwrnod, gan roi cyfle gwych i Guto ddwyn bwydydd o'i ardd. Ond nid Mr Puw ydy'r unig un all wneud bywyd yn anodd a pheryglus i Guto a'i chwaer fach, Nel Gynffon-wen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Gwdihw

Mae yna fochdew, gwartheg, cwningen ciwt, cranc a hwyaid ar y rhaglen heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Chwarter Call

Ymunwch â Mari, Tudur, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi Chwarter Call. Digonedd o hwyl a chwerthin gyda InstaGraham ac InstaGrace, Wgl ag Ogl, a chriw Yr Unig Ffordd Yw.

Content options
17:15 Crwbanod Ninja - Dydd Y Farn: Rhan 1

Wrth i'r Crwbanod ymosod ar bencadlys y TCRI , maent yn cychwyn ar eu brwydr galetaf hyd yn hyn. Y rhan gyntaf o ddwy.

Content options
17:35 Pat a Stan - Hunllef Stan

Hwyl i blant meithrin gyda Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

Content options
17:40 Rygbi Pawb

Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf a'r datblygiadau o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru.

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

A wnaiff y lluniau o gleisiau Ed wneud i'r pentrefwyr newid eu barn am Sioned? Caiff Ffion peth newyddion da o'r diwedd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Ward Plant

Pendics, sepsis a ffit - tri chyflwr tra gwahanol ar y Ward Plant yn rhaglen ola'r gyfres.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Byddwn ni'n darlledu'n fyw o seremoni 'Gwobrau Dewi Sant'; cawn gyhoeddi pwy sydd wedi ennill hamper Sul y Mamau a chwrdd â sawl Mam sy'n haeddu syrpreis fach!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Mae gan Megan syrpreis i Mr Lloyd sydd yn codi ei galon ond un hefyd mae'n mynnu talu amdano ei hun. Yn dilyn noson fawr Llio neithiwr, mae ganddi hi a Iolo waith trafod y bore 'ma. Ond a fydd gobeithion un yn fwy na'r llall? Nid dyma'r unig beth sy'n poeni Llio heddiw wrth i'w diwrnod fynd o ddrwg i waeth yn ei gwaith. Yn y Salon, caiff Jac a Lowri wybod beth yw ateb Philip i'r prysurdeb yn absenoldeb Dani. Ond nid oes unrhyw un eisiau'r cyfrifoldeb o ddweud wrth Dani beth sy'n mynd ymlaen tra ei bod hi'n dioddef.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Ydy Garry yn peryglu ei briodas drwy lanhau arian budur drwy'r Deri? Mae Hannah yn cael newyddion drwg o Awstralia.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Celwydd Noeth

Y gyflwynwraig Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu at gipio'r jacpot o £10,000. Yn mynd am yr arian yr wythnos yma mae'r gwr a gwraig, Huw a Lois o Y Ffôr, ger Pwllheli.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Pobol y Rhondda

Siôn Tomos Owen o Dreorci sy'n teithio trwy Gwm Rhondda gyda'i frwsh a'i baent i greu cyfres o luniau trawiadol o'r cwm, gan gychwyn ym Mharc Treftadaeth y Rhondda. Ond bydd hefyd yn wynebu her bersonol fawr, wrth iddo fentro cael tatw i ddathlu pen-blwydd ei ferch Eira, yn un oed. Ar ôl hynny bydd yn sgwrsio â Rhian Jones, Doctor Dolittle Treherbert, ac yn ymuno ag Owain Harris a Claire Hingott i berfformio gyda'r DB Big Band.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Castell Howell - Y Teulu

Cyfres yn edrych ar waith y cwmni dosbarthu bwyd Castell Howell.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:30 Anita

Mae Anita yn trefnu trip i'r theatr ond mae 'na broblem gyda bws mini Bodlondeb. Mae Anita a Jools yn trefnu digwyddiad i godi arian i'w drwsio ond ynghanol yr holl drefnu mae brawd Dei Dymp yn cyrraedd Moelfre ar ôl byw yng Nghanada am 20 mlynedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Straeon y Ffin

Yr actor a'r cerddor Gareth Potter sy'n teithio ar hyd y ffin rhwng Cymru a Lloegr yn darganfod hanesion a phobl ddiddorol, ac yn holi a oes gan ardaloedd ar y Gororau eu hunaniaeth eu hunain. Yn ail raglen y gyfres, cawn deithio dros draphont y Waun yng nghwmni Gareth a'r awdur lleol Aled Lewis Evans, a chael ychydig o hanes Castell y Waun. Byddwn hefyd yn mynd draw i 'dref Gymreiciaf Lloegr', ac yn cynnal arolwg byrfyfyr ar y stryd yno yng Nghroesoswallt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?