S4C

Cynnwys

Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
07:00 Ben Dant - Ysgol Glanmorfa

Ymunwch â Ben Dant a'r criw o Ysgol Glanmorfa wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Ynys Broc Môr Lili - Dirgelwch y goriad

Daw Lili o hyd i gartref allwedd ddirgel mewn lle annisgwyl.

Content options
07:25 Byd Carlo Bach - Mwnci Llawn Direidi

Mae Carlo wrth ei fodd yn actio fel mwnci, a gwneud lot o swn. Ond ydy hi'n syniad da i ddeffro teigar?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Do Re Mi Dona - Dewi SantAilgylchu

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gân 'Ailgylchu,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Sam Tân - Yn y Niwl

Cartwn i blant ifanc. Pwy sydd angen help Sam Tân ym Mhontypandy heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Cled - Ymwelwyr

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Sara a Cwac - Rhubanau

Mae Sara a Cwac yn chwarae yn yr ardd, ac yn cyfarfod eu cymdogion.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Popi'r Gath - Dewin Doeth

Mae Sioni wedi torri ei sglefrfwrdd ac mae Owi'n awgrymu y dylen nhw fynd i weld Dewin y Sglefrfwrdd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Heini - Picnic

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn mynd am bicnic.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
08:45 Un Tro - Y Storiwr a'r Dewin

Mae'r chwedl hon wedi ei seilio yn Iwerddon. Dilynwn hynt a helynt storïwr sydd heb stori i'w dweud. Sut yn y byd y caiff afael ar stori i ddweud wrth y brenin?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
09:00 Tili a'i ffrindiau - Twmffi Wych

Er ei fod yn gwneud ei orau i roi cynnig arni, mae Twmffi'n meddwl nad ydi o'n dda am wneud yr un pethau â'i ffrindiau. Mae o'n drist ac mae'n rhaid i'w ffrindiau ei atgoffa pa mor wych ydi o am fownsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Yn yr Ardd - Cydweithio

Mae Wali mewn trafferth heddiw wrth iddo golli whilber Gwilym y garddwr ar waelod y pwll. Mae angen iddo ddod o hyd i'r whiber felly mae'n troi at ei ffrindiau da yn yr ardd am gymorth!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Boj - Y Nyth Gorau

O na mae Tada wedi colli ei het! Mae Boj yn benderfynol o ffeindio hoff het ei dad, ond yn dod ar draws Daniel yn lle yn chwibanu. Mae'r ddau yn dod o hyn i aderyn arbennig - y deryn doniol - sydd wedi penderfynu nythu yn het goll Tada. A fedrith Boj a Daniel ddod o hyd i nyth arall i'r deryn doniol fel bod Tada yn medru cael ei het yn ôl?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Bla Bla Blewog - Pen-blwydd blewog Hapus

Mae'n ddiwrnod pen-blwydd Dad ac mae Mam a Bitw wedi prynu menyg, sgarff a het flewog iddo yn anrhegion. Mae Boris fodd bynnag am geisio cael gafael ar ddillad Dad er mwyn eu gwisgo gyda'i sgidie blewog newydd! A fydd cynllun Boris yn llwyddiannus?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Ymweliad Smotyn

Mae Smotyn yn dal annwyd gan bod ei ogof yn gadael dwr i mewn. Mae'n cael gwahoddiad i fynd i aros yn y castell ond mae'n cymryd dros y lle ac yn cysgu yng ngwely'r Brenin hyd yn oed!

 • Isdeitlau Saesneg
10:05 Oli dan y Don - Natur Beth

Mae Beth yn dwlu ar ran arbennig o'r cefnfor a phan gaiff ei dinistrio gan storm enbyd adnewydda hi'n berffaith. Pan ddechreua Natur newid pethau yn naturiol nid yw Beth yn hapus, mae eisiau i bopeth sefyll yn llonydd ond dysga fod rhaid cael newid ac esblygiad a bod newid yn gallu bod yn dda.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Ty Mêl - Mae Morgan Angen Mali

Mae Morgan yn dysgu nad ydy e'n gwybod bob dim a bod angen gwarando ar y rhai sydd yn hyn nag e ambell waith!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Wibli Sochyn y Mochyn - Mynydd Clustogau

Mae Wibli'n teimlo'n gysglyd iawn heddiw - ond nid yw am fynd i'w wely felly mae'n ceisio ei orau glas i wneud ei hun yn gysurus ar glustog fechan. Ymhen hir a hwyr mae Wibli wedi creu mynydd o glustogau ac wedi cyrraedd byd o eira mawr lle mae Ieti cyfeillgar yn byw cyn syrthio i drwmgwsg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Holi Hana - Hywel yn Hiraethu

Mae Hywel y pal bach yn hiraethu am ei gartref. Mae popeth yn ei ysgol newydd yn ddieithr ac estron ac mae'n ceisio dod o hyd i'r ffordd yn ôl i'w hen gartref, sef Ynys Rhew. Ond drwy gamddealltwriaeth mae Owen yn ei anfon i'r siop enwog o'r un enw lle mae'n cyfarfod â Francis ac mae'r ddau'n mynd yn ôl am de gyda'i gilydd. Yn araf bach mae'n sylweddoli bod nifer o bethau yn debyg ymhobman a bod sglefrio i lawr y sled yn y pwll nofio gystal bob tamaid a sglefrio yn yr eira.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Marcaroni - Y Goeden Ffrwythau Hud

Mae Oli'n gweld coeden liwgar iawn iawn ac wedi gwirioni - ond beth sydd ar y goeden? Wel ffrwythau o bob lliw a llun. Am fendigedig - hon ydi'r goeden ffrwythau hud, sydd yn goleuo'r fro! Hei... arhoswch funud, mae 'na gân ar y ffordd ac mae Marcaroni wedi cyffroi drwyddo!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
11:00 Ben Dant - Ysgol Y Dderwen

Ymunwch â Ben Dant a'r criw o Ysgol y Dderwen wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Ynys Broc Môr Lili - Iar Achub

Mae Tarw mewn trafferth ar y graig fawr ond mae Lili'n dod i'w helpu!

Content options
11:20 Teulu Ni - Diwrnod Allan

Dylan Hall o Gwm-y-Glo sy'n ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei deulu ef. Mae Mam a Dad yn mynd â'r plant i barc antur lleol ac mae ganddyn nhw syrpreis mawr i'w rannu gyda phawb. Rhaglen ola'r gyfres.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Do Re Mi Dona - Y WernLliwiau

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd i ddysgu cân 'Lliwiau,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddynt ar hyd y ffordd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Sam Tân - Helpu Mam

Mae Dilys yn galw Mike i ddod i drwsio ei pheiriant golchi dillad, ond mae Mike yn anghofio diffodd ei haearn smwddio cyn gadael y ty.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Cled - Gwaith

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Sara a Cwac - Annwyd Sara

Mae Sara wedi dal annwyd trwm, ac mae Cwac yn mynd gyda hi i weld y meddyg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:20 Popi'r Gath - Brenhines y Castell

Ar ôl i gastell cardfwrdd Alma gael ei ddymchwel mae Popi a'r criw yn mynd i chwilio am gastell iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Heini - Gorsaf Dân

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld â Gorsaf Dân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12:45 Un Tro - Y Brwsh Paent Hud

Mae'r stori hon wedi ei selio yn Tsieina. Dilynwn anturiaethau artist tlawd o'r enw, Liang, wrth iddo ddefnyddio ei frwsh paent hud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

13:05 Heno

Y gantores o'r Rhyl, Rebecca Trehearn sydd newydd ennill gwobr Olivier fydd ein gwestai, a bydd Elin yn cwrdd â chogydd o Fôn sydd wedi cael swydd mewn gwesty â Seren Michelin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Ffermio

Bydd Alun yng nghwmni Elan Davies ar Fferm Mynydd Gorddu ger Talybont sydd ynghanol y tymor wyna. Yn Sir Gâr y bydd Meinir, yn cwrdd â Stocmon Llaeth y Flwyddyn NFU Cymru a bydd Daloni yn Sir Fôn i ddysgu mwy am gwmni dwr newydd ar yr ynys.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Syniadau am brydau syml i'r teulu, a bydd Lowri Cooke yn edrych ymlaen at ffilmiau Calan Mai.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

15:00 Ceffylau Cymru

Mae Nia Marshalsay-Thomas yn ymweld â Grwp Marchogaeth Arbennig Meirionnydd, sy'n gysylltiedig ag elusen yr RDA (Riding for The Disabled Association). Mae'r elusen hon yn darparu cymorth a phrofiad i unigolion sydd ag anghenion ychwanegol trwy gyfrwng gwersi marchogaeth, ac yn cynnal gwersi wythnosol. Bydd Nia yn ymweld â thri unigolyn sy'n mynychu'r gwersi ac yn elwa o'r ddarpariaeth hon, gan weld y gwahanol dechnegau a chyfarpar sy'n cael eu defnyddio at wahanol anghenion, dan ofal criw o hyfforddwyr a gwirfoddolwyr brwdfrydig. Cawn ddilyn Damien, sy'n fyddar, i Bencampwriaethau Cenedlaethol yr RDA, lle bydd yn cystadlu am y tro cyntaf, a hynny ar ôl llai na blwyddyn yn marchogaeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:30 Gardd Pont y Twr

Ar un o ddyddiau poetha'r flwyddyn mae Sioned ac Iwan yn mynd ati i godi twnel deiliog gyda chymorth gof o Ddinbych, Dyfed Wyn Jones. Mae mam Sioned yn helpu plannu planhigion paith ac mae Iwan yn mynd i'r dafarn i chwilio am sgraps i daflu ar ei domen gompost.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Teulu Ni, Syrcas Deithiol Dewi, Do Re Mi Dona, Tomos a'i Ffrindiau, Hendre Hurt.

Content options
16:00 Teulu Ni - Rygbi

Dylan Hall o Gwm-y-Glo fydd yn tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei deulu ef. Mae Dad yn helpu Dylan ac Alffi i baratoi ar gyfer gêm rygbi. A fydd y brodyr yn sgorio cais?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Syrcas Deithiol Dewi - Simsanu Fyny Fry

Mae Dewi'n helpu Carlo i ddringo'n uchel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Do Re Mi Dona - CaerffiliYr Ysgol

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Caerffili i ddysgu cân 'Yr Ysgol,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Tomos a'i Ffrindiau - Y Rhyfeddod Pinc

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Hendre Hurt - Traed Moch

Rhaglen i bobl ifanc sy'n dychmygu pa helbul mae anifeiliaid y fferm yn ei greu tu ôl i'n cefnau ni!

Content options

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Kung Fu Panda - Tân y Ddraig (Rhan 1)

Mae Po a'r Pump Ffyrnig yn dod ar draws Draig arallfydol o'r enw Ke-Pa sy'n gallu gwrthsefyll grymoedd kung fu. Dyma'r her fwyaf iddyn nhw'i hwynebu hyd yma.

Content options
17:25 FM

Georgie Crystal o Mayhem FM yw beirniad y gystadleuaeth i lunio rhaglen ddogfen ac mae Owain ar dân eisiau plesio'r beirniad yn y gobaith o gael slot ar yr orsaf enwog. Mae'r criw i gyd yn mynd ati i greu rhaglen a phawb â'i reswm dros drio'i orau. Ond dim ond un pâr all gipio'r wobr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:50 Y Brodyr Adrenalini - Sioe Fasiwn Ffyrnig

Mae cynllunydd ffasiwn o'r Eidal yn dwlu ar steil ffasiwn Y Brodyr Adrenalini! Beth sy'n digwydd?

Content options

18:00 Pobol y Cwm

Mae Doctor Pritchard yn cynnig cyngor i Sheryl ond tybed ydy Hywel ychydig yn genfigennus? Caiff Colin newyddion annisgwyl gan gyfreithiwr Sam.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

18:30 Cegin Bryn

Iolo Williams o'r Felinheli sy'n derbyn cyngor gan Bryn am sut i amseru wrth goginio pryd o fwyd. Bydd Bryn hefyd yn ymweld â theulu sy'n magu moch ym Mhen Llyn ac yn coginio porc ar y barbeciw er y glaw!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Byddwn yn cofio deugain mlynedd ers marwolaeth y perfformiwr Ryan Davies, a bydd Mihangel Morgan yn lansio ei gyfrol newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Caiff Garry ei demtio gan Sioned - sydd â diddordeb mewn mwy na dim ond ei arian. Caiff Kath adael yr ysbyty ac mae'n dychwelyd i Gwmderi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Ffasiwn Mecanic

Mae gofyn i'r 5 mecanic sy'n weddill fod yn greadigol wrth i'r ffocws symud at edrychiad car. Ac nid y ceir yn unig fydd yn cael eu trawsnewid. Bydd y sialens fodelu yn dilyn thema'r 50au wrth i'r mecanics geisio ail greu fideo gerddorol hanesyddol. Gyda lle i ddim ond pedwar yn y rownd gynderfynol, pwy fydd yn gadael y gystadleuaeth?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

21:30 Flex Lewis: Schwarzenegger Cymru

Yr actor Julian Lewis Jones sy'n dilyn paratoadau'r corffluniwr o Gymru, Flex Lewis, sy'n ceisio ennill ei bumed tlws Olympia yn olynol. Hon yw'r gystadleuaeth gorfflunio broffesiynol fwya' yn y byd. Cafodd Flex ei fagu yn Llanelli ond symudodd i'r Unol Daleithiau yn wr ifanc i geisio gwireddu ei freuddwyd gorfflunio. Ar un adeg, roedd Julian hefyd yn dyheu am feithrin gyrfa yn yr Unol Daleithiau fel hyfforddwr corfflunio. Yn y rhaglen, mae Julian yn hel atgofion wrth ymweld â 'Mecca' y byd corfflunio, campfa enwog Golds Gym yn Venice Beach, Los Angeles. Bydd Julian hefyd yn edrych ar effaith corfflunio ar fywydau pobl yng Nghymru.

 • Isdeitlau Saesneg
22:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

22:30 35 Diwrnod

Croesi cleddyfau gyda Gwenda a wnaiff Catrin pan glyw hi am ei bwriad i briodi ei thad. Daw Nia i wybod am gyfrinach ei chwaer ac i sylweddoli bod Sara wedi chwarae gêm gyfrwys iawn gyda hi a Dafydd. Mae mwy o ddirgelion yn dod yn amlwg i deulu Dolwen wrth iddynt geisio dod o hyd i'r gwir am foddi Gwyndaf ond er mwyn cael y tir gwerthfawr yn ddiogel yn eu dwylo mae'n rhaid i Geraint, Nia a Sara roi ffrwyn ar eu cwestiynau. Ond am ba hyd y gellir cadw'r gwir o'r golwg?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23:33 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?